جمهوری اسلامی افغانستان

وزارت اقتصاد

ریاست انسجام موسسات غیر دولتی

د افغانستان اسلامی جمهوریت

داقتصاد وزارت

دغیر دولتی موسسو د انسجام ریاست

اسم موسسه اسم پروژه سکتور مربوطه
موقعیت
ولایت ولسوالی
تاریخ آغاز تاریخ ختم وضیعت
لشکر ترحم آموزش های جدید مسلکی و حرفوی مصئونیت اجتماعی
کندهار ارغنداب, اسپین بولدک, دامان, دند, پنجوایی, کندهار
2014-09-01 2020-06-30 تکمیل
لشکر ترحم آموزش های جدید مسلکی و حرفوی مصئونیت اجتماعی
کندهار ارغنداب, اسپین بولدک, دامان, دند, پنجوایی, کندهار
2014-09-01 2020-06-30 تکمیل
لشکر ترحم آموزش های جدید مسلکی و حرفوی مصئونیت اجتماعی
کندهار ارغنداب, اسپین بولدک, دامان, دند, پنجوایی, کندهار
2014-09-01 2020-06-30 تکمیل
مرکز تعلیمی و تربیوی فلاح تعلیمی وتربیوی تعلیم و تربیه
کابل کابل
بلخ مزار شریف
2019-01-01 2019-12-31 تکمیل
موسسه تعلیمی و تربیوی جامی تعلیم وتربیه تعلیم و تربیه
هرات هرات
2019-01-01 2019-12-31 تکمیل
موسسه تعلیمی وتربیوی هدایت تعلیمی وتربیوی تعلیم و تربیه
غزنی غزنی
2019-01-01 2019-12-31 تکمیل
خیریه نور افغان - استرالیا توزیع مواد غذایی ُ, غیر غذایی ,حفر چاه نمیه عمیق مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2019-07-01 2019-12-31 تکمیل
شبکه انکشافی باختر واکنش به خشکسالی اضطراری در ولایت بلخ (EDRNA) صحت
بلخ خلم, چار کنت
2019-01-01 2019-07-31 تکمیل
موسسه ستاره عرفان پروژه کودکستان تعلیم و تربیه
کابل کابل
2019-01-01 2019-03-11 تکمیل
موسسه اندیشه وران افغان برای پیشرفت ارتقای ظرفیت محصلین 19 تعلیم و تربیه
کابل کابل
2019-04-01 2020-03-30 تکمیل
موسسه هماهنگی توسعه و بازسازی افغانستان پروژه تاسیس منابع عام المنفعه در ولایت غور مصئونیت اجتماعی
غور چغچران
2019-07-25 2020-03-31 تکمیل
دصلح اوتکرمطا لعی مرکز پروگرام حقوقی دفتر کپس مصئونیت اجتماعی
ننگرهار جلال آباد
هرات هرات
هلمند لشکرگاه
2019-09-01 2020-08-31 تکمیل
موسسه هماهنگی توسعه و بازسازی افغانستان پروژه کمک های فصلی مشروط مصئونیت اجتماعی
بادغیس بالامرغاب, جوند, مقر
2019-10-13 2020-03-31 تکمیل
موسسه انکشاف معیشت ، اقتصاد و زراعت پروژه ماهی پروری زراعت ، مالداری و آبیاری
هرات انجیل, زنده جان, کرخ, گذره
کندهار دامان
2019-06-27 2020-12-23 تکمیل
موسسه دفتر ارتباط Environment and natural resource program زراعت ، مالداری و آبیاری
کابل کابل
2019-01-01 2019-12-31 تکمیل
مؤسسه ماین پاکی اومر ماین اګاهی AAR-Japan 2019-20 مبارزه با حوادث (اضطراری)
پروان سیاه گردی غوربند, شیخ علی, شینواری
کابل خاک جبار
2019-07-20 2020-06-19 تکمیل
مید ایر حمایت اضطراری معیشت برای کشاورزان متاثر شده از خشکسالی در ولایت قندهار زراعت ، مالداری و آبیاری
کندهار ارغنداب, اسپین بولدک, دامان, پنجوایی
2019-01-01 2019-12-31 تکمیل
مرکز افغانستان در پوهنتون کابل برای تحقیقات علمی General Programmatic and Administration Support تعلیم و تربیه
کابل استالف, بگرام, خاک جبار, ده سبز, سروبی, شکر دره, فرزه, قره باغ, موسهی, میر بچه کوت, پغمان, چهار آسیاب, کابل, کلکان, گلدره
2018-06-01 2019-12-31 تکمیل
مرکز افغانستان در پوهنتون کابل برای تحقیقات علمی General Programmatic and Administration Support تعلیم و تربیه
