جمهوری اسلامی افغانستان

وزارت اقتصاد

ریاست انسجام موسسات غیر دولتی

د افغانستان اسلامی جمهوریت

داقتصاد وزارت

دغیر دولتی موسسو د انسجام ریاست

اسم موسسه اسم پروژه سکتور مربوطه
موقعیت
ولایت ولسوالی
تاریخ آغاز تاریخ ختم وضیعت
مؤسسه انکشافی سنائی برنامه جلوگیری از ملاریا در ولایت صحت
فاریاب میمنه
2019-04-01 2020-12-31 تکمیل
برک افغانستان کنسرسیوم( اتحادیه) افغانستان برای آموزش و پشتیبانی از اطفال(ECW-ACCESS) تعلیم و تربیه
هرات انجیل, زنده جان, غوریان, گذره
2019-05-01 2020-04-01 تکمیل
موسسه رفاه اقشار پذیر مرکز حمایوی زنان, مرکز مشوره دهی فامیلی و دارالمشوره حقوقی ولایت بادغیس مصئونیت اجتماعی
بادغیس آب کمری, قادس, قلعه نو, مقر
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل
موسسه کمک های بین المللی هنگری آموزش حرفه دستکول دوزی و خامک دوزی مصئونیت اجتماعی
بلخ نهر شاهی
2019-08-05 2020-02-05 تکمیل
موسسه رفاه اقشار پذیر مرکز حمایوی زنان و مرکز مشوره دهی فامیلی ولایت غور مصئونیت اجتماعی
غور چغچران
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل
موسسه رفاه اقشار پذیر مرکز حمایوی زنان و مرکز مشوره دهی فامیلی ولایت فراه مصئونیت اجتماعی
فراه فراه
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل
موسسه رفاه اقشار پذیر مرکز حمایوی زنان و مرکز مشوره دهی فامیلی ولایت نیمروز مصئونیت اجتماعی
نیمروز زرنچ
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل
حمایت از مهاجرین توزیع کوپن غذایی مصئونیت اجتماعی
سرپل گوسفندی
2020-02-15 2020-06-15 تکمیل
موسسه فنی مدیریت ارتباطات و تکنالوژی جدید کابل انجنیرنگ آموزش لسان انګلیسی و مهارت کمپیوتر (English Access Program) تعلیم و تربیه
کابل کابل
2018-12-15 2020-10-31 تکمیل
موسسه خدمات صحی سها توزیع مواد سوتغذی و ادویه (One Spoonful Program) صحت
کابل کابل
2019-04-01 2020-03-30 تکمیل
حمایت از مهاجرین کمک برای زنان محبوس مصئونیت اجتماعی
سرپل سرپل
جوزجان شبرغان
2020-03-01 2021-02-28 تکمیل
همکاری های جهانی ساخت سرک برای نورستان زیر بینا
نورستان ماندول
2019-01-01 2020-05-31 تکمیل
همکاری های جهانی کورس لسان انگلیسی تعلیم و تربیه
بلخ مزار شریف
2019-03-01 2020-02-28 تکمیل
مرکز تربیوی و انکشافی افغانستان عرضه خدمات صحی، سؤتغذی و خدمات حمایتی روانی اجتماعی برای بیجا شدگان وزیرستان شمالی و تیم های سیار برای بیجاه شدگان داخلی صحت
خوست گربز
2017-12-01 2020-07-31 تکمیل
موسسه مدنی داد خواهی و توانمندی ایمرجنسی واش مصئونیت اجتماعی
هلمند ناد علی
2020-03-01 2020-06-30 تکمیل
همکاری های جهانی پروگرام انکشاف حرفه مصئونیت اجتماعی
هرات هرات
2019-04-01 2020-03-31 تکمیل
مرکز توانمندی زنان دسترسی بهتر دختران به خدمات تعلیمی از طریق ممنوعیت آزار و اذیت مصئونیت اجتماعی
سمنگان ایبک, حضرت سلطان, فیروز نخچیر
کندز حضرت امام صاحب, علی آباد, کندوز
کابل کابل
2019-10-16 2020-06-15 تکمیل
افغان اید کمک های غیرغذایی برای بیجاشده گان مبارزه با حوادث (اضطراری)
غور چغچران
ننگرهار بهسود, جلال آباد, سرخ رود
