جمهوری اسلامی افغانستان

وزارت اقتصاد

ریاست انسجام موسسات غیر دولتی

د افغانستان اسلامی جمهوریت

داقتصاد وزارت

دغیر دولتی موسسو د انسجام ریاست

اسم موسسه اسم پروژه سکتور مربوطه
موقعیت
ولایت ولسوالی
تاریخ آغاز تاریخ ختم وضیعت
حمایه بین المللی اطفال بهتر ساختن انعطاف پذیری خانواده های عودت کننده گان و بیجا شده گان توسط فعالیت های امرار معیشت مصئونیت اجتماعی
ننگرهار بهسود, رودات, کامه
کندز حضرت امام صاحب, چهار دره, کندوز
کابل کابل
2018-03-01 2021-02-28 تکمیل
حمایه بین المللی اطفال افزایش دسترسی اطفال افغانستان به کودکستان های محلی با کیفیت تعلیم و تربیه
فاریاب اندخوی, خان چارباغ
سرپل سرپل, سنگچارک, سوزمه قلعه, صیاد, گوسفندی
کابل کابل
2019-09-01 2021-08-31 تکمیل
حمایه بین المللی اطفال روژه همه جانبه محافظت اطفال متگی به جامعه مصئونیت اجتماعی
فاریاب میمنه, پشتون کوت
سرپل سرپل, سنگچارک, گوسفندی
ننگرهار جلال آباد, خیوه, سرخ رود, کامه
کابل کابل
بلخ بلخ, شولگره, مزار شریف
جوزجان آقچه, خواجه دوکوه, شبرغان
2016-01-01 2019-12-31 تکمیل
حمایه بین المللی اطفال روژه همه جانبه محافظت اطفال متگی به جامعه مصئونیت اجتماعی
فاریاب میمنه, پشتون کوت
سرپل سرپل, سنگچارک, گوسفندی
ننگرهار جلال آباد, خیوه, سرخ رود, کامه
کابل کابل
بلخ بلخ, شولگره, مزار شریف
جوزجان آقچه, خواجه دوکوه, شبرغان
2016-01-01 2019-12-31 تکمیل
حمایه بین المللی اطفال روژه همه جانبه محافظت اطفال متگی به جامعه مصئونیت اجتماعی
فاریاب میمنه, پشتون کوت
سرپل سرپل, سنگچارک, گوسفندی
ننگرهار جلال آباد, خیوه, سرخ رود, کامه
کابل کابل
بلخ بلخ, شولگره, مزار شریف
جوزجان آقچه, خواجه دوکوه, شبرغان
2016-01-01 2019-12-31 تکمیل
حمایه بین المللی اطفال روژه همه جانبه محافظت اطفال متگی به جامعه مصئونیت اجتماعی
فاریاب میمنه, پشتون کوت
سرپل سرپل, سنگچارک, گوسفندی
ننگرهار جلال آباد, خیوه, سرخ رود, کامه
کابل کابل
بلخ بلخ, شولگره, مزار شریف
جوزجان آقچه, خواجه دوکوه, شبرغان
2016-01-01 2019-12-31 تکمیل
حمایه بین المللی اطفال محافظت اطفال درجنګ مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2019-01-01 2019-12-31 تکمیل
حمایه بین المللی اطفال ایجاد فرهنگ انعطاف پذیری و محافظت زنده گی از طریق پاسخدهی یکپارچه اضطراری به آسیب دیدکان حوادث طبیعی و جنگ در افغانستان مبارزه با حوادث (اضطراری)
فاریاب میمنه, پشتون کوت
سرپل سرپل, سنگچارک, گوسفندی
ننگرهار جلال آباد
کندز حضرت امام صاحب, کندوز
کابل کابل
بلخ شولگره, مزار شریف, نهر شاهی
کندهار دامان, کندهار
جوزجان خواجه دوکوه, شبرغان
2019-09-24 2020-09-23 تکمیل
حمایه بین المللی اطفال گامی به سوی آموزش دختران افغان Stages تعلیم و تربیه
فاریاب اندخوی, خان چارباغ, شرین تگاب, قرغان
کابل ده سبز, فرزه, کابل
کندهار ارغنداب, دامان, پنجوایی, کندهار
2017-04-01 2021-03-31 تکمیل
حمایه بین المللی اطفال گامی به سوی آموزش دختران افغان Stages تعلیم و تربیه
فاریاب اندخوی, خان چارباغ, شرین تگاب, قرغان
کابل ده سبز, فرزه, کابل
کندهار ارغنداب, دامان, پنجوایی, کندهار
2017-04-01 2021-03-31 تکمیل
حمایه بین المللی اطفال گامی به سوی آموزش دختران افغان Stages تعلیم و تربیه
فاریاب اندخوی, خان چارباغ, شرین تگاب, قرغان
کابل ده سبز, فرزه, کابل
کندهار ارغنداب, دامان, پنجوایی, کندهار
2017-04-01 2021-03-31 تکمیل
حمایه بین المللی اطفال اطفال کارکن روی جاده مصئونیت اجتماعی
