جمهوری اسلامی افغانستان

وزارت اقتصاد

ریاست انسجام موسسات غیر دولتی

د افغانستان اسلامی جمهوریت

داقتصاد وزارت

دغیر دولتی موسسو د انسجام ریاست

اسم موسسه اسم پروژه سکتور مربوطه
موقعیت
ولایت ولسوالی
تاریخ آغاز تاریخ ختم وضیعت
انستیتوت طبی فرانسه برای ماداران و اطفال انستیتوی طبی فرانسه برای ماداران و اطفال صحت
کابل کابل
2019-07-01 2019-12-31 تکمیل
موسسه خیریه کمک به مردم افغانستان WOHAP مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2019-05-06 2019-06-04 تکمیل
موسسه زنان افغانستان نوین حمایت از کمیسیون های ولایتی منع خشونت علیه زن مصئونیت اجتماعی
سرپل سرپل
جوزجان شبرغان
2019-01-01 2019-03-31 تکمیل
موسسه دفتر ارتباط د ځنګلونو د بیا رغونې پروژه زراعت ، مالداری و آبیاری
خوست تنی, سپیره
پکتیا دند و پتان, لاجه احمد خیل, گردیز
2019-07-01 2020-02-29 تکمیل
موسسه دفتر ارتباط دټولنیزی پرمختیا او پایدار معیشت پرګرام دوهمه مرحله زراعت ، مالداری و آبیاری
خوست خوست
پکتیا گردیز
کابل کابل
2016-06-01 2019-05-31 تکمیل
موسسه دفتر ارتباط دټولنیزی پرمختیا او پایدار معیشت پرګرام دوهمه مرحله زراعت ، مالداری و آبیاری
خوست خوست
پکتیا گردیز
کابل کابل
2016-06-01 2019-05-31 تکمیل
موسسه دفتر ارتباط دټولنیزی پرمختیا او پایدار معیشت پرګرام دوهمه مرحله زراعت ، مالداری و آبیاری
خوست خوست
پکتیا گردیز
کابل کابل
2016-06-01 2019-05-31 تکمیل
موسسه دفتر ارتباط دټولنیزی پرمختیا او پایدار معیشت پرګرام دوهمه مرحله زراعت ، مالداری و آبیاری
خوست خوست
پکتیا گردیز
کابل کابل
2016-06-01 2019-05-31 تکمیل
موسسه انکشافی و ارتقا ظرفیت جاهد توزیع قرطاسیه به مکتب لیسه بخدی شهر مزار شریف تعلیم و تربیه
بلخ مزار شریف
2019-12-15 2019-12-17 تکمیل
دتوحید دتولنیزو او پرمختیا ئی چا رو موسسه جمع آوری معلومات از ساحه غرض ارزیابی برنامه مبارزه با حوادث (اضطراری)
کابل کابل
کندهار کندهار
2019-04-03 2019-05-31 تکمیل
کمک های کلیسای ناروی ایجاد نفع پایدار از طریق ارزش های زنجیره ای تعلیم و تربیه
دایکندی اشترلی
2019-01-01 2019-12-31 تکمیل
کمک های کلیسای ناروی اشتغال پایدار از طریق اموزش های حرفوی تعلیم و تربیه
فاریاب اندخوی
2019-01-01 2019-12-31 تکمیل
کمک های کلیسای ناروی اشتغال پایدار از طریق شرکت های سود دار تعلیم و تربیه
فاریاب اندخوی, خان چارباغ, قرغان, قرمقل
2019-01-01 2019-12-31 تکمیل
کمک های کلیسای ناروی اشتغال پایدار از طریق شرکت های سود دار تعلیم و تربیه
فاریاب اندخوی, خان چارباغ, قرغان, قرمقل
2019-01-01 2019-12-31 تکمیل
کمک های کلیسای ناروی اشتغال پایدار از طریق اموزش های حرفوی تعلیم و تربیه
دایکندی اشترلی, کيتی
2019-01-01 2019-12-31 تکمیل
کمک های کلیسای ناروی نفع پایدار از طریق انکشاف ارزش زنجیره ای مصئونیت اجتماعی
