جمهوری اسلامی افغانستان

وزارت اقتصاد

ریاست انسجام موسسات غیر دولتی

د افغانستان اسلامی جمهوریت

داقتصاد وزارت

دغیر دولتی موسسو د انسجام ریاست

اسم موسسه اسم پروژه سکتور مربوطه
موقعیت
ولایت ولسوالی
تاریخ آغاز تاریخ ختم وضیعت
موسسه انکشافی اجتماعی آینده بهتر برای افغانستان آموزش مدیریت مشارکتی آبریزه ها زراعت ، مالداری و آبیاری
سمنگان ایبک
بدخشان فیض اباد
بلخ مزار شریف
2020-06-07 2020-10-06 تکمیل
انستیتوت فرهنگی و انکشافی اسیا Physical Theraphy صحت
بلخ مزار شریف
2019-01-01 2021-11-30 تکمیل
خیریه انکشاف ستاره صبح Kabul University Clinic کلنیک صحی پوهنتون کابل صحت
کابل کابل
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل
موسسه همیاری زنان برای توسعه شناسایی قریه ها و خوانواده های آسیب پذیر به منظور افزایش آگاهی آنان در رابطه به کوید 19 مصئونیت اجتماعی
بامیان 1یکاولنگ, بامیان, سیغان
2020-07-15 2020-08-15 تکمیل
د افغانستان لپاره د هالند کمیته مرکز آموزشی چهاریکار زراعت ، مالداری و آبیاری
پروان چاریکار
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل
هیئت معاونت بین المللی (شفاخانه نور تربیوی چشم کابل صحت
کابل کابل
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل
هیئت معاونت بین المللی شفاخانه نور مزار شریف صحت
بلخ بلخ, دولت آباد, مرمل, مزار شریف
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل
هیئت معاونت بین المللی شفاخانه نور کندهار صحت
کندهار ارغنداب, خاکریز, دامان, غورک, میوند, پنجوایی, ژيری, کندهار
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل
هیلو ترست ماین پاکی مصئونیت اجتماعی
بغلان خنجان
2019-02-06 2020-01-06 تکمیل
هیلو ترست ماین پاکی مصئونیت اجتماعی
کندهار کندهار
2019-07-01 2020-06-30 تکمیل
هیلو ترست ماین پاکی مصئونیت اجتماعی
بغلان پل حصار
2019-05-01 2020-07-31 تکمیل
مؤسسه افغانها برای فردا پروژه کمک های مواد غذایی ویژه پروژه WFP مبارزه با حوادث (اضطراری)
کابل کابل
2020-07-30 2020-10-30 تکمیل
موسسه تعلیمی و انکشاف ظرفیت های نور حمایت غیر مشروط فصلی مصئونیت اجتماعی
دایکندی شهرستان, میرامور
2020-04-10 2020-09-10 تکمیل
نوی مشورتی او مرستندویه موسسه به حداقل رساندن تأثیرات احتمالی ویروس کرونا بر معیشت کشاورزی خانواده های آسیب پذیر و آسیب پذیر مواد غذایی از طریق اقدامات پیش بینی شده در افغانستان زراعت ، مالداری و آبیاری
لغمان قرغه‌يی, مهتر لام
2020-07-15 2020-11-30 تکمیل
بنیاد دوستی افغانستان وامریکا اعمار لیلیه دخترانه تعلیم و تربیه
بلخ مزار شریف
2020-01-01 2020-06-30 تکمیل
بنیاد دوستی افغانستان وامریکا کورس کودینگ تعلیم و تربیه
بلخ مزار شریف
2020-01-01 2020-06-30 تکمیل
بنیاد دوستی افغانستان وامریکا برنامه ازدواج های قبل از وقت تعلیم و تربیه
بلخ مزار شریف
2020-01-01 2020-06-30 تکمیل
بنیاد دوستی افغانستان وامریکا مرکز حمایه تربیه معلم تعلیم و تربیه
بلخ مزار شریف
