جمهوری اسلامی افغانستان

وزارت اقتصاد

ریاست انسجام موسسات غیر دولتی

د افغانستان اسلامی جمهوریت

داقتصاد وزارت

دغیر دولتی موسسو د انسجام ریاست

اسم موسسه اسم پروژه سکتور مربوطه
موقعیت
ولایت ولسوالی
تاریخ آغاز تاریخ ختم وضیعت
خدمات انکشافی و رفاهی افغانستان ادغام مجدد اطفالی که از زندان کابل رها شده و به ولایت جوزجان انتقال داده شده اند و اطفالی که از طرف مرکز جلب و جذب پلیس رد شده اند مصئونیت اجتماعی
فاریاب میمنه
سرپل سرپل
سمنگان ایبک
کندز کندوز
بدخشان فیض اباد
تخار تالقان
بغلان پل خمری
بلخ مزار شریف
جوزجان شبرغان
2019-07-01 2020-06-30 تکمیل
اکسفام نووب امرار معیشت روستایی زراعت ، مالداری و آبیاری
دایکندی شهرستان, نیلی
2018-09-01 2020-12-31 تکمیل
اکسفام نووب امرار معیشت روستایی زراعت ، مالداری و آبیاری
دایکندی شهرستان, نیلی
2018-09-01 2020-12-31 تکمیل
موسسه انکشافی پیشرو افغان تعلیمات مدنی مصئونیت اجتماعی
بامیان 1یکاولنگ, بامیان, شبر
2018-12-01 2019-07-31 تکمیل
موسسه انکشافی پیشرو افغان تعلیمات مدنی مصئونیت اجتماعی
بامیان 1یکاولنگ, بامیان, شبر
2018-12-01 2019-07-31 تکمیل
افغان پلاننگ اجنسی IDP Protaction Monitoring in SR مانیتورینگ حمایوی ازبیجا شده گان داخلی مصئونیت اجتماعی
ارزگان ترين کوت
هلمند لشکرگاه, ناد علی, ناوه بارکزائی, نهر سراج
کندهار ارغنداب, میوند, پنجوایی, ژيری
2019-01-01 2019-12-31 تکمیل
بشری خیریه موسسه تعلیم و تربیه در حالت اضطرار تعلیم و تربیه
کابل کابل
کندهار ارغنداب, دامان, شاه ولی کوت, پنجوایی
2019-08-20 2020-08-20 تکمیل
همت افغان دکرنی او مالداری موسسه توزیع مواد خوراکی در مقابل اعمار و پاک کاری کانال(دارایی عامه) مصئونیت اجتماعی
غزنی غزنی
2019-10-01 2019-12-31 تکمیل
موسسه مهیوانیمل پروگرام واکسیناسیون علیه مرض سگ دیوانه زراعت ، مالداری و آبیاری
کابل کابل
2019-01-01 2019-12-31 تکمیل
موسسه تعلیمی و انکشاف ظرفیت های نور اعتماد سازی و مشارکت معنی دار زنان افغان در انتخابات ریاست جمهوری زیر بینا
ننگرهار خوگیانی
هرات هرات
کابل کابل
بلخ بلخ
کندهار کندهار
2019-02-01 2019-07-31 تکمیل
هیئت معاونت بین المللی فرزندی پروری مثبت پروگرام صحت روانی تعلیم و تربیه
هرات انجیل, زنده جان
2019-01-01 2019-12-31 تکمیل
مؤسسه افغانها برای فردا توانمند سازی زنان مبارزه با حوادث (اضطراری)
کابل شکر دره
2018-01-11 2019-06-30 تکمیل
مؤسسه افغانها برای فردا توانمند سازی زنان مبارزه با حوادث (اضطراری)
کابل شکر دره
2018-01-11 2019-06-30 تکمیل
مؤسسه افغانها برای فردا آماده گی کانکور برای بانوان تعلیم و تربیه
کابل کابل
1398-01-02 1398-01-11 تکمیل
موسسه انجمن نه آنلوس کورس سواد آموزی برای خانم ها تعلیم و تربیه
کابل کابل
2019-01-01 2020-07-31 تکمیل
مؤسسه افغانها برای فردا توضیع مواد خوراکه برای فامیل های بی بضاعت مبارزه با حوادث (اضطراری)
کابل کابل
