جمهوری اسلامی افغانستان

وزارت اقتصاد

ریاست انسجام موسسات غیر دولتی

د افغانستان اسلامی جمهوریت

داقتصاد وزارت

دغیر دولتی موسسو د انسجام ریاست

اسم موسسه اسم پروژه سکتور مربوطه
موقعیت
ولایت ولسوالی
تاریخ آغاز تاریخ ختم وضیعت
(انترساس) سازمان خیریه برای کمک های عاجل بشری پاسخدهی چندگانه براي خانواده های متأثرشده ازجنگ،بیجاشده گان داخلی، عودت كننده گان و جامعه آسيب پذيردرولایت کندهار صحت
کندهار اسپین بولدک, میوند, ژيری
2019-10-01 2020-09-30 تکمیل
دافغانستان دسحو داسو دگلوی او خدمتونو موسسه پروژه توزیع مواد غذایی برای بیجا شدګان داخلی سال 2020 مصئونیت اجتماعی
فراه فراه
2020-01-01 2020-12-30 تکمیل
مؤسسه هماهنگی کمکهای انسانی توانمند سازی اقتصادی زنان - برنامه انکشاف روستایی مصئونیت اجتماعی
فراه فراه
بادغیس جوند, قلعه نو
2020-02-01 2023-01-31 تحت کار
موسسه شهدا توانمند سازی اقتصادی زنان از طریق توزیع گوسفند در ولسوالی اشترلی مصئونیت اجتماعی
دایکندی اشترلی
2020-04-01 2021-03-31 تکمیل
لشکر ترحم برشنا مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
کندهار کندهار
2019-08-01 2020-09-30 تکمیل
انجمن مهاجرين دنمارک کمک به بیجاه شده گان افغان در احیای مجدد و گزار از اضطرار به انکشاف 2 مصئونیت اجتماعی
ننگرهار جلال آباد
هرات هرات
کابل کابل
بلخ بلخ, مزار شریف
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل
موسسه آموزشی و حرفوی هموطن پروژه ابتکار محافظت از ببر برفی در سطح جامعه در ولایت بدخشان مصئونیت اجتماعی
بدخشان اشکاشم, زیباک, واخان
2019-12-01 2021-05-31 تحت کار
ورلد ویژن انترنشنل حمایت اجتماع - Faith and Development مصئونیت اجتماعی
غور تولک, تيوره, دولت یار, ساغر, شهرک, لعل و سرجنگل, پسابند, چغچران, چهار سده
هرات ادرسکن, انجیل, اوبه, زنده جان, شیندند, غوریان, فارسی, هرات, پشتون زرغون, چشت شريف, کرخ, کشک (روبات سنگی), کشک کهنه, کهسان, گذره, گلران
بادغیس آب کمری, بالامرغاب, جوند, غورماچ, قادس, قلعه نو, مقر
2019-10-01 2022-09-30 تحت کار
همکاری های جهانی مکتب ناشنوایان تعلیم و تربیه
غور چغچران
2019-07-01 2020-06-30 تکمیل
مؤسسه هماهنگی کمکهای انسانی کمک اضطراری برای حمایت معیشت دهاقین متآثرشده ازسیلاب ها درفراه زراعت ، مالداری و آبیاری
فراه انار دره, فراه, پشت رود
2019-09-01 2020-06-30 تکمیل
موسسه زنان برای زنان افغان بورسیه های مقطع لیسانس برای دانش آموزان افغان در لبنان تعلیم و تربیه
کابل استالف, بگرام, خاک جبار, ده سبز, سروبی, شکر دره, فرزه, قره باغ, منگچک, موسهی, میر بچه کوت, پغمان, چهار آسیاب, کابل, کلکان, گلدره
2020-01-01 2020-10-31 تکمیل
موسسه بین المللی روان شناسی خدمات مشاوره روانی-اجتماعی برای بیجا شده گان و عودت کننده گان در کمپ های کابل صحت
کابل کابل
2019-01-01 2020-12-31 تکمیل
موسسه بین المللی روان شناسی خدمات مشاوره روانی-اجتماعی برای بیجا شده گان و عودت کننده گان در کمپ های ولایات بلخ و ننگرهار صحت
ننگرهار رودات
بلخ بلخ
2019-01-01 2020-09-30 تکمیل
شلتر نو انترنشنل پروگرام صحت دندان صحت
هرات هرات
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل
ورلد ویژن انترنشنل تعلیمات اضطراری برای اطفال متاثر از خشکسالی و ناامنی تعلیم و تربیه
بادغیس قلعه نو, مقر
2019-06-01 2020-06-30 تکمیل