2019-08-01 2020-04-30 تکمیل
همکاری های جهانی آگاهی دهی درمورد بیماری شکر صحت
بغلان پل خمری
2019-01-10 2020-12-31 تکمیل
هیلو ترست ماین پاکی مصئونیت اجتماعی
کندهار ژيری
2019-07-01 2020-03-31 تکمیل
هیلو ترست ماین پاکی مصئونیت اجتماعی
خوست خوست
سمنگان ایبک
بلخ مزار شریف
2019-07-01 2020-06-30 تکمیل
هیلو ترست ماین پاکی مصئونیت اجتماعی
هرات هرات
2019-08-15 2020-08-14 تکمیل
هیلو ترست ماین پاکی مصئونیت اجتماعی
هلمند لشکرگاه
2019-06-01 2020-05-31 تکمیل
موسسه مجتمع جامعه مدني افغانستان با هم برای عدالت To gather for Justice مصئونیت اجتماعی
ارزگان ترين کوت
کندز کندوز
بغلان بغلان جدید
کابل کابل
بلخ مزار شریف
هلمند لشکرگاه
کندهار کندهار
2020-02-01 2021-08-31 تکمیل
مرکز توانمندی زنان حفاظت از پارک ملی بند امیر زیر بینا
بامیان بامیان
2019-12-01 2020-11-30 تکمیل
مؤسسه فرشته نجات پرورشگاه فرشته نجات مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2019-01-01 2020-01-01 تکمیل
موسسه مدنی داد خواهی و توانمندی ایجاد صنوف محلی با آموزش فراگیر و با کیفیت از کودکان بحران های آسیب دیده در کندهار. تعلیم و تربیه
کندهار اسپین بولدک, خاکریز, ژيری
2019-08-01 2020-07-31 تکمیل
موسسه انسجام کمکهای مهترلام اعمار دیوار محافظوی بطول ۳۰۰ متر قریه ورناتا ولسوالی الینگار زراعت ، مالداری و آبیاری
لغمان علی نگار
2020-03-01 2020-08-31 تکمیل
موسسه خدماتی علوم عدلی تجدید مواد درسی طب عدلی تعلیم و تربیه
کابل کابل
2019-09-15 2020-10-15 تکمیل
موسسه ماین پاکی برای افغانستان پروژه ماین پاکی وردک -۲۴ مبارزه با حوادث (اضطراری)
پکتیا جاجی, دند و پتان, زرمت, شواک, گردیز
نیمروز کنگ
2019-07-01 2020-06-30 تکمیل
کمیته ناروی برای افغانستان Empowering Rural Afghanistan (ERA) توانمند سازی جوامع روستایی در افعانستان تعلیم و تربیه
فاریاب خواجه سبز پوش ولی, شرین تگاب, میمنه
غزنی اندر, جاغوری, غزنی, مالستان
پکتیا گردیز
ننگرهار جلال آباد
بدخشان ارگو, دراییم, راغستان, شهدا, فیض اباد, يفتل سفلى, کشم, کوهستان, یاوان
کابل کابل, گلدره
2019-01-01 2021-12-31 تکمیل
احیای مهارتها و بازسازی ستارز انکشاف اقتصاد روستایی مصئونیت اجتماعی
وردک میدانشهر
2020-01-25 2023-01-25 تکمیل
احیای مهارتها و بازسازی ستارز انکشاف اقتصاد روستایی مصئونیت اجتماعی
غزنی غزنی
2020-01-20 2023-01-20 تکمیل
شبکه صحی بین المللی و اداره کلتور عمومی مدنی روانی توبرکلوز صحت
غور تولک, تيوره, دولت یار, ساغر, شهرک, لعل و سرجنگل, پسابند, چغچران, چهار سده
نیمروز اصل چخانسور, خاشرود, دل آرام, زرنچ, چهار بورجک, کنگ
هرات ادرسکن, انجیل, اوبه, زنده جان, شیندند, غوریان, فارسی, نیظام شهید, هرات, پشتون زرغون, چشت شريف, کرخ, کشک (روبات سنگی), کشک کهنه, کهسان, گذره, گلران
کابل کابل
فراه انار دره, بالابلوک, بکواه, خاک سفید, شیب کوه, فراه, قلعه کاه, لاش و جوین, پرچمن, پشت رود, گلستان
بادغیس آب کمری, بالامرغاب, جوند, غورماچ, قادس, قلعه نو, مقر
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل
کمیته ناروی برای افغانستان Building skills for jobs- DIKU ایجاد مهارتها برای اشتغال صحت
پکتیا گردیز
2018-02-01 2021-12-31 تکمیل
موسسه ملی انکشاف باغداری افغانستان تقویت سیستم غذای سویا در افغانستان زراعت ، مالداری و آبیاری
پروان بگرام, جبل السراج, چاریکار
ننگرهار بتی کوت, بهسود, خیوه, رودات, مومند دره
کاپیسا حصه اول کوهستان, حصه دوم کوهستان, محمودراقی
هرات انجیل, زنده جان, پشتون زرغون, کرخ, گذره
2020-03-01 2020-06-30 تکمیل
کمیته ناروی برای افغانستان Towards Improved Access to Quality Physical Rehabilitation in Afghanistan II (TIQRA II) به سمت دسترسی بهتر به توانبخشی جسمی با کیفیت در افغانستان صحت
پکتیا گردیز
کاپیسا محمودراقی
2019-07-10 2022-07-09 تکمیل
شلتر نو انترنشنل پروگرام سوادآموزی، حفظ الصحه ومهارت های تجارت های کوچک تعلیم و تربیه
هرات هرات
2020-03-01 2021-02-28 تکمیل
موسسه آقا خان برای اسکان پروگرام ارتقای سطح پایداری جامعه به همکاری دولت استرالیا مبارزه با حوادث (اضطراری)
کندز خان آباد, علی آباد, کندوز
بامیان بامیان, ورث, پنجاب
بدخشان شکي
تخار تالقان
2019-01-01 2020-12-31 تکمیل
موسسه خیریه پرورش کودکان یتیم پرورشگاه بی بی عایشه صدیقه (رض) مصئونیت اجتماعی
پروان چاریکار
2019-09-08 2020-09-08 تکمیل
شلتر فار لایف تقویت سیستم های غذایی سویا (Strengthening Soybean Food Systems) زراعت ، مالداری و آبیاری
کندز کندوز
تخار تالقان
بلخ بلخ
جوزجان شبرغان
2020-03-01 2020-06-30 تکمیل
د ابتدائی تعلیماتو او حرفوی زده کرو موسسه انجمن افغانستان برای آموزش و همایت اطفال مکتب تعلیم و تربیه
سرپل سرپل, سوزمه قلعه, صیاد
2019-05-01 2020-04-30 تکمیل
موسسه هداء شرق براي انكشاف افغانستان توانمندسازی زنان از طریق دادخواهی موثر و شبکه سازی در ساحات شهری ولایت کندز مصئونیت اجتماعی
کندز کندوز
2019-09-14 2020-04-15 تکمیل
موسسه سلامت رفاه و توانمند سازی اجتماعی برنامه حمایت از نهاد های امنیتی،عدلی و شمولیت زنان درآن حکومت داری خوب
پروان چاریکار
دایکندی نیلی
پکتیا گردیز
ننگرهار جلال آباد
هرات هرات
کابل کابل
بلخ مزار شریف
2019-09-15 2020-01-15 تکمیل
موسسه سلامت رفاه و توانمند سازی اجتماعی مشاهده پارلمانی حکومت داری خوب
کابل کابل
2019-05-01 2020-04-30 تکمیل
موسسه دفاع ازحقوق زنان افغان کورسهای سواد آموزی تعلیم و تربیه
نیمروز اصل چخانسور, زرنچ, چهار بورجک, کنگ
2020-03-01 2020-11-30 تکمیل
کمیته ناروی برای افغانستان پروژه ارائه آموزش های حرفه ای و حمایت زنان در عرصه کارآفرینی (IADC) زراعت ، مالداری و آبیاری
بدخشان فیض اباد, کشم
2018-12-01 2020-01-31 تکمیل
افغان اید کاهش خطرات حوادث و اکوسیستم به سطح جامعه مصئونیت اجتماعی
سمنگان ایبک
بدخشان ارگو
کابل کابل
2018-11-01 2021-03-21 تکمیل
کمیته ناروی برای افغانستان SEHATMANDI صحت
پکتیا گردیز
2019-01-01 2021-12-31 تکمیل
کنسرن کمک های زمستانی برای بیجا شده گان ناشی از جنگ ازطریق ترمیم سرپناه در ولایت تخار مبارزه با حوادث (اضطراری)
تخار اشکمش, بهارک
2019-12-01 2020-02-29 تکمیل