کابل استالف, بگرام, خاک جبار, ده سبز, سروبی, شکر دره, فرزه, قره باغ, موسهی, میر بچه کوت, پغمان, چهار آسیاب, کابل, کلکان, گلدره
2018-06-01 2019-12-31 تکمیل
انکشافی افغان AD319-19-WFP-07 | ایجاد دارایی عامه یا کار در مقابل غذا - Food Assistance For Assets: FFA-Food مصئونیت اجتماعی
دایکندی کيتی
2019-08-15 2019-12-31 تکمیل
انکشافی افغان AD320-19-WFP-08 | توزیع مواد غذایی - General Food Distribution/Food مصئونیت اجتماعی
پکتیا جاجی, جانی خیل, زرمت, شواک, لاجه احمد خیل, وزه جدران, چمکنی
2019-08-10 2019-12-09 تکمیل
دسولي اوبشري حقونو موسسه سوله ییزې زده ګړې تعلیم و تربیه
پکتیکا شرن
2019-01-15 2019-05-25 تکمیل
انکشافی افغان AD322-19-WFP-09 | ایجاد دارایی عامه یا کار در مقابل پول/غذا - Food Assistance For Assets: FFA-Food مصئونیت اجتماعی
دایکندی نیلی
2019-09-01 2019-12-31 تکمیل
انکشافی افغان AD323-19-WFP-10 | ارائه کمک پول نقد به آسیب پذیر ترین خانواده - Unconditional Seasonal Support-CBT مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2019-10-10 2020-01-09 تکمیل
مرکز افغانستان در پوهنتون کابل برای تحقیقات علمی General Programmatic and Administrative Support تعلیم و تربیه
کابل استالف, بگرام, خاک جبار, ده سبز, سروبی, شکر دره, فرزه, قره باغ, موسهی, میر بچه کوت, پغمان, چهار آسیاب, کابل, کلکان, گلدره
2019-06-01 2020-05-31 تکمیل
انکشافی افغان AD315-19-NCA-106 | اعمار صلح محلی برای صلح و عدالت پایدار - Local Peacebuilding Initiatives for Sustainable Peace and Justice مصئونیت اجتماعی
دایکندی اشترلی, کجران
2019-01-01 2019-12-31 تکمیل
مرکز افغانستان در پوهنتون کابل برای تحقیقات علمی تأسیس کتابخانۀ دیجیتالی محیط زیست زیست شناسی افغانستان در پوهنتون کابل تعلیم و تربیه
کابل استالف, بگرام, خاک جبار, ده سبز, سروبی, شکر دره, فرزه, قره باغ, موسهی, میر بچه کوت, پغمان, چهار آسیاب, کابل, کلکان, گلدره
2019-12-01 2021-05-31 تکمیل
مرکز افغانستان در پوهنتون کابل برای تحقیقات علمی جمعآوری، تایپ مجدد و شامل ساختن قوانین سالهای 1909 الی 1963 م در دیتابیس قوانین افغانستان تعلیم و تربیه
کابل استالف, بگرام, خاک جبار, ده سبز, سروبی, شکر دره, فرزه, قره باغ, موسهی, میر بچه کوت, پغمان, چهار آسیاب, کابل, کلکان, گلدره
2019-06-01 2020-08-31 تکمیل
مرکز افغانستان در پوهنتون کابل برای تحقیقات علمی ادبیات به پیام مثبت برای کودکان و نوجوانان تعلیم و تربیه
کابل استالف, بگرام, خاک جبار, ده سبز, سروبی, شکر دره, فرزه, قره باغ, موسهی, میر بچه کوت, پغمان, چهار آسیاب, کابل, کلکان, گلدره
2017-10-01 2020-06-30 تکمیل
مرکز افغانستان در پوهنتون کابل برای تحقیقات علمی ادبیات به پیام مثبت برای کودکان و نوجوانان تعلیم و تربیه
کابل استالف, بگرام, خاک جبار, ده سبز, سروبی, شکر دره, فرزه, قره باغ, موسهی, میر بچه کوت, پغمان, چهار آسیاب, کابل, کلکان, گلدره
2017-10-01 2020-06-30 تکمیل
مرکز افغانستان در پوهنتون کابل برای تحقیقات علمی ادبیات به پیام مثبت برای کودکان و نوجوانان تعلیم و تربیه
