جمهوری اسلامی افغانستان

وزارت اقتصاد

ریاست انسجام موسسات غیر دولتی

د افغانستان اسلامی جمهوریت

داقتصاد وزارت

دغیر دولتی موسسو د انسجام ریاست

اسم موسسه اسم پروژه سکتور مربوطه
موقعیت
ولایت ولسوالی
تاریخ آغاز تاریخ ختم وضیعت
موسسه کمک های بشردوستانه و ترقیاتی برای افغانستان تربیه قابله های جامعه ولایت زابل صحت
زابل قلات
2019-01-01 2019-12-31 تکمیل
ایشیا فوندیشن USAID Booster SAP 2019 - 32269 مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2019-07-01 2020-01-01 تکمیل
اداره بازسازی دهات افغانستان ترمیم سر پناه مصئونیت اجتماعی
ارزگان ترين کوت
2019-08-01 2019-12-31 تکمیل
اداره بازسازی دهات افغانستان پاسخ مشترک افغانستان Afghanistan join Response 4 زراعت ، مالداری و آبیاری
ننگرهار بهسود, چپرهار, کامه
2019-01-01 2019-12-31 تکمیل
اداره بازسازی دهات افغانستان توزیع موادغذائی برای بیجا گان داخلی مصئونیت اجتماعی
فاریاب المار, اندخوی, بلچراغ, خان چارباغ, خواجه سبز پوش ولی, دولت آباد, شرین تگاب, غورماچ, قرغان, قرمقل, قیصار, میمنه, پشتون کوت, کوهستان, گرزیوان
سرپل سرپل
سمنگان ایبک, دره صوف بالا
بغلان پل خمری
بلخ بلخ
2019-10-10 2019-12-31 تکمیل
اداره بازسازی دهات افغانستان کمک پول نقد به فامیل های بیجاه شده گان داخلی از اثر جنگ و حوادث طبیعی مبارزه با حوادث (اضطراری)
بلخ بلخ
2019-04-20 2019-12-31 تکمیل
شبکه انترنیوزافغانستان برنامه مشارکت مدنی افغانها - Afghanistan Civil Engagement Program مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2013-12-04 2019-08-30 تکمیل
شبکه انترنیوزافغانستان برنامه مشارکت مدنی افغانها - Afghanistan Civil Engagement Program مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2013-12-04 2019-08-30 تکمیل
شبکه انترنیوزافغانستان برنامه مشارکت مدنی افغانها - Afghanistan Civil Engagement Program مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2013-12-04 2019-08-30 تکمیل
شبکه انترنیوزافغانستان برنامه مشارکت مدنی افغانها - Afghanistan Civil Engagement Program مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2013-12-04 2019-08-30 تکمیل
شبکه انترنیوزافغانستان برنامه مشارکت مدنی افغانها - Afghanistan Civil Engagement Program مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2013-12-04 2019-08-30 تکمیل
شبکه انترنیوزافغانستان برنامه مشارکت مدنی افغانها - Afghanistan Civil Engagement Program مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2013-12-04 2019-08-30 تکمیل
شبکه انترنیوزافغانستان برنامه مشارکت مدنی افغانها - Afghanistan Civil Engagement Program مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2013-12-04 2019-08-30 تکمیل
دتوحید دتولنیزو او پرمختیا ئی چا رو موسسه برنامه آموزش لسان انګلیسی و کمپیوتر برای علماء مصئونیت اجتماعی
هلمند لشکرگاه
2019-07-01 2019-12-31 تکمیل
موسسه بشر دوستانه برای رفاه، توانمندی سازی و تحقیق حفظ الصحه کامل به رهبری مردم صحت
غور لعل و سرجنگل
2018-06-01 2019-05-31 تکمیل
موسسه بشر دوستانه برای رفاه، توانمندی سازی و تحقیق حفظ الصحه کامل به رهبری مردم صحت
غور لعل و سرجنگل
2018-06-01 2019-05-31 تکمیل
