جمهوری اسلامی افغانستان

وزارت اقتصاد

ریاست انسجام موسسات غیر دولتی

د افغانستان اسلامی جمهوریت

داقتصاد وزارت

دغیر دولتی موسسو د انسجام ریاست

اسم موسسه اسم پروژه سکتور مربوطه
موقعیت
ولایت ولسوالی
تاریخ آغاز تاریخ ختم وضیعت
خدمات انکشافی و رفاهی افغانستان ادغام مجدد اطفالی که از زندان کابل رها شده و به ولایت جوزجان انتقال داده شده اند و اطفالی که از طرف مرکز جلب و جذب پلیس رد شده اند مصئونیت اجتماعی
فاریاب میمنه
سرپل سرپل
سمنگان ایبک
کندز کندوز
بدخشان فیض اباد
تخار تالقان
بغلان پل خمری
بلخ مزار شریف
جوزجان شبرغان
2019-07-01 2020-06-30 تکمیل
اکسفام نووب امرار معیشت روستایی زراعت ، مالداری و آبیاری
دایکندی شهرستان, نیلی
2018-09-01 2020-12-31 تکمیل
موسسه انجمن نه آنلوس کورس سواد آموزی برای خانم ها تعلیم و تربیه
کابل کابل
2019-01-01 2020-07-31 تکمیل
اتحاد معاونت برای مکاتب افغانستان اعمار تعمیر ۱۲ صنفی لیسه خواجه بغرا نمبر ۲ تعلیم و تربیه
کابل کابل
2019-09-01 2020-12-31 تکمیل
موسسه مصونیت و کاهش بحران Early Warning System and Networking مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2019-04-01 2020-03-31 تکمیل
موسسه هداء شرق براي انكشاف افغانستان ابتکارپاسخگویی به حقوق جوانان حکومت داری خوب
تخار تالقان
2019-09-01 2020-03-31 تکمیل
موسسه هماهنگی توسعه و بازسازی افغانستان رشد دسترسی به عدالت مصئونیت اجتماعی
هرات انجیل, غوریان, هرات, کرخ, گذره
بادغیس آب کمری, قلعه نو, مقر
2017-11-01 2020-10-30 تکمیل
د ابتدائی تعلیماتو او حرفوی زده کرو موسسه د کوچنیانو د ښوونې او روزنې ملاتړ لپاره د افغانستان ټولنه تعلیم و تربیه
ارزگان ارزگان خاص, ترين کوت, دهراود, شهيد حساس, چنارتو, چوره, گیزاب
2019-10-01 2020-04-30 تکمیل
افغان پلاننگ اجنسی توزیع مواد غذایی به مهاجرین وزیرستان شمالی مصئونیت اجتماعی
خوست تنی, خوست, گربز
2019-10-10 2020-01-10 تکمیل
دسولی او ترقی لپاره د همکاری موسسه Community Based Initiative on EVAWG and GBV Prevention in Kabul مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2018-08-20 2020-08-19 تکمیل
افغان پلاننگ اجنسی مساعدت زمستانی ازطریق توزیع موادغذایی به مستحقین مصئونیت اجتماعی
هلمند لشکرگاه
2019-10-15 2020-01-14 تکمیل
افغان پلاننگ اجنسی توزیع موادغذایی به نیازمند مستحق مصئونیت اجتماعی
کنر اسد آباد, سوکی, چپه دره
2019-10-15 2020-01-14 تکمیل
کمک های آسایش جهانی پروژه توانمند سازی اقتصادی 50فابیوه زن مبارزه با حوادث (اضطراری)
هرات هرات
2018-11-11 2020-11-11 تکمیل
موسسه انکشافی پیشرو افغان دادخواهی برای ایجاد محیط کار مناسب برای خانمهای کارمند در ادارات دولتی ولایتی مصئونیت اجتماعی
دایکندی نیلی
بامیان بامیان
2019-10-16 2020-05-15 تکمیل
افغان اید بهبود معیشت و صحت حیوانی برای فامیل های آسیب پذیر در ولایت دایکندی زراعت ، مالداری و آبیاری
دایکندی خدیر, نیلی
2018-12-01 2021-11-30 تکمیل