ننگرهار جلال آباد
کابل کابل
2019-01-01 2021-12-31 تکمیل
حمایه بین المللی اطفال کیفیت اموزش افغانستان تعلیم و تربیه
کابل کابل
بلخ مزار شریف, نهر شاهی
کندهار دامان, کندهار
جوزجان خواجه دوکوه, شبرغان
2019-04-01 2023-03-31 تکمیل
حمایه بین المللی اطفال Community Base Eco DRR مبارزه با حوادث (اضطراری)
سرپل سرپل
کابل کابل
جوزجان شبرغان
2018-11-01 2021-04-30 تکمیل
حمایه بین المللی اطفال Community Base Eco DRR مبارزه با حوادث (اضطراری)
سرپل سرپل
کابل کابل
جوزجان شبرغان
2018-11-01 2021-04-30 تکمیل
حمایه بین المللی اطفال دسترسی به تعلیم وتربیه در حالت اضطرار تعلیم و تربیه
کندز قلعه زال, کندوز
کابل کابل
2018-08-01 2020-07-31 تکمیل
حمایه بین المللی اطفال دسترسی به تعلیم وتربیه در حالت اضطرار تعلیم و تربیه
کندز قلعه زال, کندوز
کابل کابل
2018-08-01 2020-07-31 تکمیل
حمایه بین المللی اطفال تعلیم و تربیه محلی AFG_CBE_Dehsabz Phase III تعلیم و تربیه
کابل ده سبز
2019-02-01 2022-01-31 تکمیل
حمایه بین المللی اطفال تعلیم منتظر نه میماند تعلیم و تربیه
کندز حضرت امام صاحب, خان آباد, دشت ارچی, علی آباد, قلعه زال, چهار دره, کندوز
کابل کابل
کندهار اسپین بولدک, پنجوایی, کندهار
2019-05-01 2020-04-30 تکمیل
موسسه بین المللی روان شناسی خدمات مشاوره روانی-اجتماعی برای بیجا شده گان و عودت کننده گان در کمپ های کابل صحت
کابل کابل
2019-01-01 2020-12-31 تکمیل
موسسه بین المللی روان شناسی خدمات مشاوره روانی-اجتماعی برای بیجا شده گان و عودت کننده گان در کمپ های ولایات بلخ و ننگرهار صحت
ننگرهار رودات
بلخ بلخ
2019-01-01 2020-09-30 تکمیل
هیلو ترست ماین پاکی ER5 مصئونیت اجتماعی
سمنگان ایبک
جوزجان شبرغان
2019-03-01 2020-03-31 تکمیل
موسسه اقدام مردم برای تغیر پروگرام حقوق محلی 2 برای 2019 مصئونیت اجتماعی
جوزجان مردیان
2019-01-01 2019-12-31 تکمیل
موسسه اقدام مردم برای تغیر پروگرام حقوق محلی 12 برای 2019 مصئونیت اجتماعی
جوزجان خمیاب
2019-01-01 2019-12-31 تکمیل
موسسه اقدام مردم برای تغیر بهبودمصئونیت غذائی AFG-1184 :2018-2020 زراعت ، مالداری و آبیاری
جوزجان خانقاه
2018-08-01 2020-02-28 تکمیل
موسسه اقدام مردم برای تغیر بهبودمصئونیت غذائی AFG-1184 :2018-2020 زراعت ، مالداری و آبیاری
جوزجان خانقاه
2018-08-01 2020-02-28 تکمیل
موسسه ابر زنان قدردانی از هشت ابرزن مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2019-09-01 2020-03-31 تکمیل
موسسه خیریه انکشافی فلاح افغانستان حفظ محیط زیست ازطریق جنګلداری درولایت کنر زراعت ، مالداری و آبیاری
کنر نورگل
2018-12-15 2020-12-14 تکمیل
موسسه خیریه انکشافی فلاح افغانستان حفظ محیط زیست ازطریق جنګلداری درولایت کنر زراعت ، مالداری و آبیاری
کنر نورگل
2018-12-15 2020-12-14 تکمیل
فیروز کوه راه حل اسکان مجدد برای آوره شده گان از طریق برنانه ایجاد مهارتها و وسرپناه مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2018-08-15 2020-05-31 تکمیل
فیروز کوه راه حل اسکان مجدد برای آوره شده گان از طریق برنانه ایجاد مهارتها و وسرپناه مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2018-08-15 2020-05-31 تکمیل
فیروز کوه صادرات، ایجاد شغل در سکتور جواهر سازی و فالین بافی و وصل نمودن این سکتور با مارکیت های بین االملی توسط بالا بردن ارزش اقتصادی مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2019-01-31 2023-04-30 تکمیل
