جمهوری اسلامی افغانستان

وزارت اقتصاد

ریاست انسجام موسسات غیر دولتی

د افغانستان اسلامی جمهوریت

داقتصاد وزارت

دغیر دولتی موسسو د انسجام ریاست

اسم موسسه اسم پروژه سکتور مربوطه
موقعیت
ولایت ولسوالی
تاریخ آغاز تاریخ ختم وضیعت
انستیتوت جامعه مدنی افغانستان Bridge Financing Support to AICS حکومت داری خوب
کابل کابل
2019-10-01 2019-12-31 تکمیل
موسسه خدمات براي توسعه و همبستگي ترویج تعلیمات مدنی حکومت داری خوب
بلخ بلخ, خلم, دهدادی, شولگره, مرمل, مزار شریف, نهر شاهی
2018-10-01 2019-09-30 تکمیل
موسسه خدمات براي توسعه و همبستگي ترویج تعلیمات مدنی حکومت داری خوب
بلخ بلخ, خلم, دهدادی, شولگره, مرمل, مزار شریف, نهر شاهی
2018-10-01 2019-09-30 تکمیل
هیئت معاونت بین المللی ترویج صلح تعلیم و تربیه
کابل کابل
2019-01-01 2019-12-31 تکمیل
موسسه بزرگ خیریه و انکشافی افغان SUB-NATIONAL CIVIC ENGAGEMENT & OUTREACH GRANTS مساعدت توسعه و مشارکت مدنی حکومت داری خوب
هلمند لشکرگاه, ناوه بارکزائی, نهر سراج
2019-02-20 2019-07-31 تکمیل
موسسه بزرگ خیریه و انکشافی افغان دادخواهی و حمایت برای ایجاد یک بسته استاندارد از شرایط کار برای کارمندان زن در دفاتر دولتی کابل ، قندهار و پتیکاAdvocacy for establishment of a standard package of workplace conditions for female employees at Kabul, Kandahar and Patika government offices مصئونیت اجتماعی
پکتیکا اورگون
کابل کابل
کندهار کندهار
2019-10-16 2020-06-16 تکمیل
موسسه پرورشگاه کابل حمایت از بیوه زنان و خانواده های بی سرپرست مستحق مصئونیت اجتماعی
کابل ده سبز, پغمان, کابل
2019-01-01 2019-12-31 تکمیل
موسسه خدمات براي توسعه و همبستگي برنامه حقوق محلی سوم مصئونیت اجتماعی
بلخ دولت آباد
2019-01-01 2019-12-31 تکمیل
انستیتوت طبی فرانسه برای ماداران و اطفال انستیتوی طبی فرانسه برای ماداران و اطفال صحت
کابل کابل
2019-01-01 2019-06-30 تکمیل
انستیتوت طبی فرانسه برای ماداران و اطفال انستیتوی طبی فرانسه برای ماداران و اطفال صحت
کابل کابل
2019-07-01 2019-12-31 تکمیل
موسسه خیریه کمک به مردم افغانستان WOHAP مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2019-05-06 2019-06-04 تکمیل
موسسه زنان افغانستان نوین حمایت از کمیسیون های ولایتی منع خشونت علیه زن مصئونیت اجتماعی
سرپل سرپل
جوزجان شبرغان
2019-01-01 2019-03-31 تکمیل
موسسه دفتر ارتباط د ځنګلونو د بیا رغونې پروژه زراعت ، مالداری و آبیاری
خوست تنی, سپیره
پکتیا دند و پتان, لاجه احمد خیل, گردیز
2019-07-01 2020-02-29 تکمیل
موسسه دفتر ارتباط دټولنیزی پرمختیا او پایدار معیشت پرګرام دوهمه مرحله زراعت ، مالداری و آبیاری
خوست خوست
پکتیا گردیز
کابل کابل
2016-06-01 2019-05-31 تکمیل
