جمهوری اسلامی افغانستان

وزارت اقتصاد

ریاست انسجام موسسات غیر دولتی

د افغانستان اسلامی جمهوریت

داقتصاد وزارت

دغیر دولتی موسسو د انسجام ریاست

اسم موسسه اسم پروژه سکتور مربوطه
موقعیت
ولایت ولسوالی
تاریخ آغاز تاریخ ختم وضیعت
مرکز افغانستان در پوهنتون کابل برای تحقیقات علمی ادبیات به پیام مثبت برای کودکان و نوجوانان تعلیم و تربیه
کابل استالف, بگرام, خاک جبار, ده سبز, سروبی, شکر دره, فرزه, قره باغ, موسهی, میر بچه کوت, پغمان, چهار آسیاب, کابل, کلکان, گلدره
2017-10-01 2020-06-30 تکمیل
موسسه بشردوستانه انکشافی نجات پاسخدهی عاجل برای فامیل های متضرر خشک سالی در شمال افغانستان صحت
سمنگان خرم و سارباغ, فیروز نخچیر
2019-01-01 2019-08-30 تکمیل
موسسه تعلیمی وتربیوی فضیلت تعلیمی وتربیوی تعلیم و تربیه
تخار تالقان
2019-01-01 2019-12-31 تکمیل
موسسه تعلیمی وتربیوی نهضت تعلیم وتربیه تعلیم و تربیه
سمنگان ایبک
بلخ مزار شریف
جوزجان شبرغان
2019-01-01 2019-12-31 تکمیل
تحقیق و انکشاف پایدار چطور میتوانیم که اقتصاد غیر قانونی را به اقتصاد قانونی تبدیل نمایم مصئونیت اجتماعی
ننگرهار آچين, جلال آباد, خوگیانی, در بابا, شينواری, شیرزاد, لعل پور, مومند دره, کامه, گوشته
نیمروز زرنچ, چهار بورجک, کنگ
2019-01-01 2019-12-31 تکمیل
موسسه انکشافی ودان بورسیه های تحصیلی بر اساس نیاز مندی تعلیم و تربیه
ننگرهار جلال آباد
هرات هرات
کابل کابل
بلخ مزار شریف
کندهار کندهار
2018-07-10 2019-06-30 تکمیل
موسسه انکشافی ودان بورسیه های تحصیلی بر اساس نیاز مندی تعلیم و تربیه
ننگرهار جلال آباد
هرات هرات
کابل کابل
بلخ مزار شریف
کندهار کندهار
2018-07-10 2019-06-30 تکمیل
انکشافی افغان AD314-19-NCA-105 | اعمار صلح محلی برای صلح و عدالت پایدار - Local Peacebuilding Initiative for Sustainable Peace and Justice مصئونیت اجتماعی
ارزگان ترين کوت
2019-01-01 2019-12-31 تکمیل
موسسه دید بان شفافیت افغانستان انجام قرار دادهای باز از طریق مشارکت جامعه مدنی حکومت داری خوب
کابل کابل
2019-08-07 2019-10-31 تکمیل
دافغانستان لپاره بشری دمرستوموسسه (SSP-CBT)د موسمي ملاتړ په نامه د غریبو او بیوزله کورنیو سره د نقدي پیسو د کمک پروژه مصئونیت اجتماعی
کندهار کندهار
2019-10-15 2020-01-14 تکمیل
موسسه دید بان شفافیت افغانستان توافق نامه همکاری زیر بینا
ننگرهار جلال آباد
کاپیسا محمودراقی
هرات هرات
کابل کابل
بلخ مزار شریف
2019-01-01 2019-12-31 تکمیل
موسسه دید بان شفافیت افغانستان CoST - Afghanistan زیر بینا
کابل کابل
2018-08-01 2019-12-31 تکمیل
موسسه دید بان شفافیت افغانستان CoST - Afghanistan زیر بینا
کابل کابل
2018-08-01 2019-12-31 تکمیل
موسسه دید بان شفافیت افغانستان Integrity Clubs تعلیم و تربیه
کاپیسا محمودراقی
کابل کابل
2017-10-01 2021-03-31 تکمیل
موسسه دید بان شفافیت افغانستان Integrity Clubs تعلیم و تربیه
کاپیسا محمودراقی
کابل کابل
2017-10-01 2021-03-31 تکمیل
موسسه دید بان شفافیت افغانستان Integrity Clubs تعلیم و تربیه
کاپیسا محمودراقی
کابل کابل
2017-10-01 2021-03-31 تکمیل
موسسه دید بان شفافیت افغانستان Research for Open Budget Survey 2019 حکومت داری خوب
کابل کابل
2018-12-01 2020-09-30 تکمیل
موسسه دید بان شفافیت افغانستان Research for Open Budget Survey 2019 حکومت داری خوب
کابل کابل
2018-12-01 2020-09-30 تکمیل
موسسه دید بان شفافیت افغانستان Budget Credibility حکومت داری خوب
کابل کابل
2019-01-01 2019-12-31 تکمیل
موسسه دید بان شفافیت افغانستان Ghost Workers in the Afghanistan Educational Sector تعلیم و تربیه
کابل کابل
2019-02-07 2019-05-31 تکمیل
دافغانستان لپاره بشری دمرستوموسسه (SSP-FOOD)د موسمي ملاتړ په نامه د غریبو او بیوزله کورنیو سره د غذائي موادو د کمک پروژه مصئونیت اجتماعی
کندهار کندهار
2019-11-20 2020-02-19 تکمیل
