جمهوری اسلامی افغانستان

وزارت اقتصاد

ریاست انسجام موسسات غیر دولتی

د افغانستان اسلامی جمهوریت

داقتصاد وزارت

دغیر دولتی موسسو د انسجام ریاست

اسم موسسه اسم پروژه سکتور مربوطه
موقعیت
ولایت ولسوالی
تاریخ آغاز تاریخ ختم وضیعت
موسسه اجتماعی به سازان توانمند سازی و جریان سازی عودت کنندگان REM مصئونیت اجتماعی
تخار تالقان
بلخ مزار شریف
2019-02-01 2020-04-30 تکمیل
حمایه بین المللی اطفال برنامه تقویت ظرفیت ها جهت نهادینه ساختن قانون حمایت از حقوق طفل و محافظت از حقوق طفل در افعانستان حکومت داری خوب
فاریاب قیصار, میمنه, پشتون کوت
کابل سروبی, کابل
بلخ خلم, شولگره, مزار شریف
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل
فزیوتراپی ومساعدت احیا مجدد برای افغانستان Supporting the Expansion of Afghan Scouting (Scout2) حمایت از رشد و توسعه سارندوی افغانستان تعلیم و تربیه
کابل کابل
2019-12-07 2021-09-06 تحت کار
موسسه حرکت به سوی مصونیت دادخواهی و اگاهی عامه حقوقی تعلیم و تربیه
بامیان بامیان, سیغان, شبر, یکاولنگ
2020-01-22 2021-01-21 تکمیل
افغانهای متاًثر از ماین بودجه یابی و مشوره دهی روحی/ روانی برای اشخاص دارای معلولیت مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2020-01-01 2020-03-31 تکمیل
کپ انامور کورس خیریه تعلیمی آموزشی تعلیم و تربیه
هرات هرات
2017-11-01 2022-10-31 تحت کار
فیروز کوه مستند سازی میراث های فرهنگی هرات و مشغول ساختن جوانان در حفظ میراث های فرهنگی تعلیم و تربیه
کابل کابل
2019-01-01 2020-02-28 تکمیل
فیروز کوه حفظ میراث های معماری افغانستان با تمرکز ویژه بر معماری داخلی خانه های اشرافی کابل در قرن نوزدهم میلادی زیر بینا
کابل کابل
2019-01-01 2020-12-31 تکمیل
د ابتدائی تعلیماتو او حرفوی زده کرو موسسه د ټولنې حفاظتي تدابیر د داخلي بېځایه شوو او بیرته را ستانه شوو کورنیو لپاره مصئونیت اجتماعی
ننگرهار بهسود, جلال آباد, خیوه, سرخ رود
لغمان قرغه‌يی
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل
د افغانی معیوبینو لپاره بایسکل چلولو او بیارغونی تفریحی موسسه ابرار تقویت ظرفیت های انعطاف پذیری جامعه و بهبود دسترسی به فرصت های معیشتی ضمن تقویت انسجام اجتماعی و ادغام مجدد عودت کننده گان و بیجا شده گان داخلی در ولایت های کابل و پنجشیر. مصئونیت اجتماعی
پنجشیر بازارک
کابل قره باغ, کابل
2020-01-01 2020-06-30 تکمیل
موسسه اجتماعی و توانمندسازی زنان افغانستان تقویت نهادهای جامعه مدنی توسط دادخواهی و ارتقای ظرفیت مصئونیت اجتماعی
هرات هرات
2020-01-02 2020-06-30 تکمیل
شبکه صحی بین المللی و اداره کلتور عمومی مدنی روانی برنامه آموزشی دیپلومه برای ارتقاء مشاورین روانی-اجتماعی به مشاور اجتماعی صحت صحت
کابل کابل
بلخ بلخ
2019-06-20 2022-06-19 تحت کار
موسسه هماهنگی توسعه و بازسازی افغانستان کمک های WFP برای عودت کننده گان در ولایت هرات مبارزه با حوادث (اضطراری)
