جمهوری اسلامی افغانستان

وزارت اقتصاد

ریاست انسجام موسسات غیر دولتی

د افغانستان اسلامی جمهوریت

داقتصاد وزارت

دغیر دولتی موسسو د انسجام ریاست

اسم موسسه اسم پروژه سکتور مربوطه
موقعیت
ولایت ولسوالی
تاریخ آغاز تاریخ ختم وضیعت
موسسه همکاری برای صحت معارف و انکشاف برنامه تغذی تکمیلی هدفمند ولایت سمنگان صحت
سمنگان ایبک, حضرت سلطان, خرم و سارباغ, دره صوف بالا, دره صوف پایان, روی دو آب, فیروز نخچیر
2020-01-01 2020-06-30 تکمیل
موسسه همکاری برای صحت معارف و انکشاف برنامه تغذی تکمیلی هدفمند ولایت نورستان صحت
نورستان برگ متال, دوآب, ماندول, نورگرام, وامه, وايگل, پارون, کامدیش
2020-01-01 2020-06-30 تکمیل
بشری خیریه موسسه یک جاسازی حمایت غذای و بدیل معیشت مصئونیت اجتماعی
هلمند لشکرگاه, ناد علی
2020-01-01 2020-08-14 تکمیل
دافغانستان د بیا ودانولو ملی موسسه کمکهای اضطراری کشاورزی به کشاورزان ناامن کندهار زراعت ، مالداری و آبیاری
ارزگان ارزگان خاص
2020-03-01 2020-12-31 تکمیل
ورلد ویژن انترنشنل پروژه حمایت تغذی در حالت اضطرار برای بیجاشدگان/بازگشته گان و جوامع بومی در ولایات هرات و بادغیس - PCA Nutrition صحت
هرات کرخ
2019-09-01 2020-12-31 تکمیل
انکشافی افغان AD327-20-WFP-12 | توزیع مواد غذایی موسمی بدون قید و شرط - Unconditional Seasonal Support - Food مصئونیت اجتماعی
پکتیا زرمت, سید کرم, وزه جدران
2020-03-01 2020-06-30 تکمیل
ورلد ویژن انترنشنل پروژه بهبود معیشت برای آسیب دیده گان خشکسالی مناطق بومی ولایت بادغیس - AHF - Livelihood Recovery زراعت ، مالداری و آبیاری
بادغیس آب کمری, بالامرغاب, قادس, مقر
2019-08-15 2020-04-30 تکمیل
نوی مشورتی او مرستندویه موسسه توزیع کمک مواد غذایی مبارزه با حوادث (اضطراری)
هرات ادرسکن, زاول, زیرکوه, شیندند, فارسی, پشت کوه, کوه زور, گذره
2020-03-01 2020-06-30 تکمیل
انجمن مهاجرين دنمارک کمک به بیجاه شده گان افغان در احیای مجدد و گزار از اضطرار به انکشاف مصئونیت اجتماعی
کابل خاک جبار, پغمان, کابل
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل
موسسه همکاری برای صحت معارف و انکشاف خدمات واکسیناسیون دوررس به سطح جامعه ولایت نورستان صحت
نورستان برگ متال, دوآب, ماندول, نورگرام, وامه, وايگل, پارون, کامدیش
2019-10-22 2021-03-22 تکمیل
ورلد ویژن انترنشنل تعلیمات اولیه اضطراری برای اطفال در بادغیس - AHF - EiE تعلیم و تربیه
بادغیس بالامرغاب, جوند
2019-08-01 2020-07-31 تکمیل
موسسه همکاری برای صحت معارف و انکشاف خدمات واکسیناسیون دوررس به سطح جامعه ولایت تخار صحت
تخار اشکمش, بنگی, بهارک, تالقان, حضر سموچ, خواجه بهاندی, خواجه غار, درقد, دشت قلعه, رستاق, فرخار, نمک آب, ورسج, چال, چاه آب, کلفگان, ینگی قلعه
2019-10-22 2021-03-22 تکمیل
اتحاد معاونت برای مکاتب افغانستان پروژه حفظ الصحه تعلیم و تربیه
فاریاب اندخوی, خان چارباغ
2020-10-01 2021-12-31 تحت کار
بین المللی برای معلولین مساعدت های بشری برای افراد آسیب پذیر در بحران های طولانی و شرایط پس از جنگ مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
کندهار کندهار
2020-04-01 2021-03-31 تکمیل
موسسه خدمات صحي و اجتماعي پروژه صحی باروری وزنان معتاد به مواد مخدر صحت
کابل کابل
2019-10-01 2020-10-31 تکمیل