انکشافی افغان AD321-19-CA-14 | حمایت زندانیان و ابتکارات صلح - Community Peacebuilding Initiative مصئونیت اجتماعی
فاریاب میمنه
2019-06-30 2019-12-31 تکمیل
د کاریز مرستندویه تولنه کاریز مرستندویه ټولنه صحت
کندهار کندهار
2019-01-01 2019-12-31 تکمیل
اطفال در معرض خطر ابتکار اطفال توانمند مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2014-07-01 2019-12-31 تکمیل
اطفال در معرض خطر ابتکار اطفال توانمند مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2014-07-01 2019-12-31 تکمیل
اطفال در معرض خطر ابتکار اطفال توانمند مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2014-07-01 2019-12-31 تکمیل
اطفال در معرض خطر ابتکار اطفال توانمند مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2014-07-01 2019-12-31 تکمیل
اطفال در معرض خطر ابتکار اطفال توانمند مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2014-07-01 2019-12-31 تکمیل
اطفال در معرض خطر ابتکار اطفال توانمند مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2014-07-01 2019-12-31 تکمیل
موسسه خدما ت بشری افغانستان برنامه بورسیه آشنایی با لسان انگلیسی English Access Microscholarship Program تعلیم و تربیه
بلخ مزار شریف
2019-01-01 2020-12-31 تکمیل
موسسه هماهنگی توسعه و بازسازی افغانستان جمعیت آسیب پذیر در زندان هرات مصئونیت اجتماعی
هرات انجیل, زنده جان, هرات, کرخ, گذره
2015-04-20 2020-06-30 تکمیل
موسسه هماهنگی توسعه و بازسازی افغانستان جمعیت آسیب پذیر در زندان هرات مصئونیت اجتماعی
هرات انجیل, زنده جان, هرات, کرخ, گذره
2015-04-20 2020-06-30 تکمیل
موسسه هماهنگی توسعه و بازسازی افغانستان جمعیت آسیب پذیر در زندان هرات مصئونیت اجتماعی
هرات انجیل, زنده جان, هرات, کرخ, گذره
2015-04-20 2020-06-30 تکمیل
موسسه هماهنگی توسعه و بازسازی افغانستان جمعیت آسیب پذیر در زندان هرات مصئونیت اجتماعی
هرات انجیل, زنده جان, هرات, کرخ, گذره
2015-04-20 2020-06-30 تکمیل
موسسه هماهنگی توسعه و بازسازی افغانستان جمعیت آسیب پذیر در زندان هرات مصئونیت اجتماعی
هرات انجیل, زنده جان, هرات, کرخ, گذره
2015-04-20 2020-06-30 تکمیل
اطفال در معرض خطر مرکزمتکی به اجتماع تعلیم و تربیه
کابل کابل
2015-03-01 2019-02-28 تکمیل
اطفال در معرض خطر مرکزمتکی به اجتماع تعلیم و تربیه
کابل کابل
2015-03-01 2019-02-28 تکمیل
اطفال در معرض خطر مرکزمتکی به اجتماع تعلیم و تربیه
کابل کابل
2015-03-01 2019-02-28 تکمیل
اطفال در معرض خطر مرکزمتکی به اجتماع تعلیم و تربیه
کابل کابل
2015-03-01 2019-02-28 تکمیل
اطفال در معرض خطر مرکزمتکی به اجتماع تعلیم و تربیه
کابل کابل
2015-03-01 2019-02-28 تکمیل
تحقیق و انکشاف پایدار ریسرچ در مورد تخریب لابراتوارهای هیرویین مصئونیت اجتماعی
هلمند کجکی
2019-06-01 2019-06-30 تکمیل
تحقیق و انکشاف پایدار پروژه تحقیق در مورد استخراج معادن زیر بینا
ننگرهار بهسود, سرخ رود
بغلان ده صلاح, نهرین
2019-04-01 2019-06-30 تکمیل
موسسه کمک برای انکشاف افغانستان سروی بیجاشدگان داخلی مصئونیت اجتماعی
پنجشیر انابه, بازارک, حصه اول, رخه
2019-10-01 2019-10-31 تکمیل
تسكين براي اطفال پروگرام طبی تابستان صحت
کابل کابل
2017-01-01 2020-02-22 تکمیل
تسكين براي اطفال پروگرام طبی تابستان صحت
کابل کابل
2017-01-01 2020-02-22 تکمیل
تسكين براي اطفال پروگرام طبی تابستان صحت
کابل کابل
2017-01-01 2020-02-22 تکمیل
شلتر نو انترنشنل کمک های عاجل مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2019-01-01 2019-12-31 تکمیل
شلتر نو انترنشنل پروژه زنبور زراعت ، مالداری و آبیاری
کابل پغمان
2019-12-01 2019-12-31 تکمیل
شلتر نو انترنشنل حفر چاه زیر بینا
کابل کابل
2019-01-01 2019-12-31 تکمیل
شلتر نو انترنشنل مرکزی تعلیمی درست های کمکی تعلیم و تربیه
کابل کابل
2019-01-01 2019-12-31 تکمیل