جمهوری اسلامی افغانستان

وزارت اقتصاد

ریاست انسجام موسسات غیر دولتی

د افغانستان اسلامی جمهوریت

داقتصاد وزارت

دغیر دولتی موسسو د انسجام ریاست

اسم موسسه اسم پروژه سکتور مربوطه
موقعیت
ولایت ولسوالی
تاریخ آغاز تاریخ ختم وضیعت
بشری خیریه موسسه یک جاسازی حمایت غذای و بدیل معیشت مصئونیت اجتماعی
هلمند لشکرگاه, ناد علی
2020-01-01 2020-08-14 تکمیل
شبکه صحی بین المللی و اداره کلتور عمومی مدنی روانی خدمات واکسیناسیون در جامعه برای اطفال در مناطق دوردست ولسوالی ھا ی ولایت کنر صحت
کنر اوته پور, دره پیچ, چپه دره
2019-10-22 2021-03-22 تکمیل
بشری خیریه موسسه مراقبت های اولیه صحی برای بیجاشدگان داخلی صحت
کابل خاک جبار, کابل
2019-10-01 2020-12-31 تکمیل
دافغانستان د بیا ودانولو ملی موسسه کمکهای اضطراری کشاورزی به کشاورزان ناامن کندهار زراعت ، مالداری و آبیاری
ارزگان ارزگان خاص
2020-03-01 2020-12-31 تکمیل
موسسه تحقيق وتقويه جامعه افغاني براي انكشاف تقویت سیستم نظارتی تداوی توبرکلوز صحت
کابل کابل
2019-02-18 2021-02-28 تکمیل
ورلد ویژن انترنشنل تعلیمات اولیه اضطراری برای اطفال در بادغیس - AHF - EiE تعلیم و تربیه
بادغیس بالامرغاب, جوند
2019-08-01 2020-07-31 تکمیل
انجمن مهاجرين دنمارک کمک به بیجاه شده گان افغان در احیای مجدد و گزار از اضطرار به انکشاف مصئونیت اجتماعی
کابل خاک جبار, پغمان, کابل
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل
خدمات انکشافی و رفاهی افغانستان 2. آموزش در مورد غذای صحی، حفظ الصحه فردی و محیطی در محل کار و ارزیابی دکاکین قصابی زراعت ، مالداری و آبیاری
ننگرهار جلال آباد
هرات هرات
کابل کابل
بلخ بلخ
کندهار کندهار
2020-02-24 2020-04-23 تکمیل
موسسه خدمات صحي و اجتماعي پروژه صحی باروری وزنان معتاد به مواد مخدر صحت
کابل کابل
2019-10-01 2020-10-31 تکمیل
مرکز رشد استعداد های زنان افغان مرکز حمایوی زنان مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2019-07-01 2020-03-31 تکمیل
موسسسه ارتقای توانمندی های زنان Hamoon Health Center صحت
فراه فراه
2019-05-01 2020-04-30 تکمیل
معاونیت انسانی و انکشافی برای افغانستان توزیع مواد غذایی برای بیجاشده گان داخلی از جنگ و حوادث طبیعی مصئونیت اجتماعی
غور چغچران
2020-01-01 2020-06-30 تکمیل
موسسه همکاری برای صحت معارف و انکشاف خدمات واکسیناسیون دوررس به سطح جامعه ولایت تخار صحت
تخار اشکمش, بنگی, بهارک, تالقان, حضر سموچ, خواجه بهاندی, خواجه غار, درقد, دشت قلعه, رستاق, فرخار, نمک آب, ورسج, چال, چاه آب, کلفگان, ینگی قلعه
2019-10-22 2021-03-22 تکمیل
معاونیت انسانی و انکشافی برای افغانستان کمک های نقدی غیر شرطی فصلی مصئونیت اجتماعی
غور چغچران
هرات هرات
2020-01-01 2020-04-30 تکمیل
موسسه تحقیق و مطالعات پرسش مداخله آموزشی: فراهم ساختن دسترسی به آموزش و پرورش برای اطفال هندو و سیک افغان تعلیم و تربیه
غزنی غزنی
ننگرهار جلال آباد
کابل کابل
2019-12-01 2021-12-01 تکمیل
