جمهوری اسلامی افغانستان

وزارت اقتصاد

ریاست انسجام موسسات غیر دولتی

د افغانستان اسلامی جمهوریت

داقتصاد وزارت

دغیر دولتی موسسو د انسجام ریاست

اسم موسسه اسم پروژه سکتور مربوطه
موقعیت
ولایت ولسوالی
تاریخ آغاز تاریخ ختم وضیعت
د افغانستان لپاره د سویدن کمیته میثاق شهروندی (بسته 8) زراعت ، مالداری و آبیاری
کندز علی آباد, کندوز
2017-05-05 2020-05-05 تکمیل
د افغانستان لپاره د سویدن کمیته میثاق شهروندی (بسته 8) زراعت ، مالداری و آبیاری
کندز علی آباد, کندوز
2017-05-05 2020-05-05 تکمیل
د افغانستان لپاره د سویدن کمیته میثاق شهروندی (بسته 6) زراعت ، مالداری و آبیاری
جوزجان شبرغان, فیض آباد
2017-05-06 2020-05-05 تکمیل
د افغانستان لپاره د سویدن کمیته میثاق شهروندی (بسته 6) زراعت ، مالداری و آبیاری
جوزجان شبرغان, فیض آباد
2017-05-06 2020-05-05 تکمیل
د افغانستان لپاره د سویدن کمیته میثاق شهروندی (بسته 6) زراعت ، مالداری و آبیاری
جوزجان شبرغان, فیض آباد
2017-05-06 2020-05-05 تکمیل
د افغانستان لپاره د سویدن کمیته میثاق شهروندی (بسته 12) زراعت ، مالداری و آبیاری
وردک جلریز, حصه اول بیهسود, میدانشهر
2017-05-05 2020-05-05 تکمیل
د افغانستان لپاره د سویدن کمیته میثاق شهروندی (بسته 12) زراعت ، مالداری و آبیاری
وردک جلریز, حصه اول بیهسود, میدانشهر
2017-05-05 2020-05-05 تکمیل
د افغانستان لپاره د سویدن کمیته میثاق شهروندی (بسته 12) زراعت ، مالداری و آبیاری
وردک جلریز, حصه اول بیهسود, میدانشهر
2017-05-05 2020-05-05 تکمیل
موسسه کمک های بین المللی هنگری ایجاد دارای عامه مصئونیت اجتماعی
بلخ دهدادی, نهر شاهی
2019-08-01 2019-12-31 تکمیل
موسسه فنی مدیریت ارتباطات و تکنالوژی جدید کابل انجنیرنگ آموزش لسان انګلیسی و مهارت کمپیوتر (English Access Program) تعلیم و تربیه
کابل کابل
2018-01-01 2019-05-31 تکمیل
موسسه فنی مدیریت ارتباطات و تکنالوژی جدید کابل انجنیرنگ آموزش لسان انګلیسی و مهارت کمپیوتر (English Access Program) تعلیم و تربیه
کابل کابل
2018-01-01 2019-05-31 تکمیل
دافغانستان د بیا ودانولو ملی موسسه توزیع مواد غذایی مبارزه با حوادث (اضطراری)
کندهار کندهار
2019-07-20 2019-09-27 تکمیل
مؤسسه ماین پاکی اومر مایان اګاهی در کابل مبارزه با حوادث (اضطراری)
کابل کابل
2018-03-01 2019-02-28 تکمیل
مؤسسه ماین پاکی اومر مایان اګاهی در کابل مبارزه با حوادث (اضطراری)
کابل کابل
2018-03-01 2019-02-28 تکمیل
مؤسسه ماین پاکی اومر ماین اګاهی AAR-Japan مبارزه با حوادث (اضطراری)
پروان سیاه گردی غوربند, شیخ علی, شینواری
کابل خاک جبار
2018-09-01 2019-04-30 تکمیل
مؤسسه ماین پاکی اومر ماین اګاهی AAR-Japan مبارزه با حوادث (اضطراری)
پروان سیاه گردی غوربند, شیخ علی, شینواری
کابل خاک جبار
2018-09-01 2019-04-30 تکمیل
مؤسسه ماین پاکی اومر ماین پاکی در ولایت پروان و کاپیسا مبارزه با حوادث (اضطراری)
پروان سیاه گردی غوربند
کاپیسا تگاب, حصه اول کوهستان, نجراب, کوه بند
2019-02-27 2020-02-26 تکمیل
موسسه الغرافه ساحه زیستگاه و تنظیم انواع زراعت ، مالداری و آبیاری
فراه فراه
2017-01-21 2023-12-31 تحت کار
موسسه الغرافه ساحه زیستگاه و تنظیم انواع زراعت ، مالداری و آبیاری
فراه فراه
2017-01-21 2023-12-31 تحت کار
