جمهوری اسلامی افغانستان

وزارت اقتصاد

ریاست انسجام موسسات غیر دولتی

د افغانستان اسلامی جمهوریت

داقتصاد وزارت

دغیر دولتی موسسو د انسجام ریاست

اسم موسسه اسم پروژه سکتور مربوطه
موقعیت
ولایت ولسوالی
تاریخ آغاز تاریخ ختم وضیعت
بشری خیریه موسسه کمک های اولیه صحت صحت
کابل بگرام, پغمان, کابل
2017-10-01 2020-12-30 تکمیل
بشری خیریه موسسه کمک های اولیه صحت صحت
کابل بگرام, پغمان, کابل
2017-10-01 2020-12-30 تکمیل
حمایت از مهاجرین پروژه کمک های اضطراری زراعتی به دهاقین آسیب پذیر خشکسالی زراعت ، مالداری و آبیاری
نورستان نورگرام, وامه, وايگل, پارون
2019-01-01 2019-12-31 تکمیل
شلتر نو انترنشنل پروژه زمستانی پرورشگاه مصئونیت اجتماعی
بدخشان فیض اباد
2019-01-01 2019-03-21 تکمیل
موسسه مطالعات زنان برای صلح برنامه حمایت از نهاد های امنیتی،عدلی و شمولیت زنان درآن حکومت داری خوب
پروان چاریکار
دایکندی نیلی
پکتیا گردیز
ننگرهار جلال آباد
هرات هرات
کابل کابل
بلخ مزار شریف
2019-09-15 2020-01-15 تکمیل
موسسه مطالعات زنان برای صلح صفحه جدید حکومت داری خوب
پروان چاریکار
دایکندی نیلی
پکتیا گردیز
ننگرهار جلال آباد
هرات هرات
بلخ مزار شریف
2018-04-01 2019-03-31 تکمیل
موسسه مطالعات زنان برای صلح صفحه جدید حکومت داری خوب
پروان چاریکار
دایکندی نیلی
پکتیا گردیز
ننگرهار جلال آباد
هرات هرات
بلخ مزار شریف
2018-04-01 2019-03-31 تکمیل
موسسه مطالعات زنان برای صلح برنامه آگاهی عامه و اشتراک زنان در صفوف پولیس ملی افغانستان حکومت داری خوب
کندز کندوز
بدخشان فیض اباد
تخار تالقان
2018-09-01 2019-02-28 تکمیل
موسسه مطالعات زنان برای صلح برنامه آگاهی عامه و اشتراک زنان در صفوف پولیس ملی افغانستان حکومت داری خوب
کندز کندوز
بدخشان فیض اباد
تخار تالقان
2018-09-01 2019-02-28 تکمیل
موسسه مطالعات زنان برای صلح مشاهده پارلمانی حکومت داری خوب
کابل کابل
2018-05-01 2019-04-30 تکمیل
موسسه مطالعات زنان برای صلح مشاهده پارلمانی حکومت داری خوب
کابل کابل
2018-05-01 2019-04-30 تکمیل
موسسه مطالعات زنان برای صلح مشاهده پارلمانی حکومت داری خوب
کابل کابل
2019-05-01 2020-04-30 تکمیل
موسسه مطالعات زنان برای صلح همکاری تخنیکی در مورد تطبیق پلان استراتیژی انسجام پرسونل اناث حکومت داری خوب
کابل کابل
2018-09-15 2019-08-15 تکمیل
موسسه مطالعات زنان برای صلح همکاری تخنیکی در مورد تطبیق پلان استراتیژی انسجام پرسونل اناث حکومت داری خوب
کابل کابل
2018-09-15 2019-08-15 تکمیل
دفتر آقا خان برای اسکان کاهش خطرات حوادث به شیوه مردم محوری مبارزه با حوادث (اضطراری)
بامیان بامیان, شبر, ورث, پنجاب
بدخشان اشکاشم, دراییم, دروازه بالا, دروازه پائین, شکي, شیغنان, فیض اباد, واخان, وردوج, یکمگان
بغلان اندر آب, خنجان, دوشی, پل خمری
کابل کابل
2019-01-01 2019-12-31 تکمیل
موسسه دید بان شفافیت افغانستان نظارت اجتماعی از محاکم حکومت داری خوب
پروان چاریکار
ننگرهار جلال آباد
لغمان مهتر لام
کنر اسد آباد
بامیان بامیان
کاپیسا محمودراقی
