جمهوری اسلامی افغانستان

وزارت اقتصاد

ریاست انسجام موسسات غیر دولتی

د افغانستان اسلامی جمهوریت

داقتصاد وزارت

دغیر دولتی موسسو د انسجام ریاست

اسم موسسه اسم پروژه سکتور مربوطه
موقعیت
ولایت ولسوالی
تاریخ آغاز تاریخ ختم وضیعت
کورد اید حمایت از نجات جان افراد بسیار آسیب پذیر در مناطق که ازموجودیت داعش پاک گردیده مبارزه با حوادث (اضطراری)
ننگرهار آچين, بتی کوت, نازیان, کوت
2020-01-01 2020-09-30 تکمیل
کورد اید سرپنا بهبود یافته برای افراد بسیار آسیب پذیر در مناطق که اخیراً ازموجودیت داعش درولسوالی های آچین ، نازیان ، باتی کوت و کوت ولایت ننگرهار پاکسازی گردبده مبارزه با حوادث (اضطراری)
ننگرهار آچين, بتی کوت, نازیان, کوت
2020-05-01 2021-01-31 تکمیل
تحقیقا ت علمی وانکشاف جامعه کمک های رمضانی مبارزه با حوادث (اضطراری)
کابل کابل
2020-04-20 2020-06-19 تکمیل
جس ویت ریفوجی سرویس برنامه آموزشی تقویتی (CEC) تعلیم و تربیه
دایکندی اشترلی, خدیر, نیلی
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل
کورد اید کمک با وجه نقد بخاطر خریداری مواد غذایی به آسیب پذیرترین افرادی که به کمبود مواد غذایی در ولایت غورمواجه اند مبارزه با حوادث (اضطراری)
غور دولت یار, شهرک, لعل و سرجنگل
2020-05-01 2020-10-31 تکمیل
پاملرنه انترنشنل موسسه پروژه پاسخ دهی عاجل برای مرض کرونا (کوید ۱۹) صحت
کابل کابل
2020-05-01 2020-07-31 تکمیل
جس ویت ریفوجی سرویس برنامه آموزشی تقویتی (CEC) تعلیم و تربیه
بامیان بامیان
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل
موسسه خیریه خدمات اجتماعی احساس توزیع مواد غذائی مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2020-04-05 2020-04-20 تکمیل
اداره بازسازی دهات افغانستان پدی ورستیو کی د جنګ څخه پاکو شويو سیمو کی زیانمند شوی خلکو لپاره ژوند ژغورنی ملاتړ په موخه د سرپناه جوړول مبارزه با حوادث (اضطراری)
ننگرهار آچين, بتی کوت, نازیان, کوت
2020-05-01 2021-01-31 تکمیل
دافغانستان د بیا ودانولو ملی موسسه توزیع مواد غذایی و پول بدون قید و شرط مبارزه با حوادث (اضطراری)
نیمروز زرنچ
2020-05-01 2020-07-31 تکمیل
موسسه قریه صلح هریوا آموزش و توانمندسازی اطفال محروم یتیم تعلیم و تربیه
هرات هرات
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل
داکار پاسخ به کوید 19 در بخش آب و حفظالصحه مصئونیت اجتماعی
ننگرهار جلال آباد
کندز کندوز
تخار تالقان
هرات هرات
کابل کابل
بلخ مزار شریف
کندهار کندهار
2020-05-01 2020-10-31 تکمیل
داکار فراهم نمودن آب و حفظ الصحه متداوم برای نیاز مندان در ولایات ننگرهار و تخار مصئونیت اجتماعی
ننگرهار خوگیانی, پچير و آگام, کوت
تخار خواجه بهاندی, رستاق
2020-05-01 2021-04-30 تکمیل
جس ویت ریفوجی سرویس رشد جامعه توسط تعلیم و تربیه (CUTE) تعلیم و تربیه
هرات گذره
