جمهوری اسلامی افغانستان

وزارت اقتصاد

ریاست انسجام موسسات غیر دولتی

د افغانستان اسلامی جمهوریت

داقتصاد وزارت

دغیر دولتی موسسو د انسجام ریاست

اسم موسسه اسم پروژه سکتور مربوطه
موقعیت
ولایت ولسوالی
تاریخ آغاز تاریخ ختم وضیعت
مؤسسه ماین پاکی اومر مایان اګاهی در کابل مبارزه با حوادث (اضطراری)
کابل کابل
2018-03-01 2019-02-28 تکمیل
مؤسسه ماین پاکی اومر مایان اګاهی در کابل مبارزه با حوادث (اضطراری)
کابل کابل
2018-03-01 2019-02-28 تکمیل
مؤسسه ماین پاکی اومر ماین اګاهی AAR-Japan مبارزه با حوادث (اضطراری)
پروان سیاه گردی غوربند, شیخ علی, شینواری
کابل خاک جبار
2018-09-01 2019-04-30 تکمیل
مؤسسه ماین پاکی اومر ماین اګاهی AAR-Japan مبارزه با حوادث (اضطراری)
پروان سیاه گردی غوربند, شیخ علی, شینواری
کابل خاک جبار
2018-09-01 2019-04-30 تکمیل
مؤسسه ماین پاکی اومر ماین پاکی در ولایت پروان و کاپیسا مبارزه با حوادث (اضطراری)
پروان سیاه گردی غوربند
کاپیسا تگاب, حصه اول کوهستان, نجراب, کوه بند
2019-02-27 2020-02-26 تکمیل
موسسه الغرافه ساحه زیستگاه و تنظیم انواع زراعت ، مالداری و آبیاری
فراه فراه
2017-01-21 2023-12-31 تکمیل
موسسه الغرافه ساحه زیستگاه و تنظیم انواع زراعت ، مالداری و آبیاری
فراه فراه
2017-01-21 2023-12-31 تکمیل
موسسه الغرافه ساحه زیستگاه و تنظیم انواع زراعت ، مالداری و آبیاری
فراه فراه
2017-01-21 2023-12-31 تکمیل
مرکز افغانستان در پوهنتون کابل برای تحقیقات علمی مصارف اداری موسسه (شش ماه دوم 2019) تعلیم و تربیه
کابل استالف, بگرام, خاک جبار, ده سبز, سروبی, شکر دره, فرزه, قره باغ, موسهی, میر بچه کوت, پغمان, چهار آسیاب, کابل, کلکان, گلدره
2019-07-01 2019-12-31 تکمیل
مؤسسه ماین پاکی اومر ماین پاکی لوګر DABS - ICB- Logar مبارزه با حوادث (اضطراری)
لوگر پل علم
2018-08-25 2018-10-25 تکمیل
مؤسسه ماین پاکی اومر ماین پاکی در بلخ و جوزجان مبارزه با حوادث (اضطراری)
بلخ بلخ, دهدادی, دولت آباد, شورتیپه, نهر شاهی
جوزجان قرقین, مردیان
2019-01-01 2019-08-31 تکمیل
مؤسسه ماین پاکی اومر ماین پاکی کابل مبارزه با حوادث (اضطراری)
کابل خاک جبار, سروبی, موسهی, چهار آسیاب
2018-04-01 2019-03-31 تکمیل
مؤسسه ماین پاکی اومر ماین پاکی کابل مبارزه با حوادث (اضطراری)
کابل خاک جبار, سروبی, موسهی, چهار آسیاب
2018-04-01 2019-03-31 تکمیل
مؤسسه ماین پاکی اومر ماین پاکی در ولایات کنذز بغلان مبارزه با حوادث (اضطراری)
کندز خان آباد
بغلان تاله و برفک
2018-05-15 2019-03-15 تکمیل
