جمهوری اسلامی افغانستان

وزارت اقتصاد

ریاست انسجام موسسات غیر دولتی

د افغانستان اسلامی جمهوریت

داقتصاد وزارت

دغیر دولتی موسسو د انسجام ریاست

اسم موسسه اسم پروژه سکتور مربوطه
موقعیت
ولایت ولسوالی
تاریخ آغاز تاریخ ختم وضیعت
موسسه مطالعات اقتصادي و حقوقي افغانستان ترویج ارزشهای دموکراتیک و کثرت گرایی در بین جوانان تعلیم و تربیه
کابل کابل
2020-05-01 2021-04-30 تکمیل
افغان سواد آموزی موسسه School Feeding Program تعلیم و تربیه
کندهار اسپین بولدک, دامان, دند
2020-01-01 2020-05-31 تکمیل
انستیتوت جامعه مدنی افغانستان Afghanistan Accoutability Innitiatives (AAI) مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2020-01-01 2022-09-09 تحت کار
ورلد ویژن انترنشنل پروژه عاجل حفظ حیات - Nutrition Covid19 صحت
هرات انجیل, غوریان, هرات, کرخ, گذره, گلران
بادغیس قلعه نو
2020-06-01 2020-11-30 تکمیل
موسسه کمک و مدیریت متدوام بدیل معیشت کمک مواد غذایی به متاثرین کرونا مصئونیت اجتماعی
کنر سوکی
2020-04-17 2020-04-22 تکمیل
معاونیت انسانی و انکشافی برای افغانستان پروژه ترکیبی جهت کاهش حوادث خطرات طبیعی در ۹ قریه تعین شده ولسوالی خدیر ولایت دایکندی مصئونیت اجتماعی
دایکندی خدیر
2020-04-20 2021-04-19 تکمیل
دافغانستان لپاره خیره مرستندویه موسسه کومک موادی غذایی به متضررین ویروس کرونا مصئونیت اجتماعی
کنر سوکی
2020-04-17 2020-04-22 تکمیل
ایکول اکسس باغچه سم سم بخش ۷ صحت
کابل کابل
2020-03-15 2020-06-30 تکمیل
انکشافی و فرهنگی پرتو پروگرام حقوق محلی 11 مصئونیت اجتماعی
بامیان پنجاب
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل
خدماتی و اجتماعی ثمرقند افغانستان حفاری 3 حلقه چاه آب آشامیدنی زراعت ، مالداری و آبیاری
بلخ بلخ, مزار شریف, نهر شاهی, چمتال
2020-06-15 2020-08-15 تکمیل
اکتید میثاق شهری پکیج ۶ (Citizen Charter ) زیر بینا
بلخ بلخ, خلم, مرمل, چار کنت
2017-05-29 2020-12-31 تکمیل
حمایت از مهاجرین زنان در برابر ویروس کرونا کنار هم ایستاده اند مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
جوزجان شبرغان
2020-05-11 2020-11-10 تکمیل
موسسه هماهنگی توسعه و بازسازی افغانستان تهیه وتقویت خدمات برای افغانهای بیجا شده وبیجا نشده ای ولایات هرات ،فراه ونیمروز که در معرض تهدید کرونا وایروس قرار دارند. مصئونیت اجتماعی
نیمروز زرنچ
هرات انجیل, غوریان, هرات, کرخ, کهسان, گذره
فراه فراه
2020-06-10 2020-12-09 تکمیل
دبشری حقوقو مرستندویه موسسه د کویډ-۱۹ په مقابل کی د حساسو او خطر لاندی ماشومانو ساتنه مبارزه با حوادث (اضطراری)
نیمروز زرنچ
کندهار اسپین بولدک, کندهار
2020-06-16 2020-09-15 تکمیل
انجمن تقویه و انکشاف افغانستان پروژه حرفوی مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2020-01-01 2020-06-30 تکمیل
انجمن تقویه و انکشاف افغانستان پرورشگاه پیوند نور مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2020-01-01 2020-06-30 تکمیل
موسسه مشورتی میراث های فرهنگی افغان همکاری جهت تسهیلات اداری و لوژستیکی به موزیم ملی تعلیم و تربیه
کابل کابل
2020-04-01 2022-01-31 تکمیل
