جمهوری اسلامی افغانستان

وزارت اقتصاد

ریاست انسجام موسسات غیر دولتی

د افغانستان اسلامی جمهوریت

داقتصاد وزارت

دغیر دولتی موسسو د انسجام ریاست

اسم موسسه اسم پروژه سکتور مربوطه
موقعیت
ولایت ولسوالی
تاریخ آغاز تاریخ ختم وضیعت
کمیته ناروی برای افغانستان حمایت از لیسه و یتیم خانه حضرت محمد در شهر غزنی ، افغانستان APR تعلیم و تربیه
غزنی غزنی
2020-03-01 2023-03-31 تکمیل
شبکه انکشافی باختر پروژه پاسخ دهی عاجل و آماده سازی سیستم صحی COVID-19 در ولایت بغلان (IDA) صحت
بغلان اندر آب, بغلان جدید, بورکه, تاله و برفک, جلگه, خنجان, خوست, ده صلاح, دهنه غوری, دوشی, غارو, نهرین, پل حصار, پل خمری, گذرگاه نور
2020-05-03 2022-02-28 تکمیل
شبکه انکشافی باختر کاهش شیوع مرگ و میر از سبب پشه ملاریا- UNDP-Malarya صحت
تخار بنگی, بهارک, تالقان, حضر سموچ, خواجه بهاندی, خواجه غار, درقد, دشت قلعه, رستاق, فرخار, نمک آب, ورسج, چال, چاه آب, کلفگان, ینگی قلعه
بغلان اندر آب, بغلان جدید, بورکه, تاله و برفک, جلگه, خنجان, خوست, ده صلاح, دهنه غوری, دوشی, غارو, نهرین, پل حصار, پل خمری, گذرگاه نور
بلخ بلخ, خلم, دهدادی, دولت آباد, زاری, شهرک حیرتان, شورتیپه, شولگره, مرمل, مزار شریف, نهر شاهی, چار بولک, چار کنت, چمتال, کشنده, کلدار
2019-01-01 2023-12-31 تحت کار
فیروز کوه حمایت از کارهای موسسه فیروز کوه (Impact) مصئونیت اجتماعی
بامیان بامیان
2020-05-01 2021-02-28 تکمیل
موسسه انکشافی ظرفیت های دهاتی انعطاف پذیری و کاهش پراگنده گی در برابر وضعیت اقلیمی و فرصت های معیشتی در افغانستان مصئونیت اجتماعی
دایکندی شهرستان
2020-06-01 2021-01-31 تکمیل
اکتید برنامه انکشاف پایدار روستاء- مرحله چهارم (تمدیدی) تعلیم و تربیه
فاریاب المار, اندخوی, خواجه سبز پوش ولی, دولت آباد, شرین تگاب, قیصار, میمنه, پشتون کوت, کوهستان
سمنگان ایبک, حضرت سلطان, خرم و سارباغ, فیروز نخچیر
بلخ بلخ, خلم, مزار شریف, نهر شاهی
جوزجان آقچه, خانقاه, خواجه دوکوه, شبرغان
2018-09-30 2023-03-31 تکمیل
ابتکار اطفال توانا فروزان فند مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2020-04-01 2022-12-31 تکمیل
مؤسسه اکبر یکجا سازی موسسات داخلی با موسسات بزرگ بین المللی جهت تشریک ظرفیت مصئونیت اجتماعی
ننگرهار جلال آباد
کندز کندوز
هرات هرات
کابل کابل
بلخ مزار شریف
کندهار کندهار
2015-02-15 2024-03-31 تحت کار
موسسه ادبی ، فرهنگی وقلم افغانستان برنامه های ادبی-فرهنگی به حمایت از آزادی بیان تعلیم و تربیه
کابل کابل
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل
اتحاد معاونت برای مکاتب افغانستان کورس های طبقه اناث و مرکز خانم ها ولسوالی خانچهارباغ تعلیم و تربیه
فاریاب خان چارباغ
2019-07-01 2022-09-30 تکمیل
اتحاد معاونت برای مکاتب افغانستان کورس های طبقه اناث و مرکز خانم ها تعلیم و تربیه
فاریاب اندخوی, خان چارباغ, قرغان, قرمقل
2020-01-01 2022-09-30 تکمیل
اتحاد معاونت برای مکاتب افغانستان کورس های مرکز تعلیمی تعلیم و تربیه
فاریاب اندخوی, خان چارباغ, قرغان, قرمقل
2020-01-01 2022-09-30 تکمیل
اتحاد معاونت برای مکاتب افغانستان پروژه حفظ الصحه تعلیم و تربیه
فاریاب اندخوی, خان چارباغ
