جمهوری اسلامی افغانستان

وزارت اقتصاد

ریاست انسجام موسسات غیر دولتی

د افغانستان اسلامی جمهوریت

داقتصاد وزارت

دغیر دولتی موسسو د انسجام ریاست

اسم موسسه اسم پروژه سکتور مربوطه
موقعیت
ولایت ولسوالی
تاریخ آغاز تاریخ ختم وضیعت
دکلیوبیارغونی پر مختیا ئی پروکرام موسسه توزیع مواد غذائی و پول نقد به فامیل های متضرر در جریان قرنطین در مقابل کوید ۱۹ مصئونیت اجتماعی
لغمان مهتر لام
نورستان دوآب, نورگرام
2020-05-01 2020-06-30 تکمیل
حمایت از مهاجرین ترمیم سرپناه برای خانواده های بیجا شده برگشته از طریق توزیع پول نقد مصئونیت اجتماعی
ارزگان دهراود, چوره
جوزجان آقچه, خواجه دوکوه, شبرغان
2020-05-01 2021-03-01 تکمیل
حمایت از مهاجرین تهیه آب آشامیدنی صحی و ترینینگ های حفظ الصحه برای عودت کننده گان و بیجا شده گان مصئونیت اجتماعی
ارزگان دهراود, چوره
ننگرهار خوگیانی, کوت
جوزجان شبرغان, فیض آباد
2020-05-01 2021-02-28 تکمیل
موسسه امداد وانکشاف سریع پیشگیری سریع Covid-19 یا ویروس کرونا در افغانستان صحت
نیمروز زرنچ
2020-05-01 2020-05-31 تکمیل
هیلو ترست ماین پاکی مصئونیت اجتماعی
ننگرهار جلال آباد
پنجشیر رخه
2019-07-01 2020-10-30 تکمیل
دی جوهانیتر فراهم کردن مراقبت های نجات بخش حیاتی تروما (ضربات و صدمات) و خدمات روانی برای مردم متاثر شده از منازعات در ساحات دوردست و غیر قابل دسترس ولایت کندز صحت
کندز حضرت امام صاحب, خان آباد, دشت ارچی, قلعه زال
2020-05-01 2021-04-30 تکمیل
تیری دیس هومز Ijtehma-4 (اجتماع چهار ) مصئونیت اجتماعی
ننگرهار بتی کوت, در بابا, مومند دره, چپرهار
لغمان قرغه‌يی, مهتر لام
کنر خاص کنر, نورگل
2020-05-01 2021-04-30 تکمیل
تحقیقا ت علمی وانکشاف جامعه ترمیم مکاتب هریک مولانا جلالدین بلخی در کابل و نوریانا کیشوال در پکتیکا تعلیم و تربیه
پکتیکا شرن
کابل کابل
2020-06-01 2020-09-30 تکمیل
هیت ناروی برای مهاجرین مساعدتهای حقوقی در زمینه حقوق مسکن ، زمین و املاک (HLP) برای افراد آسیب پذیر در شمال افغانستان(AFFM2019) مصئونیت اجتماعی
فاریاب میمنه
کندز کندوز
بلخ مزار شریف
2020-05-01 2021-04-30 تکمیل
موسسه براي كمك هاي انكشافي کمک های فصلی غیر مشروط unconditional Seasonal Support-Food زراعت ، مالداری و آبیاری
پکتیکا اورمماى, اومنه, تورو, شرن, نيکه, گیان
2020-03-01 2020-06-30 تکمیل
حمایت از مهاجرین گروپ های خود کفاء برای زنان مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
جوزجان شبرغان
2020-01-01 2020-08-31 تکمیل
هیئت معاونت بین المللی فرزند پرور مثبت صحت
هرات زنده جان, هرات
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل
بنیاد روپانی ایجاد و ترممیم کانال های زراعتی زراعت ، مالداری و آبیاری
بدخشان اشکاشم, واخان
2020-05-01 2021-12-31 تکمیل
بین المللی برای معلولین 'دسترسی به خدمات باکیفیت بازتوانی درافغانستان در کندز صحت
کندز کندوز
2019-07-01 2020-08-31 تکمیل
اکسفام نووب پروژه حمایت مصونیت غذایی برای بیجاشده گان داخلی به عنوان بخش از پاسخ دهی برای COVID-19 در افغانستان (A-06416) مبارزه با حوادث (اضطراری)
ننگرهار بهسود, جلال آباد
2020-06-01 2020-10-31 تکمیل
موسسه عمل اجتماعی برای التیام فقر Local Right Program مصئونیت اجتماعی
جوزجان خواجه دوکوه
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل
امداد انسانی برای زنان و کودکان افغانستان ارایه خدمات حقوقی و صحی برای مهاجرین در ننگرهار مصئونیت اجتماعی
ننگرهار جلال آباد
2020-06-01 2021-05-30 تکمیل
