جمهوری اسلامی افغانستان

وزارت اقتصاد

ریاست انسجام موسسات غیر دولتی

د افغانستان اسلامی جمهوریت

داقتصاد وزارت

دغیر دولتی موسسو د انسجام ریاست

اسم موسسه اسم پروژه سکتور مربوطه
موقعیت
ولایت ولسوالی
تاریخ آغاز تاریخ ختم وضیعت
امید بین المللی مهارت های فنی و حرفوی تعلیم و تربیه
کابل کابل
2019-01-01 2019-12-01 تکمیل
موسسه فنی مدیریت ارتباطات و تکنالوژی جدید کابل انجنیرنگ آموزش لسان انګلیسی و مهارت کمپیوتر (English Access Program) تعلیم و تربیه
کابل کابل
2018-12-15 2020-10-31 تکمیل
موسسه فنی مدیریت ارتباطات و تکنالوژی جدید کابل انجنیرنگ آموزش لسان انګلیسی و مهارت کمپیوتر (English Access Program) تعلیم و تربیه
کابل کابل
2018-12-15 2020-10-31 تکمیل
بهبود بهداشت کاهش مرگ و میر مادران و نوزادان صحت
بلخ چار کنت
2019-07-01 2019-12-31 تکمیل
افرن انکشا فی تریننگ برای دهاقین درولسوالی باگرام زراعت ، مالداری و آبیاری
پروان بگرام
2019-01-01 2019-06-30 تکمیل
معاونیت انسانی و انکشافی برای افغانستان رسیدگی اضطراری و تهیه آب آشامیدنی مصئونیت اجتماعی
بادغیس مقر
2018-09-01 2019-04-30 تکمیل
معاونیت انسانی و انکشافی برای افغانستان رسیدگی اضطراری و تهیه آب آشامیدنی مصئونیت اجتماعی
بادغیس مقر
2018-09-01 2019-04-30 تکمیل
معاونیت انسانی و انکشافی برای افغانستان پروژه ترکیبی تهیه آب آشامیدنی صحی - مصونیت غذایی - جندر و کاهش دهی خطر حوادث مصئونیت اجتماعی
دایکندی سنگتخت
2018-01-15 2019-01-15 تکمیل
معاونیت انسانی و انکشافی برای افغانستان پروژه ترکیبی تهیه آب آشامیدنی صحی - مصونیت غذایی - جندر و کاهش دهی خطر حوادث مصئونیت اجتماعی
دایکندی سنگتخت
2018-01-15 2019-01-15 تکمیل
معاونیت انسانی و انکشافی برای افغانستان پروژه ترکیبی حمایتی حفظ الصحه فردی، محیطی و اداره منابع آب و مجادله با خشکسالی مصئونیت اجتماعی
غور لعل و سرجنگل
2018-09-15 2019-02-15 تکمیل
معاونیت انسانی و انکشافی برای افغانستان پروژه ترکیبی حمایتی حفظ الصحه فردی، محیطی و اداره منابع آب و مجادله با خشکسالی مصئونیت اجتماعی
غور لعل و سرجنگل
2018-09-15 2019-02-15 تکمیل
معاونیت انسانی و انکشافی برای افغانستان کار در مقابل غذا زراعت ، مالداری و آبیاری
غور شهرک
2019-01-23 2019-02-23 تکمیل
موسسه خدمات صحی سها توزیع مواد سوتغذی و ادویه (One Spoonful Program) صحت
کابل کابل
2019-04-01 2020-03-30 تکمیل
موسسه خدمات صحی سها موسسه خدمات صحی سها صحت
کابل کابل
2019-07-01 2019-12-31 تکمیل
موسسه پشتیبانان حقوق و منافع کودکان توزیع لباس کهنه برای کودکان و نهال برای مردم مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2019-03-10 2019-09-03 تکمیل
موسسه پشتیبانان حقوق و منافع کودکان نمایشگاه نقاشی آگاهی از وضعیت اطفال آسیب پذیر مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2019-09-01 2019-12-22 تکمیل
موسسه پشتیبانان حقوق و منافع کودکان سکوی محیط زیست کابل مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2019-07-01 2019-12-30 تکمیل
کمک اب برای افغانستان مساعدت معه شاگردان یتیم وه بی بضاعت تعلیم و تربیه
وردک سید آباد
کابل کابل
2019-07-01 2019-12-31 تکمیل
همکاری های جهانی مراقبت های قبل از ولادت صحت
کابل کابل
2019-01-01 2019-12-31 تکمیل
همکاری های جهانی تغذیه برای اطفال و مادران باردار و شیرده صحت
کابل کابل
2019-01-01 2019-12-31 تکمیل
خانه ارفان کمک به اطفال یتیم و بیبضاعت تعلیم و تربیه
کابل کابل
2019-01-01 2019-06-30 تکمیل
همکاری های جهانی ساخت سرک برای نورستان زیر بینا
نورستان ماندول
2019-01-01 2020-05-31 تکمیل
همکاری های جهانی فارم تحقیقاتی زراعتی زراعت ، مالداری و آبیاری
بلخ مزار شریف
2019-01-01 2019-12-31 تکمیل
همکاری های جهانی پرورشگاه مصئونیت اجتماعی
بلخ مزار شریف
2019-01-01 2019-12-31 تکمیل
همکاری های جهانی محبس زنان مصئونیت اجتماعی
بلخ مزار شریف
2019-01-01 2019-12-31 تکمیل
همکاری های جهانی کورس لسان انگلیسی تعلیم و تربیه
بلخ مزار شریف