مؤسسه ماین پاکی اومر ماین پاکی در ولایات کنذز بغلان مبارزه با حوادث (اضطراری)
کندز خان آباد
بغلان تاله و برفک
2018-05-15 2019-03-15 تکمیل
موسسه مهر و امید بسته های غذایی مصئونیت اجتماعی
نیمروز زرنچ
2019-08-04 2019-08-04 تکمیل
مؤسسه ماین پاکی اومر ماین پاکی در ولایت کنر و بغلان مبارزه با حوادث (اضطراری)
کنر دانگام, مرور
بغلان تاله و برفک
2018-03-15 2019-03-15 تکمیل
مؤسسه ماین پاکی اومر ماین پاکی در ولایت کنر و بغلان مبارزه با حوادث (اضطراری)
کنر دانگام, مرور
بغلان تاله و برفک
2018-03-15 2019-03-15 تکمیل
مؤسسه ماین پاکی اومر ماین پاکی در ولایت پروان و پنجشیر مبارزه با حوادث (اضطراری)
پروان بگرام
پنجشیر پریان
2018-03-15 2019-03-14 تکمیل
مؤسسه ماین پاکی اومر ماین پاکی در ولایت پروان و پنجشیر مبارزه با حوادث (اضطراری)
پروان بگرام
پنجشیر پریان
2018-03-15 2019-03-14 تکمیل
موسسه مهر و امید لباس زنانه مصئونیت اجتماعی
نیمروز اصل چخانسور, خاشرود, زرنچ, چهار بورجک, کنگ
2019-12-04 2019-12-04 تکمیل
موسسه مهر و امید بسته های غذایی مصئونیت اجتماعی
نیمروز زرنچ
2019-06-26 2019-06-26 تکمیل
موسسه مهر و امید بسته های غذایی مصئونیت اجتماعی
نیمروز زرنچ
2019-04-20 2019-04-20 تکمیل
داکار نظارت از کیفیت برنامه آب آشامیدنی، حفظ الصحه و تعلیمات نظافت در دهات افغانستان زیر بینا
پروان چاریکار
دایکندی نیلی
ارزگان دهراود
غور چغچران
فاریاب میمنه
غزنی غزنی
سرپل سرپل
پکتیکا شرن
خوست خوست
پکتیا گردیز
ننگرهار جلال آباد
لوگر پل علم
لغمان مهتر لام
کنر اسد آباد
نورستان پارون
سمنگان ایبک
کندز کندوز
بامیان بامیان
بدخشان فیض اباد
وردک میدانشهر
تخار تالقان
بغلان بغلان جدید
نیمروز زرنچ
کاپیسا محمودراقی
پنجشیر بازارک
هرات هرات
کابل کابل
بلخ مزار شریف
فراه فراه
هلمند لشکرگاه
بادغیس قلعه نو
کندهار کندهار
زابل قلات
جوزجان شبرغان
2017-02-01 2021-12-31 تکمیل
داکار نظارت از کیفیت برنامه آب آشامیدنی، حفظ الصحه و تعلیمات نظافت در دهات افغانستان زیر بینا
پروان چاریکار
دایکندی نیلی
ارزگان دهراود
غور چغچران
فاریاب میمنه
غزنی غزنی
سرپل سرپل
پکتیکا شرن
خوست خوست
پکتیا گردیز
ننگرهار جلال آباد
لوگر پل علم
لغمان مهتر لام
کنر اسد آباد
نورستان پارون
سمنگان ایبک
کندز کندوز
بامیان بامیان
بدخشان فیض اباد
وردک میدانشهر
تخار تالقان
بغلان بغلان جدید
نیمروز زرنچ
کاپیسا محمودراقی
پنجشیر بازارک
هرات هرات
کابل کابل
بلخ مزار شریف
فراه فراه
هلمند لشکرگاه
بادغیس قلعه نو
کندهار کندهار
زابل قلات
جوزجان شبرغان
2017-02-01 2021-12-31 تکمیل