موسسه دفتر ارتباط دټولنیزی پرمختیا او پایدار معیشت پرګرام دوهمه مرحله زراعت ، مالداری و آبیاری
خوست خوست
پکتیا گردیز
کابل کابل
2016-06-01 2019-05-31 تکمیل
موسسه دفتر ارتباط دټولنیزی پرمختیا او پایدار معیشت پرګرام دوهمه مرحله زراعت ، مالداری و آبیاری
خوست خوست
پکتیا گردیز
کابل کابل
2016-06-01 2019-05-31 تکمیل
موسسه دفتر ارتباط دټولنیزی پرمختیا او پایدار معیشت پرګرام دوهمه مرحله زراعت ، مالداری و آبیاری
خوست خوست
پکتیا گردیز
کابل کابل
2016-06-01 2019-05-31 تکمیل
موسسه بازسازی و زراعتی جاهد توزیع قرطاسیه به مکتب لیسه بخدی شهر مزار شریف تعلیم و تربیه
بلخ مزار شریف
2019-12-15 2019-12-17 تکمیل
دتوحید دتولنیزو او پرمختیا ئی چا رو موسسه جمع آوری معلومات از ساحه غرض ارزیابی برنامه مبارزه با حوادث (اضطراری)
کابل کابل
کندهار کندهار
2019-04-03 2019-05-31 تکمیل
کمک های کلیسای ناروی ایجاد نفع پایدار از طریق ارزش های زنجیره ای تعلیم و تربیه
دایکندی اشترلی
2019-01-01 2019-12-31 تکمیل
کمک های کلیسای ناروی اشتغال پایدار از طریق اموزش های حرفوی تعلیم و تربیه
فاریاب اندخوی
2019-01-01 2019-12-31 تکمیل
کمک های کلیسای ناروی اشتغال پایدار از طریق شرکت های سود دار تعلیم و تربیه
فاریاب اندخوی, خان چارباغ, قرغان, قرمقل
2019-01-01 2019-12-31 تکمیل
کمک های کلیسای ناروی اشتغال پایدار از طریق شرکت های سود دار تعلیم و تربیه
فاریاب اندخوی, خان چارباغ, قرغان, قرمقل
2019-01-01 2019-12-31 تکمیل
کمک های کلیسای ناروی اشتغال پایدار از طریق اموزش های حرفوی تعلیم و تربیه
دایکندی اشترلی, کيتی
2019-01-01 2019-12-31 تکمیل
کمک های کلیسای ناروی نفع پایدار از طریق انکشاف ارزش زنجیره ای مصئونیت اجتماعی
فاریاب اندخوی, خان چارباغ, قرمقل
2019-01-01 2019-12-31 تکمیل
کمک های کلیسای ناروی ایجاد طرح های محلی برای صلح و عدالت پایدار حکومت داری خوب
دایکندی اشترلی, کجران
2019-01-01 2019-12-31 تکمیل
کمک های کلیسای ناروی ایجاد طرح های محلی برای صلح و عدالت پایدار حکومت داری خوب
ارزگان ترين کوت
2019-01-01 2019-12-31 تکمیل
کمک های کلیسای ناروی تقویت سیستم تآمین آب آشامیدنی ، ارایه خدمات بهداشتی زیر بینا
دایکندی اشترلی
2019-01-01 2019-12-31 تکمیل
کمک های کلیسای ناروی ایجاد طرح های محلی برای صلح و عدالت پایدار حکومت داری خوب
فاریاب اندخوی, میمنه
2019-01-01 2019-12-31 تکمیل
کمک های کلیسای ناروی تقویت سیستم تآمین آب آشامیدنی ، ارایه خدمات بهداشتی زیر بینا
فاریاب اندخوی, خان چارباغ
2019-01-01 2019-12-31 تکمیل
کمک های کلیسای ناروی ترویج رهبری جوانان و فرهنگ صلح از طریق سوادآموزی تعلیم و تربیه
فاریاب میمنه
2019-01-01 2019-12-31 تکمیل
