جمهوری اسلامی افغانستان

وزارت اقتصاد

ریاست انسجام موسسات غیر دولتی

د افغانستان اسلامی جمهوریت

داقتصاد وزارت

دغیر دولتی موسسو د انسجام ریاست

اسم موسسه اسم پروژه سکتور مربوطه
موقعیت
ولایت ولسوالی
تاریخ آغاز تاریخ ختم وضیعت
موسسه توانمند سازی جامعه نظارت از روند محاکم محلی مصئونیت اجتماعی
لوگر پل علم
وردک میدانشهر
کابل پغمان, کابل
2019-07-01 2020-06-30 تکمیل
احیای مهارتها و بازسازی ستارز انکشاف اقتصاد روستایی مصئونیت اجتماعی
غزنی غزنی
2020-01-20 2023-01-20 تحت کار
هیلو ترست ماین پاکی مصئونیت اجتماعی
خوست خوست
سمنگان ایبک
بلخ مزار شریف
2019-07-01 2020-06-30 تکمیل
هیلو ترست ماین پاکی مصئونیت اجتماعی
ننگرهار جلال آباد
پنجشیر رخه
2019-07-01 2020-10-30 تکمیل
هیلو ترست ماین پاکی مصئونیت اجتماعی
ننگرهار جلال آباد
هلمند لشکرگاه
2019-07-01 2020-08-31 تکمیل
هیلو ترست ماین پاکی مصئونیت اجتماعی
کندهار کندهار
2019-07-01 2020-06-30 تکمیل
هیلو ترست ماین پاکی مصئونیت اجتماعی
کندهار ژيری
2019-07-01 2020-03-31 تکمیل
مؤسسه احیأ و توسعه امور اجتماعی زنان حمیایت های موسومی - توزیع مواد خوارکه برای مستحقین مبارزه با حوادث (اضطراری)
کابل استالف, پغمان, کلکان
2020-01-01 2020-03-31 تکمیل
هماهنگی کمکها برای افغان ها پروژه توانمندی اقتصادی زنان مصئونیت اجتماعی
لوگر خوشی, پل علم
وردک میدانشهر
2020-01-25 2023-01-25 تحت کار
انجمن مهاجرين دنمارک اداره همکاری های توسعه وی بین المللی سویدن (SIDA) مصئونیت اجتماعی
سمنگان خرم و سارباغ
وردک سید آباد
بلخ مرمل, نهر شاهی
2018-01-01 2021-12-31 تحت کار
هماهنگی کمکها برای افغان ها پروژه توانمندی اقتصادی زنان مصئونیت اجتماعی
غزنی غزنی
پکتیکا شرن
2020-01-20 2023-01-20 تحت کار
مؤسسه ماین پاکی اومر پروژه ماین پاکی در ولایت بلخ مبارزه با حوادث (اضطراری)
بلخ بلخ, خلم, دهدادی, دولت آباد, زاری, شهرک حیرتان, شورتیپه, شولگره, مرمل, مزار شریف, نهر شاهی, چار بولک, چار کنت, چمتال, کشنده, کلدار
2020-03-03 2021-03-02 تکمیل
خدمات انکشافی و رفاهی افغانستان 2. آموزش در مورد غذای صحی، حفظ الصحه فردی و محیطی در محل کار و ارزیابی دکاکین قصابی زراعت ، مالداری و آبیاری
ننگرهار جلال آباد
هرات هرات
کابل کابل
بلخ بلخ
کندهار کندهار
2020-02-24 2020-04-23 تکمیل
موسسه توانمند سازی جامعه ریفورم اصلاحات پوهنڅی های شرعیات و حقوق تعلیم و تربیه
خوست خوست
ننگرهار جلال آباد
هرات هرات
کابل کابل
بلخ مزار شریف
کندهار کندهار
2019-08-01 2021-07-31 تحت کار
حمایت از زنان میدیکا افغانستان محافظت و توانمند سازی حقوقی و اجتماعی زنان و دختران افغان در کابل، هرات و مزار صحت
هرات هرات
کابل کابل
بلخ مزار شریف
2019-04-01 2020-03-31 تکمیل
موسسه کمک های بشری 300 متره استنادی دیوال جوړول او د55 کانالو پاکاري زیر بینا
نیمروز اصل چخانسور, زرنچ
2020-03-01 2020-08-30 تکمیل
همکاری های جهانی کمک های اظطراری برای بیجاشده گان (IDP) مصئونیت اجتماعی
جوزجان شبرغان
2020-01-01 2020-04-01 تکمیل
هماهنگی کمکها برای افغان ها توزیع مواد غذایی به فامیل های آسیب پذیر زراعت ، مالداری و آبیاری
هلمند لشکرگاه, ناد علی, گرشک
2020-02-15 2020-05-15 تکمیل
همکاری های جهانی کورس لسان انگلیسی تعلیم و تربیه
جوزجان شبرغان
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل
موسسه انکشافی اجتماعی آینده بهتر برای افغانستان مبارزه با فساد با استفاده از پول صفری حکومت داری خوب
کابل کابل
2020-12-02 2021-12-02 تحت کار
