تماس با ما

آدرس: ریاست انسجام فعالیت های مؤسسات غیر دولتی، وزارت اقتصاد، چهارراهی ملک اصغر، کابل افغانستان

شماره تماس: 0202103434  |   0202100427   

ایمیل: info@ngo.gov.af

 

Islamic Republic of Afghanistan, Ministry Of Economy, Directorate of NGOs
© 2017 All Rights Reserved.