دافغان میرمنو دهمغزی او پرمختیا موسسه کمک های نقده برای مهاجرین مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2019-10-10 2020-01-09 تکمیل
اکسفام نووب توسعه و تغیر مصئونیت اجتماعی
ننگرهار بهسود, جلال آباد, سرخ رود
هرات انجیل, کرخ, گذره
بلخ بلخ, خلم, دهدادی
2017-04-01 2022-03-31 تکمیل
امداد انسانی برای زنان و کودکان افغانستان مرکز حمایوی برای زنان قربانی خشونت مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2019-01-01 2020-03-30 تکمیل
ولت هنگر هیلفه بهبود مصونیت غذايي و مدیریت منابع طبیعي زراعت ، مالداری و آبیاری
ننگرهار کامه, کوز کنر, گوشته
2019-01-01 2021-11-30 تکمیل
اکسفام نووب همکاری های استراتیژیک حکومت داری خوب
دایکندی نیلی
ننگرهار جلال آباد
تخار تالقان
هرات هرات
کابل کابل
بلخ مزار شریف
2019-01-01 2020-12-31 تکمیل
دافغان میرمنو دهمغزی او پرمختیا موسسه ظرفیت سازی رهبری زنان مصئونیت اجتماعی
ننگرهار مومند دره, کوت
لغمان دولت شاه, علی شینگ, علی نگار, قرغه‌يی, مهتر لام
2019-10-01 2020-09-30 تکمیل
امداد انسانی برای زنان و کودکان افغانستان ارایه خدمات حقوقی و صحی برای مهاجرین ۲ مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2019-09-01 2020-08-31 تکمیل
بشری خیریه موسسه کمک های زمستانی مصئونیت اجتماعی
کندز حضرت امام صاحب, علی آباد, کندوز
بامیان 1یکاولنگ, شبر
بلخ دولت آباد, شولگره, چمتال
2019-10-15 2020-02-15 تکمیل
موسسه تقويت اجتماعي افغانستان احداث فارم های 100 قطعه یی مرغهای تخمی زراعت ، مالداری و آبیاری
کندز حضرت امام صاحب, کندوز
2019-01-15 2020-01-15 تکمیل
موسسه تقويت اجتماعي افغانستان احداث فارم های 100 قطعه یی مرغهای تخمی زراعت ، مالداری و آبیاری
کنر سرکانو, شیگل و شلتان
2019-01-22 2020-01-22 تکمیل
موسسه تقويت اجتماعي افغانستان احداث فارم های 500 قطعه یی مرغهای گوشتی زراعت ، مالداری و آبیاری
بلخ بلخ, نهر شاهی
2019-01-15 2020-01-15 تکمیل
موسسه تقويت اجتماعي افغانستان احداث فارم های 500 قطعه یی مرغهای گوشتی زراعت ، مالداری و آبیاری
کابل فرزه, پغمان
2019-01-15 2020-01-15 تکمیل
موسسه تقويت اجتماعي افغانستان احداث فارم های 500 قطعه یی مرغهای گوشتی زراعت ، مالداری و آبیاری
تخار نمک آب, چال
2019-01-15 2020-01-15 تکمیل
تیری دیس هومز نمد صحت
کابل ده سبز, چهار آسیاب, کابل
2019-01-01 2020-12-31 تکمیل
تیری دیس هومز پروژه بیجا شدگان هرات مصئونیت اجتماعی
هرات غوریان, کرخ, کهسان, گلران
2019-01-01 2021-03-09 تکمیل
مؤسسه فرشته نجات پرورشگاه فرشته نجات مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2019-01-01 2020-01-01 تکمیل
موسسه مدنی داد خواهی و توانمندی تعلیم و تربیه در حالت اضطرار تعلیم و تربیه
غزنی غزنی
کابل سروبی
2019-07-11 2020-05-15 تکمیل
موسسه مدنی داد خواهی و توانمندی تعلیم و تربیه در حالت اضطرار تعلیم و تربیه
کندز قلعه زال
2018-08-01 2020-07-31 تکمیل
شبکه بازتوانی و امداد بو علی ملاریا صحت