موسسه انکشافی اجتماعی آینده بهتر برای افغانستان مبارزه با فساد با استفاده از پول صفری حکومت داری خوب
کابل کابل
2020-12-02 2021-12-02 تکمیل
موسسه روابط و همکاری زنان محافظیت از حیات وحش پلنگ برفی زراعت ، مالداری و آبیاری
بدخشان زیباک
2020-03-01 2021-08-31 تکمیل
خدمات طبی جاپان زراعت دشت ګمبیری زراعت ، مالداری و آبیاری
ننگرهار کوز کنر
2019-01-01 2020-12-31 تکمیل
خدمات طبی جاپان حفظ و مراقبت پروژه ها زراعت ، مالداری و آبیاری
ننگرهار بهسود, خیوه, کامه
2019-01-01 2020-12-31 تکمیل
دافغانستان د بیا ودانولو ملی موسسه تأمین آب آشامیدنی برای مردم روستایی ، در منطقه جنوبی افغانستان مبارزه با حوادث (اضطراری)
ارزگان ارزگان خاص
هلمند لشکرگاه
کندهار کندهار
2020-03-01 2020-12-31 تکمیل
خدمات طبی جاپان سربند مروارید ۲ زراعت ، مالداری و آبیاری
ننگرهار خیوه
2018-10-01 2020-10-31 تکمیل
شبکه صحی بین المللی و اداره کلتور عمومی مدنی روانی برنامه آموزشی دیپلومه برای ارتقاء مشاورین روانی-اجتماعی به مشاور اجتماعی صحت صحت
کابل کابل
بلخ بلخ
2019-06-20 2022-06-19 تحت کار
جمعیت کمک های انسانی اعمار شبکه آبرسانی مصئونیت اجتماعی
کندز خان آباد
2020-03-05 2020-08-05 تکمیل
جمعیت کمک های انسانی اعمار شبکه ابرسانی مصئونیت اجتماعی
خوست نادر شاه کوت
2020-03-05 2020-06-05 تکمیل
ورلد ویژن انترنشنل پروژه بهبود معیشت برای آسیب دیده گان خشکسالی مناطق بومی ولایت بادغیس - AHF - Livelihood Recovery زراعت ، مالداری و آبیاری
بادغیس آب کمری, بالامرغاب, قادس, مقر
2019-08-15 2020-04-30 تکمیل
موسسه نابینایان افغانستان کار در مقابل غذا (Asset Creation - Food) مصئونیت اجتماعی
لغمان علی شینگ
2020-03-01 2020-08-31 تکمیل
موسسه مدنی داد خواهی و توانمندی توزیع مواد غذایی به فامیل های آسیب پذیر زراعت ، مالداری و آبیاری
هلمند لشکرگاه, ناد علی, گرشک
2020-02-15 2020-05-15 تکمیل
انستیتوت مطالعات اقتصادی و پالیسی البیرونی خلاصه توضیحات خوب یا خدمات پشتیبانی فنی و مشورتی از مدل سازی CGE برای SDG و شبیه سازی GTAP برای افغانستان حکومت داری خوب
کابل کابل
2019-09-12 2020-03-11 تکمیل
مرکز توانمندی زنان دسترسی مصئون و دوامدار 3500 شاگرد بازمانده از تعلیم در ارزگان به خدمات آموزشی تعلیم و تربیه
ارزگان ترين کوت, دهراود
2019-08-15 2020-08-14 تکمیل
موسسه خدماتی,انکشافی و فرهنگی توانا پروژه کمک اضطراری ولایت بادغیس مصئونیت اجتماعی
بادغیس بالامرغاب, قلعه نو
2019-10-01 2020-08-31 تکمیل
خدماتی و اجتماعی ثمرقند افغانستان حمایت خانواده و اطفال یتیم مصئونیت اجتماعی
بلخ مزار شریف
2020-03-01 2021-03-01 تکمیل
برک افغانستان پروژه تحقیقی(Reasarch Projct ) تعلیم و تربیه
پروان سید خیل, چاریکار
ننگرهار بهسود, جلال آباد, رودات, سرخ رود, کامه, کوز کنر
سمنگان ایبک, فیروز نخچیر
بغلان بغلان جدید, پل خمری
کاپیسا حصه اول کوهستان, حصه دوم کوهستان, محمودراقی
هرات انجیل, زنده جان, غوریان, هرات, گذره
کابل استالف, شکر دره, قره باغ, کابل, گلدره
بلخ بلخ, دولت آباد, شولگره, مزار شریف, چمتال