هرات هرات
2020-01-01 2020-04-30 تکمیل
دکلیوبیارغونی پر مختیا ئی پروکرام موسسه Seasonal Support-Food/CBT مصئونیت اجتماعی
لغمان علی شینگ, علی نگار, قرغه‌يی, مهتر لام
2019-10-15 2020-01-14 تکمیل
مرکز آموزشی و مؤسسه بازسازی پرنیان دسترسی به عدالت و بالا بردن آگاهی در مورد مسایل حقوقی مصئونیت اجتماعی
بلخ خلم, شولگره, مرمل, کلدار
2020-01-22 2021-01-21 تکمیل
داکار برنامه میکانزم پاسخ به حالات اظطراری در افغانستان مصئونیت اجتماعی
پروان چاریکار
فاریاب میمنه
غزنی غزنی
سرپل سرپل
خوست خوست
پکتیا گردیز
ننگرهار جلال آباد
لوگر پل علم
لغمان مهتر لام
کنر اسد آباد
نورستان پارون
سمنگان ایبک
کندز کندوز
بدخشان فیض اباد
وردک میدانشهر
تخار تالقان
بغلان پل خمری
نیمروز زرنچ
کاپیسا محمودراقی
پنجشیر بازارک
هرات هرات
کابل کابل
بلخ مزار شریف
فراه فراه
هلمند لشکرگاه
بادغیس قلعه نو
کندهار کندهار
جوزجان شبرغان
2018-05-01 2021-04-30 تحت کار
موسسه کانادایئ برای اطفال متاثر از جنگ حمایت از پروسه محافظت و توانمندسازی اطفال افغانستان II مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2019-09-20 2021-03-31 تکمیل
وارچایلدبریتانیا تقویت پذیرش و پیوستن مجدد اطفال و کودکان بدون همراه و جدا شده که از طریق اسلام قلعه رد مرز میشوند، به خانواده های شان مصئونیت اجتماعی
هرات هرات
بادغیس آب کمری, قادس, قلعه نو, مقر
2019-11-03 2021-11-02 تحت کار
داکار ارائه کمکهای بشردوستانه برای بیجا شده گان داخلی، عودت کننده گاه و سایر افراد متضرر از جنگ یا آفات طبیعی از طریق تهیه آب آشامیدنی، حفظ الصحه و تعلیمات نظافت را در 19 ولایات مصئونیت اجتماعی
فاریاب میمنه
خوست خوست
پکتیا گردیز
ننگرهار جلال آباد
لوگر پل علم
لغمان مهتر لام
کنر اسد آباد
سمنگان ایبک
کندز کندوز
بدخشان فیض اباد
وردک میدانشهر
تخار تالقان
بغلان بغلان جدید
هرات هرات
کابل کابل
بلخ بلخ
فراه فراه
هلمند لشکرگاه
بادغیس قلعه نو
کندهار کندهار
جوزجان شبرغان
2016-08-23 2021-12-31 تحت کار
کمک های آسایش جهانی اعمار باب مکتب درمنطقه نهر شاهی تعلیم و تربیه
بلخ نهر شاهی
2018-10-16 2020-12-31 تکمیل
موسسه صلح، شفافیت ورهبری افغان ها برنامه آموزش انکشاف بشری برای دختران تعلیم و تربیه
هرات هرات
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل
موسسه انکشاف معیشت ، اقتصاد و زراعت پروژه ماهی پروری زراعت ، مالداری و آبیاری
بلخ بلخ, دهدادی, شورتیپه, شولگره, نهر شاهی
2019-07-27 2020-07-26 تکمیل
اداره بازسازی دهات افغان توزیع رایگان مواد غذائی و پول نقد برای بیجاه شده گان داخلی و متضررین حوادث طبیعی مصئونیت اجتماعی
فاریاب المار, اندخوی, بلچراغ, خان چارباغ, خواجه سبز پوش ولی, دولت آباد, شرین تگاب, غورماچ, قرغان, قرمقل, قیصار, میمنه, پشتون کوت, کوهستان, گرزیوان
سرپل بلخاب, سرپل, سنگچارک, سوزمه قلعه, صیاد, کوهستانات, گوسفندی
سمنگان ایبک, حضرت سلطان, خرم و سارباغ, دره صوف بالا, دره صوف پایان, روی دو آب, فیروز نخچیر