2020-10-01 2022-08-31 تکمیل
هیلو ترست ماین پاکی EW4 مصئونیت اجتماعی
پروان بگرام
فاریاب المار, اندخوی, بلچراغ, خان چارباغ, خواجه سبز پوش ولی, دولت آباد, شرین تگاب, غورماچ, قرغان, قرمقل, قیصار, میمنه, پشتون کوت, کوهستان, گرزیوان
غزنی اندر
خوست تنی
ننگرهار آچين, بتی کوت, ده بالا, پچير و آگام
لوگر برکی برک
کنر سرکانو, شیگل و شلتان
سمنگان روی دو آب, فیروز نخچیر
کندز علی آباد
وردک سید آباد, نرخ
بغلان بغلان جدید, خنجان, دوشی, نهرین, پل خمری
پنجشیر حصه اول, پریان
کابل چهار آسیاب
بلخ بلخ, خلم, دولت آباد, شهرک حیرتان, مرمل, کلدار
فراه فراه
هلمند ناد علی
کندهار پنجوایی
جوزجان خانقاه
2020-09-01 2024-08-30 تحت کار
موسسه منسجم مشارکت کمکهای بشری Seasonal Support مصئونیت اجتماعی
کنر اسد آباد, اوته پور, سوکی, غازی آباد, مرور, نرنگ و بادیل, نورگل
2020-02-01 2020-05-31 تکمیل
دسولی ریشی برنامه بازاریابی زراعتی زراعت ، مالداری و آبیاری
غزنی اندر, دهک, غزنی, قره باغ, مقر
پکتیکا شرن, مته خان, نيکه, یحی خیل, یوسف خیل
پکتیا احمد آباد, جاجی, زرمت, سید کرم, گردیز
ننگرهار بتی کوت, ده بالا, شينواری, پچير و آگام
لوگر خروار, محمد آغه, پل علم, چرخ
کندز حضرت امام صاحب, خان آباد, دشت ارچی, علی آباد, چهار دره
وردک جلریز, سید آباد, میدانشهر, نرخ
هرات هرات
کابل کابل
بلخ دولت آباد, شولگره, مرمل, نهر شاهی, کلدار
هلمند لشکرگاه, ناد علی, ناوه بارکزائی, نهر سراج, گرمسیر
کندهار ارغستان, خاکریز, دامان, دند, شاه ولی کوت, غورک, معروف, نیش, پنجوایی, ژيری
زابل ارغنداب, شاه جوی, شهر صفا , میزان, کاکر (خاک افغان)
2020-01-28 2023-09-30 تحت کار
موسسه افغانها برای حمایت از معارف ایجاد کورس سواد آموزی تعلیم و تربیه
بلخ مزار شریف
2020-09-09 2021-09-30 تکمیل
موسسه افغانها برای حمایت از معارف ارتقاء ظرفیت در مکاتب - BMZ4130 تعلیم و تربیه
بلخ مزار شریف
2020-04-01 2022-04-30 تکمیل
موسسه افغانها برای حمایت از معارف نظارت از اعمار تعمیر 16 صنفی مکتب امام حسین و ایجاد سیمینار های ارتقاء ظرفیت در مکاتب - BMZ4973 تعلیم و تربیه
بلخ مزار شریف
2020-04-01 2022-06-30 تکمیل
موسسه افغانها برای حمایت از معارف نظارت از اعمار تعمیر 12 صنفی مکتب ابتدایه خواجه محمد پارسا تعلیم و تربیه
کابل کابل
2020-10-07 2022-12-31 تکمیل
موسسه دید بان شفافیت افغانستان حمایت از دیده بان شفافیت افغانستان تعلیم و تربیه
پروان چاریکار
غور چغچران
ننگرهار جلال آباد
لغمان مهتر لام
کنر اسد آباد
سمنگان ایبک
بامیان بامیان
کاپیسا محمودراقی
هرات هرات
کابل کابل
بلخ مزار شریف
هلمند لشکرگاه
کندهار کندهار
جوزجان شبرغان
2020-10-01 2023-12-31 تحت کار
نریوال صحی هیأ ت صحت ، اب ، نظافت و حفظ الصحه صحت
ننگرهار بتی کوت
2019-10-16 2020-04-15 تکمیل
شبکه بازتوانی و امداد بو علی Strengthen RI in Kandahar/ BPHS+ تقویه عرضه خدمات واکسین صحت
ارزگان دهراود, چوره
کندهار ارغستان, ارغنداب, اسپین بولدک, خاکریز, دامان, دند, ریگ, شاه ولی کوت, شورابک, غورک, معروف, میوند, پنجوایی, ژيری
2019-06-03 2023-01-31 تکمیل
بشری خیریه موسسه تقویت سیستم محافظت اطفال مصئونیت اجتماعی
فاریاب میمنه, پشتون کوت
