جمهوری اسلامی افغانستان

وزارت اقتصاد

ریاست انسجام موسسات غیر دولتی

د افغانستان اسلامی جمهوریت

داقتصاد وزارت

دغیر دولتی موسسو د انسجام ریاست

اسم موسسه اسم پروژه سکتور مربوطه
موقعیت
ولایت ولسوالی
تاریخ آغاز تاریخ ختم وضیعت
اکسفام نووب کمک های بشردوستانه و پاسخ دهی به آسیب دیده گان برف کوچ در ولایت دایکندی A-06384 مصئونیت اجتماعی
دایکندی خدیر, سنگتخت, میرامور
2020-04-15 2020-10-15 تکمیل
موسسه خیریه الخیر چاه آب مصئونیت اجتماعی
ننگرهار بهسود, جلال آباد, خیوه, سرخ رود, کامه
کابل بگرام, خاک جبار
2020-02-15 2020-04-15 تکمیل
جس ویت ریفوجی سرویس برنامه آگاهی دهی در باره ویروس کرونا در مناطق دور دست صحت
بامیان 1یکاولنگ, بامیان
2020-03-28 2020-04-15 تکمیل
موسسه مدنی داد خواهی و توانمندی پروژه توانمندی اقتصادی زنان مصئونیت اجتماعی
غزنی غزنی
پکتیکا شرن
2020-01-20 2023-01-20 تکمیل
موسسه پلان گذاری پاکسازی ماین ها سروی غیر تخنیکی از ساحات ملوث با ماین و مهمات منفلق ناشده مبارزه با حوادث (اضطراری)
غور دولت یار, چغچران
غزنی خواجه عمری, رشیدان
لوگر چرخ
کنر اوته پور, دانگام, چپه دره
نورستان کامدیش
کندز دشت ارچی, چهار دره
بدخشان شهدا
بغلان بورکه
هرات ادرسکن, شیندند, هرات, کشک کهنه, گذره, گلران
بلخ شولگره, چار بولک
فراه فراه, پشت رود
هلمند گرمسیر
زابل دای چوپان, شاه جوی, میزان, نو بهار
جوزجان درزاب, شبرغان
2020-04-01 2021-05-31 تکمیل
داجتماعي ظرفيتونو دپرمختگ خيريه موسسه د ټولنیزو څارونکو پر مټ د اداری فساد له منځه وړل او د غوره حکومتولئ رامنځ ته کول تعلیم و تربیه
پنجشیر انابه, بازارک, شتل
2020-04-01 2021-03-31 تکمیل
شبکه انترنیوزافغانستان برنامه تقویت مشارکت مدنی در انتخابات در افغانستان(II (SCEEA حکومت داری خوب
کابل کابل
2019-09-15 2020-03-15 تکمیل
شبکه انترنیوزافغانستان برنامه تقویت دسترسی به اطلاعات عامه (AIL) حکومت داری خوب
کابل کابل
2019-10-01 2020-09-30 تکمیل
موسسه خدمات اجتماعی پیام بانوان توزیع فصلی مواد غذایی بدون شرایط مبارزه با حوادث (اضطراری)
بامیان بامیان, سیغان, شبر, کهمرد
2020-04-01 2020-06-30 تکمیل
دافغان میرمنو دتولنیزو خدمتونو موسسه تداوی و قایوی روستایی صحت
جوزجان خواجه دوکوه
2019-09-12 2020-08-31 تکمیل
جمعیت کمک های انسانی افطاری رمضانی مصئونیت اجتماعی
بلخ مزار شریف
2020-05-14 2020-05-24 تکمیل
احیای مهارتها و بازسازی ستارز حمایت فصلی غذا مصئونیت اجتماعی
وردک جلریز, دایمیرداد, چک وردک
2020-04-01 2020-06-30 تکمیل
موسسه خیریه آینده درخشان کمک به یتیمان مصئونیت اجتماعی
پروان بگرام, چاریکار
کابل کابل
2020-04-10 2020-04-25 تکمیل
جمعیت کمک های انسانی فارم مرغ داری زراعت ، مالداری و آبیاری
بلخ مزار شریف
2019-12-01 2020-01-30 تکمیل
موسسه اجتماعی و توانمندسازی زنان افغانستان Traditional Dispute Resolution مصئونیت اجتماعی
هرات هرات
2019-11-13 2021-02-22 تکمیل
موسسه مدنی داد خواهی و توانمندی پروژه توانمندی اقتصادی زنان مصئونیت اجتماعی
لوگر خوشی, پل علم
وردک میدانشهر
2020-01-25 2023-01-25 تکمیل
مؤسسه افغانها برای فردا کمک های مواد ِِغذای عاجل مصئونیت اجتماعی
بامیان 1یکاولنگ, ورث, پنجاب
2020-04-01 2020-06-30 تکمیل
کمکهای محلی رفاه و بهبود کمک های مردمی، وسایل و تجهیزات مکاتب تعلیم و تربیه
هرات انجیل, زنده جان, گذره
2018-04-20 2018-05-20 تکمیل
موسسه خدماتی جوانان افغان Mobile Health Team Helmand صحت