فاریاب اندخوی, خان چارباغ, قرمقل
2019-01-01 2019-12-31 تکمیل
کمک های کلیسای ناروی ایجاد طرح های محلی برای صلح و عدالت پایدار حکومت داری خوب
دایکندی اشترلی, کجران
2019-01-01 2019-12-31 تکمیل
کمک های کلیسای ناروی ایجاد طرح های محلی برای صلح و عدالت پایدار حکومت داری خوب
ارزگان ترين کوت
2019-01-01 2019-12-31 تکمیل
کمک های کلیسای ناروی تقویت سیستم تآمین آب آشامیدنی ، ارایه خدمات بهداشتی زیر بینا
دایکندی اشترلی
2019-01-01 2019-12-31 تکمیل
کمک های کلیسای ناروی ایجاد طرح های محلی برای صلح و عدالت پایدار حکومت داری خوب
فاریاب اندخوی, میمنه
2019-01-01 2019-12-31 تکمیل
کمک های کلیسای ناروی تقویت سیستم تآمین آب آشامیدنی ، ارایه خدمات بهداشتی زیر بینا
فاریاب اندخوی, خان چارباغ
2019-01-01 2019-12-31 تکمیل
کمک های کلیسای ناروی ترویج رهبری جوانان و فرهنگ صلح از طریق سوادآموزی تعلیم و تربیه
فاریاب میمنه
2019-01-01 2019-12-31 تکمیل
کمک های کلیسای ناروی ترویج رهبری جوانان و فرهنگ صلح از طریق سوادآموزی تعلیم و تربیه
فاریاب میمنه
2019-01-01 2019-12-31 تکمیل
کمک های کلیسای ناروی مهارت های شغلی برای افغانستان تعلیم و تربیه
بلخ مزار شریف
2019-01-01 2019-12-31 تکمیل
کمک های کلیسای ناروی تقویت سیستم تآمین آب آشامیدنی ، ارایه خدمات بهداشتی مصئونیت اجتماعی
ارزگان ترين کوت
2019-01-01 2019-12-31 تکمیل
جمعیت کمک های انسانی توزیع مواد غذایی مصئونیت اجتماعی
بلخ مزار شریف
2019-12-18 2019-12-28 تکمیل
جمعیت کمک های انسانی توزیع بسته های زمستانی مصئونیت اجتماعی
بلخ مزار شریف
2019-12-18 2019-12-28 تکمیل
کمک های کلیسای ناروی اعمار صلح با اشتراک زنان مصئونیت اجتماعی
فاریاب اندخوی
2019-01-01 2019-12-31 تکمیل
کمک های کلیسای ناروی اشتغال پایدار از طریق شرکت های سود دار تعلیم و تربیه
دایکندی نیلی, کجران, کيتی
2019-01-01 2019-12-31 تکمیل
کمک های کلیسای ناروی تقویت سیستم تآمین آب آشامیدنی ، ارایه خدمات بهداشتی زیر بینا
دایکندی کجران, کيتی
2019-01-01 2019-12-31 تکمیل
شبکه انترنیوزافغانستان برنامه تقویت مشارکت مدنی در انتخابات در افغانستان(II (SCEEA حکومت داری خوب
کابل کابل
2019-09-15 2020-03-15 تکمیل
شبکه انترنیوزافغانستان برنامه تقویت دسترسی به اطلاعات عامه (AIL) حکومت داری خوب
کابل کابل
2019-10-01 2020-09-30 تکمیل
دافغان میرمنو دتولنیزو خدمتونو موسسه تداوی و قایوی روستایی صحت
جوزجان خواجه دوکوه
2019-09-12 2020-08-31 تکمیل
موسسه خیریه سید الکونین کمک به فقراء،ایتام ومساکن مصئونیت اجتماعی
هرات انجیل
2019-07-01 2019-12-30 تکمیل
موسسه تقويه حكومت داري افغانستان تقویه پوهنتون طبی کابل و انستیتوت علوم صحی غضنفر در بازنگری نصاب درسی تغذی و ایجاد کورس دیپلومه یکساله تغذی در هر دو نهاد صحت