انستیتوت فرهنگی و انکشافی اسیا تکواندو تعلیم و تربیه
هرات هرات
2016-01-01 2020-12-31 تکمیل
موسسه بین المللی روان شناسی کلبهٔ ما صحت
ننگرهار جلال آباد
کابل کابل
2018-02-01 2020-05-31 تکمیل
موسسه حمایت پایدار در افغانستان تسهیل خدمات کاریابی و ادغام مجدد کودکان آسیب پذیر از جمله کودکان در حال حرکت و کودکان آسیب دیده از شرایط اضطراری مصئونیت اجتماعی
هرات انجیل, زنده جان, هرات, کرخ, کشک (روبات سنگی), کهسان, گذره
2019-11-01 2020-12-31 تکمیل
د کندهاردمهاجرینوموسسه مصؤنيت اجتماعي مصئونیت اجتماعی
کندهار کندهار
2020-01-01 2020-09-30 تکمیل
موسسه پلان گذاری پاکسازی ماین ها پاکسازی ساحات ملوث با ماین و مهمات منفلق ناشده در ولایت زابل مبارزه با حوادث (اضطراری)
زابل ترنگ و جلدک
2019-06-04 2020-08-10 تکمیل
موسسه پلان گذاری پاکسازی ماین ها پاکسازی ساحات ملوث از وجود ماین و مهمات منفلق ناشده در ولایت نیمروز مبارزه با حوادث (اضطراری)
نیمروز خاشرود
2019-06-15 2020-06-30 تکمیل
موسسه حمایت از ظرفیت های انکشافی Access Micro-scholarship Program تعلیم و تربیه
بغلان پل خمری
2019-01-20 2020-12-31 تکمیل
ورلد ویژن انترنشنل برنامه کمک دولت آسترالیا برای بهبود معیشت جوامع روستایی افغانستان - AACRS زراعت ، مالداری و آبیاری
بادغیس آب کمری, قادس, قلعه نو, مقر
2018-09-01 2020-12-31 تکمیل
سلام برای بازسازی افغانستان National Horticulture and Livestock Project (NHLP) زراعت ، مالداری و آبیاری
ننگرهار خیوه, دره نور
2019-01-20 2020-01-20 تکمیل
موسسه تمرکز مها رتها ی مسلکی فعالیت ارتقای ظرفیت جامعی مدنی تعلیم و تربیه
بامیان بامیان, سیغان, شبر, ورث, پنجاب, کهمرد, یکاولنگ
بادغیس قلعه نو
2018-09-25 2020-05-31 تکمیل
اداره بازسازی دهات افغان اموزش مهارتهای حرفوی مصئونیت اجتماعی
ننگرهار دره نور, کامه, کوز کنر, گوشته
2020-01-01 2023-04-30 تحت کار
موسسه حمیده برمکی برای حاکمیت قانون آینده درخشان تعلیم و تربیه
کابل کابل
2017-03-01 2021-12-31 تحت کار
موسسه تمرکز مها رتها ی مسلکی اموزش و مارکیتنگ سمارق برای خانم های تحت خشونت زراعت ، مالداری و آبیاری
پروان چاریکار
کابل کابل
2019-07-15 2020-03-31 تکمیل
ایکول اکسس اطفال افغان میخواند تعلیم و تربیه
ننگرهار جلال آباد
هرات هرات
کابل کابل
2016-03-15 2021-03-05 تکمیل
ودان افغانستان پروګرام ظرفیت سازی CBA تعلیم و تربیه
کندهار ارغنداب, اسپین بولدک, دامان, دند, پنجوایی, ژيری, کندهار
2018-09-10 2020-05-31 تکمیل
موسسه انکشاف معیشت ، اقتصاد و زراعت پروژه ماهی پروری زراعت ، مالداری و آبیاری
هرات انجیل, زنده جان, کرخ, گذره
کندهار دامان
2019-06-27 2020-12-23 تکمیل
انکشافی افغان AD325-19-DKH-09 | مدیریت همه جانبه کاهش خطرات آفات در جوامع تحت تأثیر خشکسالی - Integrated Community Based Disaster Risk Management in Drought Affected Communities مبارزه با حوادث (اضطراری)
دایکندی اشترلی
2019-12-20 2020-12-19 تکمیل
موسسه زنان برای زنان افغان اعمارصلح مصئونیت اجتماعی
کابل استالف, بگرام, خاک جبار, ده سبز, سروبی, شکر دره, فرزه, قره باغ, منگچک, موسهی, میر بچه کوت, پغمان, چهار آسیاب, کابل, کلکان, گلدره
2019-02-01 2020-01-24 تکمیل
مرکز آموزشهای تخنیکی قهرمان Economic Infrastructure Development Afghanistan زیر بینا
