جمهوری اسلامی افغانستان

وزارت اقتصاد

ریاست انسجام موسسات غیر دولتی

د افغانستان اسلامی جمهوریت

داقتصاد وزارت

دغیر دولتی موسسو د انسجام ریاست

اسم موسسه اسم پروژه سکتور مربوطه
موقعیت
ولایت ولسوالی
تاریخ آغاز تاریخ ختم وضیعت
دتوحید دتولنیزو او پرمختیا ئی چا رو موسسه برنامه آموزش لسان انګلیسی و کمپیوتر برای علماء مصئونیت اجتماعی
هلمند لشکرگاه
2019-07-01 2019-12-31 تکمیل
موسسه بشر دوستانه برای رفاه، توانمندی سازی و تحقیق حفظ الصحه کامل به رهبری مردم صحت
غور لعل و سرجنگل
2018-06-01 2019-05-31 تکمیل
موسسه بشر دوستانه برای رفاه، توانمندی سازی و تحقیق حفظ الصحه کامل به رهبری مردم صحت
غور لعل و سرجنگل
2018-06-01 2019-05-31 تکمیل
د افغانستان اینده نسلونه تقذیه برای شاګردای مکاتب ابتدایه مبارزه با حوادث (اضطراری)
ننگرهار بتی کوت, کوت
2019-10-15 2020-01-31 تکمیل
دتولنیزو خدمتونو خیریه او انکشافی موسسه پروژه مرغ های تخمی ۱۰۰ قطعه یی برای ۲۵۰ فامیل زراعت ، مالداری و آبیاری
پکتیا دند و پتان, شواک
2019-01-16 2020-01-24 تکمیل
انکشافی افغان AD306-18-NOV-24 | واکنش علیه خشکسالی چند جانبه/سکتوری در ولایت فاریاب - Multi-Sector Emergency Drought Response in Faryab مصئونیت اجتماعی
فاریاب دولت آباد, پشتون کوت
2018-09-01 2019-08-31 تکمیل
انکشافی افغان AD306-18-NOV-24 | واکنش علیه خشکسالی چند جانبه/سکتوری در ولایت فاریاب - Multi-Sector Emergency Drought Response in Faryab مصئونیت اجتماعی
فاریاب دولت آباد, پشتون کوت
2018-09-01 2019-08-31 تکمیل
دتولنیزو خدمتونو خیریه او انکشافی موسسه پروژه مرغهای گوشتی ۵۰۰ قطعه یی برای ۵۰ فامیل زراعت ، مالداری و آبیاری
کندهار ژيری, کندهار
2019-12-01 2020-01-24 تکمیل
اداره بازسازی دهات افغانستان توزیع موادغذائی برای ّآسیب دیده گان خشکسالی و بیجا گان حوادث طبیعی مصئونیت اجتماعی
جوزجان آقچه, خانقاه, خمیاب, خواجه دوکوه, درزاب, شبرغان, فیض آباد, قرقین, مردیان, مينگجيک
2018-07-10 2019-03-31 تکمیل
اداره بازسازی دهات افغانستان توزیع موادغذائی برای ّآسیب دیده گان خشکسالی و بیجا گان حوادث طبیعی مصئونیت اجتماعی
جوزجان آقچه, خانقاه, خمیاب, خواجه دوکوه, درزاب, شبرغان, فیض آباد, قرقین, مردیان, مينگجيک
2018-07-10 2019-03-31 تکمیل
کنسرن برنامه تعلیم و تربیه تعلیم و تربیه
تخار رستاق
2019-05-01 2020-12-31 تکمیل
اداره بازسازی دهات افغانستان آبرسانی حفظ الصحه و تعلیمات صحی صحت
ارزگان ترين کوت, دهراود
2019-01-01 2019-12-31 تکمیل
انکشافی افغان AD310-18-DKH-08 | مدیریت همه جانبه خطرات، آفات طبیعی، آب، مرفوع فاضلات و حفظ الصحه به سطح جامعه - Integrated Community Based Disaster Risk Management & WASH مبارزه با حوادث (اضطراری)
دایکندی اشترلی
2018-10-01 2019-09-30 تکمیل
انکشافی افغان AD310-18-DKH-08 | مدیریت همه جانبه خطرات، آفات طبیعی، آب، مرفوع فاضلات و حفظ الصحه به سطح جامعه - Integrated Community Based Disaster Risk Management & WASH مبارزه با حوادث (اضطراری)
دایکندی اشترلی
2018-10-01 2019-09-30 تکمیل
انکشافی افغان AD316-19-NCA-107 | نفغ پایدار از طریق انکشاف ارزش زنجیره ای - Sustainable Profit Through Value Chain Development زراعت ، مالداری و آبیاری
