جمهوری اسلامی افغانستان

وزارت اقتصاد

ریاست انسجام موسسات غیردولتی

The logo

د افغانستان اسلامی جمهوریت

د اقتصاد وزارت

د غیر دولتی موسسو د انسجام ریاست

شماره ثبت اسم موسسه اسم به انگلیسی مخفف موسسه تاریخ ثبت نام رئیس موسسه ولایت ساحه فعالیت
421 موسسه سلطنتی استوایی Royal Tropical Institute (KIT) KIT جان کابل صحت
424 اسند:رهبری ازطریق ورزش Ascend:Leadership Through Athletics ASCEND مرینا لگریُ کابل ورزش ،تعلیم وتربیه وخدمات اجتماعی
427 موسسه خیریه فامیل حوان Zwan Family Charity ZFC گران حوان کابل صحت
428 موسسه بین المللی پردو Purdue International PI لوانبرک دیبور کابل زراعت
429 موسسه خیریه نوزاد Nowzad NOWZAD 8/3/1395 پاول/ احمد رشاد کابل حفظ الصحه حیوانات (وترنری)
430 رابطه عالم اسلام Muslim World League MWL قاری نورزمان کابل خدمات اجتماعی
432 موسسه مهیوانیمل The Mayhew Animal Home MAH 1/6/1395 عبدالجلیل کابل صحت حیوانی
434 موسسه اتاق تجارت بین المللی در افغانستان International Chamber of Commerce in Afghanistan ICC Afghanistan 1/6/1395 عبدالقدیر کابل اقتصاد
435 موسسه انجمن نه آنلوس Nove Onlus NO 27/5/1395 سوزانه فیوریتی کابل تعلیم و تربیه ، خدمات اجتماعی
436 حرکت بسوی انکشاف Action for development AFD 3/9/1395 عتیق الله محبوبی کابل خدمات اجتماعی و صحت
437 اتحادیه کمک Union Aid UA 15/1/2017 امجد احمد صافی کابل خدمات اجتماعی و صحت
438 مرکز غیرنظامیان در جنگ Center for Civilans Conflict CIVIC 18/12/1395 سید مظفر شاه کابل خدمات اجتماعی و زراعت و صحت
439 لامعه افغان بنست The Lamia Foundation LAF 22/01/1396 محب الله اسرار کابل خدمات اجتماعی و صحت
440 صحی بین المللی کانادا CanHealth Internainal CHI داکتر عبدالکریم قیومی کابل صحت
441 شبکه صحت عامه مدیترانه شرقی Eastern Mediterranean Public Health Netwerk EMPHNET 22/01/1396 داکتر مهمند الفتاح کابل خدمات اجتماعی و زراعت و صحت
442 فری تو رن Free To Run FTR Tayolor schiavitti smith کابل تقویه ورزش
443 کمک های مردم ناروی Narwegian People aids NPA 29/06/1396 رسل توماس ستیج بدفورد کابل ماین پاکی
444 بنیاد جنوب آسیا South Asia Foundation SAF عمرا خان مسعودی کابل علمی و فرهنگ
447 بنیاد معارف ترکیه Turkish Maarif Foundation TMF 2018/02/18 صالح ساغر/ احمد توکور کابل تعلیم و تربیه
448 مرکز ملی مطالعات طبی National Medical study Center NMC انتریوس سه پوکا کابل خدمات اجتماعی تعلیم و تریبه
449 موسسه بنیاد خیریه دانش Daanish Foundation UK DFUK 02/03/1397 حشمت الله صدیقی کابل خدمات اجتماعی
450 موسسه هیواد ویلفر لمیتد Hewad Welfare Limited HWL میرزا گل کابل خدمات اجتماعی
451 موسسه کمک برای ایتام HELPING ORPHANS HO 02/03/1397 سمیع الرحمن حبیب زی کابل خدمات اجتماعی تعلیم و تریبه و صحت
452 موسسه جهانی برای احیا Global Institute for Rehabilitation GIR 02/03/1397 داکتر جهان شهسوار کابل خدمات اجتماعی
454 موسسه آقا خان برای اسکان Aga Khan Agency for Habitat AKAH 1397/4/26 شادمان حاجی بیک اووف کابل خدمات اجتماعی مدیریت حوادث طبعی
455 موسسه خدمات اجتماعی اکسس Access Community Services Limited ACCESS 10/5/1397 رحیل محمد کابل توانمند سازی زنان فراهم نمودن کمک برای مهاجرین و عودت کنندگان