ننگرهار رودات, سرخ رود
2019-01-01 2023-12-31 تحت کار
موسسه اداره و انکشاف صحت تقویت و افزایش وقایه و مدیریت واقعات ملاریا برای بهبود وضعیت صحی در افغانستان صحت
پکتیکا اورگون, اومنه, تورو, جانی خیل, دلا وکشامند, زرغون شهر, زیروک, سرحوضه, سروبی, مته خان, نيکه, وازه خوا, یحی خیل, یوسف خیل
خوست باک, تنی, جاجی میدان, خوست, دوه مندی, سپیره, شمل, صبری, علی شیر, قلندر, مندوزی, موسی خیل, نادر شاه کوت, گربز
2019-04-01 2023-12-31 تحت کار
موسسه اداره و انکشاف صحت عرضه خدمات صحت طفل و مادر در ولایت پکتیکا صحت
پکتیکا شرن
2020-01-01 2023-12-31 تحت کار
امدادی افغانستان برنامه آموزش زبان انگلیسی اکسس تعلیم و تربیه
کابل کابل
2019-02-01 2021-12-31 تکمیل
خدمات طبی جاپان انکشاف کانال مروارید ۱ زیر بینا
ننگرهار خیوه
2020-10-01 2024-12-31 تحت کار
مجادله برضد گرسنگی GF1A - برنامۀ بهبودیابی، ادغام مجدد و مقاومت (انعطافپذیری) افغانستان صحت
غور تولک, تيوره, دولت یار, دولینه, ساغر, شهرک, لعل و سرجنگل, پسابند, چغچران
هلمند لشکرگاه, ناد علی, ناوه بارکزائی
2020-07-15 2023-03-31 تکمیل
اسلامیک ریلیف ورد واید مراقبت های صحی ساحوی برای بیجاه شده گان و عودت کننده گان صحت
ننگرهار جلال آباد
کابل کابل
2020-02-01 2023-08-31 تحت کار
کمک های کلیسای ناروی عرضه خدمات صحی و حفظ الصحه برای بیجا شدگان و ساکنین اصلی ولسوالی ترینکوت ولایت ارزگان حکومت داری خوب
ارزگان ترين کوت
2020-05-03 2021-05-02 تکمیل
کمک های کلیسای ناروی ارتقاع خدما ت WASH زیر بینا
خوست خوست
2020-07-01 2020-12-31 تکمیل
خدمات خیریه کاتولیک +LNGB - گامهای بسوی موفقیت تعلیم و تربیه دختران افغان - فاز دوم تعلیم و تربیه
دایکندی اشترلی, سنگتخت
غور دولت یار, دولینه, لعل و سرجنگل, چغچران
بامیان 1یکاولنگ
هرات ادرسکن, کرخ, گذره
2017-04-01 2023-09-30 تحت کار
هیت ناروی برای مهاجرین برنامه بهبود ، ادغام مجدد و استهکام در افغانستان (۱۹۱۹) مصئونیت اجتماعی
ارزگان ارزگان خاص, چوره, گیزاب
پکتیکا برمل
خوست خوست
نیمروز اصل چخانسور, خاشرود, دل آرام, زرنچ, چهار بورجک, کنگ
کاپیسا تگاب, نجراب
هرات انجیل, زنده جان, غوریان, هرات, پشتون زرغون, کرخ, کشک (روبات سنگی), کهسان, گذره
بادغیس آب کمری, بالامرغاب, جوند, غورماچ, قادس, قلعه نو, مقر
کندهار ارغنداب, اسپین بولدک, دامان, دند, پنجوایی, کندهار
زابل شینکی, نو بهار
2020-07-15 2023-05-31 تکمیل
امداد انسانی برای زنان و کودکان افغانستان مرکز آموزشی رایگان برای کودکان بی بضاعت تعلیم و تربیه
کابل کابل
2020-01-01 2024-12-31 تحت کار
بشری خیریه موسسه کمک های اولیه صحت صحت
کابل بگرام, پغمان, کابل
2017-10-01 2023-04-30 تکمیل
هاجر افغانستان پروگرام حمایوی اطفال (پسران) قاچاق شده ویا درمعرض خطر قاچاق (FNM) مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2019-01-01 2023-12-31 تحت کار
هیت ناروی برای مهاجرین کمکهای حمایوی و آموزشی در برابر منازعات مسلحانه و آواره گی (۲۰۰۸-۲۳۰۸) مصئونیت اجتماعی
فاریاب المار, قیصار, میمنه, پشتون کوت
سرپل سرپل
خوست خوست, گربز
کندز حضرت امام صاحب, علی آباد, کندوز
کابل ده سبز, کابل
2020-05-01 2023-12-31 تحت کار