داکار نظارت از کیفیت برنامه آب آشامیدنی، حفظ الصحه و تعلیمات نظافت در دهات افغانستان زیر بینا
پروان چاریکار
دایکندی نیلی
ارزگان دهراود
غور چغچران
فاریاب میمنه
غزنی غزنی
سرپل سرپل
پکتیکا شرن
خوست خوست
پکتیا گردیز
ننگرهار جلال آباد
لوگر پل علم
لغمان مهتر لام
کنر اسد آباد
نورستان پارون
سمنگان ایبک
کندز کندوز
بامیان بامیان
بدخشان فیض اباد
وردک میدانشهر
تخار تالقان
بغلان بغلان جدید
نیمروز زرنچ
کاپیسا محمودراقی
پنجشیر بازارک
هرات هرات
کابل کابل
بلخ مزار شریف
فراه فراه
هلمند لشکرگاه
بادغیس قلعه نو
کندهار کندهار
زابل قلات
جوزجان شبرغان
2017-02-01 2021-12-31 تکمیل
موسسه مهر و امید توزیع نان مصئونیت اجتماعی
نیمروز زرنچ
2019-01-23 2019-03-21 تکمیل
موسسه مهر و امید توزیع گوشت مصئونیت اجتماعی
نیمروز زرنچ
2019-01-25 2019-06-20 تکمیل
موسسه انکشاف صحی پل زنده گی کلینک صحی پل زندگی صحت
کابل کابل
2019-01-01 2019-12-31 تکمیل
کمپاین بین المللی زنان ارتقای ظرفیت خانم های بی بضاعت مصئونیت اجتماعی
پروان چاریکار
ننگرهار جلال آباد
کابل کابل
2019-08-01 2019-10-09 تکمیل
موسسه خدمات اجتماعی ، زراعتی وحرفوی بهارک نقش خانواده درحفظ الصحه محیطی صحت
بدخشان ارگو
2019-08-15 2019-09-14 تکمیل
خدمات اجتماعی بازسازی معتادین وخدمات طبی نجات حل و فصل سنتی منازعات (TDR) حکومت داری خوب
فاریاب میمنه, پشتون کوت
2019-12-13 2021-02-22 تکمیل
مؤسسه انکشافی سنائی ارایه خدمات صحی ابتدایی در ولایت فاریاب صحت
فاریاب المار, اندخوی, بلچراغ, خان چارباغ, خواجه سبز پوش ولی, دولت آباد, شرین تگاب, غورماچ, قرغان, قرمقل, قیصار, میمنه, پشتون کوت, کوهستان, گرزیوان
2019-01-01 2021-06-30 تکمیل
مؤسسه انکشافی سنائی ارایه خدمات صحی ابتدایی در ولایت کابل صحت
کابل استالف, بگرام, خاک جبار, ده سبز, سروبی, شکر دره, فرزه, قره باغ, موسهی, میر بچه کوت, پغمان, چهار آسیاب, کلکان, گلدره
2019-01-01 2021-06-30 تکمیل
مؤسسه انکشافی سنائی ارایه خدمات صحی ابتدایی در ولایت زابل صحت
زابل اته غر, ارغنداب, ترنگ و جلدک, دای چوپان, شاه جوی, شینکی, قلات, میزان, نو بهار, کاکر (خاک افغان)
2019-01-01 2021-06-30 تکمیل
موسسه بازسازی مترقی زراعت برای افغانستان پاسخ دهی به نیازهای سرپناه و مواد زمسانی در ولسوالی قادس ولایت بادغیس مبارزه با حوادث (اضطراری)
بادغیس قادس
2019-08-01 2020-02-28 تکمیل
اکتید برنامه بدیل معیشت برای دهاقین (تمدیدی) زراعت ، مالداری و آبیاری
سمنگان ایبک, حضرت سلطان, خرم و سارباغ, روی دو آب
بلخ بلخ
جوزجان خانقاه, خواجه دوکوه, شبرغان, فیض آباد
2018-02-01 2020-07-31 تکمیل