کابل کابل
بلخ مزار شریف
جوزجان شبرغان
2018-05-01 2019-06-30 تکمیل
موسسه دید بان شفافیت افغانستان نظارت اجتماعی از محاکم حکومت داری خوب
پروان چاریکار
ننگرهار جلال آباد
لغمان مهتر لام
کنر اسد آباد
بامیان بامیان
کاپیسا محمودراقی
کابل کابل
بلخ مزار شریف
جوزجان شبرغان
2018-05-01 2019-06-30 تکمیل
اکسفام نووب کمک های بشردوستانه هالند، فیز چهارم پروژه پاسخ دهی مشترک به حالت اضطراری-A-06070 مبارزه با حوادث (اضطراری)
هلمند لشکرگاه
2019-07-01 2019-12-31 تکمیل
موسسه دید بان شفافیت افغانستان د فساد سره د مبارزې د پلان د تطبیق پروژه حکومت داری خوب
کابل کابل
2018-09-01 2019-06-30 تکمیل
موسسه دید بان شفافیت افغانستان د فساد سره د مبارزې د پلان د تطبیق پروژه حکومت داری خوب
کابل کابل
2018-09-01 2019-06-30 تکمیل
کمیته ناروی برای افغانستان پروژه ارائه آموزش های حرفه ای و حمایت زنان در عرصه کارآفرینی (IADC) زراعت ، مالداری و آبیاری
بدخشان فیض اباد, کشم
2018-12-01 2020-01-31 تکمیل
کمیته ناروی برای افغانستان پروژه ارائه آموزش های حرفه ای و حمایت زنان در عرصه کارآفرینی (IADC) زراعت ، مالداری و آبیاری
بدخشان فیض اباد, کشم
2018-12-01 2020-01-31 تکمیل
افغان اید کاهش خطرات حوادث و اکوسیستم به سطح جامعه مصئونیت اجتماعی
سمنگان ایبک
بدخشان ارگو
کابل کابل
2018-11-01 2021-03-21 تکمیل
افغان اید کاهش خطرات حوادث و اکوسیستم به سطح جامعه مصئونیت اجتماعی
سمنگان ایبک
بدخشان ارگو
کابل کابل
2018-11-01 2021-03-21 تکمیل
کمیته ناروی برای افغانستان SEHATMANDI صحت
پکتیا گردیز
2019-01-01 2021-12-31 تحت کار
کنسرن کمک های زمستانی برای بیجا شده گان ناشی از جنگ ازطریق ترمیم سرپناه در ولایت تخار مبارزه با حوادث (اضطراری)
تخار اشکمش, بهارک
2019-12-01 2020-02-29 تکمیل
اکسفام نووب پاسخدهی به سیلاب (هرات، هلمند) A-06061 مبارزه با حوادث (اضطراری)
هرات غوریان, کشک (روبات سنگی), کشک کهنه
هلمند لشکرگاه, ناوه بارکزائی
2019-08-15 2020-08-14 تکمیل
اطفال جنگ زده تعلم و تربیه برای شاگردان تعلیم و تربیه
وردک میدانشهر
کابل قره باغ, پغمان
2019-07-01 2019-12-31 تکمیل
موسسه برابري براي صلح و دموكراسي دادخواهی برای بلند نمودن صدای مردم در پروسه صلح حکومت داری خوب
کندز کندوز
بامیان بامیان
کابل کابل
2019-09-01 2020-11-30 تکمیل
کمک طبی بین المللی نجات زندگی در حالات اضطراری صحی گسترش و پاسخگوی حالات اضطراری صحی, تغذیوی و شستشو در مناطق جنگ زده و آسیب دیده افغانستان صحت
ننگرهار بتی کوت, جلال آباد, در بابا, مومند دره, کوت
لغمان علی شینگ
کنر دره پیچ, سرکانو, شیگل و شلتان, غازی آباد, چپه دره
نورستان وامه, وايگل
2019-10-01 2020-09-30 تکمیل
موسسه ورود به آینده روشن کمک های فوری به زلزله زدگان مصئونیت اجتماعی
فراه فراه
2019-01-01 2019-01-15 تکمیل
شلتر نو انترنشنل مرکز ناشنوایان مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2019-01-01 2019-12-31 تکمیل