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل
کورد اید ایجاد دسترسی به پروسه صلح فراگیر همه شمول در افغانستان مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2019-11-01 2021-11-30 تکمیل
جس ویت ریفوجی سرویس ارتقا سطح تعلیمی و هماهنگی در جوامع (ILLHC) تعلیم و تربیه
هرات انجیل
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل
مرکز رشد استعداد های زنان افغان آگاهی دهی اضطراری برای جلوگیری در ویروس کرونا در کابل افغانستان مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2020-04-18 2020-10-18 تکمیل
موسسه خیریه سید الکونین توزیع کمک به خانواده های ایتام، فقراء ومساکن مصئونیت اجتماعی
هرات انجیل
2020-01-01 2020-12-30 تکمیل
تحقیقا ت علمی وانکشاف جامعه توسعه پروگرام واکسیناسون در جامعه بشکل اوتریج استفاده از ستراتیژی سیار معافیت کتلوی صحت
کنر دانگام, دره پیچ, سرکانو, غازی آباد, مرور, ناری, چپه دره
2019-10-22 2021-03-22 تکمیل
تحقیقا ت علمی وانکشاف جامعه حفر چاه عمیق در قریه بوتخاک ولایت کابل صحت
کابل خاک جبار
2019-12-01 2020-04-30 تکمیل
اکتید فراهم نمودن حمایت نجات زندگی برای به حداقل رساندن خطر شیوع COVID-19 در جوامع و مکاتب در ننگرهار، فاریاب ، بلخ ، تخار و کندز صحت
فاریاب میمنه
ننگرهار آچين, در بابا, ده بالا, گوشته
کندز کندوز
تخار تالقان, رستاق
بلخ مزار شریف
2020-04-27 2020-10-26 تکمیل
موسسه رویای قریه صلح توزیع اضطراری مواد غذایی به خانواده های نیازمند مصئونیت اجتماعی
کابل ده سبز, کابل
2020-05-01 2020-06-01 تکمیل
موسسه منسجم مشارکت کمکهای بشری د بیرته راستانه شویو او داخلي بیځایه شویو خلکو ته دپاکو اوبو رسونی مرسته مصئونیت اجتماعی
ننگرهار خوگیانی, کوت
2020-05-01 2021-04-30 تکمیل
مؤسسه افغانها برای فردا ویروس کرونا مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2020-05-02 2020-09-30 تکمیل
هیت ناروی برای مهاجرین توسعه زیرساخت های مرکز عبوری زرنج(۱۸۰۳) زیر بینا
نیمروز زرنچ
2018-01-01 2021-06-30 تکمیل
موسسه کمک های بشری Unconditional Seasonal support مصئونیت اجتماعی
هلمند لشکرگاه
2020-05-01 2020-06-30 تکمیل
بشری خیریه موسسه پشنهاد زندگی خوب برای متاثرین جنگ در زون شرق مصئونیت اجتماعی
ننگرهار آچين, بتی کوت, جلال آباد, خوگیانی, ده بالا, مومند دره
کنر اسد آباد, اوته پور, دره پیچ, سرکانو, ناری, نرنگ و بادیل, چپه دره
2020-03-01 2020-03-01 تکمیل
موسسه دفتر ارتباط توانمند سازی و دادخواهی برای مشارکت بیجاه شده گان و عودت کننده گان مصئونیت اجتماعی
ننگرهار جلال آباد
هرات هرات
کندهار کندهار
2019-02-02 2020-02-01 تکمیل
د مدیریت، چاپریال، تعلیم و او پرمختک موسسه پروژه ضد فساد، شفافیت و یکپارچګی ( عمل )(Afghanistan Anti-Corruption, Transparency, Integrity and Openness National (ACTION حکومت داری خوب