موسسه هماهنگی توسعه و بازسازی افغانستان فراهم سازی خدمات حمایوی برای افراد بیجاشده و غیر بیجا شده داخلی متاثر از جنگ در ولایات هرات،غور و بادغیس_غرب افغانستان مصئونیت اجتماعی
غور دولت یار
هرات شیندند, پشتون زرغون, کرخ
بادغیس قادس, قلعه نو, مقر
2020-05-01 2021-04-30 تکمیل
خدماتی و اجتماعی ثمرقند افغانستان توزیع بسته های رمضانی مصئونیت اجتماعی
بلخ بلخ
2020-05-10 2020-06-30 تکمیل
خدماتی و اجتماعی ثمرقند افغانستان حفاری 93 حلقه چاه آب آشامیدنی زراعت ، مالداری و آبیاری
بلخ بلخ, دهدادی, دولت آباد, مزار شریف, نهر شاهی, چار بولک, چمتال
2020-06-15 2020-08-15 تکمیل
موسسه خدمات اجتماعی و تخنیکی وطن پروژه توزیع کمک های موادی غذایی برای آسیب دیده گان از اثر جنگ نا امنی، حوادث طبعی، فامیل های میزبان و ساکنین آسیب پذیر منطقه مصئونیت اجتماعی
خوست سپیره, شمل, مندوزی
2020-06-01 2020-07-31 تکمیل
مجادله برضد گرسنگی D53-پاسخ WASH به کووید-19 برای آسیب¬پذیر ترین اطفال سوء تغذی و اجتماعات آنها به سطح مراکز تغذیه و خانواده. صحت
غور تولک, تيوره, شهرک, چغچران
2020-05-01 2020-10-31 تکمیل
مجادله برضد گرسنگی D52-واکنش صحی غرض حمایت از دسترسی مصئون به مراقبت های صحت مادر و باروری برای زنان آسیب¬پذیر ولایت هلمند. صحت
هلمند ناد علی
2020-05-15 2021-05-14 تکمیل
مجادله برضد گرسنگی ِD5Z-پاسخ به آب حفظ الصحه غرض رسیدگی به نیازهای مبرم افراد متضرر نهایت آسیب¬ پذیر ساکن ولایت دایکندی و غور. صحت
دایکندی کجران, کيتی
غور دولت یار, لعل و سرجنگل, چغچران
2020-05-01 2021-03-31 تکمیل
موسسه آقا خان برای اسکان توزیع مواد غذایی برای اشخاص نیارمند مبارزه با حوادث (اضطراری)
بدخشان ارغنج خواه, جرم, خواهان, دروازه بالا, دروازه پائین, شکي, شیغنان, واخان, وردوج, کران و منجان, کوف آب, یکمگان
2020-05-01 2020-06-30 تکمیل
مجادله برضد گرسنگی F7U-پاسخ اضطراری WASH برای جوامع در معرض خطر کویت 19 و مراکز صحی در ولایات دایکندی و هلمند صحت
دایکندی اشترلی, شهرستان, نیلی
هلمند ناد علی, نهر سراج
2020-05-10 2020-11-09 تکمیل
امداد انسانی برای زنان و کودکان افغانستان مرکز حمایوی برای زنان قربانی خشونت ۲ مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2020-04-01 2020-12-31 تکمیل
موسسه تقويت اجتماعي افغانستان تدابیر کوید ۱۹ برای فارمداران ، کوپراتیف های مالداری و سبزیجات زنجیره ارزش در ولایت بغلان زراعت ، مالداری و آبیاری
بغلان بغلان جدید, دوشی, پل خمری
2020-06-01 2020-06-30 تکمیل
ورلد ویژن انترنشنل پروژه پاسخگوئی (واش) به کوید 19 در غرب افغانستان - WASH Response to COVID-19 in the Western Region صحت
غور دولینه, چغچران
هرات اوبه, غوریان, هرات, پشتون زرغون, کهسان
بادغیس قلعه نو
2020-05-01 2020-10-31 تکمیل
همبستگی برای خانواده های افغان کوید ۱۹ جوزجان صحت
جوزجان آقچه, خانقاه, خمیاب, خواجه دوکوه, درزاب, شبرغان, فیض آباد, قرقین, مردیان, مينگجيک
2020-05-03 2020-10-03 تکمیل
همبستگی برای خانواده های افغان کوید ۱۹ سرپل صحت
سرپل بلخاب, سرپل, سنگچارک, سوزمه قلعه, صیاد, کوهستانات, گوسفندی
2020-05-03 2020-10-03 تکمیل
موسسه دفاع ازحقوق زنان افغان تیم صحی سیار صحت
نیمروز اصل چخانسور, زرنچ, چهار بورجک, کنگ
2020-06-15 2021-05-15 تکمیل
موسسه هماهنگی و توسعه جامعه بسیج سازی جامعه جهت تقویه خدمات واکسین در سطح جامعه صحت
ننگرهار بهسود, سرخ رود, کامه, کوز کنر
کنر خاص کنر, سوکی, نرنگ و بادیل
نورستان نورگرام, پارون
هلمند ناد علی, نهر سراج
کندهار ارغنداب, اسپین بولدک
2020-04-16 2021-04-11 تکمیل
