جمهوری اسلامی افغانستان

وزارت اقتصاد

ریاست انسجام موسسات غیر دولتی

د افغانستان اسلامی جمهوریت

داقتصاد وزارت

دغیر دولتی موسسو د انسجام ریاست

اسم موسسه اسم پروژه سکتور مربوطه
موقعیت
ولایت ولسوالی
تاریخ آغاز تاریخ ختم وضیعت
مرکز توانمندی زنان مرتبط ساختن زراعت و مدیریت منابع طبیعی در جهت بهبود تغذیه زراعت ، مالداری و آبیاری
سمنگان حضرت سلطان, فیروز نخچیر
بلخ خلم, بلخ
جوزجان خواجه دوکوه, شبرغان
2020-01-01 2022-12-31 تحت کار
شبکه صحی بین المللی و اداره کلتور عمومی مدنی روانی خدمات واکسیناسیون در جامعه برای اطفال در مناطق دوردست ولسوالی ھا ی ولایت کنر صحت
کنر اوته پور, دره پیچ, چپه دره
2019-10-22 2021-03-22 تحت کار
کمک های مردم ناروی نظارت از برنامه های CWD USDOS در افغانستان مصئونیت اجتماعی
پروان بگرام, کوه صافی
خوست موسی خیل, خوست
ننگرهار بتی کوت, بهسود
لوگر محمد آغه, پل علم
لغمان مهتر لام
کنر شیگل و شلتان
سمنگان خرم و سارباغ, ایبک
کندز علی آباد
تخار تالقان
بغلان دوشی, خنجان, پل خمری
کاپیسا نجراب
کابل بگرام, خاک جبار, موسهی, چهار آسیاب
بلخ مرمل, چمتال, مزار شریف
کندهار کندهار, پنجوایی, ژيری
2017-09-27 2020-02-29 تکمیل
مؤسسه هماهنگی کمکهای انسانی توانمند سازی اقتصادی زنان - برنامه انکشاف روستایی مصئونیت اجتماعی
فاریاب بلچراغ, میمنه
جوزجان شبرغان, فیض آباد
2020-02-01 2023-01-31 تحت کار
موسسه تقویه زراعت ، معیشت ، محیط زیست و حفظ الصحه سواد آموزی تعلیم و تربیه
بدخشان واخان
2020-01-01 2020-10-30 تحت کار
مؤسسه هماهنگی کمکهای انسانی توانمند سازی اقتصادی زنان - برنامه انکشاف روستایی مصئونیت اجتماعی
غور چغچران
2020-01-01 2023-01-31 تحت کار
ولت هنگر هیلفه پیوند دادن زراعت ومدیریت منابع طبیعی به سمت بهبود امنیت غذایی: حمایت وتقویت مقاومت پذیری از طریق ارتباط دادن زراعت، مدیریت منابع طبیعی وتغذیه درولایت های بلخ، سمنگان وجوزجان افغانستان زراعت ، مالداری و آبیاری
سمنگان فیروز نخچیر, حضرت سلطان
بلخ مرمل, دهدادی
جوزجان شبرغان, خواجه دوکوه
2019-12-01 2022-12-31 تحت کار
مؤسسه هماهنگی کمکهای انسانی حمایت های فصلی بدون شرایط مصئونیت اجتماعی
فاریاب میمنه
2020-02-01 2020-12-31 تحت کار
ولت هنگر هیلفه احیای جنگلات زراعت ، مالداری و آبیاری
سمنگان حضرت سلطان
2019-07-01 2020-02-29 تکمیل
حمایت از زنان میدیکا افغانستان برنامه ی آموزشی بین الکشوری صحت - تقویت پاسخگویی بخش صحت به خشونت علیه زنان مصئونیت اجتماعی
هرات هرات
کابل کابل
بلخ مزار شریف
2018-11-01 2021-09-30 تحت کار
مجادله برضد گرسنگی پد های قابل استفاده مجدد قاعدگی (بهداشتی) برای مدیریت بهتر حفظ الصحۀ دوران قاعدگی و بهبود سطح زندگی اجتماعات مناطق روستایی متأثر از حوادث طبیعی افغانستان (هلمند، غور) صحت
غور لعل و سرجنگل, پسابند, دولت یار, چغچران, چهار سده, شهرک, تولک, تيوره, ساغر
هلمند کجکی, باغران, دیشو, ریگ خانشين, ناد علی, مارجه, سنگین قلعه, گرشک, موسی قلعه, نوزاد, نهر سراج, واشیر, لشکرگاه, ناوه بارکزائی, گرمسیر
2020-01-01 2020-12-31 تحت کار
لیبل استیپ ارتقای ظرفیت بافندگان قالین مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