د افغانستان اینده نسلونه تقذیه برای شاګردای مکاتب ابتدایه مبارزه با حوادث (اضطراری)
ننگرهار بتی کوت, کوت
2019-10-15 2020-01-31 تکمیل
دتولنیزو خدمتونو خیریه او انکشافی موسسه پروژه مرغ های تخمی ۱۰۰ قطعه یی برای ۲۵۰ فامیل زراعت ، مالداری و آبیاری
پکتیا دند و پتان, شواک
2019-01-16 2020-01-24 تکمیل
انکشافی افغان AD306-18-NOV-24 | واکنش علیه خشکسالی چند جانبه/سکتوری در ولایت فاریاب - Multi-Sector Emergency Drought Response in Faryab مصئونیت اجتماعی
فاریاب دولت آباد, پشتون کوت
2018-09-01 2019-08-31 تکمیل
انکشافی افغان AD306-18-NOV-24 | واکنش علیه خشکسالی چند جانبه/سکتوری در ولایت فاریاب - Multi-Sector Emergency Drought Response in Faryab مصئونیت اجتماعی
فاریاب دولت آباد, پشتون کوت
2018-09-01 2019-08-31 تکمیل
دتولنیزو خدمتونو خیریه او انکشافی موسسه پروژه مرغهای گوشتی ۵۰۰ قطعه یی برای ۵۰ فامیل زراعت ، مالداری و آبیاری
کندهار ژيری, کندهار
2019-12-01 2020-01-24 تکمیل
اداره بازسازی دهات افغانستان توزیع موادغذائی برای ّآسیب دیده گان خشکسالی و بیجا گان حوادث طبیعی مصئونیت اجتماعی
جوزجان آقچه, خانقاه, خمیاب, خواجه دوکوه, درزاب, شبرغان, فیض آباد, قرقین, مردیان, مينگجيک
2018-07-10 2019-03-31 تکمیل
اداره بازسازی دهات افغانستان توزیع موادغذائی برای ّآسیب دیده گان خشکسالی و بیجا گان حوادث طبیعی مصئونیت اجتماعی
جوزجان آقچه, خانقاه, خمیاب, خواجه دوکوه, درزاب, شبرغان, فیض آباد, قرقین, مردیان, مينگجيک
2018-07-10 2019-03-31 تکمیل
کنسرن برنامه تعلیم و تربیه تعلیم و تربیه
تخار رستاق
2019-05-01 2020-12-31 تکمیل
اداره بازسازی دهات افغانستان آبرسانی حفظ الصحه و تعلیمات صحی صحت
ارزگان ترين کوت, دهراود
2019-01-01 2019-12-31 تکمیل
انکشافی افغان AD310-18-DKH-08 | مدیریت همه جانبه خطرات، آفات طبیعی، آب، مرفوع فاضلات و حفظ الصحه به سطح جامعه - Integrated Community Based Disaster Risk Management & WASH مبارزه با حوادث (اضطراری)
دایکندی اشترلی
2018-10-01 2019-09-30 تکمیل
انکشافی افغان AD310-18-DKH-08 | مدیریت همه جانبه خطرات، آفات طبیعی، آب، مرفوع فاضلات و حفظ الصحه به سطح جامعه - Integrated Community Based Disaster Risk Management & WASH مبارزه با حوادث (اضطراری)
دایکندی اشترلی
2018-10-01 2019-09-30 تکمیل
انکشافی افغان AD316-19-NCA-107 | نفغ پایدار از طریق انکشاف ارزش زنجیره ای - Sustainable Profit Through Value Chain Development زراعت ، مالداری و آبیاری
فاریاب اندخوی, خان چارباغ, قرغان, قرمقل
2019-01-01 2019-12-31 تکمیل
موسسه کانادایئ برای اطفال متاثر از جنگ حمایت اطفال جهت دسترسی به آموزش و تعلیم وتربیه در افغانستان II تعلیم و تربیه
کابل بگرام, ده سبز, قره باغ
2019-09-01 2020-08-30 تکمیل
انکشافی افغان AD317-19-NCA-108 | اشتغال پایدار از طریق آموزش های حرفوی و ایجاد تشبث های سودبخش، و نفع پایدار از طریق زنجیره ارزش - Sustainable Employment through Vocational Training, Creating Sustainable Profit through Value, Creating Sustainable Employment through Pro زراعت ، مالداری و آبیاری
ارزگان ترين کوت
2019-01-01 2019-12-31 تکمیل
انکشافی افغان AD318-19-NCA-109 | اشتغال دوامدار توسط آموزش های حرفوی - Sustainable Employment through Vocational Training) مصئونیت اجتماعی
