جمهوری اسلامی افغانستان

وزارت اقتصاد

ریاست انسجام موسسات غیر دولتی

د افغانستان اسلامی جمهوریت

داقتصاد وزارت

دغیر دولتی موسسو د انسجام ریاست

اسم موسسه اسم پروژه سکتور مربوطه
موقعیت
ولایت ولسوالی
تاریخ آغاز تاریخ ختم وضیعت
اکتید تسریع در پایان دادن به دفع مدفوع در فضای باز در افغانستان صحت
فاریاب المار, اندخوی, خواجه سبز پوش ولی, دولت آباد, شرین تگاب, قیصار, پشتون کوت
سرپل سرپل, صیاد
لغمان علی نگار, قرغه‌يی, مهتر لام
سمنگان ایبک
کندز کندوز
بدخشان ارگو
تخار تالقان
بلخ خلم, دولت آباد, زاری, شولگره, چار بولک
جوزجان شبرغان
2020-03-01 2023-12-31 تکمیل
برک افغانستان آموزش دختران افغان (AGE) تعلیم و تربیه
پروان جبل السراج, چاریکار
ننگرهار آچين, خیوه, دره نور, رودات, شينواری, کامه
سمنگان ایبک, خرم و سارباغ
کندز حضرت امام صاحب, کندوز
بغلان اندر آب, پل خمری
کاپیسا حصه دوم کوهستان, نجراب
هرات انجیل, غوریان, هرات, گذره
کابل کابل
بلخ دهدادی, شولگره, نهر شاهی
جوزجان آقچه, شبرغان
2020-04-01 2024-03-31 تحت کار
موسسه دفتر ارتباط پروژه انکشاف اجتماعی و معیشت پایدار - فاز سوم زراعت ، مالداری و آبیاری
خوست باک, خوست, صبری, علی شیر, موسی خیل
پکتیا جانی خیل, سید کرم, لاجه احمد خیل, وزه جدران, گردیز
کابل کابل
2019-08-01 2024-03-31 تحت کار
هیت ناروی برای مهاجرین ایجاد مشاغل برای جوانان آواره (بیجاشده) در افغانستان از طریق توسعه بخش خصوصی(۱۹۲۱) تعلیم و تربیه
هرات انجیل, هرات, گذره
کندهار اسپین بولدک, دامان, دند, کندهار
2020-01-02 2023-09-30 تکمیل
مؤسسه هماهنگی کمکهای انسانی تسریع خاتمه رفع حاجت درفضای باز صحت
پروان شینواری
غور تولک, تيوره, شهرک
غزنی مقر
بادغیس بالامرغاب, قادس, قلعه نو
2020-05-02 2023-12-31 تکمیل
موسسه ارتقا ظرفيت و انكشافي زنان بهبود دسترسی دختران و نوجوانان به سواد و تعلیم و تربیه تعلیم و تربیه
ارزگان ارزگان خاص, ترين کوت, دهراود, چوره, گیزاب
2020-12-13 2021-05-31 تکمیل
موسسه هماهنگی صحی تدویر جلسات هما هنگی موسسات صحی صحت
کابل کابل
2020-08-01 2021-12-31 تکمیل
موسسه هماهنگی صحی تدویر جلسات هما هنگی موسسات صحی صحت
کابل کابل
2022-01-01 2022-12-31 تکمیل
کمک های کلیسای ناروی ارتقاع ظرفیت برای کار مصئونیت اجتماعی
هرات هرات
کابل کابل
کندهار کندهار
2020-09-01 2021-08-31 تکمیل
کمک های کلیسای ناروی ایجاد وظایف پایدار با دایر نمودن کورس های اموزشی حرفوی مصئونیت اجتماعی
دایکندی سنگتخت, کيتی
2020-06-01 2020-12-31 تکمیل
کمک های کلیسای ناروی ایجاد وظایف پایدار با دایر نمودن کورس های اموزشی حرفوی مصئونیت اجتماعی
سمنگان ایبک
2020-06-01 2020-12-31 تکمیل
کمک های کلیسای ناروی ایجاد شغل پایدار و منفعت با دایرنمودن کورس های تعلیمی حرفوی تعلیم و تربیه
کابل ده سبز, چهار آسیاب
2020-07-01 2020-12-31 تکمیل
کمک های کلیسای ناروی ایجاد وظایف پایدار با دایر نمودن کورس های اموزشی حرفوی مصئونیت اجتماعی
خوست خوست
2020-06-01 2020-12-31 تکمیل
کمک های کلیسای ناروی تهیه خدمات WASH به بیجا شدگان در بدخشان مصئونیت اجتماعی
بدخشان جرم
2020-07-01 2020-12-31 تکمیل
کمک های کلیسای ناروی عرضه خدمات صحی و حفظ الصحه برای بیجا شدگان و ساکنین اصلی ولسوالی ترینکوت ولایت ارزگان حکومت داری خوب
ارزگان ترين کوت
2020-05-03 2021-05-02 تکمیل
کمک های کلیسای ناروی ارتقاع خدما ت WASH زیر بینا
خوست خوست
2020-07-01 2020-12-31 تکمیل
کمک های کلیسای ناروی تهیه خدمات WASH مصئونیت اجتماعی
سمنگان حضرت سلطان
2020-07-01 2020-12-31 تکمیل