2019-12-05 2019-12-06 تکمیل
موسسه مصونیت و کاهش بحران Advanced Security and Hostile Environment training مصئونیت اجتماعی
ننگرهار جلال آباد
هرات هرات
2018-12-09 2019-02-28 تکمیل
موسسه مصونیت و کاهش بحران Advanced Security and Hostile Environment training مصئونیت اجتماعی
ننگرهار جلال آباد
هرات هرات
2018-12-09 2019-02-28 تکمیل
مؤسسه افغانها برای فردا توضیع گوشت قربانی به ۸۰۰ فامیل های بی بضاعت مبارزه با حوادث (اضطراری)
کابل کابل
2019-02-06 2019-03-07 تکمیل
موسسه مصونیت و کاهش بحران HRDs Relocation مصئونیت اجتماعی
تخار تالقان
2018-11-23 2019-05-23 تکمیل
موسسه مصونیت و کاهش بحران HRDs Relocation مصئونیت اجتماعی
تخار تالقان
2018-11-23 2019-05-23 تکمیل
هیئت معاونت بین المللی مرکزآموزش زبان انگلیسی تعلیم و تربیه
بلخ مزار شریف
2019-01-01 2019-12-31 تکمیل
هیئت معاونت بین المللی انکشاف دهات در لعل سرجنگل زراعت ، مالداری و آبیاری
غور لعل و سرجنگل
2019-01-01 2019-12-31 تکمیل
اتحاد معاونت برای مکاتب افغانستان اعمار تعمیر ۱۲ صنفی لیسه خواجه بغرا نمبر ۲ تعلیم و تربیه
کابل کابل
2019-09-01 2020-12-31 تکمیل
موسسه مصونیت و کاهش بحران Early Warning System and Networking مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2019-04-01 2020-03-31 تکمیل
موسسه هماهنگی توسعه و بازسازی افغانستان افزایش مشارکت نهاد های جامعه مدنی ولایتی و شهروندان حکومت داری خوب
غور چغچران
هرات انجیل, زنده جان, هرات, کرخ, گذره
فراه فراه
بادغیس قلعه نو
2019-01-01 2019-10-31 تکمیل
موسسه هماهنگی توسعه و بازسازی افغانستان افزایش مشارکت نهاد های جامعه مدنی ولایتی و شهروندان حکومت داری خوب
غور چغچران
هرات انجیل, زنده جان, هرات, کرخ, گذره
فراه فراه
بادغیس قلعه نو
2019-01-01 2019-10-31 تکمیل
کمیته امداد افغانها پروژه OPTC صحت
هرات هرات
2019-01-01 2019-12-31 تکمیل
دزرغون افغانستان د كرنی او مالداري موسسه مبارزه علیه فساد در سکتور معارف تعلیم و تربیه
کابل کابل
2019-02-24 2019-07-31 تکمیل
موسسه هداء شرق براي انكشاف افغانستان ابتکارپاسخگویی به حقوق جوانان حکومت داری خوب
تخار تالقان
2019-09-01 2020-03-31 تکمیل
کمیته امداد افغانها پروژه 30 بستر زنان و اطفال صحت
هرات هرات
2019-01-01 2019-12-31 تکمیل
موسسه هماهنگی توسعه و بازسازی افغانستان رشد دسترسی به عدالت مصئونیت اجتماعی
هرات انجیل, غوریان, هرات, کرخ, گذره
بادغیس آب کمری, قلعه نو, مقر
2017-11-01 2020-10-30 تکمیل
موسسه هماهنگی توسعه و بازسازی افغانستان رشد دسترسی به عدالت مصئونیت اجتماعی
هرات انجیل, غوریان, هرات, کرخ, گذره
بادغیس آب کمری, قلعه نو, مقر
2017-11-01 2020-10-30 تکمیل
موسسه هماهنگی توسعه و بازسازی افغانستان رشد دسترسی به عدالت مصئونیت اجتماعی
هرات انجیل, غوریان, هرات, کرخ, گذره
بادغیس آب کمری, قلعه نو, مقر
2017-11-01 2020-10-30 تکمیل
