مؤسسات محترم غیردولتی !

, 5 عقرب 1399
1. فعالیت ها ( گزارش شش ماه اول 2020 )
2. بودجه واحد
3. کارمندان
4. تجهیزات و دارائی
5. وسایط
6. حسابات بانکی و
7. خود ارزیابی
بناً یک بار دیگر هدایت داده میشود تا تمامی مؤسسات معلومات مورد نظر را درج کزینه های فوق الذکر نموده و مکلفیت های قانونی خویش بشکل منظم و متواتر انجام بدهند .

Islamic Republic of Afghanistan, Ministry Of Economy, Directorate of NGOs
© 2017 All Rights Reserved.