جمهوری اسلامی افغانستان

وزارت اقتصاد

ریاست انسجام موسسات غیر دولتی

د افغانستان اسلامی جمهوریت

داقتصاد وزارت

دغیر دولتی موسسو د انسجام ریاست

اسم موسسه اسم پروژه سکتور مربوطه
موقعیت
ولایت ولسوالی
تاریخ آغاز تاریخ ختم وضیعت
موسسه تحقيق وتقويه جامعه افغاني براي انكشاف تقویت سیستم نظارتی تداوی توبرکلوز صحت
کابل کابل
2019-02-18 2020-12-31 تکمیل
شبکه صحت عامه مدیترانه شرقی برنامه تقویت واکسیناسیون روتین و تقویت متداوم ظرفیت صحت عامه در مدیترانه شرقی صحت
ارزگان ترين کوت
فاریاب میمنه
غزنی غزنی
سرپل سرپل
خوست خوست
پکتیا گردیز
ننگرهار جلال آباد
لغمان مهتر لام
کنر اسد آباد
کندز کندوز
وردک میدانشهر
تخار تالقان
هرات هرات
کابل کابل
بلخ بلخ
کندهار کندهار
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل
شبکه صحت عامه مدیترانه شرقی برنامه آموزشی اپیدیمیولوژی ساحوی افغانستان صحت
کابل کابل
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل
موسسه توانمند سازی جامعه نظارت از روند محاکم محلی مصئونیت اجتماعی
لوگر پل علم
وردک میدانشهر
کابل پغمان, کابل
2019-07-01 2020-06-30 تکمیل
بنیاد اقا خان حمایت از همکاریها و فرصتها جهت انکشاف اقتصاد منطقوی- SCORED زراعت ، مالداری و آبیاری
تخار بهارک, خواجه بهاندی, دشت قلعه, ورسج, کلفگان
2017-07-01 2022-12-10 تحت کار
بنیاد اقا خان School 2030 تعلیم و تربیه
بامیان بامیان, شبر, پنجاب
بدخشان اشکاشم, شیغنان
بغلان بغلان جدید, پل خمری
کابل کابل
2020-01-01 2022-12-31 تحت کار
بنیاد اقا خان هیچ دختر عقب نمی ماند LNGB تعلیم و تربیه
پروان سرخ پارسا, شیخ علی
بامیان سیغان, ورث, پنجاب, کهمرد
بدخشان بهارک, خاش, دروازه بالا, شهدا
تخار فرخار, ورسج
بغلان بغلان جدید, خنجان, دهنه غوری, پل خمری
کابل کابل
2019-04-01 2023-09-30 تحت کار
ورلد ویژن انترنشنل قریه صحتمند - TAKEDA صحت
هرات انجیل, زنده جان, غوریان, کرخ, گذره
2016-10-01 2022-12-31 تحت کار
موسسه ائتلاف ملی معارف افغانستان داد خواهی برای تعلیم و تربیه (Education Out-loud) تعلیم و تربیه
کابل کابل
2020-01-01 2021-12-31 تکمیل
حفاظت اطفال افغان موسسه حفاظت اطفال افغان 2021 تعلیم و تربیه
کابل کابل
2020-12-21 2022-12-31 تحت کار
اسلامیک ریلیف ورد واید تسهیل اموزش برای دختران خارج از مکتب تعلیم و تربیه
ننگرهار چپرهار
کابل کابل
بلخ بلخ, چار بولک
کندهار دامان, دند
2019-01-01 2025-02-28 تحت کار
هلپ جرمنی ادغام مجدد اطفال نهایت آسیب از طریق فراهم سازی آموزش حرفه و فن و تسهیلات شغلی برای 2300 تن در ولایات هرات، بادغیس، غور و فراه مصئونیت اجتماعی
غور چغچران
هرات هرات
فراه فراه
بادغیس قلعه نو
2019-10-14 2022-02-13 تکمیل
ورلد ویژن انترنشنل بهبود کیفیت و دسترسی به خدمات صحی در ولایت هرات و بادغیس صحت
هرات ادرسکن, اوبه, زنده جان, شیندند, غوریان, پشتون زرغون, کشک (روبات سنگی), کشک کهنه, گذره
بادغیس آب کمری, قادس, قلعه نو, مقر
2019-01-01 2022-08-31 تکمیل
اتحاد معاونت برای مکاتب افغانستان پروژه های اضطراری مبارزه با حوادث (اضطراری)
فاریاب اندخوی, خان چارباغ, قرغان, قرمقل
2020-12-17 2021-02-17 تکمیل
ورلد ویژن انترنشنل ظرفیت سازی WASH تعلیم و تربیه
بادغیس آب کمری, قادس, قلعه نو, مقر
2016-10-01 2023-09-30 تحت کار
بنیاد دوستی افغانستان وامریکا اعمار لیلیه دخترانه تعلیم و تربیه
بلخ مزار شریف
2020-12-15 2021-06-15 تکمیل
موسسه نجات دادن حیوانات کوچک کابل نجات دادن حیوانات کوچک کابل زراعت ، مالداری و آبیاری
کابل کابل
2020-05-07 2020-12-29 تکمیل
خیریه بین المللی صحی تعلیمی جان هاپکنز ابتکار صحت شهری UHI صحت
ننگرهار جلال آباد
هرات هرات
کابل کابل
بلخ مزار شریف
کندهار کندهار
2020-10-14 2025-10-13 تحت کار