موسسه تقويت اجتماعي افغانستان کمک های غذایی موسومی مبارزه با حوادث (اضطراری)
سرپل بلخاب, سرپل, کوهستانات
جوزجان آقچه, خمیاب, خواجه دوکوه, شبرغان
2020-06-01 2020-06-30 تکمیل
موسسه ابتکار برای متشبشین الهام بخش افغانستان ارایه خدمات ضد عفونی سازی محیط شهر کابل از طریق ریکشا ها سولری که توسط زنان اداره میشود مبارزه با حوادث (اضطراری)
کابل کابل
2020-06-06 2020-06-15 تکمیل
موسسه انکشاف و توانائی حمایت از پروگرام معلولیت و بازتوانی در حالیت اظطرار صحت
ارزگان ارزگان خاص, ترين کوت, دهراود, شهيد حساس, چنارتو, چوره, گیزاب
2019-12-15 2020-06-30 تکمیل
موسسه انکشاف و توانائی فراهم نمودن خدمات باز توانی به قربانیان ماین و افراد دارای معلولیت تعلیم و تربیه
ارزگان ترين کوت
کنر اسد آباد
2019-08-01 2020-02-28 تکمیل
موسسه انکشاف و توانائی خدمات باز توانی برای قربانیان ماین و افراد دارای معلولیت در ولایات ها کنر و ارزگان صحت
ارزگان ارزگان خاص, ترين کوت, دهراود, شهيد حساس, چنارتو, چوره, گیزاب
کنر اسد آباد, اوته پور, بر کنر, خاص کنر, دانگام, دره پیچ, سرکانو, سوکی, شیگل و شلتان, غازی آباد, مرور, ناری, نرنگ و بادیل, چپه دره
کابل کابل
2019-10-01 2020-08-31 تکمیل
موسسه انکشاف متداوم زراعت و دهات احداث نرسری های نهال های میوه یی و غیر میوه یی زراعت ، مالداری و آبیاری
لغمان قرغه‌يی
2019-07-25 2020-01-24 تکمیل
انکشافی افغان AD331-20-WFP-15 | توزیع مواد غذایی موسمی بدون قید و شرط/پاسخ به کوید-۱۹ - Unconditional Seasonal Support-Food/Prototype COVID-19 Response مصئونیت اجتماعی
خوست باک, خوست, صبری, قلندر
2020-06-01 2020-07-31 تکمیل
انجمن رهنمای خانواده UNFPA تنظیم خانواده و صحت باروری صحت
کابل کابل
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل
انجمن رهنمای خانواده IPPF کورفند صحت
کابل کابل
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل
ورلد ویژن انترنشنل تقویت سیستم صحی و جلوگیری از انتشار مرض کوید19 در کمپ های مهاجرین هرات - Support COVID19 Response in Herat IDP Sites صحت
هرات انجیل, هرات
2020-05-01 2020-09-30 تکمیل
وارچایلدبریتانیا پاسخگوی به حالات اضطرار ویروس کرونا مصئونیت اجتماعی
هرات انجیل, هرات, گذره
2020-05-31 2020-10-31 تکمیل
اجتماعی وفرهنگی پیوند امروز ایجاد ارتباط میان سکتور های عدالت رسمی و غیر رسمی حکومت داری خوب
سمنگان ایبک, خرم و سارباغ, فیروز نخچیر
کندز حضرت امام صاحب, علی آباد, کندوز
تخار تالقان, فرخار, ورسج
بغلان خنجان, دوشی, پل خمری
بلخ دهدادی, مزار شریف, نهر شاهی
جوزجان آقچه, خواجه دوکوه, شبرغان
2019-03-05 2020-06-30 تکمیل
موسسه سلامت رفاه و توانمند سازی اجتماعی مشاهده پارلمانی حکومت داری خوب
کابل کابل
2020-05-01 2021-04-30 تکمیل
دی جوهانیتر تدابیر عاجل نجات دهنده حیات در ولایات کندز، خوست و کابل جهت جلوگیری از مصاب شدن اشخاص آسیب پذیر به مکروب کرونا (کوید-19) صحت
خوست خوست, گربز
کندز حضرت امام صاحب, دشت ارچی, قلعه زال, چهار دره
کابل کابل
2020-06-01 2020-11-30 تکمیل
اسلامیک ریلیف ورد واید پاسخ بشردوستانه کوید 19 برای بیجاشدگان عودت کننده کان و مجامع میزبان در ننگرهار صحت
ننگرهار شينواری, کامه
2020-06-10 2020-07-25 تکمیل
گرحنده خیریه روغتیایی موسسه سیار کلینیک صحت
پکتیا احمد آباد, سید کرم, شواک, وزه جدران, گردیز
2020-01-01 2020-06-30 تکمیل
گرحنده خیریه روغتیایی موسسه سیار کلینیک صحت
پکتیکا اورگون, سرحوضه, شرن, مته خان, یحی خیل, یوسف خیل
2020-01-01 2020-06-30 تکمیل