سمنگان ایبک
بدخشان اشکاشم, بهارک, واخان, کشم
تخار بنگی, بهارک, تالقان, فرخار, ورسج
بغلان بغلان جدید, دهنه غوری, نهرین, پل خمری
2017-06-01 2022-06-28 تحت کار
گروه تحقیق و دفاع از حقوق بشر تضمین شفافیت از طریق مشارکت مردم و جامعه مدنی در بخش معادن در ولایت بدخشان. سمنگان. پروان و کابل مصئونیت اجتماعی
پروان جبل السراج
سمنگان دره صوف بالا
بدخشان جرم
کابل کابل
2020-01-14 2020-11-15 تکمیل
انکشافی و فرهنگی پرتو مبارزه با آزار و اذیت جنسی مصئونیت اجتماعی
بامیان بامیان
2019-01-01 2020-12-31 تکمیل
همکاری برای بهسازی جامعه آگهی دهی حقوقی مصئونیت اجتماعی
سمنگان خرم و سارباغ, روی دو آب, فیروز نخچیر
2020-01-22 2021-01-21 تکمیل
همکاری های جهانی تهیه آب آشامیدنی مصئونیت اجتماعی
بغلان پل خمری
2019-05-01 2020-12-31 تکمیل
ودان افغانستان تعلیم و تربیه در حالت اظطرار (ٍEiE) تعلیم و تربیه
جوزجان آقچه, شبرغان, فیض آباد
2019-01-01 2020-05-31 تکمیل
معاونیت انسانی و انکشافی برای افغانستان تقویت ظرفیت ها و افزایش میزان دسترسی به فرصت های معیشتی از طریق انسجام اجتماعی و ادغام مجدد بیجا شده گان داخلی و عودت کننده گان ولایت هرات مصئونیت اجتماعی
هرات انجیل
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل
ورلد ویژن انترنشنل پروژه اضطراری برای مناطق با آسیب پذیری شدید - Fragile Context Programming Approach صحت
هرات هرات
2019-12-01 2020-09-30 تکمیل
موسسه خدمات صحی و انکشافی برای جوانان افغانستان محافظت از دختران و پسران که مورد خشونت جنسیتی قرار گرفته اند وهم یا در معرض خطر سوء استفاده و استثمار قرار دارند مصئونیت اجتماعی
لوگر خوشی, محمد آغه, پل علم
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل
موسسه حمایت از جامعه مدنی افغانستان فرصت های تعلیمی برای نوجوانان و جوانان از خانواده های عودت کننده/بی جاشده در افغانستان (ولسوالی های کشک رباط سنگی و کروخ ولایت هرات) EOCYYA تعلیم و تربیه
هرات کرخ, کشک (روبات سنگی)
2020-01-01 2020-07-31 تکمیل
مؤسسه خورشید تابان افغان قالین بافی تعلیم و تربیه
کاپیسا نجراب
2018-01-01 2021-02-28 تکمیل
مؤسسه هماهنگی کمکهای انسانی تقویت و مقیاس گیری پیشگیری از مالاریا و مدیریت پرونده صحت
غور تولک, تيوره, دولت یار, دولینه, ساغر, شهرک, لعل و سرجنگل, پسابند, چغچران, چهار سده
2019-04-01 2020-12-30 تکمیل
بنیاد روپانی اقدام ای احیای جنگلات زراعت ، مالداری و آبیاری
بدخشان واخان
2019-06-20 2020-02-28 تکمیل
موسسه دسترسی برای اشخاص دارای معیوبیت بازتوانایی معلولین در حالت اضطرار صحت
زابل قلات
2019-12-15 2020-06-30 تکمیل
شبکه بازتوانی و امداد بو علی Strengthen RI in Kandahar/ BPHS+ تقویه عرضه خدمات واکسین صحت
ارزگان دهراود, چوره
کندهار ارغستان, ارغنداب, اسپین بولدک, خاکریز, دامان, دند, ریگ, شاه ولی کوت, شورابک, غورک, معروف, میوند, پنجوایی, ژيری
2019-06-03 2021-12-31 تحت کار
د شانتی داوطلبانو تولنه کمک های اضطراری،حمایتی تعلیمی،فرهنگی و WASH تعلیم و تربیه
ننگرهار بهسود, جلال آباد, رودات, سرخ رود
کنر دره پیچ, سوکی, مرور
2019-06-17 2020-07-16 تکمیل
موسسه دسترسی زنان به عدالت طراحی و توسعه صفحه انترنتی مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2019-12-10 2020-04-09 تکمیل