موسسه افغانها برای حمایت از معارف نظارت از اعمار تعمیر 12 صنفی مکتب ابتدایه خواجه محمد پارسا تعلیم و تربیه
کابل کابل
2020-10-07 2022-12-31 تکمیل
دسولی ریشی کشاورزی و انکشاف روستایی مبنی بر جامعه-غرب (CBARD-WEST) زراعت ، مالداری و آبیاری
فراه خاک سفید, پشت رود
بادغیس بالامرغاب, جوند, غورماچ, قادس
2020-01-01 2023-04-30 تکمیل
دسولی ریشی کشاورزی و توسعه روستایی مبنی بر جامعه-شرق (CBARD-EAST) زراعت ، مالداری و آبیاری
ننگرهار آچين, خوگیانی, رودات, شیرزاد, چپرهار, کوت
2020-01-01 2023-04-30 تکمیل
کمک های کلیسای ناروی ایجاد طرح های محلی برای تحکیم صلح پایدار مصئونیت اجتماعی
دایکندی سنگتخت, کيتی
2020-06-01 2020-12-31 تکمیل
کمک های کلیسای ناروی ایجاد طرح های محلی برای تحکیم صلح پایدار حکومت داری خوب
خوست خوست
2020-06-01 2020-12-31 تکمیل
کمک های کلیسای ناروی تهیه خدمات WASH به بیجا شدگان در ولایت کندز صحت
کندز کندوز
2020-07-01 2020-12-31 تکمیل
کمک های کلیسای ناروی ایجاد صلح برای انسجام اجتماعی در سمنگان مصئونیت اجتماعی
سمنگان ایبک
2020-07-01 2020-12-31 تکمیل
کمک های کلیسای ناروی ایجاد شغل پایدار و منفعت با دایرنمودن کورس های تعلیمی حرفوی تعلیم و تربیه
خوست خوست
2020-07-01 2020-12-31 تکمیل
کمک های کلیسای ناروی ایجاد صلح برای انسجام اجتماعی در ولایت کابل حکومت داری خوب
کابل کابل
2020-07-01 2020-12-31 تکمیل
کمک های کلیسای ناروی رشد سواد اموزی مصئونیت اجتماعی
دایکندی کيتی
2020-09-01 2020-12-31 تکمیل
اتحاد معاونت برای مکاتب افغانستان کورس های طبقه اناث و مرکز خانم ها تعلیم و تربیه
فاریاب اندخوی, خان چارباغ, قرغان, قرمقل
2020-01-01 2022-09-30 تکمیل
موسسه آموزشی ستاره درخشان افغانستان صنوف محلی تعلیم و تربیه
کنر آسمار, اسد آباد, دره پیچ
2020-10-01 2023-12-31 تکمیل
معاونت دنمارک برای احیای مجدد آموزش حرفوی کمک های اضطراری بشری برای مردم اسیب پذیر از حوادث طبعی ولایات پروان،کاپیسا و فاریاب مصئونیت اجتماعی
پروان سیاه گردی غوربند, شینواری, کوه صافی
فاریاب میمنه, پشتون کوت
کاپیسا تگاب, نجراب
2020-12-01 2021-05-31 تکمیل
هیت ناروی برای مهاجرین تعلیم و تربیه- عبور از منازعات(۱۸۲۲) تعلیم و تربیه
ارزگان ترين کوت
فاریاب المار, خواجه سبز پوش ولی, دولت آباد, شرین تگاب, قیصار, پشتون کوت
ننگرهار جلال آباد
کنر اسد آباد, خاص کنر, سوکی, نرنگ و بادیل, نورگل
کندز کندوز
هرات انجیل, گذره
کابل کابل
بلخ مزار شریف
بادغیس قلعه نو
کندهار کندهار
زابل قلات
2018-12-01 2023-03-31 تکمیل
ابتکار اطفال توانا مکتب فاطمه خلیل تعلیم و تربیه
کابل کابل
2020-10-01 2024-12-31 تحت کار
موسسه دید بان شفافیت افغانستان حمایت از دیده بان شفافیت افغانستان تعلیم و تربیه
پروان چاریکار
غور چغچران
ننگرهار جلال آباد
لغمان مهتر لام
کنر اسد آباد
سمنگان ایبک
کندز کندوز
بامیان بامیان
تخار تالقان
کاپیسا محمودراقی
هرات هرات
کابل کابل
بلخ مزار شریف
هلمند لشکرگاه
کندهار کندهار
جوزجان شبرغان
2020-10-01 2024-12-31 تحت کار
اسلامیک ریلیف ورد واید مراقبت های صحی ساحوی برای بیجاه شده گان و عودت کننده گان صحت
ننگرهار جلال آباد
کابل کابل
زابل قلات
2020-02-01 2025-08-31 تحت کار
موسسه انکشافی خیریه پامیریان آگاهی دهی در مورد بیماری کوید19 و تقویت رهبری وتصمیم گیری زنان در سطح خانواده و اجتماع از طریق برگزاری دوازده تریننگ آموزشی برای 120 تن از زنان ومردان در شش قریه ولسوالی جرم ولایت بدخشان صحت
بدخشان جرم
2020-08-15 2020-09-15 تکمیل
امداد بازسازی برای افغانستان د مثمر و غیر مثمر بوتو قوریه زراعت ، مالداری و آبیاری
ننگرهار چپرهار
2020-01-01 2025-12-31 تحت کار