موسسه الغرافه ساحه زیستگاه و تنظیم انواع زراعت ، مالداری و آبیاری
فراه فراه
2017-01-21 2023-12-31 تحت کار
مرکز افغانستان در پوهنتون کابل برای تحقیقات علمی مصارف اداری موسسه (شش ماه دوم 2019) تعلیم و تربیه
کابل استالف, بگرام, خاک جبار, ده سبز, سروبی, شکر دره, فرزه, قره باغ, موسهی, میر بچه کوت, پغمان, چهار آسیاب, کابل, کلکان, گلدره
2019-07-01 2019-12-31 تکمیل
مؤسسه ماین پاکی اومر ماین پاکی لوګر DABS - ICB- Logar مبارزه با حوادث (اضطراری)
لوگر پل علم
2018-08-25 2018-10-25 تکمیل
مؤسسه ماین پاکی اومر ماین پاکی در بلخ و جوزجان مبارزه با حوادث (اضطراری)
بلخ بلخ, دهدادی, دولت آباد, شورتیپه, نهر شاهی
جوزجان قرقین, مردیان
2019-01-01 2019-08-31 تکمیل
مؤسسه ماین پاکی اومر ماین پاکی کابل مبارزه با حوادث (اضطراری)
کابل خاک جبار, سروبی, موسهی, چهار آسیاب
2018-04-01 2019-03-31 تکمیل
مؤسسه ماین پاکی اومر ماین پاکی کابل مبارزه با حوادث (اضطراری)
کابل خاک جبار, سروبی, موسهی, چهار آسیاب
2018-04-01 2019-03-31 تکمیل
مؤسسه ماین پاکی اومر ماین پاکی در ولایات کنذز بغلان مبارزه با حوادث (اضطراری)
کندز خان آباد
بغلان تاله و برفک
2018-05-15 2019-03-15 تکمیل
مؤسسه ماین پاکی اومر ماین پاکی در ولایات کنذز بغلان مبارزه با حوادث (اضطراری)
کندز خان آباد
بغلان تاله و برفک
2018-05-15 2019-03-15 تکمیل
موسسه مهر و امید بسته های غذایی مصئونیت اجتماعی
نیمروز زرنچ
2019-08-04 2019-08-04 تکمیل
مؤسسه ماین پاکی اومر ماین پاکی در ولایت کنر و بغلان مبارزه با حوادث (اضطراری)
کنر دانگام, مرور
بغلان تاله و برفک
2018-03-15 2019-03-15 تکمیل
مؤسسه ماین پاکی اومر ماین پاکی در ولایت کنر و بغلان مبارزه با حوادث (اضطراری)
کنر دانگام, مرور
بغلان تاله و برفک
2018-03-15 2019-03-15 تکمیل
مؤسسه ماین پاکی اومر ماین پاکی در ولایت پروان و پنجشیر مبارزه با حوادث (اضطراری)
پروان بگرام
پنجشیر پریان
2018-03-15 2019-03-14 تکمیل
مؤسسه ماین پاکی اومر ماین پاکی در ولایت پروان و پنجشیر مبارزه با حوادث (اضطراری)
پروان بگرام
پنجشیر پریان
2018-03-15 2019-03-14 تکمیل
موسسه مهر و امید لباس زنانه مصئونیت اجتماعی
نیمروز اصل چخانسور, خاشرود, زرنچ, چهار بورجک, کنگ
2019-12-04 2019-12-04 تکمیل
موسسه مهر و امید بسته های غذایی مصئونیت اجتماعی
نیمروز زرنچ
2019-06-26 2019-06-26 تکمیل
موسسه مهر و امید بسته های غذایی مصئونیت اجتماعی
نیمروز زرنچ
2019-04-20 2019-04-20 تکمیل
داکار نظارت از کیفیت برنامه آب آشامیدنی، حفظ الصحه و تعلیمات نظافت در دهات افغانستان زیر بینا
پروان چاریکار
دایکندی نیلی
ارزگان دهراود
غور چغچران
فاریاب میمنه
غزنی غزنی
سرپل سرپل
پکتیکا شرن
خوست خوست
پکتیا گردیز
ننگرهار جلال آباد
لوگر پل علم
لغمان مهتر لام
کنر اسد آباد
نورستان پارون
سمنگان ایبک
کندز کندوز
بامیان بامیان
بدخشان فیض اباد
وردک میدانشهر
تخار تالقان
بغلان بغلان جدید
نیمروز زرنچ
کاپیسا محمودراقی
پنجشیر بازارک
هرات هرات
کابل کابل
بلخ مزار شریف
فراه فراه
هلمند لشکرگاه
بادغیس قلعه نو
کندهار کندهار
زابل قلات
جوزجان شبرغان
2017-02-01 2021-12-31 تکمیل
داکار نظارت از کیفیت برنامه آب آشامیدنی، حفظ الصحه و تعلیمات نظافت در دهات افغانستان زیر بینا
پروان چاریکار
دایکندی نیلی
ارزگان دهراود
غور چغچران
فاریاب میمنه
غزنی غزنی
