جمهوری اسلامی افغانستان

وزارت اقتصاد

ریاست انسجام موسسات غیر دولتی

د افغانستان اسلامی جمهوریت

داقتصاد وزارت

دغیر دولتی موسسو د انسجام ریاست

اسم موسسه اسم پروژه سکتور مربوطه
موقعیت
ولایت ولسوالی
تاریخ آغاز تاریخ ختم وضیعت
هیت ناروی برای مهاجرین ادامهً کمکهای آب صحی، فاضلاب و بهداشت(WASH)، ساخت وساز مسکن وبازسازی آن، خدمات تعلیم وتربیه، امرار معیشت و مصئونیت غذایی و ادارهً کمپ مهاجرین تحت موافقت جهانی (GPA) این نهاد با دونر(NMFA)-۲۰۰۵ مصئونیت اجتماعی
ارزگان ترين کوت
خوست خوست
کندز کندوز
نیمروز زرنچ
هرات هرات
کابل کابل
بادغیس قلعه نو
زابل میزان
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل
هلپ جرمنی حمایت از اطفال آسیب پذیر با ارائه خدمات بشردوستانه محافظت از اطفال در ولایت های هرات، غور و فراه از طریق آگاهی رسانی، ارائه مشاوره روانی - اجتماعی به کودکان، خانواده های آنها، رهبران مذهبی و جامعه در برابر خشونت، سوءاستفاده، استثمار و مکانیزم های مقابله م مصئونیت اجتماعی
غور چغچران
هرات هرات
فراه فراه
2020-06-21 2021-04-21 تکمیل
اتحاد معاونت برای مکاتب افغانستان اعمار تعمیر ۴ صنفی دو منزله فاطمه الزهرا تعلیم و تربیه
بلخ بلخ
2019-07-01 2020-06-30 تکمیل
اتحاد معاونت برای مکاتب افغانستان ارتقاء‌ ظرفیت تعلیم و تربیه
بلخ بلخ
2019-07-01 2021-04-30 تکمیل
موسسه بدیل معیشت برای رفاه و انکشاف افغانها دفتر مدافع برای شفافیت عمومیThe Public Integrity Defender حکومت داری خوب
سمنگان ایبک
جوزجان شبرغان
2020-07-05 2021-07-04 تکمیل
مؤسسه افغانها برای فردا ظرفیت سازی خانم های پغمان مصئونیت اجتماعی
کابل پغمان
2020-06-30 2020-12-30 تکمیل
خیریه انکشاف ستاره صبح Bamyan Health Education صحت
بامیان بامیان
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل
خیریه انکشاف ستاره صبح Leadership Development Institute (ILD) Kabul تعلیم و تربیه
کابل کابل
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل
خیریه انکشاف ستاره صبح مرکز آموزشی تنگی سیدان -Tangi Saidan Community Center تعلیم و تربیه
کابل کابل
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل
موسسه مطالعاتی عامه افغانستان نظارت از بودجه کوید 19 در ولایات ننگرهار، لغمان و کنر صحت
کابل کابل
2020-05-06 2020-12-15 تکمیل
اتحاد معاونت برای مکاتب افغانستان کورس های طبقه اناث و مرکز خانم ها ولسوالی خانچهارباغ تعلیم و تربیه
فاریاب خان چارباغ
2019-07-01 2022-06-30 تکمیل
موسسه اندیشه خلاق برای تغیر بهبود نقش اقتصادی زنان روستایی مصئونیت اجتماعی
بدخشان دروازه بالا
2020-07-15 2020-08-15 تکمیل
پروگرام های تعلیمی پوهنتون نبراسکا اوماها برای افغانستان تمدید پروگرام تربیه معلم تعلیم و تربیه
کابل کابل
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل
موسسه انکشافی وخدماتی حرفوی صفا نقش زنان در مدیریت درآمد خانواده ها مصئونیت اجتماعی
بدخشان دروازه بالا
2020-07-15 2020-08-15 تکمیل
انستیتوت فرهنگی و انکشافی اسیا آموزش مراقبت از دندان تعلیم و تربیه
بلخ مزار شریف
2019-07-01 2021-06-30 تکمیل