کابل استالف, بگرام, خاک جبار, ده سبز, سروبی, شکر دره, فرزه, قره باغ, موسهی, میر بچه کوت, پغمان, چهار آسیاب, کابل, کلکان, گلدره
2017-10-01 2020-06-30 تکمیل
موسسه بشردوستانه انکشافی نجات پاسخدهی عاجل برای فامیل های متضرر خشک سالی در شمال افغانستان صحت
سمنگان خرم و سارباغ, فیروز نخچیر
2019-01-01 2019-08-30 تکمیل
موسسه تعلیمی وتربیوی فضیلت تعلیمی وتربیوی تعلیم و تربیه
تخار تالقان
2019-01-01 2019-12-31 تکمیل
موسسه تعلیمی وتربیوی نهضت تعلیم وتربیه تعلیم و تربیه
سمنگان ایبک
بلخ مزار شریف
جوزجان شبرغان
2019-01-01 2019-12-31 تکمیل
تحقیق و انکشاف پایدار چطور میتوانیم که اقتصاد غیر قانونی را به اقتصاد قانونی تبدیل نمایم مصئونیت اجتماعی
ننگرهار آچين, جلال آباد, خوگیانی, در بابا, شينواری, شیرزاد, لعل پور, مومند دره, کامه, گوشته
نیمروز زرنچ, چهار بورجک, کنگ
2019-01-01 2019-12-31 تکمیل
موسسه انکشافی ودان بورسیه های تحصیلی بر اساس نیاز مندی تعلیم و تربیه
ننگرهار جلال آباد
هرات هرات
کابل کابل
بلخ مزار شریف
کندهار کندهار
2018-07-10 2019-06-30 تکمیل
موسسه انکشافی ودان بورسیه های تحصیلی بر اساس نیاز مندی تعلیم و تربیه
ننگرهار جلال آباد
هرات هرات
کابل کابل
بلخ مزار شریف
کندهار کندهار
2018-07-10 2019-06-30 تکمیل
انکشافی افغان AD314-19-NCA-105 | اعمار صلح محلی برای صلح و عدالت پایدار - Local Peacebuilding Initiative for Sustainable Peace and Justice مصئونیت اجتماعی
ارزگان ترين کوت
2019-01-01 2019-12-31 تکمیل
موسسه دید بان شفافیت افغانستان انجام قرار دادهای باز از طریق مشارکت جامعه مدنی حکومت داری خوب
کابل کابل
2019-08-07 2019-10-31 تکمیل
موسسه دید بان شفافیت افغانستان توافق نامه همکاری زیر بینا
ننگرهار جلال آباد
کاپیسا محمودراقی
هرات هرات
کابل کابل
بلخ مزار شریف
2019-01-01 2019-12-31 تکمیل
موسسه دید بان شفافیت افغانستان CoST - Afghanistan زیر بینا
کابل کابل
2018-08-01 2019-12-31 تکمیل
موسسه دید بان شفافیت افغانستان CoST - Afghanistan زیر بینا
کابل کابل
2018-08-01 2019-12-31 تکمیل
موسسه دید بان شفافیت افغانستان Integrity Clubs تعلیم و تربیه
کاپیسا محمودراقی
کابل کابل
2017-10-01 2021-03-31 تکمیل
موسسه دید بان شفافیت افغانستان Integrity Clubs تعلیم و تربیه
کاپیسا محمودراقی
کابل کابل
2017-10-01 2021-03-31 تکمیل
موسسه دید بان شفافیت افغانستان Integrity Clubs تعلیم و تربیه
کاپیسا محمودراقی
کابل کابل
2017-10-01 2021-03-31 تکمیل
موسسه دید بان شفافیت افغانستان Research for Open Budget Survey 2019 حکومت داری خوب
کابل کابل
2018-12-01 2020-09-30 تکمیل
موسسه دید بان شفافیت افغانستان Research for Open Budget Survey 2019 حکومت داری خوب
کابل کابل
2018-12-01 2020-09-30 تکمیل
موسسه دید بان شفافیت افغانستان Budget Credibility حکومت داری خوب
کابل کابل
2019-01-01 2019-12-31 تکمیل
موسسه دید بان شفافیت افغانستان Ghost Workers in the Afghanistan Educational Sector تعلیم و تربیه
کابل کابل
2019-02-07 2019-05-31 تکمیل
انکشافی افغان AD321-19-CA-14 | حمایت زندانیان و ابتکارات صلح - Community Peacebuilding Initiative مصئونیت اجتماعی
فاریاب میمنه
2019-06-30 2019-12-31 تکمیل