امارت اسلامی افغانستان

وزارت اقتصاد

ریاست انسجام فعالیت های موسسات غیر دولتی

Home / گزارش ها و منابع معلوماتی / اطلاعیه: عدم ارائه گزارش موسسات غیر دولتی

اطلاعیه: عدم ارائه گزارش موسسات غیر دولتی

به تعقیب اطلاعیه قبلی  شماره1414/1414 مورخ 28 / 08/ 1398  پیرامون ارائه گزارش موسسات با توجه به مهلت داده شد بتاسی از فیصله جلسه کمیئه رهبری/ پالیسی موسسات غیر دولتی یک تعداد موسسات گزارش شش ماه  اول سال مالی  1398 را الی  30 قوس  ارائه نگردند مطابق بند 7 ماده 47 قانون موسسات غیردولتی حسب احوال به تناسب  بودجه هر پروژه جریمه نقدی می گردند.