2020-01-01 2020-06-30 تکمیل
انستیتوت فرهنگی و انکشافی اسیا آموزش زبان کوریایی تعلیم و تربیه
هرات هرات
2019-07-01 2022-06-30 تکمیل
نریوال مسلم هندز حفر چاه های نیمه عمیق و آبرسانی ولایت هرات ۲۰۲۰ مصئونیت اجتماعی
هرات هرات
2020-08-01 2021-01-31 تکمیل
شلتر نو انترنشنل پروژه زنبور داری زراعت ، مالداری و آبیاری
ننگرهار خوگیانی
2020-08-01 2020-08-31 تکمیل
موسسه احیا مجدد انصاری برای افغانستان سروی، کمک اضطراری و نظارت حمایوی بیجاشدگان داخلی مصئونیت اجتماعی
غور چغچران
هرات انجیل, هرات, کرخ, گذره
فراه فراه
بادغیس قلعه نو
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل
انکشافی و خیریه اریوب تداوی رایگان مریضان در کلینک های احمد خیل SHC مندهیرSHC و سپین غرBHC صحت
پکتیا جاجی, لاجه احمد خیل
2020-01-01 2020-06-30 تکمیل
کمیته امداد افغانها پروژه ۳۰ بستر زنان و اطفال 2020 صحت
هرات هرات
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل
کمیته امداد افغانها پروژه OPTC 2020 صحت
هرات هرات
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل
دزرغون افغانستان د كرنی او مالداري موسسه توزیع بزهای شیری و ارایه اموزش های کوتاه مدت (Small Scale Goat Farming) زراعت ، مالداری و آبیاری
کابل فرزه
2020-03-19 2020-12-03 تکمیل
دزرغون افغانستان د كرنی او مالداري موسسه توزیع بزهای شیری و ارایه اموزش های کوتاه مدت (Small Scale Goat Farming) زراعت ، مالداری و آبیاری
بغلان بورکه
2020-03-16 2020-12-03 تکمیل
دزرغون افغانستان د كرنی او مالداري موسسه توزیع ګاو های شیری و ارایه اموزش های کوتاه مدت (Dairy Cow Farming Association) زراعت ، مالداری و آبیاری
ننگرهار کامه
2020-03-16 2020-11-30 تکمیل
دزرغون افغانستان د كرنی او مالداري موسسه توزیع بزهای شیری و ارایه اموزش های کوتاه مدت (Small Scale Goat Farming) زراعت ، مالداری و آبیاری
بلخ بلخ, نهر شاهی
2020-06-17 2020-12-14 تکمیل
دی جوهانیتر بهداشت آب اشامیدنی و خدمات صحی حفط صحه برای بیجا شدگان کابل در ساحات رسمی کابل صحت
کابل کابل
2018-12-01 2020-02-28 تکمیل
موسسه خیریه رضائی اعمار یک باب ساختمان فاز دوم شفاخانه نسائی ولادی صحت
هرات هرات
2020-04-05 2020-12-05 تکمیل
مؤسسه ملی افغانها برای آموزش کلان سالان پروژه سوادآموزی برای بیجا شده گان داخلی و عودت کننده گان تعلیم و تربیه
کابل کابل
بلخ مزار شریف
2019-01-01 2020-08-31 تکمیل
د هیواد د بیاودانولو صحی او بشری مرستو تولنه بهبود، تقویه و وقایه واقعات ملاریا با تداوی بهتر آنها صحت
پکتیا احمد آباد, جاجی, جانی خیل, دند و پتان, زرمت, سید کرم, شواک, لاجه احمد خیل, وزه جدران, چمکنی, گردیز
2019-04-01 2020-12-31 تکمیل
تلاش برای تفاهم ابتکار پاسخگوئی افغانستان- تضمین از آینده همه جانبه و فراگیر مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2020-01-01 2022-09-09 تکمیل
موسسه خدماتی,انکشافی و فرهنگی توانا ایجاد تاسیسات عام المنفعه در ولسوالی زنده جان زیر بینا