سرف افغانستان باز توانی معلولین زون غرب تعلیم و تربیه
کندهار کندهار
2019-01-01 2019-12-31 تکمیل
موسسه هماهنگی توسعه و بازسازی افغانستان فراهم سازی سرپناه اضطراری و کمک نقدی برای خرید اقلام غیر غذایی برای بیجا شدگان متاثر از خشکسالی مصئونیت اجتماعی
هرات انجیل, هرات
بادغیس آب کمری, قلعه نو
2018-09-20 2019-03-20 تکمیل
موسسه هماهنگی توسعه و بازسازی افغانستان فراهم سازی سرپناه اضطراری و کمک نقدی برای خرید اقلام غیر غذایی برای بیجا شدگان متاثر از خشکسالی مصئونیت اجتماعی
هرات انجیل, هرات
بادغیس آب کمری, قلعه نو
2018-09-20 2019-03-20 تکمیل
مؤسسه احیأ و توسعه امور اجتماعی زنان پروژه پاسخګویی به خشکسالی مصئونیت اجتماعی
بامیان 1یکاولنگ, سیغان, شبر, ورث, پنجاب, کهمرد
2018-10-01 2019-05-31 تکمیل
مؤسسه احیأ و توسعه امور اجتماعی زنان پروژه پاسخګویی به خشکسالی مصئونیت اجتماعی
بامیان 1یکاولنگ, سیغان, شبر, ورث, پنجاب, کهمرد
2018-10-01 2019-05-31 تکمیل
د ابتدائی تعلیماتو او حرفوی زده کرو موسسه د کوچنیانو د ښوونې او روزنې ملاتړ لپاره د افغانستان ټولنه تعلیم و تربیه
ارزگان ارزگان خاص, ترين کوت, دهراود, شهيد حساس, چنارتو, چوره, گیزاب
2019-10-01 2020-04-30 تکمیل
سرف افغانستان پروژه بازتوانایی معلولین تعلیم و تربیه
ننگرهار بهسود, جلال آباد, دره نور, سرخ رود, کوز کنر
لغمان مهتر لام
2019-01-01 2019-12-31 تکمیل
موسسه هماهنگی توسعه و بازسازی افغانستان پاسخگویی به خشکسالی در ولایت غور زراعت ، مالداری و آبیاری
غور تولک, دولت یار, لعل و سرجنگل
2019-01-01 2019-03-31 تکمیل
افغان پلاننگ اجنسی توزیع مواد غذایی به مهاجرین وزیرستان شمالی مصئونیت اجتماعی
خوست تنی, خوست, گربز
2019-10-10 2020-01-10 تکمیل
موسسه براي كمك هاي انكشافي پروژه انکشافی و توزیع مواد غذای زراعت ، مالداری و آبیاری
پکتیکا برمل, شرن, گمل
2019-08-15 2019-12-14 تکمیل
موسسه خیریه خدمات به یتیمان افغانستان خیریه خدمات به یتیمان افغانستان ( کمک های مردمی ) مصئونیت اجتماعی
هرات هرات
2019-05-10 2019-05-10 تکمیل
موسسه انکشافی و تحقیقاتی جامعه کنترول سیستم های مصارفات عمومی مبارزه با حوادث (اضطراری)
دایکندی نیلی
فاریاب اندخوی
2019-10-02 2019-12-31 تکمیل
مرسته کورنکی لاسونه دمرستی اوپرمختک لپاره توزیع البسه زمستانی مبارزه با حوادث (اضطراری)
پروان کوه صافی
ننگرهار بتی کوت
لغمان قرغه‌يی
2018-12-01 2019-02-20 تکمیل
مرسته کورنکی لاسونه دمرستی اوپرمختک لپاره توزیع البسه زمستانی مبارزه با حوادث (اضطراری)
پروان کوه صافی
ننگرهار بتی کوت
لغمان قرغه‌يی
2018-12-01 2019-02-20 تکمیل
موسسه مدنی داد خواهی و توانمندی ایجاد مشاغل پایدار از طریق تشبثات سود آور مبارزه با حوادث (اضطراری)
فاریاب اندخوی, خان چارباغ, قرغان
2019-04-22 2019-12-31 تکمیل
سرف افغانستان پروژه انکشاف اجتماعی زون مرکزی زراعت ، مالداری و آبیاری
کابل شکر دره
2019-01-01 2019-12-31 تکمیل