موسسسه ارتقای توانمندی های زنان Hamoon Health Center صحت
فراه فراه
2019-05-01 2020-04-30 تکمیل
خدمات طبی جاپان زراعت دشت ګمبیری زراعت ، مالداری و آبیاری
ننگرهار کوز کنر
2019-01-01 2020-12-31 تکمیل
خدمات طبی جاپان حفظ و مراقبت پروژه ها زراعت ، مالداری و آبیاری
ننگرهار بهسود, خیوه, کامه
2019-01-01 2020-12-31 تکمیل
موسسه تحقیق و مطالعات پرسش مداخله آموزشی: فراهم ساختن دسترسی به آموزش و پرورش برای اطفال هندو و سیک افغان تعلیم و تربیه
غزنی غزنی
ننگرهار جلال آباد
کابل کابل
2019-12-01 2021-12-01 تحت کار
خدمات طبی جاپان سربند مروارید ۲ زراعت ، مالداری و آبیاری
ننگرهار خیوه
2018-10-01 2020-10-31 تکمیل
خدماتی و اجتماعی ثمرقند افغانستان حمایت خانواده و اطفال یتیم مصئونیت اجتماعی
بلخ مزار شریف
2020-03-01 2021-03-01 تکمیل
موسسه خیریه امام باقر افغانستان کمک رسانی برای خانواده های شهدا وایتام نیازمند مصئونیت اجتماعی
هرات هرات
2019-01-01 2020-01-01 تکمیل
مرکز تربیوی و انکشافی افغانستان عرضه خدمات صحی، سؤتغذی و خدمات حمایتی روانی اجتماعی برای بیجا شدگان وزیرستان شمالی و تیم های سیار برای بیجاه شدگان داخلی صحت
خوست گربز
2017-12-01 2020-07-31 تکمیل
موسسه نابینایان افغانستان کار در مقابل غذا (Asset Creation - Food) مصئونیت اجتماعی
لغمان علی شینگ
2020-03-01 2020-08-31 تکمیل
موسسه روابط و همکاری زنان محافظیت از حیات وحش پلنگ برفی زراعت ، مالداری و آبیاری
بدخشان زیباک
2020-03-01 2021-08-31 تحت کار
موسسه مصؤنیت اجتماعی زنان افغان آموزش و آگاهی دهی بهداشت قاعدگی (حفظ الصحه عادت ماهوار) برای زنان و دختران روستایی صحت
کابل شکر دره, گلدره
2020-05-01 2020-07-31 تکمیل
انکشافی افغان AD326-20-MRR-06 | بسیج جامعه و انکشاف نهادهای محلی - Community Mobilization and Institutions Development مصئونیت اجتماعی
ارزگان ترين کوت
زابل قلات
2020-01-27 2023-01-26 تحت کار
جمعیت کمک های انسانی اعمار شبکه آبرسانی مصئونیت اجتماعی
کندز خان آباد
2020-03-05 2020-08-05 تکمیل
دافغانستان د بیا ودانولو ملی موسسه تأمین آب آشامیدنی برای مردم روستایی ، در منطقه جنوبی افغانستان مبارزه با حوادث (اضطراری)
ارزگان ارزگان خاص
هلمند لشکرگاه
کندهار کندهار
2020-03-01 2020-12-31 تکمیل
جمعیت کمک های انسانی اعمار شبکه ابرسانی مصئونیت اجتماعی
خوست نادر شاه کوت
2020-03-05 2020-06-05 تکمیل
اکسفام نووب کمک های فصلی غذایی برای خانواده های دارای عدم مصئونیت غذایی فصلی A-06273 مصئونیت اجتماعی
هرات هرات
2020-03-01 2020-06-30 تکمیل
انستیتوت مطالعات اقتصادی و پالیسی البیرونی خلاصه توضیحات خوب یا خدمات پشتیبانی فنی و مشورتی از مدل سازی CGE برای SDG و شبیه سازی GTAP برای افغانستان حکومت داری خوب
کابل کابل
2019-09-12 2020-03-11 تکمیل
دافغانستان دتولنیز ، کلتوری ، پوهاوی او بیارغاونی موسسه د لویانو زده کړو ارزیابي کول تعلیم و تربیه
کابل کابل
بلخ مزار شریف
2020-01-01 2020-01-30 تکمیل
موسسه براي كمك هاي انكشافي کمک های فصلی غیر مشروط unconditional Seasonal Support-Food زراعت ، مالداری و آبیاری
پکتیکا اورمماى, اومنه, تورو, شرن, نيکه, گیان
2020-03-01 2020-06-30 تکمیل
موسسه هماهنگی توسعه و بازسازی افغانستان جمعیت آسیب پذیر در زندان هرات مصئونیت اجتماعی
هرات انجیل, زنده جان, هرات, کرخ, گذره