سرپل سرپل
پکتیکا شرن
خوست خوست
پکتیا گردیز
ننگرهار جلال آباد
لوگر پل علم
لغمان مهتر لام
کنر اسد آباد
نورستان پارون
سمنگان ایبک
کندز کندوز
بامیان بامیان
بدخشان فیض اباد
وردک میدانشهر
تخار تالقان
بغلان بغلان جدید
نیمروز زرنچ
کاپیسا محمودراقی
پنجشیر بازارک
هرات هرات
کابل کابل
بلخ مزار شریف
فراه فراه
هلمند لشکرگاه
بادغیس قلعه نو
کندهار کندهار
زابل قلات
جوزجان شبرغان
2017-02-01 2021-12-31 تکمیل
داکار نظارت از کیفیت برنامه آب آشامیدنی، حفظ الصحه و تعلیمات نظافت در دهات افغانستان زیر بینا
پروان چاریکار
دایکندی نیلی
ارزگان دهراود
غور چغچران
فاریاب میمنه
غزنی غزنی
سرپل سرپل
پکتیکا شرن
خوست خوست
پکتیا گردیز
ننگرهار جلال آباد
لوگر پل علم
لغمان مهتر لام
کنر اسد آباد
نورستان پارون
سمنگان ایبک
کندز کندوز
بامیان بامیان
بدخشان فیض اباد
وردک میدانشهر
تخار تالقان
بغلان بغلان جدید
نیمروز زرنچ
کاپیسا محمودراقی
پنجشیر بازارک
هرات هرات
کابل کابل
بلخ مزار شریف
فراه فراه
هلمند لشکرگاه
بادغیس قلعه نو
کندهار کندهار
زابل قلات
جوزجان شبرغان
2017-02-01 2021-12-31 تکمیل
موسسه مهر و امید توزیع نان مصئونیت اجتماعی
نیمروز زرنچ
2019-01-23 2019-03-21 تکمیل
موسسه مهر و امید توزیع گوشت مصئونیت اجتماعی
نیمروز زرنچ
2019-01-25 2019-06-20 تکمیل
موسسه انکشاف صحی پل زنده گی کلینک صحی پل زندگی صحت
کابل کابل
2019-01-01 2019-12-31 تکمیل
کمپاین بین المللی زنان ارتقای ظرفیت خانم های بی بضاعت مصئونیت اجتماعی
پروان چاریکار
ننگرهار جلال آباد
کابل کابل
2019-08-01 2019-10-09 تکمیل
موسسه خدمات اجتماعی ، زراعتی وحرفوی بهارک نقش خانواده درحفظ الصحه محیطی صحت
بدخشان ارگو
2019-08-15 2019-09-14 تکمیل
خدمات اجتماعی بازسازی معتادین وخدمات طبی نجات حل و فصل سنتی منازعات (TDR) حکومت داری خوب
فاریاب میمنه, پشتون کوت
2019-12-13 2021-02-22 تکمیل
مؤسسه انکشافی سنائی ارایه خدمات صحی ابتدایی در ولایت فاریاب صحت
فاریاب المار, اندخوی, بلچراغ, خان چارباغ, خواجه سبز پوش ولی, دولت آباد, شرین تگاب, غورماچ, قرغان, قرمقل, قیصار, میمنه, پشتون کوت, کوهستان, گرزیوان
2019-01-01 2021-06-30 تکمیل
مؤسسه انکشافی سنائی ارایه خدمات صحی ابتدایی در ولایت کابل صحت
کابل استالف, بگرام, خاک جبار, ده سبز, سروبی, شکر دره, فرزه, قره باغ, موسهی, میر بچه کوت, پغمان, چهار آسیاب, کلکان, گلدره
2019-01-01 2021-06-30 تکمیل
مؤسسه انکشافی سنائی ارایه خدمات صحی ابتدایی در ولایت زابل صحت
زابل اته غر, ارغنداب, ترنگ و جلدک, دای چوپان, شاه جوی, شینکی, قلات, میزان, نو بهار, کاکر (خاک افغان)
2019-01-01 2021-06-30 تکمیل
موسسه بازسازی مترقی زراعت برای افغانستان پاسخ دهی به نیازهای سرپناه و مواد زمسانی در ولسوالی قادس ولایت بادغیس مبارزه با حوادث (اضطراری)
بادغیس قادس
2019-08-01 2020-02-28 تکمیل
اکتید برنامه بدیل معیشت برای دهاقین (تمدیدی) زراعت ، مالداری و آبیاری
سمنگان ایبک, حضرت سلطان, خرم و سارباغ, روی دو آب
بلخ بلخ
جوزجان خانقاه, خواجه دوکوه, شبرغان, فیض آباد
2018-02-01 2020-07-31 تکمیل
اکتید برنامه بدیل معیشت برای دهاقین (تمدیدی) زراعت ، مالداری و آبیاری
سمنگان ایبک, حضرت سلطان, خرم و سارباغ, روی دو آب
بلخ بلخ
جوزجان خانقاه, خواجه دوکوه, شبرغان, فیض آباد
2018-02-01 2020-07-31 تکمیل