فاریاب اندخوی, خان چارباغ, قرغان, قرمقل
2019-01-01 2019-12-31 تکمیل
موسسه کانادایئ برای اطفال متاثر از جنگ حمایت اطفال جهت دسترسی به آموزش و تعلیم وتربیه در افغانستان II تعلیم و تربیه
کابل بگرامی, ده سبز, قره باغ
2019-09-01 2020-08-30 تکمیل
انکشافی افغان AD317-19-NCA-108 | اشتغال پایدار از طریق آموزش های حرفوی و ایجاد تشبث های سودبخش، و نفع پایدار از طریق زنجیره ارزش - Sustainable Employment through Vocational Training, Creating Sustainable Profit through Value, Creating Sustainable Employment through Pro زراعت ، مالداری و آبیاری
ارزگان ترين کوت
2019-01-01 2019-12-31 تکمیل
انکشافی افغان AD318-19-NCA-109 | اشتغال دوامدار توسط آموزش های حرفوی - Sustainable Employment through Vocational Training) مصئونیت اجتماعی
دایکندی اشترلی, کجران, کيتی
2019-01-01 2019-12-31 تکمیل
کمک های بشری و انکشافی برای افغانستان تغذی عامه و حفظ الصحه محیطی به سطح جامعه (احسان) صحت
کنر اسد آباد, اوته پور, بر کنر, خاص کنر, دانگام, دره پیچ, سرکانو, سوکی, شیگل و شلتان, غازی آباد, مرور, ناری, نرنگ و بادیل, نورگل, چپه دره
نورستان برگ متال, دوآب, ماندول, نورگرام, وامه, وايگل, پارون, کامدیش
2019-01-01 2019-12-31 تکمیل
ولت هنگر هیلفه ارتقای ظرفیت اقتصادی خانمها زراعت ، مالداری و آبیاری
سمنگان ایبک, حضرت سلطان
هرات پشتون زرغون
جوزجان آقچه, شبرغان
2019-05-01 2022-06-30 تکمیل
موسسه زندگی جدید افغانها آگاهی دهی مردم عام در مورد تفتیش اجتماعی و حق دسترسی به اطلاعات حکومت داری خوب
بلخ خلم, مزار شریف, نهر شاهی
2019-08-05 2019-10-05 تکمیل
کمک های بشری و انکشافی برای افغانستان کلینکهای صحی فرعی (سب سنتر)ولایت زابل صحت
زابل دای چوپان, شاه جوی
2019-01-01 2019-06-30 تکمیل
میشن ایست پاسخ دهی سریع خشکسالی آب، حفظ الصحه و بهداشت خوب در قریه جات ولسوالی های بدخشان زراعت ، مالداری و آبیاری
بدخشان اشکاشم, واخان
2019-01-01 2019-12-31 تکمیل
کمیته امداد افغانها پروژه 50 بستر زنان و اطفال صحت
هرات هرات
2019-01-01 2019-12-31 تکمیل
کمیته امداد امام خمینی کمک های بشر دوستانه جمهوری اسلامی ایران مصئونیت اجتماعی
نیمروز زرنچ
هرات هرات
کابل کابل
بلخ مزار شریف
فراه فراه
2019-01-01 2019-06-30 تکمیل
ایشیا فوندیشن A Survey of the Afghan People and booster (DFAT) - 32271 مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2019-06-06 2020-05-31 تکمیل
گرحنده خیریه روغتیایی موسسه سیارکلنیک زراعت ، مالداری و آبیاری
پکتیا احمد آباد, سید کرم, شواک, وزه جدران, گردیز
2018-12-22 2019-06-21 تکمیل
گرحنده خیریه روغتیایی موسسه سیارکلنیک زراعت ، مالداری و آبیاری
پکتیا احمد آباد, سید کرم, شواک, وزه جدران, گردیز
2018-12-22 2019-06-21 تکمیل
گرحنده خیریه روغتیایی موسسه سیارکلنیک صحت
پکتیا احمد آباد, سید کرم, شواک, وزه جدران, گردیز
2018-12-22 2019-06-21 تکمیل
گرحنده خیریه روغتیایی موسسه سیارکلنیک صحت
پکتیا احمد آباد, سید کرم, شواک, وزه جدران, گردیز
2018-12-22 2019-06-21 تکمیل
گرحنده خیریه روغتیایی موسسه سیارکلنیک زراعت ، مالداری و آبیاری
خوست باک, تنی, جاجی میدان, خوست, سپیره, شمل, صبری, علی شیر, مندوزی, موسی خیل, نادر شاه کوت, گربز