2015-04-20 2020-06-30 تکمیل
موسسه بهزیستی تحرک عرضه خدمات صحی وارتقای میعشیت پایدار , برنامه سکتور صحت برای محوخشونت مبتنی بر جنسیت 2020 صحت
دایکندی اشترلی, خدیر, سنگتخت, شهرستان, میرامور, نیلی, کجران, کيتی
بامیان بامیان, شبر, ورث, پنجاب, کهمرد, یکاولنگ
نیمروز زرنچ
بادغیس آب کمری, بالامرغاب, جوند, غورماچ, قادس, قلعه نو, مقر
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل
موسسه برنامه انکشافی صحی و اجتماعی صحتمندی صحت
ارزگان ارزگان خاص, ترين کوت, دهراود, شهيد حساس, چنارتو, چوره, گیزاب
2019-01-01 2021-07-31 تحت کار
موسسه ندای زن مرکز حمایوی زنان, مرکز مشوره دهی فامیلی و دارالمشوره حقوقی ولایت هرات مصئونیت اجتماعی
هرات هرات
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل
موسسه ندای زن مرکز حمایوی زنان, مرکز مشوره دهی فامیلی و دارالمشوره حقوقی ولایت بادغیس مصئونیت اجتماعی
بادغیس آب کمری, قادس, قلعه نو, مقر
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل
کمک های کلیسای هنگری آموزش حرفه دستکول دوزی و خامک دوزی مصئونیت اجتماعی
بلخ نهر شاهی
2019-08-05 2020-02-05 تکمیل
موسسه ندای زن مرکز حمایوی زنان و مرکز مشوره دهی فامیلی ولایت غور مصئونیت اجتماعی
غور چغچران
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل
حمایت از مهاجرین توزیع کوپن غذایی مصئونیت اجتماعی
سرپل گوسفندی
2020-02-15 2020-06-15 تکمیل
حمایت از مهاجرین کمک برای زنان محبوس مصئونیت اجتماعی
سرپل سرپل
جوزجان شبرغان
2020-03-01 2021-02-28 تکمیل
موسسه خدما ت بشری افغانستان برنامه بورسیه آشنایی با لسان انگلیسی English Access Microscholarship Program تعلیم و تربیه
بلخ مزار شریف
2019-01-01 2020-12-31 تکمیل
همکاری های جهانی محبس زنان و اطفال مصئونیت اجتماعی
هرات هرات
2019-08-01 2020-07-31 تکمیل
هماهنگی کمکها برای افغان ها ایمرجنسی واش مصئونیت اجتماعی
هلمند ناد علی
2020-03-01 2020-06-30 تکمیل
همکاری های جهانی آموزش قالینبافی به خانم ها مصئونیت اجتماعی
بغلان پل خمری
2019-07-01 2020-10-31 تکمیل
موسسه زنان برای زنان افغان مراکز حمایوی زنان و مشوره دهی مصئونیت اجتماعی
ننگرهار آچين, بتی کوت, بهسود, جلال آباد, حصارک, خوگیانی, خیوه, در بابا, دره نور, ده بالا, رودات, سرخ رود, شينواری, شیرزاد, لعل پور, مومند دره, نازیان, پچير و آگام, چپرهار, کامه, کوت, کوز کنر, گوشته
کنر اسد آباد, اوته پور, بر کنر, خاص کنر, دانگام, دره پیچ, سرکانو, سوکی, شیگل و شلتان, غازی آباد, مرور, ناری, نرنگ و بادیل, نورگل, چپه دره
سمنگان ایبک, حضرت سلطان, خرم و سارباغ, دره صوف بالا, دره صوف پایان, روی دو آب, فیروز نخچیر
تخار اشکمش, بنگی, بهارک, تالقان, حضر سموچ, خواجه بهاندی, خواجه غار, درقد, دشت قلعه, رستاق, فرخار, نمک آب, ورسج, چال, چاه آب, کلفگان, ینگی قلعه
کابل استالف, بگرام, خاک جبار, ده سبز, سروبی, شکر دره, فرزه, قره باغ, منگچک, موسهی, میر بچه کوت, پغمان, چهار آسیاب, کابل, کلکان, گلدره
جوزجان آقچه, خمیاب, خواجه دوکوه, درزاب, شبرغان, فیض آباد, قرقین, مردیان, مينگجيک
2017-11-08 2020-12-31 تکمیل
هماهنگی کمکها برای افغان ها ایمرجنسی واش صحت
کندهار میوند
2020-03-01 2020-06-30 تکمیل
هماهنگی کمکها برای افغان ها ایمرجنسی واش صحت
کندهار میوند
2020-03-01 2020-06-30 تکمیل