ورلد ویژن انترنشنل انکشاف معیشت های پایداربرای بهبود امنیت غذایی خانواده ها درولایت غور (Climate Change) زراعت ، مالداری و آبیاری
غور چغچران
2020-11-01 2022-10-31 تکمیل
میری استوپس بین المللی افغانستان دسترسی به خدمات صحت باروری ومحصولات با کیفیت صحت باروری و صحت مولده. صحت
ننگرهار دره نور
کندز دشت ارچی
هرات هرات
کابل کابل
بلخ دهدادی, مزار شریف, چار بولک, چمتال
هلمند ریگ خانشين, موسی قلعه
2019-01-01 2021-12-31 تکمیل
موسسه آقا خان برای اسکان تاثیرات محلی مصئونیت اجتماعی
بدخشان اشکاشم, دروازه بالا, دروازه پائین, زیباک, شکي, شیغنان, واخان
2020-06-30 2024-10-31 تحت کار
کورسهای مدیریت اداره صحت عامه و ریسرج افغانستان پروژه صحت مندی بادغیس صحت
بادغیس آب کمری, بالامرغاب, جوند, قادس, قلعه نو, مقر
2019-01-01 2021-06-30 تکمیل
موسسه مدنی داد خواهی و توانمندی ایمرجنسی واش صحت
کندهار میوند
2020-03-01 2020-06-30 تکمیل
حمایه بین المللی اطفال تعلیم و تربیه حالت اضطرار برای اطفال آسیب دیده از آفات طبیعی و انسانی تعلیم و تربیه
کابل ده سبز, سروبی, کابل
بلخ دهدادی, شولگره, مزار شریف, نهر شاهی
جوزجان آقچه, شبرغان, فیض آباد
2018-12-01 2022-03-31 تکمیل
حمایه بین المللی اطفال بالا بردن سطح فرهنک مقاومت پذیری در جوامع متاثر شده از حوادث و جنگ ذریعه پاسخدهی همه جانبه ای کاهش خطرات حوادث، حفاظت اطفال، صحت و تغذیه، و پاسخدهی به حالات اضطراری در 14 ولایت افغانستان صحت
فاریاب میمنه
سرپل سرپل
ننگرهار جلال آباد
کندز کندوز
کابل کابل
بلخ بلخ
کندهار کندهار
جوزجان شبرغان
2020-09-24 2022-03-23 تکمیل
اداره مشاورین تخنیکی افغان نابود ساختن ماین ومواد منفجر ناشده مبارزه با حوادث (اضطراری)
فاریاب غورماچ, قیصار
لغمان مهتر لام
کابل سروبی
2020-09-01 2021-10-31 تکمیل
ورلد ویژن انترنشنل پروژه اضطراری در مناطق با آسیب پذیری شدید - Fragile Context Program Approch مصئونیت اجتماعی
هرات هرات
2020-10-01 2023-09-30 تحت کار
موسسه افغانها برای حمایت از معارف ارتقاء ظرفیت در مکاتب - BMZ4130 تعلیم و تربیه
بلخ مزار شریف
2020-04-01 2022-04-30 تکمیل
موسسه افغانها برای حمایت از معارف نظارت از اعمار تعمیر 16 صنفی مکتب امام حسین و ایجاد سیمینار های ارتقاء ظرفیت در مکاتب - BMZ4973 تعلیم و تربیه
بلخ مزار شریف
2020-04-01 2022-06-30 تکمیل
موسسه افغانها برای حمایت از معارف نظارت از اعمار تعمیر 12 صنفی مکتب ابتدایه خواجه محمد پارسا تعلیم و تربیه
کابل کابل
2020-10-07 2022-08-31 تکمیل
موسسه پيام نو براي زنان افغان تقویت مشارکت مردم در فعالیت های مدنی و حکومتداری شهری و شاروالی حکومت داری خوب
دایکندی نیلی
2019-11-01 2020-06-30 تکمیل
انجمن مهاجرين دنمارک پروگرام ماین پاکی و مهمات کلستر 2020-2024 مصئونیت اجتماعی
ننگرهار جلال آباد
کنر اسد آباد
کابل خاک جبار, پغمان, کابل
بلخ مرمل, کلدار
2020-09-01 2023-08-31 تحت کار
بشری خیریه موسسه تقویت سیستم محافظت اطفال مصئونیت اجتماعی
فاریاب میمنه, پشتون کوت
ننگرهار جلال آباد, سرخ رود, کامه, کوز کنر
کابل کابل
2019-01-01 2022-12-31 تحت کار
موسسه بازار یابی اجتماعی افغان پروژه بقایی نتایج صحی از طریق سکتوری خصوصی صحت
کابل کابل
2016-06-15 2022-09-15 تکمیل
بنیاد اقا خان اثر گذاری محلی -local Impact مصئونیت اجتماعی
بامیان بامیان, پنجاب
بدخشان اشکاشم, بهارک, خواهان, دروازه بالا, دروازه پائین, شهدا, شهر بزرگ, شکي, شیغنان, فیض اباد, واخان, کوف آب
تخار خواجه غار, دشت قلعه, رستاق, چاه آب
بغلان بغلان جدید, پل خمری
کابل کابل
2019-11-01 2024-10-31 تحت کار
موسسه خدمات صحی و انکشافی برای جوانان افغانستان مبارزه علیه بچه بازی و محوه معافیت از مجازات مصئونیت اجتماعی
فاریاب میمنه
ننگرهار جلال آباد
هرات هرات
کابل کابل
بلخ مزار شریف
کندهار کندهار
2019-09-30 2022-12-31 تحت کار