دایکندی اشترلی, کجران, کيتی
2019-01-01 2019-12-31 تکمیل
موسسه کمک های بشردوستانه و ترقیاتی برای افغانستان تغذی عامه و حفظ الصحه محیطی به سطح جامعه (احسان) صحت
کنر اسد آباد, اوته پور, بر کنر, خاص کنر, دانگام, دره پیچ, سرکانو, سوکی, شیگل و شلتان, غازی آباد, مرور, ناری, نرنگ و بادیل, نورگل, چپه دره
نورستان برگ متال, دوآب, ماندول, نورگرام, وامه, وايگل, پارون, کامدیش
2019-01-01 2019-12-31 تکمیل
ولت هنگر هیلفه ارتقای ظرفیت اقتصادی خانمها زراعت ، مالداری و آبیاری
سمنگان ایبک, حضرت سلطان
هرات پشتون زرغون
جوزجان آقچه, شبرغان
2019-05-01 2022-06-30 تکمیل
موسسه زندگی جدید افغانها آگاهی دهی مردم عام در مورد تفتیش اجتماعی و حق دسترسی به اطلاعات حکومت داری خوب
بلخ خلم, مزار شریف, نهر شاهی
2019-08-05 2019-10-05 تکمیل
موسسه کمک های بشردوستانه و ترقیاتی برای افغانستان کلینکهای صحی فرعی (سب سنتر)ولایت زابل صحت
زابل دای چوپان, شاه جوی
2019-01-01 2019-06-30 تکمیل
میشن ایست پاسخ دهی سریع خشکسالی آب، حفظ الصحه و بهداشت خوب در قریه جات ولسوالی های بدخشان زراعت ، مالداری و آبیاری
بدخشان اشکاشم, واخان
2019-01-01 2019-12-31 تکمیل
کمیته امداد افغانها پروژه 50 بستر زنان و اطفال صحت
هرات هرات
2019-01-01 2019-12-31 تکمیل
کمیته امداد امام خمینی کمک های بشر دوستانه جمهوری اسلامی ایران مصئونیت اجتماعی
نیمروز زرنچ
هرات هرات
کابل کابل
بلخ مزار شریف
فراه فراه
2019-01-01 2019-06-30 تکمیل
ایشیا فوندیشن A Survey of the Afghan People and booster (DFAT) - 32271 مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2019-06-06 2020-05-31 تکمیل
گرحنده خیریه روغتیایی موسسه سیارکلنیک زراعت ، مالداری و آبیاری
پکتیا احمد آباد, سید کرم, شواک, وزه جدران, گردیز
2018-12-22 2019-06-21 تکمیل
گرحنده خیریه روغتیایی موسسه سیارکلنیک زراعت ، مالداری و آبیاری
پکتیا احمد آباد, سید کرم, شواک, وزه جدران, گردیز
2018-12-22 2019-06-21 تکمیل
گرحنده خیریه روغتیایی موسسه سیارکلنیک صحت
پکتیا احمد آباد, سید کرم, شواک, وزه جدران, گردیز
2018-12-22 2019-06-21 تکمیل
گرحنده خیریه روغتیایی موسسه سیارکلنیک صحت
پکتیا احمد آباد, سید کرم, شواک, وزه جدران, گردیز
2018-12-22 2019-06-21 تکمیل
گرحنده خیریه روغتیایی موسسه سیارکلنیک زراعت ، مالداری و آبیاری
خوست باک, تنی, جاجی میدان, خوست, سپیره, شمل, صبری, علی شیر, مندوزی, موسی خیل, نادر شاه کوت, گربز
2019-01-21 2019-06-21 تکمیل
گرحنده خیریه روغتیایی موسسه سیارکلنیک صحت
خوست باک, تنی, جاجی میدان, خوست, سپیره, شمل, صبری, علی شیر, مندوزی, موسی خیل, نادر شاه کوت, گربز
2019-01-21 2019-06-21 تکمیل
موسسه کمک و مدیریت متدوام بدیل معیشت کومک اولیه در ماه رمضان مصئونیت اجتماعی
کنر سوکی
2019-05-12 2019-05-15 تکمیل
میرمن – انجمن زنان افغان درکانادا پروشگاه امید میرمن مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2019-01-01 2019-12-31 تکمیل
فزیوتراپی ومساعدت احیا مجدد برای افغانستان مصارف اداری موسسه پارسا General Fund تعلیم و تربیه
کابل کابل
2019-01-01 2019-12-31 تکمیل
لشکر ترحم تحکیم ثبات ساحات شهری زیر بینا
کابل کابل
2019-11-14 2022-12-31 تکمیل
موسسه انکشافی توانا آموزش سریع GEC-T تعلیم و تربیه
بلخ چمتال
2019-10-01 2020-03-30 تکمیل