456 ای إی تی گلوبل AET GLOBAL LLC AGL نورمحمد صدیق کابل بلند بردن ظرفیت نهاد های تعلیمات تخنیکی زراعت - لیسه ها استیتوت ها..
458 جینوا کال Geneva Call GC 1397/8/16 فریانه فدایی رسکتی کابل تطبیق قوانین بشری و حقوق بشر
457 رت جرمنی Ret Garmany Ret Garmany 1397/8/16 منصور احمد کابل کمک و مساعدت به اشحاص بی جا شده گان و حوادث طبیعی و کشمکش های مسلح حفاظت میحط زیست
459 مؤسسه خیریه وقت مکتب School time charity organization STCO صفی الله عرب زاده کابل خدمات اجتماعی
460 موسسه پژوهش علمی و توسعه جامعه Organization for research and development Global ORCDG 28/09/1397 لطف الله قادری کابل خدمات اجتماعی و تعلیم و تربیه
461 خیریه نور افغان - استرالیا Afghan australian noor association AANA 12/10/1397 بریالی سجادی کابل خدمات اجتماعی و تعلیم و تربیه
462 موسسه انکشافی خیریه رحمه Mercy charity and development organization MCDO عبدالخالق کابل صحت و خدمات اجتماعی
463 هلال احمر قطری Qatar Red crescent.. QRC 1397/10/12 احمد محمد محمد العثمانی کابل خدمات اجتماعی
4439 موسسه حاکمیت قانون و حقوق بشر Rule of Law and Human Rights Organization RLHRO 2/3/1397 طوبا هرات تعلیم و تربیه و خدمات اجتماعی
464 نکزاس ای ایند ایم اگر یلایف ریسرچ Texas A&M Agrilife Research TAMAR 2019-04-10 ستویر کابل معارف زراعت
466 تلاش برای تفاهم Search For Common Ground SFCG 2019-06-19 زهره بهمن/احسان الله ابرار کابل خدمات اجتماعی
465 ابتکار اطفال توانا Enable Children Inatiative ECI 25/2/1398 Lael harmon adams mohib کابل خدمات اجتماعی
467 موسسه خیریه مسلمانان میهن پرستان. Charity Patriotic Muslims Fund CPMF 1398/4/13 کابل صحت و معارف
468 بودن یک تیم بین المللی Be Team Interntional BTI 1398/4/26 یوسف خان کریمی کابل صحت
469 مرکز اروپای برای پشتیبانی انتخاباتی European Center for Electoral Support . ECES 1398/7/17 جورجینا ویلر کابل خدمات اجتماعی
386 ندالشبا للحیات البریة Nad Al Shiba Wild Life Foundation NWF 28/04/1391 قیس تاج بلخ زراعت و محیط زیست
472 دهکده صلح Village of Peace Organization VPO 17/9/1398 Peiter van walsem کابل خدمات اجتماعی
470 موسسه مرکز منابع برای زنان مسلمان Muslim women resource center MWRC 8/8/1398 ثریا حمید کابل خدمات اجتماعی
477 الزبیر فوندیشن Al Zubair Wildlife Foundation AZF 1399/ 7/30 شیخ عبدالله بن علی الثانی کابل حفاظت از محیط زیست
475 اتحادیه صحت زنان بنگله دیش Bangladesh Women’s Health Coalition BWHC 1399/ 7/30 احمد سعید اسلم کابل احمد سعید اسلم
476 موسسه خیریه اطفال نیازمند Deutch-AFG Verein KINDER NOT DAVK N 1399/ 7/30 میر رحمت الله حبیبی کابل کمک به کودکان نیازمند
478 موسسه پژوهش علمی وتوسعه جامعه کانادا Organization for Research &Community Development Canada ORCDC 1399/ 7/30 صابر صافی کابل صحت
471 موسسه خیریه بنیاد زمانی Zamani Foundation ZF 8/8/1398 ویس کابل تعلیم و تربیه خدمات اجتماعی
473 موسسه مساعدت های بین المللی عودت ادغام مجدد International Returns&Reintegreintegration Assistance IRARA 1399/5/21 عبدالقادر عمری کابل صحت معارف