امارت اسلامی افغانستان

وزارت اقتصاد

ریاست انسجام فعالیت های موسسات غیر دولتی

Home / گزارش سالانه 1398 موسسات غیردولتی

گزارش سالانه 1398 موسسات غیردولتی

لینک گزارش سالانه 1398 موسسات غیر دولتی

وزارت اقتصاد مسرت دارد که گزارش ساالنۀ فعالیتهای مؤسسات غیردولتی را برای سال 1398 به دست نشر میسپارد. بدین ترتیب هم دولت و هم مردم ما از چگونگی فعالیت این نهادها و نحوۀ مصرف آنها اطالعات دقیق بدست میآورند و غایت مطلوب که همانا تطبیق اصل شفافیت و حسابدهی است، تأمین میگردد. مزید براین، معلومات بدست آمده در این گزارشها ما را یاری میکند که با یک دید روشنتر و واقعبینانهتر از کارکردها و نحوۀ مصرف این نهادها قدمهای الزم را برای تنظیم بهتر فعالیتهای آنها برداریم تا مؤسسات غیردولتی اجراات خود را در محور قانون و اولویتها و خط مشی انکشافی دولت عیار نمایند.