بلخ نهر شاهی
2020-03-01 2023-03-31 تحت کار
هیات ناروی برای مهاجرین تهیه سرپناه و کمکهای زمستانی به فامیلهای بیجاشده و متاثر در ولایات بلخ و فاریاب-۱۹۲۰ مصئونیت اجتماعی
فاریاب پشتون کوت, میمنه, اندخوی, قیصار, دولت آباد, المار
بلخ نهر شاهی, دهدادی
2019-09-01 2020-03-31 تکمیل
موسسه کمک های بشری SSP-CBT صحت
هلمند لشکرگاه
2019-10-15 2020-01-14 تکمیل
انجمن مهاجرين دنمارک حمایت های زمستانی برای مردم آسیب پذیر، و متاثر شده در افغانستان مصئونیت اجتماعی
دایکندی نیلی
غزنی مالستان, جاغوری, غزنی
بامیان بامیان
بلخ مزار شریف
2019-10-01 2020-03-31 تکمیل
موسسه تحقیقات پالیسی و مطالعات توسعوی برنامه های ابتکاری زنان در صلح سازی حکومت داری خوب
کابل کابل
2019-09-01 2020-08-31 تحت کار
ایکول اکسس پروژه شفافیت و حسابدهی در افغانستان حکومت داری خوب
غور چغچران
ننگرهار جلال آباد
سمنگان ایبک
هرات هرات
بلخ بلخ
فراه فراه
2018-08-14 2020-08-13 تحت کار
همکاری های جهانی مراقبت های قبل از ولادت صحت
کابل کابل
2020-01-01 2020-12-31 تحت کار
همکاری های جهانی آب آشامیدنی جوی پریان شهدا زیر بینا
بدخشان فیض اباد
2020-01-01 2020-12-31 تحت کار
همکاری های جهانی تغذیه برای اطفال و مادران بارداروشیرده صحت
کابل کابل
2020-01-01 2020-12-31 تحت کار
همکاری های جهانی چاه های نیمه عمیق مصئونیت اجتماعی
بلخ مزار شریف
2020-01-01 2021-01-31 تحت کار
همکاری های جهانی محبس زنان مصئونیت اجتماعی
بلخ مزار شریف
2020-01-01 2020-12-31 تحت کار
همکاری های جهانی پرورشگاه مصئونیت اجتماعی
بلخ مزار شریف
2020-01-01 2020-12-31 تحت کار
همکاری های جهانی ه کمک های اضطراری برای بیجاشده گان مصئونیت اجتماعی
بغلان پل خمری
2019-01-12 2020-02-29 تکمیل
همکاری های جهانی آب آشامیدنی قریه بلوچ ها مصئونیت اجتماعی
بدخشان کشم
2020-01-01 2020-12-31 تحت کار
همکاری های جهانی صنوف درسی پوهنتون بغلان مصئونیت اجتماعی
بغلان پل خمری
2020-01-01 2020-06-01 تکمیل
دافغانستان لپاره بشری دمرستوموسسه په ایمرجنسي واقیعاتو کښي د داخلي بیځایه شویو (جنګځپلو او طبیعي آفاتوڅخه د متاثره شویو) کورنیو سروي، دغذائي موادو او د غذائي موادو په مقابل کی د نقدي پیسو توزیع مصئونیت اجتماعی
ارزگان گیزاب, ارزگان خاص, چوره, چنارتو, ترين کوت, شهيد حساس, دهراود
نیمروز خاشرود, اصل چخانسور, چهار بورجک, زرنچ, کنگ, دل آرام
هلمند ریگ خانشين, باغران, کجکی, ناوه بارکزائی, لشکرگاه, واشیر, نهر سراج, نوزاد, موسی قلعه, گرشک, سنگین قلعه, ناد علی, گرمسیر, مارجه, دیشو
کندهار ميانشين, اسپین بولدک, پنجوایی, میوند, ژيری, غورک, خاکریز, ارغنداب, دامان, شاه ولی کوت, شورابک, ریگ, معروف, ارغستان, کندهار, دند, نیش
زابل شینکی, شاه جوی, کاکر (خاک افغان), قلات, ارغنداب, دای چوپان, نو بهار, اته غر, میزان, ترنگ و جلدک
2020-01-01 2020-06-30 تکمیل
دافغانستان لپاره بشری دمرستوموسسه د بیرته راستنیدونکومستحقو کډوالو کورنیو سروي او سروي شوي کورنو ثبتول د WFP د SCOPE په سیستم کښي مصئونیت اجتماعی
ارزگان گیزاب, ارزگان خاص, چوره, چنارتو, ترين کوت, شهيد حساس, دهراود
