جمهوری اسلامی افغانستان

وزارت اقتصاد

ریاست انسجام موسسات غیر دولتی

د افغانستان اسلامی جمهوریت

داقتصاد وزارت

دغیر دولتی موسسو د انسجام ریاست

اسم موسسه اسم پروژه سکتور مربوطه
موقعیت
ولایت ولسوالی
تاریخ آغاز تاریخ ختم وضیعت
بشری خیریه موسسه کمک های اولیه صحت صحت
کابل بگرام, پغمان, کابل
2017-10-01 2023-04-30 تکمیل
هاجر افغانستان پروگرام حمایوی اطفال (پسران) قاچاق شده ویا درمعرض خطر قاچاق (FNM) مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2019-01-01 2023-12-31 تکمیل
موسسه دفتر ارتباط پروژه انکشاف اجتماعی و معیشت پایدار - فاز سوم زراعت ، مالداری و آبیاری
خوست باک, خوست, صبری, علی شیر, موسی خیل
پکتیا جانی خیل, سید کرم, لاجه احمد خیل, وزه جدران, گردیز
کابل کابل
2019-08-01 2024-03-31 تحت کار
موسسه هماهنگی صحی همکاری استراتیژیک جهت دادخواهی و لابی (Strategic Partnership on Lobby and Advocacy) صحت
کابل کابل
2019-01-01 2019-12-30 تکمیل
کمک های کلیسای ناروی مهارت های شغلی برای افغانستان تعلیم و تربیه
بلخ مزار شریف
2019-01-01 2019-12-31 تکمیل
کمک های کلیسای ناروی ایجاد نفع پایدار از طریق ارزش های زنجیره ای مصئونیت اجتماعی
دایکندی اشترلی
2019-01-01 2019-12-31 تکمیل
کمک های کلیسای ناروی نفع پایدار از طریق انکشاف ارزش زنجیره ای زراعت ، مالداری و آبیاری
فاریاب اندخوی, خان چارباغ, قرمقل
2019-01-01 2019-12-31 تکمیل
کمک های کلیسای ناروی اشتغال پایدار از طریق اموزش های حرفوی مصئونیت اجتماعی
فاریاب اندخوی
2019-01-01 2019-12-31 تکمیل
کمک های کلیسای ناروی اشتغال پایدار از طریق شرکت های سود دار زراعت ، مالداری و آبیاری
دایکندی نیلی, کجران, کيتی
2019-01-01 2019-12-31 تکمیل
کمک های کلیسای ناروی اشتغال پایدار از طریق شرکت های سود دار زراعت ، مالداری و آبیاری
فاریاب اندخوی, خان چارباغ, قرغان, قرمقل
2019-01-01 2019-12-31 تکمیل
کمک های کلیسای ناروی اشتغال پایدار از طریق شرکت های سود دار مصئونیت اجتماعی
فاریاب اندخوی, خان چارباغ, قرغان, قرمقل
2019-01-01 2019-12-31 تکمیل
کمک های کلیسای ناروی اشتغال پایدار از طریق اموزش های حرفوی مصئونیت اجتماعی
دایکندی اشترلی, کيتی
2019-01-01 2019-12-31 تکمیل
کمک های کلیسای ناروی تقویت سیستم تآمین آب آشامیدنی ، ارایه خدمات بهداشتی زیر بینا
دایکندی اشترلی
2019-01-01 2019-12-31 تکمیل
کمک های کلیسای ناروی تقویت سیستم تآمین آب آشامیدنی ، ارایه خدمات بهداشتی زیر بینا
فاریاب اندخوی, خان چارباغ
2019-01-01 2019-12-31 تکمیل
کمک های کلیسای ناروی تقویت سیستم تآمین آب آشامیدنی ، ارایه خدمات بهداشتی مصئونیت اجتماعی
ارزگان ترين کوت
2019-01-01 2019-12-31 تکمیل
کمک های کلیسای ناروی ایجاد طرح های محلی برای صلح و عدالت پایدار حکومت داری خوب
فاریاب اندخوی, میمنه
2019-01-01 2019-12-31 تکمیل
کمک های کلیسای ناروی اعمار صلح با اشتراک زنان مصئونیت اجتماعی
فاریاب اندخوی
2019-01-01 2019-12-31 تکمیل
کمک های کلیسای ناروی ایجاد طرح های محلی برای صلح و عدالت پایدار حکومت داری خوب
دایکندی اشترلی, کجران
2019-01-01 2019-12-31 تکمیل
کمک های کلیسای ناروی ایجاد طرح های محلی برای صلح و عدالت پایدار حکومت داری خوب
ارزگان ترين کوت
2019-01-01 2019-12-31 تکمیل
کمک های کلیسای ناروی ترویج رهبری جوانان و فرهنگ صلح از طریق سوادآموزی تعلیم و تربیه
فاریاب میمنه
2019-01-01 2019-12-31 تکمیل
کمک های کلیسای ناروی ترویج رهبری جوانان و فرهنگ صلح از طریق سوادآموزی تعلیم و تربیه
فاریاب میمنه
2019-01-01 2019-12-31 تکمیل
موسسه تعلیمی وخدمات اجتماعی مبلغ کمک اظطراری به زلزله زدگان ولایت هرات مبارزه با حوادث (اضطراری)
هرات زنده جان, هرات
1402-08-10 1402-08-30 تکمیل
موسسه کمک برای اطفال یتیم کمک برای زلزله زدگان هرات مبارزه با حوادث (اضطراری)
هرات زنده جان
1402-08-17 1402-08-20 تکمیل
هیت ناروی برای مهاجرین تعلیم و تربیه- عبور از منازعات(۱۸۲۲) تعلیم و تربیه
ارزگان ترين کوت
فاریاب المار, خواجه سبز پوش ولی, دولت آباد, شرین تگاب, قیصار, پشتون کوت
ننگرهار جلال آباد
کنر اسد آباد, خاص کنر, سوکی, نرنگ و بادیل, نورگل
کندز کندوز
هرات انجیل, گذره
کابل کابل
بلخ مزار شریف
بادغیس قلعه نو
کندهار کندهار
زابل قلات
2018-12-01 2023-03-31 تکمیل
هیت ناروی برای مهاجرین تعلیم و تربیه- عبور از منازعات(۱۸۲۲) تعلیم و تربیه
ارزگان ترين کوت
فاریاب المار, خواجه سبز پوش ولی, دولت آباد, شرین تگاب, قیصار, پشتون کوت
ننگرهار جلال آباد
کنر اسد آباد, خاص کنر, سوکی, نرنگ و بادیل, نورگل
کندز کندوز
هرات انجیل, گذره
کابل کابل
بلخ مزار شریف
بادغیس قلعه نو
کندهار کندهار
زابل قلات
2018-12-01 2023-03-31 تکمیل
موسسه هماهنگی کمکهای بشری کمک به عودت کننذه گان جهت رسیدگی به نیازمندی های غذایی مصئونیت اجتماعی
کنر خاص کنر
2019-03-28 2019-06-27 تکمیل
مؤسسه خیریه امام جواد کمک به خانواده های بی بضاعت مصئونیت اجتماعی
هرات هرات
2019-01-01 2019-07-01 تکمیل
مؤسسه خیریه امام جواد کمک به خانواده های بی بضاعت مصئونیت اجتماعی
بدخشان کشم
هرات هرات
2019-07-01 2019-12-31 تکمیل
موسسه حمایت ازاطفال وزنان افغانستان آگاهی دهی حفظ الصیحه خانم ها و تجلیل از روز مادر صحت
کابل کابل
2019-06-15 2019-06-16 تکمیل