جمهوری اسلامی افغانستان

وزارت اقتصاد

ریاست انسجام موسسات غیر دولتی

د افغانستان اسلامی جمهوریت

داقتصاد وزارت

دغیر دولتی موسسو د انسجام ریاست

اسم موسسه اسم پروژه سکتور مربوطه
موقعیت
ولایت ولسوالی
تاریخ آغاز تاریخ ختم وضیعت
خدمات طبی جاپان زراعت دشت ګمبیری زراعت ، مالداری و آبیاری
ننگرهار کوز کنر
2019-01-01 2020-12-31 تحت کار
خدمات طبی جاپان حفظ و مراقبت پروژه ها زراعت ، مالداری و آبیاری
ننگرهار بهسود, کامه, خیوه
2019-01-01 2020-12-31 تحت کار
موسسه تحقیق و مطالعات پرسش مداخله آموزشی: فراهم ساختن دسترسی به آموزش و پرورش برای اطفال هندو و سیک افغان تعلیم و تربیه
غزنی غزنی
ننگرهار جلال آباد
کابل کابل
2019-12-01 2021-12-01 تحت کار
خدمات طبی جاپان سربند مروارید ۲ زراعت ، مالداری و آبیاری
ننگرهار خیوه
2018-10-01 2020-10-31 تحت کار
خدماتی و اجتماعی ثمرقند افغانستان حمایت خانواده و اطفال یتیم مصئونیت اجتماعی
بلخ مزار شریف
2020-03-01 2021-03-01 تحت کار
مرکز تربیوی و انکشافی افغانستان عرضه خدمات صحی، سؤتغذی و خدمات حمایتی روانی اجتماعی برای بیجا شدگان وزیرستان شمالی و تیم های سیار برای بیجاه شدگان داخلی صحت
خوست گربز
2017-12-01 2020-07-31 تحت کار
موسسه نابینایان افغانستان کار در مقابل غذا (Asset Creation - Food) مصئونیت اجتماعی
لغمان علی شینگ
2020-03-01 2020-08-31 تحت کار
موسسه روابط و همکاری زنان محافظیت از حیات وحش پلنگ برفی زراعت ، مالداری و آبیاری
بدخشان زیباک
2020-03-01 2021-08-31 تحت کار
موسسه مصؤنیت اجتماعی زنان افغان آموزش و آگاهی دهی بهداشت قاعدگی (حفظ الصحه عادت ماهوار) برای زنان و دختران روستایی صحت
کابل گلدره, شکر دره
2020-03-02 2020-04-30 تکمیل
انکشافی افغان AD326-20-MRR-06 | بسیج جامعه و انکشاف نهادهای محلی - Community Mobilization and Institutions Development مصئونیت اجتماعی
ارزگان ترين کوت
زابل قلات
2020-01-27 2023-01-26 تحت کار
جمعیت کمک های انسانی اعمار شبکه آبرسانی مصئونیت اجتماعی
کندز خان آباد
2020-03-05 2020-08-05 تحت کار
دافغانستان د بیا ودانولو ملی موسسه تأمین آب آشامیدنی برای مردم روستایی ، در منطقه جنوبی افغانستان مبارزه با حوادث (اضطراری)
ارزگان ارزگان خاص
هلمند لشکرگاه
کندهار کندهار
2020-03-01 2020-12-31 تحت کار
جمعیت کمک های انسانی اعمار شبکه ابرسانی مصئونیت اجتماعی
خوست نادر شاه کوت
2020-03-05 2020-06-05 تکمیل
اکسفام نووب کمک های فصلی غذایی برای خانواده های دارای عدم مصئونیت غذایی فصلی A-06273 مصئونیت اجتماعی
هرات هرات
2020-03-01 2020-06-30 تکمیل
انستیتوت مطالعات اقتصادی و پالیسی البیرونی خلاصه توضیحات خوب یا خدمات پشتیبانی فنی و مشورتی از مدل سازی CGE برای SDG و شبیه سازی GTAP برای افغانستان حکومت داری خوب