مؤسسه خیریه سید الشهدأ افغانستان کمک مستمری برای خانوادهای تحت پوشش موسسه وبیرون از تحت پوشش مصئونیت اجتماعی
هرات هرات
کابل کابل
بلخ مزار شریف
فراه فراه
2020-01-01 2021-01-01 تکمیل
موسسه تعلیمی و انکشاف ظرفیت های نور حمایت غیر مشروط فصلی مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2020-05-01 2020-08-31 تکمیل
ولت هنگر هیلفه بهبود مصونیت غذایی با توزیع مواد غذایی در مقابل کار برای مستفدین تحت پوشش زیر بینا
ننگرهار سرخ رود
2020-03-15 2020-09-15 تکمیل
د افغانستان اینده نسلونه مصنئونیت احتماعی ذریعه پول نقد مبارزه با حوادث (اضطراری)
ننگرهار جلال آباد
2020-02-01 2020-10-31 تکمیل
خیریه انکشاف ستاره صبح امیدوارم پزشکی خانواده افغانستانHope Family Medicine Afghanistan صحت
کابل کابل
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل
خیریه انکشاف ستاره صبح Herat Birth Life Saving Skills BLiSS حمایه طفل و مادر صحت
هرات هرات
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل
نی قلعه مصارف دفتر کابل تعلیم و تربیه
کابل کابل
2020-01-01 2020-06-30 تکمیل
انجمن فدراسیون ملی یونسکو در جاپان پیشبرد تعلیمات سواد آموزی وحرفه از طریق مراکز آموزش محلی . تعلیم و تربیه
بامیان بامیان
کابل استالف, فرزه, قره باغ, میر بچه کوت, پغمان, کابل
2020-01-01 2020-06-30 تکمیل
موسسه خیریه رضائی تشخیص سرطان سینه خانم ها صحت
هرات هرات
2020-01-01 2020-06-30 تکمیل
نی حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان بهبود بخشیدن به حق دسترسی به اطلاعات و شفافیت مصئونیت اجتماعی
ننگرهار جلال آباد
هرات هرات
کابل کابل
بلخ بلخ
کندهار کندهار
2019-07-01 2020-06-30 تکمیل
انجمن فدراسیون ملی یونسکو در جاپان پیشبرد تعلیمات سواد آموزی وحرفه از طریق مراکز آموزش محلی تعلیم و تربیه
بامیان بامیان
کابل استالف, فرزه, قره باغ, میر بچه کوت, پغمان, کابل
2020-01-01 2020-06-30 تکمیل
شبکه تحلیگران افغانستان پروژه افغانستان و منطقه حکومت داری خوب
کابل کابل
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل
دافغانستان د بیا ودانولو ملی موسسه کاهش دادن تاثیرات کرونا-2019 بر معیشت کشاورزی و خانواده های اسیب پذیر و سوی تغذیی زراعت ، مالداری و آبیاری
کندهار کندهار
2020-07-15 2020-11-30 تکمیل
شبکه بازتوانی و امداد بو علی پروگرام تغذی حمایوی با هدف صحت
کندهار ارغستان, ارغنداب, اسپین بولدک, خاکریز, دامان, دند, ریگ, شاه ولی کوت, شورابک, غورک, معروف, ميانشين, میوند, نیش, پنجوایی, ژيری, کندهار
2020-01-01 2020-03-31 تکمیل
شبکه بازتوانی و امداد بو علی پروگرام تغذی حمایوی با هدف صحت
کندهار ارغستان, ارغنداب, اسپین بولدک, خاکریز, دامان, دند, ریگ, شاه ولی کوت, شورابک, غورک, معروف, ميانشين, میوند, نیش, پنجوایی, ژيری, کندهار
2020-05-01 2020-06-30 تکمیل
کمیته امداد افغانها پروژه 50 بستر اطفال و زنان 2020 صحت
هرات هرات
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل
شبکه بازتوانی و امداد بو علی تطبیق واکسیناسیون به سطح جامعه یا Community Based Outreach Vaccination (CBOV) صحت
کندهار ارغستان, ارغنداب, اسپین بولدک, خاکریز, دامان, دند, ریگ, شاه ولی کوت, شورابک, غورک, معروف, ميانشين, میوند, نیش, پنجوایی, ژيری, کندهار
