امارت اسلامی افغانستان

وزارت اقتصاد

ریاست انسجام فعالیت های موسسات غیر دولتی

Home / admin

admin

مسؤولیت های قانونی وزارت اقتصاد، ادارات سکتوری ولایتی وموسسات غیر دولتی

طرح و ایجاد : 1.   طرزالعمل هماهنگی فعالیت های موسسات در سطح ولایات 2.     طرزالعمل هماهنگی پروژه های موسسات با ادارات سکتوری  3.     طرزالعمل نظارت گزارشدهی، اعتباردهی و وضع جریمه های نقدی موسسات 4.     طرزالعمل ساختار رهبری موسسات 5.     طرزالعمل نظارت از امور بانکی موسسات و 6.     طرزالعمل ثبت و راجستر و تصفیه و انحلال   که …

Read More »

اطلاعیه: عدم ارائه گزارش موسسات غیر دولتی

به تعقیب اطلاعیه قبلی  شماره1414/1414 مورخ 28 / 08/ 1398  پیرامون ارائه گزارش موسسات با توجه به مهلت داده شد بتاسی از فیصله جلسه کمیئه رهبری/ پالیسی موسسات غیر دولتی یک تعداد موسسات گزارش شش ماه  اول سال مالی  1398 را الی  30 قوس  ارائه نگردند مطابق بند 7 ماده …

Read More »

اطلاعیه

وزارت اقتصاد در نظر دارد تا طرزالعمل های کاری جدید را بر اساس صراحت قانون مؤسسات غیر دولتی بمنظور تسهیل در فرایند ثبت و جواز دهی برای مؤسسات غیر دولتی، فراهم آوری تسهیلات برای آنها و نظارت دقیق از فعالیت های مؤسسات غیر دولتی ترتیب نماید. جهت غنامندی و شامل …

Read More »

ساده سازی روند ثبت و راجستر موسسات جدید التاسیس

 پروسه ثبت و راجستر موسسات جدید از دوماه به یک هفته و از ۱۲ مرحله به ۷ مرحله کاهش یافته است که جزئیات این تغییر در جدول ذیل نمایش داده شده است.متقاضیان میتواند معلومات پیرامون ثبت و راجستر و فورمه های مورد نیاز را  از نماینده  وزارت اقتصاد در مرکز …

Read More »