جوزجان آقچه, شبرغان
2019-03-01 2022-03-31 تحت کار
انجمن مهاجرين دنمارک فراهم نمودن آگاهی از خطرات ماین ها/ مهمات بجامانده از جنگ برای مهاجرین و عودت کننده گان در مراکز عودت کننده گان در افغانستان مصئونیت اجتماعی
ننگرهار بهسود, مومند دره
نیمروز زرنچ
هرات کهسان
کابل کابل
کندهار اسپین بولدک
2019-05-01 2020-05-31 تکمیل
موسسه تعلیمات تخنیکی و مسلکی افغانستان ادغام عودت کننده گان و بیجاشده گان داخلی توسط اموزش های مسلکی و حرفوی و دسترسی به قرضه تعلیم و تربیه
کابل کابل
2018-02-01 2020-01-01 تکمیل
مؤسسه انکشافی سنائی برنامه جلوگیری از ملاریا در ولایت صحت
فاریاب میمنه
2019-04-01 2020-12-31 تکمیل
برک افغانستان کنسرسیوم( اتحادیه) افغانستان برای آموزش و پشتیبانی از اطفال(ECW-ACCESS) تعلیم و تربیه
هرات انجیل, زنده جان, غوریان, گذره
2019-05-01 2020-04-01 تکمیل
موسسه ندای زن مرکز حمایوی زنان, مرکز مشوره دهی فامیلی و دارالمشوره حقوقی ولایت بادغیس مصئونیت اجتماعی
بادغیس آب کمری, قادس, قلعه نو, مقر
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل
موسسه کمک های بین المللی هنگری آموزش حرفه دستکول دوزی و خامک دوزی مصئونیت اجتماعی
بلخ نهر شاهی
2019-08-05 2020-02-05 تکمیل
موسسه ندای زن مرکز حمایوی زنان و مرکز مشوره دهی فامیلی ولایت غور مصئونیت اجتماعی
غور چغچران
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل
موسسه ندای زن مرکز حمایوی زنان و مرکز مشوره دهی فامیلی ولایت فراه مصئونیت اجتماعی
فراه فراه
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل
موسسه ندای زن مرکز حمایوی زنان و مرکز مشوره دهی فامیلی ولایت نیمروز مصئونیت اجتماعی
نیمروز زرنچ
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل
حمایت از مهاجرین توزیع کوپن غذایی مصئونیت اجتماعی
سرپل گوسفندی
2020-02-15 2020-06-15 تکمیل
موسسه فنی مدیریت ارتباطات و تکنالوژی جدید کابل انجنیرنگ آموزش لسان انګلیسی و مهارت کمپیوتر (English Access Program) تعلیم و تربیه
کابل کابل
2018-12-15 2020-10-31 تکمیل
موسسه خدمات صحی سها توزیع مواد سوتغذی و ادویه (One Spoonful Program) صحت
کابل کابل
2019-04-01 2020-03-30 تکمیل
حمایت از مهاجرین کمک برای زنان محبوس مصئونیت اجتماعی
سرپل سرپل
جوزجان شبرغان
2020-03-01 2021-02-28 تکمیل
همکاری های جهانی ساخت سرک برای نورستان زیر بینا
نورستان ماندول
2019-01-01 2020-05-31 تکمیل
همکاری های جهانی کورس لسان انگلیسی تعلیم و تربیه
بلخ مزار شریف
2019-03-01 2020-02-28 تکمیل
مرکز تربیوی و انکشافی افغانستان عرضه خدمات صحی، سؤتغذی و خدمات حمایتی روانی اجتماعی برای بیجا شدگان وزیرستان شمالی و تیم های سیار برای بیجاه شدگان داخلی صحت
خوست گربز
2017-12-01 2020-07-31 تکمیل
موسسه مدنی داد خواهی و توانمندی ایمرجنسی واش مصئونیت اجتماعی
هلمند ناد علی
2020-03-01 2020-06-30 تکمیل
موسسه مدنی داد خواهی و توانمندی ایمرجنسی واش صحت
کندهار میوند
2020-03-01 2020-06-30 تکمیل