شبکه صحی بین المللی و اداره کلتور عمومی مدنی روانی توبرکلوز صحت
غور تولک, تيوره, دولت یار, ساغر, شهرک, لعل و سرجنگل, پسابند, چغچران, چهار سده
نیمروز اصل چخانسور, خاشرود, دل آرام, زرنچ, چهار بورجک, کنگ
هرات ادرسکن, انجیل, اوبه, زنده جان, شیندند, غوریان, فارسی, نیظام شهید, هرات, پشتون زرغون, چشت شريف, کرخ, کشک (روبات سنگی), کشک کهنه, کهسان, گذره, گلران
کابل کابل
فراه انار دره, بالابلوک, بکواه, خاک سفید, شیب کوه, فراه, قلعه کاه, لاش و جوین, پرچمن, پشت رود, گلستان
بادغیس آب کمری, بالامرغاب, جوند, غورماچ, قادس, قلعه نو, مقر
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل
اداره اجتماع معیوبین و آسیب پذیرافغان د فاطمةالزهرا روزنتون تعلیم و تربیه
ننگرهار بهسود
2020-01-01 2020-03-31 تکمیل
مؤسسه انکشافی سنائی توزیع مواد غذایی مبارزه با حوادث (اضطراری)
هرات پشتون زرغون
2020-03-01 2020-06-30 تکمیل
موسسه خدمات اجتماعی و تخنیکی وطن پروژه توزیع کمک های مواد غذایی موسمی برای آسیب دیده گان از اثر جنگ، حوادث طبیعی، فامیل های میزبان و ساکنین آسیب پذیر منطقه و کمک های پول نقد برای فامیل های آسیب پذیر در مرکز ولایت غزنی مبارزه با حوادث (اضطراری)
غزنی اجرستان, غزنی, مالستان, ناوه
2020-03-01 2020-08-30 تکمیل
مرکز افغانستان در پوهنتون کابل برای تحقیقات علمی تأسیس کتابخانۀ دیجیتالی محیط زیست زیست شناسی افغانستان در پوهنتون کابل تعلیم و تربیه
کابل استالف, بگرام, خاک جبار, ده سبز, سروبی, شکر دره, فرزه, قره باغ, منگچک, موسهی, میر بچه کوت, پغمان, چهار آسیاب, کابل, کلکان, گلدره
2019-12-01 2021-05-31 تحت کار
مرکز افغانستان در پوهنتون کابل برای تحقیقات علمی حفظ، نگهداری و ایجاد دسترسی به مجموعه یی از عکسهای جالب و منحصر به فرد در افغانستان تعلیم و تربیه
کابل استالف, بگرام, خاک جبار, ده سبز, سروبی, شکر دره, فرزه, قره باغ, منگچک, موسهی, میر بچه کوت, پغمان, چهار آسیاب, کابل, کلکان, گلدره
2020-01-01 2021-12-31 تحت کار
موسسه خدمات صحی و انکشافی برای جوانان افغانستان ارائه خدمات محافظتی برای دختران و پسران آسیب دیده و أطفال که در معرض خطر خشونت ، سوءاستفاده ، استثمار و توجه نشده اند مصئونیت اجتماعی
فاریاب المار, اندخوی, خواجه سبز پوش ولی, شرین تگاب, میمنه
بلخ بلخ, دولت آباد, شولگره, مزار شریف, چار بولک
2020-02-29 2020-11-30 تکمیل
موسسه فنی مدیریت ارتباطات و تکنالوژی جدید کابل انجنیرنگ آموزش لسان انګلیسی و مهارت کمپیوتر (English Access Program) تعلیم و تربیه
کابل کابل
2018-12-15 2020-10-31 تکمیل
حمایت از زنان میدیکا افغانستان ارتقای دسترسی مساویانه زنان به عدالت رسمی (فاز 2) مصئونیت اجتماعی
سمنگان ایبک
بغلان پل خمری
هرات هرات
2019-07-01 2020-06-30 تکمیل
داکار نظارت از کیفیت برنامه آب آشامیدنی، حفظ الصحه و تعلیمات نظافت در دهات افغانستان زیر بینا
پروان چاریکار
دایکندی نیلی
ارزگان دهراود
غور چغچران
فاریاب میمنه
غزنی غزنی
سرپل سرپل
پکتیکا شرن
خوست خوست
پکتیا گردیز
ننگرهار جلال آباد
لوگر پل علم
لغمان مهتر لام
کنر اسد آباد
نورستان پارون
سمنگان ایبک
کندز کندوز
بامیان بامیان
بدخشان فیض اباد
وردک میدانشهر
تخار تالقان
بغلان بغلان جدید
نیمروز زرنچ
کاپیسا محمودراقی
پنجشیر بازارک
هرات هرات
کابل کابل
بلخ مزار شریف
فراه فراه
هلمند لشکرگاه
بادغیس قلعه نو
کندهار کندهار
زابل قلات
جوزجان شبرغان
2017-02-01 2021-12-31 تحت کار
بنیاد اقا خان برنامه تقویت و توانمند سازی اقتصادی زنان-SWEEP مصئونیت اجتماعی