2019-03-01 2020-02-28 تکمیل
مرکز تربیوی و انکشافی افغانستان عرضه خدمات صحی، سؤتغذی و خدمات حمایتی روانی اجتماعی برای بیجا شدگان وزیرستان شمالی و تیم های سیار برای بیجاه شدگان داخلی صحت
خوست گربز
2017-12-01 2020-07-31 تکمیل
مرکز تربیوی و انکشافی افغانستان عرضه خدمات صحی، سؤتغذی و خدمات حمایتی روانی اجتماعی برای بیجا شدگان وزیرستان شمالی و تیم های سیار برای بیجاه شدگان داخلی صحت
خوست گربز
2017-12-01 2020-07-31 تکمیل
مرکز تربیوی و انکشافی افغانستان عرضه خدمات صحی، سؤتغذی و خدمات حمایتی روانی اجتماعی برای بیجا شدگان وزیرستان شمالی و تیم های سیار برای بیجاه شدگان داخلی صحت
خوست گربز
2017-12-01 2020-07-31 تکمیل
موسسه بين المللي مصونيتي براي موسسات غير دولتي ارایه خدمات مصؤنیتی مصئونیت اجتماعی
خوست خوست
ننگرهار جلال آباد
کندز کندوز
هرات هرات
کابل کابل
بلخ مزار شریف
کندهار کندهار
2019-01-01 2019-12-31 تکمیل
مجادله برضد گرسنگی پاسخ مدغم شده به جوامع متاثر در ولایت های هلمند و غور افغانستان، طبق پلان تطبیق خواهد گردید صحت
غور شهرک
هلمند لشکرگاه, ناوه بارکزائی
2019-04-22 2019-08-21 تکمیل
مجادله برضد گرسنگی مکانیزم پاسخ اضطراری (ERM) در افغانستان صحت
دایکندی نیلی
غور دولینه
بامیان بامیان
نیمروز زرنچ
هلمند لشکرگاه, ناد علی, ناوه بارکزائی
2018-05-01 2019-04-30 تکمیل
مجادله برضد گرسنگی مکانیزم پاسخ اضطراری (ERM) در افغانستان صحت
دایکندی نیلی
غور دولینه
بامیان بامیان
نیمروز زرنچ
هلمند لشکرگاه, ناد علی, ناوه بارکزائی
2018-05-01 2019-04-30 تکمیل
مجادله برضد گرسنگی پاسخ اضطراری خشکسالی برای رسیده گی به نیازمندی های عاجل صحت در بادغیس منحیث مکمل تخصیص دومی CHF 2018در افغانستان. طبق پلان تطبیق خواهد گردید. صحت
بادغیس آب کمری, بالامرغاب, جوند
2018-09-30 2019-05-31 تکمیل
مجادله برضد گرسنگی پاسخ اضطراری خشکسالی برای رسیده گی به نیازمندی های عاجل صحت در بادغیس منحیث مکمل تخصیص دومی CHF 2018در افغانستان. طبق پلان تطبیق خواهد گردید. صحت
بادغیس آب کمری, بالامرغاب, جوند
2018-09-30 2019-05-31 تکمیل
همکاری های جهانی پروگرام انکشاف حرفه مصئونیت اجتماعی
هرات هرات
2019-04-01 2020-03-31 تکمیل
مرکز توانمندی زنان دسترسی بهتر دختران به خدمات تعلیمی از طریق ممنوعیت آزار و اذیت مصئونیت اجتماعی
سمنگان ایبک, حضرت سلطان, فیروز نخچیر
کندز حضرت امام صاحب, علی آباد, کندوز
کابل کابل
2019-10-16 2020-06-15 تکمیل
همکاری های جهانی آب آشامیدنی آماچ آباد مصئونیت اجتماعی
بدخشان فیض اباد
2019-05-01 2019-12-31 تکمیل
افغان اید کمک های غیرغذایی برای بیجاشده گان مبارزه با حوادث (اضطراری)
غور چغچران
ننگرهار بهسود, جلال آباد, سرخ رود
2019-08-01 2020-04-30 تکمیل
همکاری های جهانی آب آشامیدنی قریه سرن بفتل پاین مصئونیت اجتماعی
بدخشان فیض اباد
2019-05-01 2019-12-31 تکمیل
همکاری های جهانی کورس لسان انگلیسی تعلیم و تربیه
جوزجان شبرغان
2019-01-01 2019-12-31 تکمیل
همکاری های جهانی مهارت های خیاطی برای معیشت زنده گی مصئونیت اجتماعی
جوزجان شبرغان
2019-01-01 2019-12-31 تکمیل
همکاری های جهانی آگاهی دهی درمورد بیماری شکر صحت
بغلان پل خمری
2019-01-10 2020-12-31 تکمیل
همکاری های جهانی محبس اطفال مصئونیت اجتماعی
هرات هرات
2018-08-01 2019-07-31 تکمیل
همکاری های جهانی محبس اطفال مصئونیت اجتماعی
هرات هرات
2018-08-01 2019-07-31 تکمیل
همکاری های جهانی کمک به کودکان در زندان زنان مصئونیت اجتماعی
هرات هرات
2018-08-01 2019-07-31 تکمیل
همکاری های جهانی کمک به کودکان در زندان زنان مصئونیت اجتماعی
هرات هرات
2018-08-01 2019-07-31 تکمیل
همکاری های جهانی غذا در مقابل کار برای خانم ها مصئونیت اجتماعی
بلخ مزار شریف
2018-07-01 2019-06-30 تکمیل
همکاری های جهانی غذا در مقابل کار برای خانم ها مصئونیت اجتماعی
بلخ مزار شریف
2018-07-01 2019-06-30 تکمیل
موسسه روان شناسی معنای زندگی خودکشی فریاد است برای کمک خواهی صحت
کابل کابل
2019-10-05 2019-10-20 تکمیل