خبر ها

MEC meeting

وزیر اقتصاد برنامه راهکار شفافیت و حسابدهی این وزارت را در حضور رسانه های جمعی ارایه نمود

    23 ثور 1396

محترم عبدالستار مراد در یک کنفرانس مطبوعاتی با محترمه ساره شریف رئیس کاکس پارلمانی مبارزه علیه فساد اداری و محترم محمد امین خرمجی معین پالیسی اداره عالی مبارزه با فساد ادامه مطلب

جلسه گزارش دهی دفتر نظارتی MIS درتالاروزارت اقتصاد دایرگردید

    9 قوس 1395

امروزیکشنه مورخ 1395/8/9 افتتاح جلسه گزارش دفتر MIS توسط محترم عبدالحفیظ (مصلح) رئیس دفتر مقام وبا اشتراک روئسا و آمرین وزارت اقتصاد درتالارآن وزارت دایرگردید . ادامه مطلب

Islamic Republic of Afghanistan, Ministry Of Economy, Directorate of NGOs
© 2017 All Rights Reserved.