کندز حضرت امام صاحب, خان آباد, دشت ارچی, علی آباد, قلعه زال, چهار دره, کندوز
بغلان اندر آب, بغلان جدید, بورکه, تاله و برفک, جلگه, خنجان, خوست و فرنگ, ده صلاح, دهنه غوری, دوشی, فرنگ وغارو, نهرین, پل حصار, پل خمری, گذرگاه نور
بلخ بلخ, مزار شریف
جوزجان آقچه, خانقاه, خمیاب, خواجه دوکوه, درزاب, شبرغان, فیض آباد, قرقین, مردیان, مينگجيک
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل
موسسه انکشافی و تحقیقاتی جامعه تقویت اینده خانم ها و کودکان افغان توسط طرزالعمل های مختلف دادخواهی مصئونیت اجتماعی
ننگرهار بهسود
2019-11-20 2020-02-19 تکمیل
موسسه منسجم مشارکت کمکهای بشری Asset Creation زراعت ، مالداری و آبیاری
کنر سرکانو, شیگل و شلتان, غازی آباد, نرنگ و بادیل
نورستان وامه, پارون
2019-07-25 2020-01-24 تکمیل
زردوزی- مارکیت برای صعنت کاران افغان برنامه توانمند سازی اقتصادی و اجتماعی زنان افغان مصئونیت اجتماعی
ننگرهار جلال آباد
هرات هرات
کابل کابل
بلخ مزار شریف
2017-03-14 2021-06-30 تحت کار
مرکز تعلیمی زنان افغان پلان کاری ملی افغانستان در ارتباط به نقش خانم ها در صلح و امنیت- صفحه جدید تعلیم و تربیه
پکتیا گردیز
کابل کابل
بلخ بلخ
2016-11-01 2020-12-31 تکمیل
همکاری و انکشاف برای افغانستان صحتمندی (HRT-BPHS) صحت
هرات ادرسکن, انجیل, اوبه, زنده جان, شیندند, غوریان, فارسی, نیظام شهید, هرات, پشتون زرغون, چشت شريف, کرخ, کشک (روبات سنگی), کشک کهنه, کهسان, گذره, گلران
2019-01-01 2021-06-30 تحت کار
د هیواد د بیاودانولو صحی او بشری مرستو تولنه گسترش واکسیناسیون در جامعه با استفاده از استراتژی تیم های سیار صحت
پکتیا احمد آباد, جاجی, جانی خیل, دند و پتان, سید کرم, لاجه احمد خیل, وزه جدران, چمکنی, گردیز
2019-10-20 2021-03-20 تکمیل
خدمات خیریه کاتولیک EiE - تعلیم و ترربیه با کیفیت اضطراری برای اطفال بیجا شده در هرات تعلیم و تربیه
هرات هرات
2019-06-01 2020-09-30 تکمیل
موسسه خدمات صحی و انکشافی برای جوانان افغانستان توانمندسازی قربانیان قاچاق انسان مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2019-04-20 2020-04-20 تکمیل
نوی مشورتی او مرستندویه موسسه عمار پلچک، دیوار استنادی، کانال و هموارکاری سرک ها مصئونیت اجتماعی
کنر شیگل و شلتان
2019-08-15 2020-02-14 تکمیل
ولت هنگر هیلفه بهبود و دسترسی به حفظ الصحه، آب آشامیدنی و سرپناه برای عودت کننده گان و بیجاشدگان داخلی درولایت ننگرهار مصئونیت اجتماعی
ننگرهار بتی کوت, بهسود, جلال آباد, رودات, سرخ رود, کوت
2018-09-01 2020-12-31 تکمیل
موسسه همکاری برای صحت معارف و انکشاف برنامه تغذی تکمیلی هدفمند ولایت تخار صحت
تخار اشکمش, بنگی, بهارک, تالقان, حضر سموچ, خواجه بهاندی, خواجه غار, درقد, دشت قلعه, رستاق, فرخار, نمک آب, ورسج, چال, چاه آب, کلفگان, ینگی قلعه
2020-01-01 2020-06-30 تکمیل