ولت هنگر هیلفه بهبود مصونیت غذایی از طریق حمایت معیشت، احیا مجدد سیستم آبیاری، و خدمات مرغداری برای بانوان در ولسوالی بگرامی زراعت ، مالداری و آبیاری
کابل بگرام
2020-06-10 2020-12-31 تکمیل
مدیاسنتربرای افغانستان نشست های رسانه ای (رسانه های افغانستان و مسئولیت های اجتماعی) مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
بلخ مزار شریف
2020-04-01 2020-11-30 تکمیل
مدیاسنتربرای افغانستان تجلیل از روز های مناسبتی ملی و بین المللی - مزار شریف مصئونیت اجتماعی
بلخ مزار شریف
2020-01-01 2020-11-30 تکمیل
مدیاسنتربرای افغانستان آگاهی دهی در باره ویروس کرونا توسط پیام کتبی - فاز اول صحت
نیمروز زرنچ
هرات هرات
کابل کابل
2020-05-11 2020-07-15 تکمیل
مدیاسنتربرای افغانستان آگاهی دهی در باره ویروس کرونا توسط پیام کتبی - فاز دوم صحت
هرات هرات
2020-05-31 2020-06-05 تکمیل
دافغان میرمنو دهمغزی او پرمختیا موسسه کمک های مواد خوارکی برای متضررین وایروس کرونا مصئونیت اجتماعی
پکتیا احمد آباد, سید کرم, گردیز
2020-07-01 2020-08-31 تکمیل
اتحادیه کمک پروژه مراقبت های اساسی صحی برای عودت کننده گان، بیجاشده گان داخلی و جوامع میزبان درولایت کابل-افغانستان صحت
کابل بگرام, کلکان
2018-09-01 2020-10-31 تکمیل
مؤسسه خدمات اجتماعی زنان افغانستان حفاظت از زنان و کودکان در واکنش های اضطراری مصئونیت اجتماعی
غور چغچران
هرات انجیل, زنده جان, کشک (روبات سنگی), کهسان, گذره
2020-05-30 2020-09-30 تکمیل
موسسه خدمات اجتماعی و تخنیکی وطن پروژه توزیع کمک های مواد غذایی موسمی برای آسیب دیده گان از اثر جنگ، حوادث طبیعی، فامیل های میزبان و ساکنین آسیب پذیر منطقه و کمک های پول نقد برای فامیل های آسیب پذیر در مرکز ولایت غزنی مبارزه با حوادث (اضطراری)
غزنی اجرستان, غزنی, مالستان, ناوه
2020-03-01 2020-08-30 تکمیل
مدیاسنتربرای افغانستان ادیت و چاپ کتاب ژورنالیزم صلح مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2020-05-15 2020-08-30 تکمیل
موسسه انستیتیوت بانکداری و ما لی افغانستان انیستیتیوت مالی و بانکداری افغانستان(AIBF) تعلیم و تربیه
کابل کابل
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل
موسسه خیریه کودکان افغانستان برنامه توزیع کمک بسته های مواد غذایی برای خانواده های نیازمندان مصئونیت اجتماعی
بلخ مزار شریف
2020-07-05 2020-07-07 تکمیل
تحقیقا ت علمی وانکشاف جامعه کمک مواد غذایی موسمی به بیجاشده گان در ولایت خوست مصئونیت اجتماعی
خوست تنی, گربز
2020-01-01 2020-04-30 تکمیل
تحقیقا ت علمی وانکشاف جامعه کمک مواد غذایی موسمی به بیجاشده گان در ولایت پکتیکا مصئونیت اجتماعی
پکتیکا اورگون, برمل
2020-01-01 2020-03-31 تکمیل
موسسه شهدا تهیه مواد اولیه برای مراکز صحی موسسه شهدا و توزیع کمک های نقدی برای زنان آسیب پذیر و سرپرست خانواده در ولایت های کابل، بامیان و دایکندی مصئونیت اجتماعی
دایکندی شهرستان, نیلی, کيتی
بامیان بامیان
کابل کابل
2020-04-20 2020-06-20 تکمیل
موسسه دیدبان آزاد افغانستان ورکشاپ آگاهی دهی، ظرفیت سازی و تقویت مشارکت سیاسی جوامع حاشیه رانده گان حکومت داری خوب
کابل کابل
2020-02-09 2020-02-29 تکمیل