کمک های کلیسای ناروی ترویج رهبری جوانان و فرهنگ صلح از طریق سوادآموزی تعلیم و تربیه
فاریاب میمنه
2019-01-01 2019-12-31 تکمیل
کمک های کلیسای ناروی مهارت های شغلی برای افغانستان تعلیم و تربیه
بلخ مزار شریف
2019-01-01 2019-12-31 تکمیل
کمک های کلیسای ناروی تقویت سیستم تآمین آب آشامیدنی ، ارایه خدمات بهداشتی مصئونیت اجتماعی
ارزگان ترين کوت
2019-01-01 2019-12-31 تکمیل
جمعیت کمک های انسانی توزیع مواد غذایی مصئونیت اجتماعی
بلخ مزار شریف
2019-12-18 2019-12-28 تکمیل
جمعیت کمک های انسانی توزیع بسته های زمستانی مصئونیت اجتماعی
بلخ مزار شریف
2019-12-18 2019-12-28 تکمیل
کمک های کلیسای ناروی اعمار صلح با اشتراک زنان مصئونیت اجتماعی
فاریاب اندخوی
2019-01-01 2019-12-31 تکمیل
کمک های کلیسای ناروی اشتغال پایدار از طریق شرکت های سود دار تعلیم و تربیه
دایکندی نیلی, کجران, کيتی
2019-01-01 2019-12-31 تکمیل
کمک های کلیسای ناروی تقویت سیستم تآمین آب آشامیدنی ، ارایه خدمات بهداشتی زیر بینا
دایکندی کجران, کيتی
2019-01-01 2019-12-31 تکمیل
شبکه انترنیوزافغانستان برنامه تقویت مشارکت مدنی در انتخابات در افغانستان(II (SCEEA حکومت داری خوب
کابل کابل
2019-09-15 2020-03-15 تکمیل
شبکه انترنیوزافغانستان برنامه تقویت دسترسی به اطلاعات عامه (AIL) حکومت داری خوب
کابل کابل
2019-10-01 2020-09-30 تکمیل
دافغان میرمنو دتولنیزو خدمتونو موسسه تداوی و قایوی روستایی صحت
جوزجان خواجه دوکوه
2019-09-12 2020-08-31 تکمیل
موسسه خیریه سید الکونین کمک به فقراء،ایتام ومساکن مصئونیت اجتماعی
هرات انجیل
2019-07-01 2019-12-30 تکمیل
موسسه تقويه حكومت داري افغانستان تقویه پوهنتون طبی کابل و انستیتوت علوم صحی غضنفر در بازنگری نصاب درسی تغذی و ایجاد کورس دیپلومه یکساله تغذی در هر دو نهاد صحت
کابل کابل
2018-12-01 2021-06-30 تکمیل
جمعیت کمک های انسانی فارم مرغ داری زراعت ، مالداری و آبیاری
بلخ مزار شریف
2019-12-01 2020-01-30 تکمیل
الهئة العالمية لللإغاثة والرعاية والتنمية پروژه مواد غذايي مصئونیت اجتماعی
پروان جبل السراج
2019-01-01 2019-01-25 تکمیل
الهئة العالمية لللإغاثة والرعاية والتنمية پروژه كمك رمضاني إفطارصائم مصئونیت اجتماعی
لغمان مهتر لام
2019-05-07 2019-05-15 تکمیل
الهئة العالمية لللإغاثة والرعاية والتنمية پروژه حفر 9 چاها آب أشاميدني زیر بینا
پروان جبل السراج
کابل کابل
2019-01-01 2019-04-30 تکمیل
ولت هنگر هیلفه برنامه تنظیم منابع طبیعی و ترویج زراعت ، مالداری و آبیاری
سمنگان ایبک, حضرت سلطان, دره صوف بالا, دره صوف پایان
2015-11-01 2019-04-30 تکمیل
ولت هنگر هیلفه برنامه تنظیم منابع طبیعی و ترویج زراعت ، مالداری و آبیاری
سمنگان ایبک, حضرت سلطان, دره صوف بالا, دره صوف پایان
2015-11-01 2019-04-30 تکمیل