کابل کابل
2019-09-12 2020-03-11 تکمیل
دافغانستان دتولنیز ، کلتوری ، پوهاوی او بیارغاونی موسسه د لویانو زده کړو ارزیابي کول تعلیم و تربیه
کابل کابل
بلخ مزار شریف
2020-01-01 2020-01-30 تکمیل
موسسه براي كمك هاي انكشافي کمک های فصلی غیر مشروط unconditional Seasonal Support-Food زراعت ، مالداری و آبیاری
پکتیکا نيکه, اومنه, شرن, تورو, اورمماى, گیان
2020-03-01 2020-06-30 تکمیل
موسسه هماهنگی توسعه و بازسازی افغانستان جمعیت آسیب پذیر در زندان هرات مصئونیت اجتماعی
هرات گذره, هرات, کرخ, انجیل, زنده جان
2015-04-20 2020-06-30 تکمیل
موسسه بهزیستی تحرک عرضه خدمات صحی وارتقای میعشیت پایدار , برنامه سکتور صحت برای محوخشونت مبتنی بر جنسیت 2020 صحت
دایکندی کجران, نیلی, میرامور, شهرستان, اشترلی, سنگتخت, خدیر, کيتی
بامیان یکاولنگ, کهمرد, شبر, بامیان, پنجاب, ورث
نیمروز زرنچ
بادغیس قادس, جوند, قلعه نو, مقر, بالامرغاب, غورماچ, آب کمری
2020-01-01 2020-12-31 تحت کار
موسسه برنامه انکشافی صحی و اجتماعی صحتمندی صحت
ارزگان ارزگان خاص, چوره, چنارتو, گیزاب, ترين کوت, شهيد حساس, دهراود
2019-01-01 2021-07-31 تحت کار
موسسه ندای زن مرکز حمایوی زنان, مرکز مشوره دهی فامیلی و دارالمشوره حقوقی ولایت هرات مصئونیت اجتماعی
هرات هرات
2020-01-01 2020-12-31 تحت کار
موسسه ندای زن مرکز حمایوی زنان, مرکز مشوره دهی فامیلی و دارالمشوره حقوقی ولایت بادغیس مصئونیت اجتماعی
بادغیس مقر, قلعه نو, قادس, آب کمری
2020-01-01 2020-12-31 تحت کار
کمک های کلیسای هنگری آموزش حرفه دستکول دوزی و خامک دوزی مصئونیت اجتماعی
بلخ نهر شاهی
2019-08-05 2020-02-05 تکمیل
موسسه ندای زن مرکز حمایوی زنان و مرکز مشوره دهی فامیلی ولایت غور مصئونیت اجتماعی
غور چغچران
2020-01-01 2020-12-31 تحت کار
حمایت از مهاجرین توزیع کوپن غذایی مصئونیت اجتماعی
سرپل گوسفندی
2020-02-15 2020-06-15 تکمیل
حمایت از مهاجرین کمک برای زنان محبوس مصئونیت اجتماعی
سرپل سرپل
جوزجان شبرغان
2020-03-01 2021-02-28 تحت کار
موسسه خدما ت بشری افغانستان برنامه بورسیه آشنایی با لسان انگلیسی English Access Microscholarship Program تعلیم و تربیه
بلخ مزار شریف
2019-01-01 2020-12-31 تحت کار
همکاری های جهانی محبس زنان و اطفال مصئونیت اجتماعی
هرات هرات
2019-08-01 2020-07-31 تحت کار
همکاری های جهانی چاه های نیمه عمیق مصئونیت اجتماعی
بلخ مزار شریف
2019-02-01 2020-01-31 تکمیل
هماهنگی کمکها برای افغان ها ایمرجنسی واش مصئونیت اجتماعی
هلمند ناد علی
2020-03-01 2020-06-30 تکمیل
همکاری های جهانی اطفال روی جاده مصئونیت اجتماعی
بلخ مزار شریف
2019-02-01 2020-01-31 تکمیل