موسسه بازسازی مترقی زراعت برای افغانستان توزیع مواد غذایی فصلی مبارزه با حوادث (اضطراری)
هرات انجیل, غوریان, کشک (روبات سنگی), گذره
2020-07-01 2020-10-31 تکمیل
مؤسسه ملی افغانها برای آموزش کلان سالان تقویت اقتصادی و مصئونیت غذایی زنان تعلیم و تربیه
سمنگان ایبک
هرات هرات
جوزجان شبرغان
2019-06-01 2021-04-30 تکمیل
خدمات صحی و انکشافی افغان مشارکت ستراتیژیک برای داد خواھی با کیفیت خدمات صحی صحت
کابل کابل
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل
موسسه خیریه امام باقر افغانستان کمک رسانی برای خانواده های شهدا وایتام نیازمند مصئونیت اجتماعی
هرات هرات
2019-01-01 2020-01-01 تکمیل
مادران برای صلح تعلیم و تربیه تعلیم و تربیه
کابل شکر دره
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل
اسلامیک ریلیف ورد واید توزیع گوشت قربانی برای سال 2020 مصئونیت اجتماعی
ننگرهار جلال آباد
بامیان بامیان
کابل کابل
بلخ بلخ
2020-07-01 2020-08-31 تکمیل
خانه ارفان کمک به اطفال یتیم و بیبضاعت تعلیم و تربیه
کابل کابل
2020-01-31 2020-06-30 تکمیل
همسایگان نیک بین المللی کمک ها ی عاجل خوراکی و بهداشتی صحت
کابل کابل
2020-06-16 2020-07-31 تکمیل
کمیته بین المللی نجات GXA35 نظارت حفاظت حقوقی و حفاظت حقوقی مبتنی بر جامعه در افغانستان مصئونیت اجتماعی
خوست سپیره
ننگرهار خوگیانی, ده بالا
لغمان علی شینگ, علی نگار
هرات هرات
هلمند ناد علی, گرشک
بادغیس بالامرغاب, جوند
2020-02-01 2020-12-31 تکمیل
د افغانی معیوبینو لپاره بایسکل چلولو او بیارغونی تفریحی موسسه ابرار از بین بردن شیوه های فساد در ارائه خدمات موسسات دولتی ذريعه دادخواهی، مشارکت جوانان و مبارزه رسانه ای در ولایات خوست و لوگر حکومت داری خوب
خوست تنی, خوست, علی شیر
لوگر برکی برک, محمد آغه, پل علم
2020-06-14 2021-12-13 تکمیل
همسایگان نیک بین المللی مرکز تشخیصیه معاینات تلویزیونی صحت
کابل کابل
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل
همسایگان نیک بین المللی مرکز تعلیمی و فرهنگی برای زنان تعلیم و تربیه
کابل کابل
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل
همسایگان نیک بین المللی تهیه آب آشامیدنی و آگاهی دهی حفظ الصحه شخصی و محیطی برای فامیل های عودت کنندگان و بیجا شده گان داخلی در ولایت کنر مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2020-02-01 2020-11-30 تکمیل
موسسه واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان مواد مخدر و ناهنجاری نظام زراعت ، مالداری و آبیاری
ننگرهار جلال آباد
بدخشان فیض اباد
نیمروز زرنچ
کابل کابل
2018-01-01 2021-12-31 تکمیل
موسسه واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان بودجه اصلی حکومت داری خوب
کابل کابل
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل
موسسه واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان برنامه جهانی پالیسی مواد مخدر - افغانستان مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2019-10-01 2020-09-30 تکمیل
شلتر فار لایف سیستم غذایی پایدار زراعت ، مالداری و آبیاری
سمنگان ایبک, حضرت سلطان, خرم و سارباغ, روی دو آب
2020-07-01 2020-12-31 تکمیل