کابل کابل
2018-12-01 2021-06-30 تکمیل
جمعیت کمک های انسانی فارم مرغ داری زراعت ، مالداری و آبیاری
بلخ مزار شریف
2019-12-01 2020-01-30 تکمیل
الهئة العالمية لللإغاثة والرعاية والتنمية پروژه مواد غذايي مصئونیت اجتماعی
پروان جبل السراج
2019-01-01 2019-01-25 تکمیل
الهئة العالمية لللإغاثة والرعاية والتنمية پروژه كمك رمضاني إفطارصائم مصئونیت اجتماعی
لغمان مهتر لام
2019-05-07 2019-05-15 تکمیل
الهئة العالمية لللإغاثة والرعاية والتنمية پروژه حفر 9 چاها آب أشاميدني زیر بینا
پروان جبل السراج
کابل کابل
2019-01-01 2019-04-30 تکمیل
ولت هنگر هیلفه برنامه تنظیم منابع طبیعی و ترویج زراعت ، مالداری و آبیاری
سمنگان ایبک, حضرت سلطان, دره صوف بالا, دره صوف پایان
2015-11-01 2019-04-30 تکمیل
ولت هنگر هیلفه برنامه تنظیم منابع طبیعی و ترویج زراعت ، مالداری و آبیاری
سمنگان ایبک, حضرت سلطان, دره صوف بالا, دره صوف پایان
2015-11-01 2019-04-30 تکمیل
ولت هنگر هیلفه برنامه تنظیم منابع طبیعی و ترویج زراعت ، مالداری و آبیاری
سمنگان ایبک, حضرت سلطان, دره صوف بالا, دره صوف پایان
2015-11-01 2019-04-30 تکمیل
ولت هنگر هیلفه برنامه تنظیم منابع طبیعی و ترویج زراعت ، مالداری و آبیاری
سمنگان ایبک, حضرت سلطان, دره صوف بالا, دره صوف پایان
2015-11-01 2019-04-30 تکمیل
ولت هنگر هیلفه برنامه تنظیم منابع طبیعی و ترویج زراعت ، مالداری و آبیاری
سمنگان ایبک, حضرت سلطان, دره صوف بالا, دره صوف پایان
2015-11-01 2019-04-30 تکمیل
موسسه اجتماعی و توانمندسازی زنان افغانستان Traditional Dispute Resolution مصئونیت اجتماعی
هرات هرات
2019-11-13 2021-02-22 تکمیل
موسسه صحی و احیای مجدد شهامت Prevention of illicit drug use and treatment of drug use disorders for children in 2 Provinces (Herat and Mazar) in Afghanistann صحت
هرات هرات
بلخ مزار شریف
2018-08-05 2019-08-04 تکمیل
موسسه صحی و احیای مجدد شهامت Prevention of illicit drug use and treatment of drug use disorders for children in 2 Provinces (Herat and Mazar) in Afghanistann صحت
هرات هرات
بلخ مزار شریف
2018-08-05 2019-08-04 تکمیل
د افغانی معیوبینو لپاره بایسکل چلولو او بیارغونی تفریحی موسسه ابرار مرکز احیای مجدد و خدمات فزیوتراپي سیار صحت
پکتیا گردیز
فراه فراه
2018-06-01 2019-05-31 تکمیل
د افغانی معیوبینو لپاره بایسکل چلولو او بیارغونی تفریحی موسسه ابرار مرکز احیای مجدد و خدمات فزیوتراپي سیار صحت
پکتیا گردیز
فراه فراه
2018-06-01 2019-05-31 تکمیل
موسسه ادبی ، فرهنگی وقلم افغانستان برنامه های ادبی-فرهنگی به حمایت از آزادی بیان به نماینده‌گی از انجمن جهانی قلم تعلیم و تربیه
کابل کابل
2018-01-01 2018-12-30 تکمیل