جمهوری اسلامی افغانستان

وزارت اقتصاد

ریاست انسجام فعالیت های موسسات غیر دولتی

Home / Search Results for: dari

Search Results for: dari

قانون مؤسسات غیردولتی (NGOs)

دانلود مکمل فایل پی-دی-ایف      فصل اول احکام عمومی هدف مادۀ اول: (۱) این قانون به منظور تنظیم فعالیت های مؤسسات غیردولتی داخلی وخارجی (NGOs) در کشور وضع گردیده است. (۲) شرایط تأسیس،ثبت،طرزاداره،فعالیت،نظارت داخلی،انحلال وتصفیۀ اموال مؤسسات غیردولتی داخلی وخارجی مطابق احکام این قانون تنظیم میگردد. نام اختصاری مادۀ دوم: مؤسسات غیردولتی داخلی …

Read More »