بنیاد اقا خان استقرار مجدد پایدار بدیل برای مهاجرت های غیر معمولی افغان های آسیب پذیرTAALIM مصئونیت اجتماعی
بامیان 1یکاولنگ, بامیان, سیغان, شبر, ورث, پنجاب, کهمرد
بدخشان اشکاشم, بهارک, دروازه پائین, شیغنان, فیض اباد, کشم
تخار تالقان, رستاق, فرخار, ورسج
کابل کابل
2017-07-14 2021-03-31 تکمیل
بنیاد اقا خان استقرار مجدد پایدار بدیل برای مهاجرت های غیر معمولی افغان های آسیب پذیرTAALIM مصئونیت اجتماعی
بامیان 1یکاولنگ, بامیان, سیغان, شبر, ورث, پنجاب, کهمرد
بدخشان اشکاشم, بهارک, دروازه پائین, شیغنان, فیض اباد, کشم
تخار تالقان, رستاق, فرخار, ورسج
کابل کابل
2017-07-14 2021-03-31 تکمیل
بنیاد اقا خان استقرار مجدد پایدار بدیل برای مهاجرت های غیر معمولی افغان های آسیب پذیرTAALIM مصئونیت اجتماعی
بامیان 1یکاولنگ, بامیان, سیغان, شبر, ورث, پنجاب, کهمرد
بدخشان اشکاشم, بهارک, دروازه پائین, شیغنان, فیض اباد, کشم
تخار تالقان, رستاق, فرخار, ورسج
کابل کابل
2017-07-14 2021-03-31 تکمیل
موسسه تمسک آسایش پایدار چیده مان خانه تعلیم و تربیه
هرات هرات
2019-09-14 2019-12-14 تکمیل
موسسه برنامه انکشافی صحی و اجتماعی برنامه تغذیه تکمیلی با هدف TSFP صحت
ارزگان ارزگان خاص, ترين کوت, دهراود, شهيد حساس, چنارتو, چوره, گیزاب
2019-05-15 2020-12-31 تکمیل
بنیاد اقا خان آموزش با کیفیت در آفغانستان-AQL تعلیم و تربیه
بامیان بامیان, شبر, پنجاب
بدخشان ارغنج خواه, اشکاشم, خواهان, دروازه بالا, دروازه پائین, زیباک, شکي, شیغنان, فیض اباد, کوف آب
تخار تالقان, فرخار, ورسج
کابل کابل
2019-04-01 2023-03-31 تکمیل
هیلو ترست ماین پاکی زراعت ، مالداری و آبیاری
کابل کابل
2019-10-01 2020-09-30 تکمیل
موسسه دست به دست افغانستان توانمند سازی زنان در افغانستان مصئونیت اجتماعی
پروان بگرام, جبل السراج
کابل بگرام
بلخ خلم
2019-12-01 2020-11-30 تکمیل
موسسه دست به دست افغانستان برنامه ارتقاع روستایی - شهرک علیا مصئونیت اجتماعی
بلخ مزار شریف
2017-07-01 2019-06-30 تکمیل
موسسه دست به دست افغانستان برنامه ارتقاع روستایی - شهرک علیا مصئونیت اجتماعی
بلخ مزار شریف
2017-07-01 2019-06-30 تکمیل
موسسه دست به دست افغانستان برنامه ارتقاع روستایی - شهرک علیا مصئونیت اجتماعی
بلخ مزار شریف
2017-07-01 2019-06-30 تکمیل
موسسه دست به دست افغانستان برنامه ارتقاع روستایی - شاه رحیم مصئونیت اجتماعی
بلخ خلم
2018-01-01 2019-12-31 تکمیل
موسسه دست به دست افغانستان برنامه ارتقاع روستایی - شاه رحیم مصئونیت اجتماعی
بلخ خلم
2018-01-01 2019-12-31 تکمیل
موسسه دست به دست افغانستان توانمند سازی اجتماعی و اقتصادی زنان و مردان در ولایت بلخ مصئونیت اجتماعی
بلخ مزار شریف, چمتال
2017-01-01 2020-12-31 تکمیل
موسسه دست به دست افغانستان توانمند سازی اجتماعی و اقتصادی زنان و مردان در ولایت بلخ مصئونیت اجتماعی
بلخ مزار شریف, چمتال
2017-01-01 2020-12-31 تکمیل
موسسه دست به دست افغانستان توانمند سازی اجتماعی و اقتصادی زنان و مردان در ولایت بلخ مصئونیت اجتماعی
بلخ مزار شریف, چمتال
2017-01-01 2020-12-31 تکمیل
موسسه دست به دست افغانستان تطبیق برنامه معیشت پایدار اقتصادی توسط خانواده ها در ولایت بلخ مصئونیت اجتماعی
بلخ بلخ
2019-09-01 2022-08-31 تکمیل
موسسه دست به دست افغانستان توانمند سازی اجتماعی و اقتصادی زنان از طریق زنجیره ارزش مرغداری زراعت ، مالداری و آبیاری
بلخ نهر شاهی
2019-01-01 2019-06-30 تکمیل