اکتید برنامه بدیل معیشت برای دهاقین (تمدیدی) زراعت ، مالداری و آبیاری
سمنگان ایبک, حضرت سلطان, خرم و سارباغ, روی دو آب
بلخ بلخ
جوزجان خانقاه, خواجه دوکوه, شبرغان, فیض آباد
2018-02-01 2020-07-31 تکمیل
پاملرنه انترنشنل موسسه پروژه مساعدت عاجل خیمه،مواد غیر غذایی، بسته های صحی،صحت باروری و معیشت برای خانواده های آسیب دیده ازحوادث در افغانستان مبارزه با حوادث (اضطراری)
پروان چاریکار
غزنی غزنی
خوست خوست
پکتیا گردیز
کاپیسا محمودراقی
کابل کابل
بلخ مزار شریف
2018-05-01 2020-04-30 تکمیل
پاملرنه انترنشنل موسسه پروژه مساعدت عاجل خیمه،مواد غیر غذایی، بسته های صحی،صحت باروری و معیشت برای خانواده های آسیب دیده ازحوادث در افغانستان مبارزه با حوادث (اضطراری)
پروان چاریکار
غزنی غزنی
خوست خوست
پکتیا گردیز
کاپیسا محمودراقی
کابل کابل
بلخ مزار شریف
2018-05-01 2020-04-30 تکمیل
هلپ جرمنی آموزش فن و حرفه، ادغام مجدد و فراهم آوری تسهیلات شغلی برای عودت کنندگان و مستضعفین در ولایت هرات مصئونیت اجتماعی
هرات هرات
2019-01-01 2019-04-30 تکمیل
د افغانستان لپاره د هالند کمیته مرکز آموزشی چهاریکار زراعت ، مالداری و آبیاری
پروان چاریکار
2019-07-01 2019-12-31 تکمیل
د افغانستان لپاره د هالند کمیته CCHFV تب خون دهنده کانګو زراعت ، مالداری و آبیاری
ننگرهار بهسود, سرخ رود, کامه, کوز کنر
هرات انجیل, زنده جان, کرخ, گذره
بلخ خلم, دهدادی, شولگره, نهر شاهی
کندهار ارغنداب, دامان, پنجوایی, کندهار
2019-09-06 2020-12-31 تکمیل
موسسه زنان برای زنان افغان مرکز مشوره دهی برای خانواده ها بدخشان مصئونیت اجتماعی
بدخشان فیض اباد
2016-08-15 2019-12-31 تکمیل
موسسه زنان برای زنان افغان مرکز مشوره دهی برای خانواده ها بدخشان مصئونیت اجتماعی
بدخشان فیض اباد
2016-08-15 2019-12-31 تکمیل
موسسه زنان برای زنان افغان مرکز مشوره دهی برای خانواده ها بدخشان مصئونیت اجتماعی
بدخشان فیض اباد
2016-08-15 2019-12-31 تکمیل
موسسه زنان برای زنان افغان مرکز مشوره دهی برای خانواده ها بدخشان مصئونیت اجتماعی
بدخشان فیض اباد
2016-08-15 2019-12-31 تکمیل
ورلد ویژن انترنشنل بگذارید دختران درس بخوانند - LGT تعلیم و تربیه
بادغیس مقر
2019-01-01 2022-09-30 تکمیل
د افغانستان لپاره د سویدن کمیته پروژه ملاریا صحت
لغمان علی شینگ
وردک جغتو, جلریز, حصه اول بیهسود, دایمیرداد, سید آباد, مرکز بهسود, میدانشهر, نرخ, چک وردک
2019-04-01 2020-12-31 تکمیل
موسسه زنان برای زنان افغان مرکز مشوره دهی برای خانواده ها فاریاب مصئونیت اجتماعی
فاریاب میمنه
2016-10-01 2019-12-31 تکمیل