پروان شیخ علی
بامیان شبر, ورث
بدخشان اشکاشم, بهارک, زیباک, شیغنان, واخان
تخار بهارک, ورسج, کلفگان
کابل کابل
2018-01-01 2021-01-31 تکمیل
هیلو ترست ماین پاکی زراعت ، مالداری و آبیاری
کابل کابل
2019-10-01 2020-09-30 تکمیل
هیلو ترست ماین پاکی مصئونیت اجتماعی
هرات هرات
2019-08-15 2020-08-14 تکمیل
موسسه انسجام کمکهای مهترلام اعمار دیوار محافظوی بطول ۳۰۰ متر قریه ورناتا ولسوالی الینگار زراعت ، مالداری و آبیاری
لغمان علی نگار
2020-03-01 2020-08-31 تکمیل
موسسه دید بان شفافیت افغانستان حمایت از دیده بان شفافیت افغانستان تعلیم و تربیه
ننگرهار جلال آباد
کاپیسا محمودراقی
هرات هرات
کابل کابل
بلخ مزار شریف
2017-10-01 2020-12-31 تکمیل
معاونیت انسانی و انکشافی برای افغانستان کمک های نقدی غیر شرطی فصلی مصئونیت اجتماعی
غور چغچران
هرات هرات
2020-01-01 2020-04-30 تکمیل
موسسه بازسازی مترقی زراعت برای افغانستان پاسخ دهی به نیازهای سرپناه و مواد زمسانی در ولسوالی قادس ولایت بادغیس مبارزه با حوادث (اضطراری)
بادغیس قادس
2019-08-01 2020-02-28 تکمیل
موسسه بازسازی مترقی زراعت برای افغانستان انکشاف مهارتها و ایجاد دیدگاه های آینده زراعت ، مالداری و آبیاری
ننگرهار جلال آباد, خیوه, کامه
2020-01-01 2023-04-30 تحت کار
افغان اید کمک های زمستانی برای بی جا شده ګان مبارزه با حوادث (اضطراری)
غور چغچران
2019-11-17 2020-03-16 تکمیل
ستاسو غږ موسسه سواد زده کړه تعلیم و تربیه
ننگرهار کوز کنر
2019-04-01 2021-03-31 تحت کار
هماهنگی کمکها برای افغان ها تهیه نمودن و استفاده بهتر از آب آشامیدنی ، بهداشت و محیط های سالم و بهبود اقدامات بهداشتی درمناطق های محروم و مناطق آسیب پذیر. صحت
ننگرهار مومند دره
2020-02-23 2020-06-23 تکمیل
هماهنگی کمکها برای افغان ها ایجاد صنوف محلی با آموزش فراگیر و با کیفیت از کودکان بحران های آسیب دیده در کندهار. تعلیم و تربیه
کندهار اسپین بولدک, خاکریز, ژيری
2019-08-01 2020-07-31 تکمیل
دافغان میرمنو دهمغزی او پرمختیا موسسه کمک های مواد خوارکی مصئونیت اجتماعی
پکتیا جاجی, لاجه احمد خیل, چمکنی
2020-03-01 2020-05-31 تکمیل
معاونیت انسانی و انکشافی برای افغانستان توزیع مواد غذایی برای بیجاشده گان داخلی از جنگ و حوادث طبیعی مصئونیت اجتماعی
غور چغچران
2020-01-01 2020-06-30 تکمیل
موسسه همکاری برای صحت معارف و انکشاف برنامه تغذی تکمیلی هدفمند ولایت سمنگان صحت
سمنگان ایبک, حضرت سلطان, خرم و سارباغ, دره صوف بالا, دره صوف پایان, روی دو آب, فیروز نخچیر
2020-01-01 2020-06-30 تکمیل
موسسه همکاری برای صحت معارف و انکشاف برنامه تغذی تکمیلی هدفمند ولایت نورستان صحت
نورستان برگ متال, دوآب, ماندول, نورگرام, وامه, وايگل, پارون, کامدیش
2020-01-01 2020-06-30 تکمیل
بشری خیریه موسسه یک جاسازی حمایت غذای و بدیل معیشت مصئونیت اجتماعی
هلمند لشکرگاه, ناد علی
2020-01-01 2020-08-14 تکمیل
دافغانستان د بیا ودانولو ملی موسسه کمکهای اضطراری کشاورزی به کشاورزان ناامن کندهار زراعت ، مالداری و آبیاری
ارزگان ارزگان خاص
2020-03-01 2020-12-31 تکمیل
ورلد ویژن انترنشنل پروژه حمایت تغذی در حالت اضطرار برای بیجاشدگان/بازگشته گان و جوامع بومی در ولایات هرات و بادغیس - PCA Nutrition صحت
هرات کرخ
2019-09-01 2020-12-31 تکمیل
انکشافی افغان AD327-20-WFP-12 | توزیع مواد غذایی موسمی بدون قید و شرط - Unconditional Seasonal Support - Food مصئونیت اجتماعی
پکتیا زرمت, سید کرم, وزه جدران
2020-03-01 2020-06-30 تکمیل