موسسه ديدبان حقوق اساسي افغانستان دسترسی دختران به آموزش با کیفیت تعلیم و تربیه
کابل استالف, سروبی, شکر دره, فرزه, قره باغ, گلدره
2018-03-31 2021-03-31 تکمیل
نکزاس ای ایند ایم اگر یلایف ریسرچ Women's Scholarship Endowment (WSE) تعلیم و تربیه
کابل کابل
2018-09-27 2023-09-26 تحت کار
موسسه خدمات صحی و انشکافی تعلیمی افغان اموزش داپلر و التراسوند صحت
هرات هرات
کابل کابل
2020-01-01 2020-03-31 تکمیل
افغان پلاننگ اجنسی حمایت ومانیتورینگ ازبیجاشدگان داخلی وعودت کنندگان مصئونیت اجتماعی
ارزگان ترين کوت
هلمند لشکرگاه
کندهار کندهار
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل
هیلو ترست ماین پاکی مصئونیت اجتماعی
لوگر پل علم
لغمان قرغه‌يی
سمنگان روی دو آب
بغلان پل خمری
بلخ بلخ
جوزجان درزاب
2016-12-12 2020-03-31 تکمیل
آئینه مرکز مطبوعاتی وکلتوری افغان مالیات جمع اوری وصفایی انلاین مصئونیت اجتماعی
بلخ مزار شریف
2019-11-17 2020-11-16 تکمیل
خدمات خیریه کاتولیک CBE Private Fund اولویت های حیاتی تعلیم و تربیه در افغانستان تعلیم و تربیه
دایکندی سنگتخت
غور دولت یار, شهرک, لعل و سرجنگل
بامیان یکاولنگ
هرات ادرسکن, کرخ, گذره
2016-10-01 2020-09-30 تکمیل
مؤسسه افغانها برای فردا کمک های بشر دوستانه فصلی مصئونیت اجتماعی
کابل بگرام, ده سبز
2020-01-01 2020-03-31 تکمیل
مرکز اجتماعی معلولین ترویج دمکراسی فراگیر و حقوق اشخاص دارای معلولیت در افغانستان مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2018-03-01 2020-02-29 تکمیل
همبستگی برای خانواده های افغان پروگرام متمم غذایی صحت
سرپل بلخاب, سرپل, سنگچارک, سوزمه قلعه, صیاد, کوهستانات, گوسفندی
2020-01-01 2020-07-31 تکمیل
بلند بردن سطح دانش و توانمندی افغانها SCI-BMZ-KDZ صحت
کندز حضرت امام صاحب, خان آباد, کندوز
2019-04-01 2020-11-30 تکمیل
بلند بردن سطح دانش و توانمندی افغانها UNDP-Malaria صحت
کندز حضرت امام صاحب, خان آباد, دشت ارچی, علی آباد, قلعه زال, چهار دره, کندوز
2019-04-01 2020-12-31 تکمیل
مؤسسه هماهنگی کمکهای انسانی مدیریت ٬حفظ ومراقبت مرکز توزیع کمک های نقدی ملل متحد در امور مهاجرین وپناهنده گان (TC) و پروژه افراد دارای نیازمندی های خاص(PSN) مصئونیت اجتماعی
غور چغچران
هرات هرات
فراه فراه
بادغیس قلعه نو
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل
موسسه دسترسی برای اشخاص دارای معیوبیت حقوق شهروندی و امتیازات معلولین مصئونیت اجتماعی
خوست خوست
پکتیا گردیز
2020-01-01 2022-12-31 تحت کار
موسسه برای انکشاف پایدار افزایش فرصت های اقتصادی برای زنان افغان از طریق صنایع دستی مصئونیت اجتماعی
غور لعل و سرجنگل, چهار سده
2019-01-14 2020-01-14 تکمیل
همبستگی برای خانواده های افغان برنامه جامعه محور محافظت از اطفال صحت
فاریاب میمنه
سرپل سرپل, سنگچارک
کندز حضرت امام صاحب, خان آباد, کندوز
تخار تالقان, خواجه بهاندی, رستاق
2019-11-12 2020-10-06 تکمیل