ننگرهار بهسود, جلال آباد, کوز کنر
2020-05-01 2020-12-15 تکمیل
ستاسو غږ موسسه اګاهی عامه، ابتکارات و تعلیمات صلح مصئونیت اجتماعی
ننگرهار بتی کوت, خوگیانی, پچير و آگام, چپرهار, کوز کنر
2020-05-01 2020-10-31 تکمیل
جس ویت ریفوجی سرویس برنامه آنلاین و آنسایت انستیتوت تخنیک و شهرک جبرئیل (HTI) تعلیم و تربیه
هرات هرات
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل
جس ویت ریفوجی سرویس برنامه آموزشی تقویتی (CEC) تعلیم و تربیه
دایکندی شهرستان, میرامور
کابل کابل
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل
نریوال مسلم هندز حفر چاه های نیمه عمیق و آبرسانی ولایت کنر ۲۰۲۰ مصئونیت اجتماعی
کنر خاص کنر
2020-06-01 2020-08-31 تکمیل
معاونیت انسانی و انکشافی برای افغانستان اضطراری- آماده گی و جوابگویی جهت جلوگیری تاثیرات کوتاه مدت و دراز مدت کوید 19 در سطع محلی صحت
بادغیس قلعه نو, مقر
2020-05-01 2020-09-30 تکمیل
اداره بازسازی دهات افغانستان از افراد آسیب پذیرتر در مناطق پاک شده از داعش پشتیبانی کردن مصئونیت اجتماعی
ننگرهار آچين, بتی کوت, نازیان, کوت
2020-01-01 2020-09-30 تکمیل
موسسه زنان برای عدالت پروژه قضایای عام المنفعه حکومت داری خوب
کابل کابل
2019-07-01 2020-06-30 تکمیل
انجمن مهاجرين دنمارک واکنش در مقابل کوید-19 به افغان های متاثر شده از اثر بیجا شده گی مصئونیت اجتماعی
بلخ بلخ, خلم, نهر شاهی
2020-04-06 2020-10-15 تکمیل
موسسه توانبخشی وتوسعه بهتر کمک های خیریه به خانواده ها در جریان COVID-19 صحت
کابل کابل
2020-04-01 2020-06-30 تکمیل
موسسه براي كمك هاي انكشافي نظارت مستقل (تضمین کیفیت) برای پروژه های آبرسانی روستایی زراعت ، مالداری و آبیاری
فاریاب المار, اندخوی, بلچراغ, خان چارباغ, خواجه سبز پوش ولی, دولت آباد, شرین تگاب, غورماچ, قرغان, قرمقل, قیصار, میمنه, پشتون کوت, کوهستان, گرزیوان
سرپل بلخاب, سرپل, سنگچارک, سوزمه قلعه, صیاد, کوهستانات, گوسفندی
سمنگان ایبک, حضرت سلطان, خرم و سارباغ, دره صوف بالا, دره صوف پایان, روی دو آب, فیروز نخچیر
کندز حضرت امام صاحب, خان آباد, دشت ارچی, علی آباد, قلعه زال, چهار دره, کندوز
بدخشان ارغنج خواه, ارگو, اشکاشم, بهارک, تيشکان, تگاب, جرم, خاش, خواهان, دراییم, دروازه بالا, دروازه پائین, راغستان, زیباک, شهدا, شهر بزرگ, شکي, شیغنان, فیض اباد, واخان, وردوج, يفتل سفلى, کران و منجان, کشم, کوف آب, کوهستان, یاوان, یکمگان
تخار تالقان, خواجه بهاندی, خواجه غار, درقد, دشت قلعه, رستاق, ورسج, چاه آب, کلفگان, ینگی قلعه
بغلان اندر آب, بغلان جدید, بورکه, تاله و برفک, جلگه, خنجان, خوست, ده صلاح, دهنه غوری, دوشی, غارو, نهرین, پل حصار, پل خمری, گذرگاه نور
بلخ بلخ, خلم, دهدادی, دولت آباد, زاری, شهرک حیرتان, شورتیپه, شولگره, مرمل, مزار شریف, نهر شاهی, چار بولک, چار کنت, چمتال, کشنده, کلدار