نیمروز خاشرود, اصل چخانسور, چهار بورجک, زرنچ, کنگ, دل آرام
هلمند ریگ خانشين, باغران, کجکی, ناوه بارکزائی, لشکرگاه, واشیر, نهر سراج, نوزاد, موسی قلعه, گرشک, سنگین قلعه, ناد علی, گرمسیر, مارجه, دیشو
کندهار ميانشين, اسپین بولدک, پنجوایی, میوند, ژيری, غورک, خاکریز, ارغنداب, دامان, شاه ولی کوت, شورابک, ریگ, معروف, ارغستان, کندهار, دند, نیش
زابل شینکی, شاه جوی, کاکر (خاک افغان), قلات, ارغنداب, دای چوپان, نو بهار, اته غر, میزان, ترنگ و جلدک
2020-01-01 2020-06-30 تکمیل
دافغانستان لپاره بشری دمرستوموسسه په ایمرجنسی واقعاتو کښی د اخلي بیځایه شویو جڼګځپلو او طبیعي آفاتو څخه دمتاثره شویو کورنیو سروی ، مانیټورینګ او د غیرغذایی موادو توزیع او د ګودام اداره کول مصئونیت اجتماعی
ارزگان چنارتو, گیزاب, دهراود, شهيد حساس, ترين کوت, ارزگان خاص, چوره
نیمروز کنگ, چهار بورجک, دل آرام, زرنچ, خاشرود, اصل چخانسور
هلمند موسی قلعه, گرشک, سنگین قلعه, باغران, کجکی, نهر سراج, واشیر, لشکرگاه, ناوه بارکزائی, ناد علی, مارجه, گرمسیر, نوزاد, ریگ خانشين, دیشو
کندهار نیش, دند, خاکریز, غورک, ژيری, ارغنداب, میوند, پنجوایی, دامان, شاه ولی کوت, ميانشين, شورابک, ریگ, اسپین بولدک, معروف, ارغستان, کندهار
زابل نو بهار, شینکی, شاه جوی, کاکر (خاک افغان), قلات, ارغنداب, دای چوپان, میزان, ترنگ و جلدک, اته غر
2020-01-01 2021-12-31 تحت کار
موسسه خیریه الخیر چاه آب مصئونیت اجتماعی
ننگرهار خیوه, کامه, سرخ رود, جلال آباد, بهسود
کابل بگرام, خاک جبار
2020-02-15 2020-04-15 تکمیل
شبکه صحی بین المللی و اداره کلتور عمومی مدنی روانی کاهش مرگ ومیر و مریضی زنان و اطفال و دیگر افرادی که در مناطق مشخص شده ولایت کنر زندگی می کنند صحت
کنر چپه دره, دره پیچ, اوته پور
2019-11-15 2020-06-30 تکمیل
خدمات خیریه کاتولیک EiE - تعلیم و ترربیه با کیفیت اضطراری برای اطفال بیجا شده در هرات تعلیم و تربیه
هرات هرات
2019-06-01 2020-04-30 تکمیل
ولت هنگر هیلفه ارتقا مهارتها: تقویت پیشرفت مهارتها ، ایجاد دیدگاه های آینده. زراعت ، مالداری و آبیاری
ننگرهار کامه, خیوه, گوشته, دره نور
2019-11-01 2023-04-30 تحت کار
همکاری های جهانی فارم تحقیقاتی زراعتی زراعت ، مالداری و آبیاری
بلخ مزار شریف
2020-01-01 2020-12-31 تحت کار
موسسه زنان برای زنان افغان مراکز حمایوی زنان و مشوره دهی مصئونیت اجتماعی
ننگرهار نازیان, در بابا, سرخ رود, بتی کوت, جلال آباد, کوز کنر, کامه, بهسود, رودات, شينواری, آچين, دره نور, ده بالا, گوشته, حصارک, چپرهار, خیوه, لعل پور, شیرزاد, خوگیانی, مومند دره, پچير و آگام, کوت
کنر اسد آباد, چپه دره, نورگل, سوکی, نرنگ و بادیل, غازی آباد, مرور, خاص کنر, بر کنر, اوته پور, دره پیچ, دانگام, شیگل و شلتان, ناری, سرکانو
سمنگان روی دو آب, ایبک, خرم و سارباغ, فیروز نخچیر, دره صوف بالا, حضرت سلطان, دره صوف پایان
تخار رستاق, خواجه غار, دشت قلعه, خواجه بهاندی, ینگی قلعه, درقد, ورسج, کلفگان, تالقان, حضر سموچ, بنگی, فرخار, نمک آب, چال, اشکمش, چاه آب, بهارک