2019-10-22 2021-03-22 تکمیل
شبکه بازتوانی و امداد بو علی آشیانه صحی،تیم موبایل صحی و RMNCAH، CME صحت
کندهار ارغستان, ارغنداب, اسپین بولدک, خاکریز, دامان, دند, ریگ, شاه ولی کوت, شورابک, غورک, معروف, ميانشين, میوند, نیش, پنجوایی, ژيری, کندهار
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل
خیریه انکشاف ستاره صبح ورزش و مهارت های زندگی (Sports Life Skills) تعلیم و تربیه
بلخ مزار شریف
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل
مؤسسه خدمات اجتماعی زنان افغانستان فعالیت حمایت از جامعه (توانمندسازی جوانان زن / مرد) در هرات مصئونیت اجتماعی
هرات هرات
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل
موسسه انکشافی اجتماعی آینده بهتر برای افغانستان آموزش مدیریت مشارکتی آبریزه ها زراعت ، مالداری و آبیاری
سمنگان ایبک
بدخشان فیض اباد
بلخ مزار شریف
2020-06-07 2020-10-06 تکمیل
انستیتوت فرهنگی و انکشافی اسیا Physical Theraphy صحت
بلخ مزار شریف
2019-01-01 2021-11-30 تکمیل
خیریه انکشاف ستاره صبح Kabul University Clinic کلنیک صحی پوهنتون کابل صحت
کابل کابل
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل
موسسه همیاری زنان برای توسعه شناسایی قریه ها و خوانواده های آسیب پذیر به منظور افزایش آگاهی آنان در رابطه به کوید 19 مصئونیت اجتماعی
بامیان بامیان, سیغان, یکاولنگ
2020-07-15 2020-08-15 تکمیل
د افغانستان لپاره د هالند کمیته مرکز آموزشی چهاریکار زراعت ، مالداری و آبیاری
پروان چاریکار
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل
هیئت معاونت بین المللی (شفاخانه نور تربیوی چشم کابل صحت
کابل کابل
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل
هیئت معاونت بین المللی شفاخانه نور مزار شریف صحت
بلخ بلخ, دولت آباد, مرمل, مزار شریف
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل
هیئت معاونت بین المللی شفاخانه نور کندهار صحت
کندهار ارغنداب, خاکریز, دامان, غورک, میوند, پنجوایی, ژيری, کندهار
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل
هیلو ترست ماین پاکی مصئونیت اجتماعی
بغلان خنجان
2019-02-06 2020-01-06 تکمیل
هیلو ترست ماین پاکی مصئونیت اجتماعی
کندهار کندهار
2019-07-01 2020-06-30 تکمیل
هیلو ترست ماین پاکی مصئونیت اجتماعی
بغلان پل حصار
2019-05-01 2020-07-31 تکمیل
مؤسسه افغانها برای فردا پروژه کمک های مواد غذایی ویژه پروژه WFP مبارزه با حوادث (اضطراری)
کابل کابل
2020-07-30 2020-10-30 تکمیل
موسسه تعلیمی و انکشاف ظرفیت های نور حمایت غیر مشروط فصلی مصئونیت اجتماعی
دایکندی شهرستان, میرامور
2020-04-10 2020-09-10 تکمیل
نوی مشورتی او مرستندویه موسسه به حداقل رساندن تأثیرات احتمالی ویروس کرونا بر معیشت کشاورزی خانواده های آسیب پذیر و آسیب پذیر مواد غذایی از طریق اقدامات پیش بینی شده در افغانستان زراعت ، مالداری و آبیاری
لغمان قرغه‌يی, مهتر لام
2020-07-15 2020-11-30 تکمیل
بنیاد دوستی افغانستان وامریکا اعمار لیلیه دخترانه تعلیم و تربیه
بلخ مزار شریف
2020-01-01 2020-06-30 تکمیل