هرات زنده جان
2020-07-20 2021-02-20 تکمیل
موسسه مدنی داد خواهی و توانمندی اشتغال پایدار و منفعت زا از طریق انکشاف تشبثات, زنجیره ارزش و انکشاف مهارت ها زراعت ، مالداری و آبیاری
سمنگان حضرت سلطان, فیروز نخچیر
2020-07-01 2020-12-31 تکمیل
دزرغون افغانستان د كرنی او مالداري موسسه افزایش اگاهی درمورد حفا ظت از محیط زیست،تنوع زیستي و کاهش از الودګي هوا مصئونیت اجتماعی
کابل بگرام, ده سبز, سروبی, شکر دره, فرزه, پغمان, کابل, کلکان, گلدره
2019-12-01 2021-05-31 تکمیل
اسلامیک ریلیف ورد واید حمایت نقدی اطفال 2020 تعلیم و تربیه
ننگرهار جلال آباد
بامیان بامیان
کابل کابل
بلخ بلخ
2020-01-01 2020-12-30 تکمیل
مرکز رشد استعداد های زنان افغان ایجاد شورای های صلح اجتماعی مصئونیت اجتماعی
سمنگان ایبک, حضرت سلطان, خرم و سارباغ, روی دو آب, فیروز نخچیر
2020-06-01 2020-12-31 تکمیل
اکتید برداشت حاصل از ولایات لغمان و کنر زراعت ، مالداری و آبیاری
لغمان قرغه‌يی, مهتر لام
کنر اسد آباد, خاص کنر, سرکانو, نرنگ و بادیل
2020-07-01 2020-12-31 تکمیل
موسسه إستان ارمغان کمک به مکتب لیسه عالی کوکچه، ولایت بدخشان تعلیم و تربیه
بدخشان فیض اباد
2020-01-10 2020-04-10 تکمیل
شلتر فار لایف ایجاد دارایی های عامه (Asset creation) زراعت ، مالداری و آبیاری
کابل خاک جبار
2020-08-01 2021-01-31 تکمیل
موسسه خیریه الخیر تو زیع ګوشت قربانی در عید قربان مصئونیت اجتماعی
ننگرهار جلال آباد, سرخ رود
کابل خاک جبار, سروبی
2020-07-10 2020-09-08 تکمیل
دتولنی تعلیمی ظرفیت لورونی خیرنی مشاورتی او روغتیایی موسسه په لغمان ولایت او جلال آباد ښار کې د COVID-19 په اړه د پوهاوي د کچې لوړولو کمپاین صحت
ننگرهار جلال آباد
لغمان قرغه‌يی, مهتر لام
2020-08-01 2020-10-31 تکمیل
هیئت معاونت بین المللی پروگرام صحت روانی صحت
هرات زنده جان, هرات
2020-01-01 2020-03-12 تکمیل
هیئت معاونت بین المللی پروژه ترویج صلح برای جوانان تعلیم و تربیه
کابل کابل
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل
شبکه بازتوانی و امداد بو علی پشتیبانی Polio برای ارائه خدمات معمول EPI صحت
کندهار ارغستان, ارغنداب, اسپین بولدک, خاکریز, دامان, دند, ریگ, شاه ولی کوت, شورابک, غورک, معروف, ميانشين, میوند, نیش, پنجوایی, ژيری, کندهار
2020-01-19 2020-12-31 تکمیل
موسسه تعلیمی و انکشاف ظرفیت های نور ابتکار علما برای تقویت حقوق زنان و نقش آنان در ایجاد صلح در افغانستان مصئونیت اجتماعی
خوست خوست
پکتیا گردیز
کابل کابل
کندهار کندهار
2019-07-01 2020-08-31 تکمیل
موسسه ملی قوریه داران افغانستان رشد صنعت قوریه داری و حمایت از قوریه داران در افغانستان زراعت ، مالداری و آبیاری
کابل کابل
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل
د بشری قواوو انکشافی اداره آحیا و اعمار ساختار های آبیاری و نهال شانی در ولسوالی کلکان ولایت کابل زراعت ، مالداری و آبیاری
کابل کلکان
2020-08-01 2021-01-31 تکمیل