همکاری های جهانی آموزش قالینبافی به خانم ها مصئونیت اجتماعی
بغلان پل خمری
2019-07-01 2020-06-30 تکمیل
هماهنگی کمکها برای افغان ها ایمرجنسی واش صحت
کندهار میوند
2020-03-01 2020-06-30 تکمیل
مؤسسه هماهنگی کمکهای انسانی کمک های زراعت ومعیشت برای دهاقین بی بضاعت زراعت ، مالداری و آبیاری
هرات زنده جان, انجیل
2020-03-01 2020-12-31 تحت کار
هماهنگی کمکها برای افغان ها ایمرجنسی واش صحت
کندهار میوند
2020-03-01 2020-06-30 تکمیل
همکاری های جهانی کمک به کودکان در زندان زنان مصئونیت اجتماعی
هرات هرات
2019-08-01 2020-07-31 تحت کار
همکاری های جهانی پروگرام انکشاف حرفه مصئونیت اجتماعی
هرات هرات
2019-04-01 2020-03-31 تکمیل
همکاری های جهانی مکتب ناشنوایان تعلیم و تربیه
غور چغچران
2019-07-01 2020-06-30 تکمیل
افغان اید کمک های غیرغذایی برای بیجاشده گان مبارزه با حوادث (اضطراری)
غور چغچران
ننگرهار سرخ رود, جلال آباد, بهسود
2019-08-01 2020-04-30 تکمیل
همکاری های جهانی آگاهی دهی درمورد بیماری شکر صحت
بغلان پل خمری
2019-01-10 2020-12-31 تحت کار
بنیاد اقا خان برنامه میثاق شهروندی - CCAP 8 حکومت داری خوب
سمنگان حضرت سلطان, روی دو آب, خرم و سارباغ
بغلان بغلان جدید, پل خمری, گذرگاه نور, ده صلاح, پل حصار
کابل کابل
2017-05-06 2020-09-30 تحت کار
موسسه مجتمع جامعه مدني افغانستان با هم برای عدالت To gather for Justice مصئونیت اجتماعی
ارزگان ترين کوت
کندز کندوز
بغلان بغلان جدید
کابل کابل
بلخ مزار شریف
هلمند لشکرگاه
کندهار کندهار
2020-02-01 2021-08-31 تحت کار
اداره بازسازی دهات افغان توزیع پول نقد برای افراد نیازمند و آسیب پذیر مصئونیت اجتماعی
فاریاب میمنه
سمنگان ایبک
بلخ مزار شریف
2020-05-01 2020-06-30 تکمیل
مؤسسه فرشته نجات پرورشگاه فرشته نجات مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2019-01-01 2020-01-01 تکمیل
لشکر ترحم تحکیم ثبات ساحات شهری زیر بینا
کابل کابل
2019-11-14 2022-12-31 تحت کار
موسسه خدماتی علوم عدلی تجدید مواد درسی طب عدلی تعلیم و تربیه
کابل کابل
2019-09-15 2020-10-15 تحت کار
شلتر نو انترنشنل پروگرام سوادآموزی، حفظ الصحه ومهارت های تجارت های کوچک تعلیم و تربیه
هرات هرات
2020-03-01 2021-02-28 تحت کار
شلتر نو انترنشنل توزیع مواد غذایی از جیره غذایی ماهانه حمایت های فصلی بی قید و شرط مصئونیت اجتماعی
هرات هرات
2019-10-10 2020-01-09 تکمیل
دسولی ریشی پولیو زراعت ، مالداری و آبیاری
ننگرهار بهسود
2020-01-21 2021-01-21 تحت کار
موسسه دست به دست افغانستان ادغام اعمار صلح در برنامه معیشت پایدار اقتصادی توسط خانواده ها در ولایت بلخ مصئونیت اجتماعی
بلخ مزار شریف
2020-03-01 2022-08-31 تحت کار