کندهار کندهار
2019-04-01 2020-12-31 تکمیل
موسسسه ملی واجتماعی جوانان افغانستان افزایش شفافیت و پاسخگویی در ارائه خدمات عمومی از طریق ارتقاء آگاهی شهروندان ، نظارت بر ارایه خدمات و دادخواهی حکومت داری خوب
غور دولت یار, دولینه, لعل و سرجنگل
2019-04-01 2020-01-31 تکمیل
موسسه دسترسی برای اشخاص دارای معیوبیت مصئونیت اشخاص دارای معلولیت در خدمات شهری مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2019-08-29 2020-03-28 تکمیل
مرکز غیرنظامیان در جنگ مرکز غیرنظامیان در جنگ فاز دوم مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2019-06-01 2022-05-31 تکمیل
موسسسه ملی واجتماعی جوانان افغانستان برنامه حکومتداری خوب برای شهروندان افغانستان حکومت داری خوب
بادغیس آب کمری, قادس, مقر
2019-10-01 2020-09-30 تکمیل
افغان پلاننگ اجنسی ادغام مجدد بازگشت کنندگان وآگاهی دهی در رابطه به مسایل اجتماعی وراه حل های مشکلات روانی مصئونیت اجتماعی
کنر اسد آباد
2019-10-30 2020-10-29 تکمیل
اسیادتولنی پرمختیائی موسسه ابتکار کار آفرینی و توانمند سازی جوانان مصئونیت اجتماعی
کندز کندوز
تخار تالقان
2019-01-20 2019-07-20 تکمیل
دسولی لپا ره روزنیزه ا و خیره نیزه موسسه نظارت از روند تطبیق قطعنامه 1325 به سطح محلی و ملی مصئونیت اجتماعی
دایکندی نیلی
ننگرهار جلال آباد
تخار تالقان
هرات هرات
کابل کابل
بلخ مزار شریف
2019-01-01 2020-12-31 تکمیل
موسسه انکشافی پیشرو افغان مصئونیت شهری مصئونیت اجتماعی
بامیان بامیان
2019-10-31 2020-06-30 تکمیل
موسسه اجتماع زنان افغانستان شکل دادن آینده افغانستان توسط توانمندسازی مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2017-07-01 2020-03-31 تکمیل
دوستی فرانسه با افعانها (افرن) 1- هماهنگ سازی بیجا شده گان به مکاتب عمومی (دولتی) تعلیم و تربیه
ننگرهار جلال آباد
2018-08-01 2020-03-31 تکمیل
دافغانستان دسحو داسو دگلوی او خدمتونو موسسه پروژه آموزش برای توانمند سازی جامعه ومشارکت عامه برای محافظت وامنیت شهری تعلیم و تربیه
فراه فراه
2019-10-10 2020-05-14 تکمیل
بشری خیریه موسسه پاسخ دهی اضطرار برای اطفال تعلیم و تربیه
ننگرهار بهسود, خوگیانی, سرخ رود, مومند دره, چپرهار
لغمان علی شینگ, قرغه‌يی, مهتر لام
کنر اسد آباد, اوته پور, دانگام, دره پیچ, سوکی, چپه دره
نورستان وامه, پارون
کابل کابل
2019-10-01 2020-08-31 تکمیل
افغان پلاننگ اجنسی پاسخدهی به متضررین ناشی ازسیلابهادرموردمعیشت ومصونیت غذایی زراعت ، مالداری و آبیاری
هلمند لشکرگاه
2019-08-15 2020-08-14 تکمیل
موسسه کمک به اطفال افغانستان برنامه معیشت و تعلیمات صلح تعلیم و تربیه
کابل پغمان
2017-04-01 2020-03-31 تکمیل
موسسه مدنی داد خواهی و توانمندی تهیه نمودن آب آشامیدنی و تبلیغات صحی صحت
ننگرهار در بابا
2019-11-01 2020-02-28 تکمیل
موسسه مدنی داد خواهی و توانمندی تهیه نمودن آب آشامیدنی و تبلیغات صحی صحت
ننگرهار مومند دره
2019-11-01 2020-02-28 تکمیل