کندر برگ انترنشنل مهمان خانه اجتماعی،حمایت از دارالایتام و محبس زنان مصئونیت اجتماعی
بدخشان ارغنج خواه, اشکاشم, بهارک, تيشکان, تگاب, جرم, خاش, خواهان, دراییم, دروازه بالا, دروازه پائین, راغستان, زیباک, شهدا, شهر بزرگ, شکي, شیغنان, فیض اباد, واخان, وردوج, يفتل سفلى, کران و منجان, کشم, کوف آب, کوهستان, یاوان, یکمگان
2019-01-01 2019-12-31 تکمیل
موسسه امداد وانکشاف سریع مشارکت استراتتژیک لایی و داد خواهی (SPLA) مصئونیت اجتماعی
بدخشان فیض اباد
پنجشیر بازارک
کابل کابل
2019-07-01 2019-12-31 تکمیل
موسسه انکشافی وخدماتی صحت برای همه حمایت از تعلیم و تربیه تعلیم و تربیه
بلخ مزار شریف
2019-11-12 2019-11-14 تکمیل
شلتر نو انترنشنل کمک های فصلی برای بیجاشده گان ناشی از خشکسالی مبارزه با حوادث (اضطراری)
هرات انجیل, هرات, گذره
2019-05-01 2019-07-15 تکمیل
موسسه بازسازی بینا مساعدت کتاب برای مکتب تعلیم و تربیه
بلخ مزار شریف
2019-12-16 2019-12-18 تکمیل
پروگرامهاي معلوما ت اداري و ماين پاكي افغانستان مدیریت اطلاعات برای پاسخ دهی اضطراری در افغانستان مبارزه با حوادث (اضطراری)
کابل کابل
2018-06-01 2019-05-31 تکمیل
پروگرامهاي معلوما ت اداري و ماين پاكي افغانستان مدیریت اطلاعات برای پاسخ دهی اضطراری در افغانستان مبارزه با حوادث (اضطراری)
کابل کابل
2018-06-01 2019-05-31 تکمیل
موسسه انکشافی ودان گلدوزی تعلیم و تربیه
کندهار کندهار
2019-06-01 2021-12-30 تحت کار
بنیاد خیریه پناه کمک رسانی های متفرقه نظر به صدقات دونر ها مصئونیت اجتماعی
کابل بگرام, ده سبز, شکر دره, پغمان, چهار آسیاب, کابل
2019-07-01 2019-12-31 تکمیل
شلتر نو انترنشنل پروگرام صحت دندان صحت
هرات هرات
2019-01-01 2019-12-31 تکمیل
موسسه خیریه مشارکت کنندگان تکنالوژی هوانوردی ارایه دهنده خدمات هوانوردی ملکی مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2019-07-01 2019-12-31 تکمیل
موسسه مصونیت و کاهش بحران Mid-Wife Temporary Relocation Assistance مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2019-08-01 2019-10-30 تکمیل
موسسه مصونیت و کاهش بحران Mid-Wife Temporary Relocation Assistance مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2019-09-01 2019-11-30 تکمیل
موسسه مصونیت و کاهش بحران HRDs Relocation Assistance مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2019-12-01 2020-02-28 تکمیل
احیای مهارتها و بازسازی ستارز بهبود شرایط صحی افراد بیچاره داخلی در شهرک های کابل صحت
کابل کابل
2018-12-01 2020-02-28 تکمیل
احیای مهارتها و بازسازی ستارز بهبود شرایط صحی افراد بیچاره داخلی در شهرک های کابل صحت
کابل کابل
2018-12-01 2020-02-28 تکمیل
شلتر نو انترنشنل کمک های فصلی رسیدگی به امور بیجاشده گان داخلی مبارزه با حوادث (اضطراری)
هرات انجیل, هرات, گذره
2018-11-01 2019-03-31 تکمیل
شلتر نو انترنشنل کمک های فصلی رسیدگی به امور بیجاشده گان داخلی مبارزه با حوادث (اضطراری)
هرات انجیل, هرات, گذره
2018-11-01 2019-03-31 تکمیل