کابل فرزه, گلدره, شکر دره, منگچک, کلکان, ده سبز, بگرام, کابل, خاک جبار, میر بچه کوت, موسهی, چهار آسیاب, استالف, قره باغ, پغمان, سروبی
جوزجان درزاب, قرقین, خمیاب, خواجه دوکوه, مينگجيک, آقچه, فیض آباد, خانقاه, شبرغان, مردیان
2019-07-01 2020-03-31 تکمیل
موسسه ادبی ، فرهنگی وقلم افغانستان ادبیات برای تغییر تعلیم و تربیه
کابل کابل
2019-11-26 2020-01-15 تکمیل
همکاری های جهانی غذا در مقابل کار برای خانم ها مصئونیت اجتماعی
بلخ مزار شریف
2020-01-01 2020-12-31 تحت کار
موسسه تدریس برای افغانستان (تدریس برای افغانستان ) تعلیم و تربیه
پروان جبل السراج, چاریکار, بگرام
2019-01-01 2020-12-31 تحت کار
اکسفام نووب کمک های همه جانبه اضطراری زراعتی ومعیشتی برای دهاقین بی بضاعت درولایت دایکندی A-06288 مصئونیت اجتماعی
دایکندی شهرستان, میرامور, نیلی, کجران
2020-03-10 2020-12-31 تحت کار
همکاری برای صلح و همبستگی دسترسی به عدالت مصئونیت اجتماعی
کندز کندوز
کابل کابل
2020-01-01 2020-12-31 تحت کار
ودان افغانستان اشخاص دارای نیازمندی های خاص مصئونیت اجتماعی
ننگرهار شينواری, بتی کوت, دره نور, کوز کنر, کامه, بهسود, رودات, کوت, جلال آباد, سرخ رود, چپرهار, نازیان, در بابا, خیوه, گوشته, لعل پور, خوگیانی, مومند دره, پچير و آگام, ده بالا, آچين
لغمان علی شینگ, قرغه‌يی, مهتر لام, علی نگار
کنر سوکی, نرنگ و بادیل, چپه دره, اسد آباد, دره پیچ, اوته پور, بر کنر, غازی آباد, خاص کنر, نورگل
نورستان وامه, وايگل, پارون
2020-01-01 2020-12-31 تحت کار
مؤسسه فرهنگی آموزشی و اجتماعی زنان افغانستان هر صدا شنیده میشود حکومت داری خوب
پروان جبل السراج, بگرام
2020-01-01 2020-12-31 تحت کار
د افغانستان د بیارغونی او سوونی پروگرامونه تریننګ های حرفوی و مسلکی برای عودت کنندګان افغان(TVET) مصئونیت اجتماعی
ننگرهار بهسود, کامه
لغمان قرغه‌يی, مهتر لام
کنر اسد آباد
2019-12-08 2020-09-07 تحت کار
حمایه بین المللی اطفال پروژه همه جانبه محافظت اطفال متکی به جامعه مصئونیت اجتماعی
فاریاب پشتون کوت, میمنه
سرپل سرپل, گوسفندی, سنگچارک
ننگرهار خیوه, کامه, جلال آباد, سرخ رود
کابل کابل
بلخ بلخ, شولگره, مزار شریف
جوزجان خواجه دوکوه, آقچه, شبرغان
2020-01-01 2020-12-31 تحت کار
موسسه خدماتی و تربیوی افغان تعلیمی و تربیتی تعلیم و تربیه
غزنی غزنی
2019-01-01 2020-12-31 تحت کار
موسسه الغرافه ۳۶۰ متر مربع مسجد، و و ضو خانه زیر بینا
فراه فراه
2019-07-06 2020-07-05 تکمیل
حمایت از زنان میدیکا افغانستان دادخواهی امن برای ازدواج سالم مصئونیت اجتماعی
هرات هرات
کابل کابل
بلخ مزار شریف
2019-05-01 2021-04-30 تحت کار
همکاری برای بهسازی جامعه دومین جشنواره ادبی شمالشرق زیر بینا
بدخشان فیض اباد
2020-02-20 2020-07-19 تحت کار
د افغانی معیوبینو لپاره بایسکل چلولو او بیارغونی تفریحی موسسه ابرار ارایه خدمات ثابت فزیوتراپی در ولایات فراه و پکتیا صحت
پکتیا گردیز
فراه فراه
2019-07-01 2020-06-30 تکمیل
مجادله برضد گرسنگی F7U-پاسخ اضطراری WASH برای جوامع در معرض خطر کویت 19 و مراکز صحی در ولایات دایکندی و هلمند صحت
دایکندی اشترلی, شهرستان, نیلی
هلمند ناد علی, نهر سراج
2020-05-10 2020-11-09 تحت کار