2019-01-21 2019-06-21 تکمیل
گرحنده خیریه روغتیایی موسسه سیارکلنیک صحت
خوست باک, تنی, جاجی میدان, خوست, سپیره, شمل, صبری, علی شیر, مندوزی, موسی خیل, نادر شاه کوت, گربز
2019-01-21 2019-06-21 تکمیل
موسسه کمک و مدیریت متدوام بدیل معیشت کومک اولیه در ماه رمضان مصئونیت اجتماعی
کنر سوکی
2019-05-12 2019-05-15 تکمیل
میرمن – انجمن زنان افغان درکانادا پروشگاه امید میرمن مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2019-01-01 2019-12-31 تکمیل
فزیوتراپی ومساعدت احیا مجدد برای افغانستان مصارف اداری موسسه پارسا General Fund تعلیم و تربیه
کابل کابل
2019-01-01 2019-12-31 تکمیل
لشکر ترحم تحکیم ثبات ساحات شهری زیر بینا
کابل کابل
2019-11-14 2022-12-31 تکمیل
موسسه انکشافی توانا آموزش سریع GEC-T تعلیم و تربیه
بلخ چمتال
2019-10-01 2020-03-30 تکمیل
موسسه سیار اعمار مجدد افغانستان بهبود دسترسی اسناد ملکی عودت کننده گان، بی جاه شده گان از طریق اگاهی حقوقی و مساعت قانونی مصئونیت اجتماعی
ننگرهار جلال آباد
لغمان مهتر لام
کنر اسد آباد
2019-01-01 2019-11-30 تکمیل
موسسه دید بان شفافیت افغانستان تسهیل در ایجاد سیستم COI حکومت داری خوب
کابل کابل
2019-08-15 2020-02-29 تکمیل
موسسه افغانستان بهتر برای صلح و حقوق بشر آموزش برنامه کمپیوتر و زبان انگلیسی تعلیم و تربیه
بلخ مزار شریف
2019-06-04 2019-09-03 تکمیل
موسسه دید بان شفافیت افغانستان ارتقا دسترسی بیشتر روزنامه نگاران و مردم به دسترسی به اطلاعات حکومت داری خوب
کابل کابل
2019-08-02 2020-03-31 تکمیل
انکشافی افغان AD325-19-DKH-09 | مدیریت همه جانبه کاهش خطرات آفات در جوامع تحت تأثیر خشکسالی - Integrated Community Based Disaster Risk Management in Drought Affected Communities مبارزه با حوادث (اضطراری)
دایکندی اشترلی
2019-12-20 2020-12-19 تکمیل
شلتر نو انترنشنل مصارف دفتر مرکزی مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2019-07-01 2019-12-30 تکمیل
نوی مشورتی او مرستندویه موسسه عمار پلچک، دیوار استنادی، کانال و هموارکاری سرک ها مصئونیت اجتماعی
کنر شیگل و شلتان
2019-08-15 2020-02-14 تکمیل
ایشیا فوندیشن صدا و رهبری زنان - افغانستان - 32243 مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2019-03-14 2023-12-31 تکمیل
انکشاف کوپراتیف های زراعتی بین المللی برنامه زنجیره ارزش/نباتات با ارزش زراعتی افغانستان AVC-HVC زراعت ، مالداری و آبیاری
کابل کابل
بلخ مزار شریف
2018-09-20 2023-08-01 تکمیل
انکشاف کوپراتیف های زراعتی بین المللی برنامه زنجیره ارزش/نباتات با ارزش زراعتی افغانستان AVC-HVC زراعت ، مالداری و آبیاری
کابل کابل
بلخ مزار شریف
2018-09-20 2023-08-01 تکمیل
لشکر ترحم آموزش های جدید مسلکی و حرفوی مصئونیت اجتماعی
کندهار ارغنداب, اسپین بولدک, دامان, دند, پنجوایی, کندهار
2014-09-01 2020-06-30 تکمیل
لشکر ترحم آموزش های جدید مسلکی و حرفوی مصئونیت اجتماعی
کندهار ارغنداب, اسپین بولدک, دامان, دند, پنجوایی, کندهار
2014-09-01 2020-06-30 تکمیل
لشکر ترحم آموزش های جدید مسلکی و حرفوی مصئونیت اجتماعی
کندهار ارغنداب, اسپین بولدک, دامان, دند, پنجوایی, کندهار
2014-09-01 2020-06-30 تکمیل