جوزجان آقچه, خانقاه, خمیاب, خواجه دوکوه, درزاب, شبرغان, فیض آباد, قرقین, مردیان, مينگجيک
2020-04-01 2021-12-31 تکمیل
موسسه براي كمك هاي انكشافي حمایت از بیجاشده گان داخلی، عودت کننده گان خارجی و مردم آسیب پذیر برای تامین نیازهای اظطراری خود از طریق تهیه شلتر (پناهگاه دو اطاقه) در ولایت کندز (حوزه شهر کندز، ولسوالی های امام صاحب، چهار دره و خان آباد) مصئونیت اجتماعی
کندز حضرت امام صاحب, خان آباد, چهار دره, کندوز
2020-05-01 2021-04-30 تکمیل
اکسفام نووب پاسخ دهی عاجل در بخش حفظ الصحه. بهداشت و آب رسانی (A-06402) مبارزه با حوادث (اضطراری)
دایکندی کجران, کيتی
2020-05-10 2021-05-09 تکمیل
مؤسسه فرهنگی آموزشی و اجتماعی زنان افغانستان بنا نهادن محیط سالم برای جامعه مدنی فراگیرو پاسخگو و بهبود پروسه حسابدهی بین قدرتمندان محلی و مردم محل حکومت داری خوب
ننگرهار سرخ رود
2020-04-22 2020-11-08 تکمیل
موسسه صلح ،تعلیمی و انکشافی افغانستان کمک بشر دوستاه براب ایتام بیوه زنان و مردم مستحق و نیاز مند مصئونیت اجتماعی
کندهار کندهار
2020-05-09 2020-06-09 تکمیل
معاونیت انسانی و انکشافی برای افغانستان توزیع مواد غذایی برای بیجاشده گان داخلی از جنگ و حوادث طبیعی- فصلی غیر شرطی مصئونیت اجتماعی
غور تولک, ساغر, شهرک, چغچران
2020-05-01 2020-07-30 تکمیل
موسسه کمک های بشردوستانه برای اقدام داخلی Creating self sustainable educated and healthy communities in Afghanistan تعلیم و تربیه
کابل کابل
2019-03-01 2020-02-29 تکمیل
ودان افغانستان در حالت اضطراری جواب به ویروس کرونا ازطریق تعلیم و تربیه (COVID -19) تعلیم و تربیه
ننگرهار بهسود, جلال آباد, خوگیانی, رودات, سرخ رود, کامه
2020-05-18 2020-10-18 تکمیل
موسسه هماهنگی و توسعه جامعه اموزش 10700 عالم دین در 25 ولایت افغانستان صحت
پروان چاریکار
دایکندی نیلی
غور چغچران
فاریاب میمنه
غزنی غزنی
سرپل سرپل
پکتیکا شرن
خوست خوست
پکتیا گردیز
لوگر پل علم
سمنگان ایبک
کندز کندوز
بامیان بامیان
بدخشان فیض اباد
وردک میدانشهر
تخار تالقان
بغلان پل خمری
نیمروز زرنچ
کاپیسا محمودراقی
پنجشیر بازارک
هرات هرات
کابل کابل
بلخ مزار شریف
بادغیس قلعه نو
جوزجان شبرغان
2019-12-04 2020-12-03 تکمیل
مرسته کورنکی لاسونه دمرستی اوپرمختک لپاره توزیع مواد غذایی رمضانی مصئونیت اجتماعی
ننگرهار جلال آباد, سرخ رود
لغمان مهتر لام
کابل کابل
2020-05-01 2020-05-31 تکمیل
دافغانستان دتولنیز ، کلتوری ، پوهاوی او بیارغاونی موسسه د لویانو زده کړو ارزیابي کول تعلیم و تربیه
کابل کابل
بلخ مزار شریف
2020-01-01 2020-01-30 تکمیل
مجادله برضد گرسنگی G1I-سروی SMART در ولایت هلمند صحت
کندز حضرت امام صاحب, خان آباد, دشت ارچی, علی آباد, قلعه زال, چهار دره, کندوز
2019-11-07 2020-02-28 تکمیل