هلمند نوزاد, گرمسیر
2019-10-15 2020-03-31 تکمیل
نریوال صحی هیأ ت کمکهای نجات دهنده حیات برای بیجاشدگان داخلی در زون شرق صحت
ننگرهار بهسود, خوگیانی, سرخ رود
لغمان علی شینگ, علی نگار
کنر اوته پور, چپه دره
نورستان وامه, پارون
2019-09-01 2020-04-30 تکمیل
نریوال صحی هیأ ت پروژه علمی تحقیق درباره سقط جنین صحت
پکتیکا شرن
2017-09-01 2020-04-30 تکمیل
موسسه ملی انکشاف باغداری افغانستان مدیریت زنجیره تامینات ( انگور و کشمش ) زراعت ، مالداری و آبیاری
پروان بگرام
کابل استالف, شکر دره, فرزه
2019-10-23 2022-12-31 تکمیل
موسسه شهدا آهن پوش مکت سر ترنوک و حفر چاه آب تعلیم و تربیه
بامیان 1یکاولنگ
2020-05-01 2020-07-31 تکمیل
موسسه آموزشی وبشری افغانستان ایجاد شغل برای 50خانم بیوه مصئونیت اجتماعی
هرات انجیل
2018-11-30 2020-11-30 تکمیل
موسسه آموزشی وبشری افغانستان ایجاد شغل برای 50 خانم بیو و بی سرپرست در هرات۰ مصئونیت اجتماعی
هرات هرات
2020-01-01 2021-12-01 تکمیل
موسسه خیریه الخیر توزیع مواد غذایی و افطاری در ماه مبارک رمضان مصئونیت اجتماعی
ننگرهار جلال آباد
کابل بگرام, خاک جبار, سروبی
2020-04-04 2020-05-03 تکمیل
موسسه دست به دست افغانستان تلاش در مبارزه با شیوع ویروس کرونا مرحله دوم در ولایت بلخ صحت
بلخ بلخ
2020-04-20 2020-05-31 تکمیل
اکشن اید Community Based Eco-DRR (CBED) مصئونیت اجتماعی
بامیان 1یکاولنگ, بامیان, پنجاب
2018-11-08 2021-04-30 تکمیل
شبکه زنان افغان Project Cooperation حکومت داری خوب
پکتیا گردیز
ننگرهار جلال آباد
کندز کندوز
بامیان بامیان
هرات هرات
کابل کابل
بلخ مزار شریف
کندهار کندهار
2019-07-25 2020-07-24 تکمیل
موسسه محیط سبز روستائی احیای مناظر جنگلات, Forest Landscape Restoration زراعت ، مالداری و آبیاری
بدخشان يفتل سفلى
2020-03-01 2021-02-28 تکمیل
موسسه صلح، شفافیت ورهبری افغان ها توزیع مواد غذایی برای نیازمندان مصئونیت اجتماعی
هرات هرات
2020-04-20 2020-04-25 تکمیل
اسلامیک ریلیف ورد واید پاسخ به ویروس کرونا صحت
هرات انجیل, هرات, گذره
2020-04-15 2020-07-15 تکمیل
اکشن اید ابتکار رهبری زنان افغان برای حمایت دختران نو جوان مصئونیت اجتماعی
غور تولک, دولت یار, لعل و سرجنگل, چغچران
ننگرهار جلال آباد, دره نور, سرخ رود, کامه
سمنگان دره صوف بالا, دره صوف پایان, روی دو آب, فیروز نخچیر
هرات انجیل, زنده جان, هرات, کرخ
کابل کابل
فراه انار دره, شیب کوه, فراه, قلعه کاه
2018-09-01 2020-12-31 تکمیل
موسسه هماهنگی توسعه و بازسازی افغانستان ابتکارات برای محلی سازی مصئونیت اجتماعی
هرات هرات
2020-04-20 2020-07-31 تکمیل
موسسه خیریه خدمات اجتماعی احساس بسته های غذائی به متضررین کرونا مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2020-04-07 2020-04-17 تکمیل
موسسه شهدا نظارت از تعمیر ساختمان مکتب متوسطه کوشکک نقشی تعلیم و تربیه
بامیان 1یکاولنگ
2020-05-01 2020-11-30 تکمیل
هلپ جرمنی پروژه اضطراری برای کمک به جلوگیری از شیوع و گسترش ویروس کروناCOVID-19 صحت
هرات هرات
2020-04-01 2020-05-31 تکمیل
موسسه دسترسی برای اشخاص دارای معیوبیت توزیع مواد غذای برای فامیل های بی بضاعت و فقیر که متاثر از مرض واگیر جهانی کرونا شده است مصئونیت اجتماعی
پروان سالنگ, شینواری, کوه صافی
2020-05-01 2020-06-30 تکمیل
شبکه زنان افغان Micro Capital Grant حکومت داری خوب
پکتیا گردیز
ننگرهار جلال آباد
کندز کندوز
بامیان بامیان
هرات هرات
کابل کابل
بلخ مزار شریف
کندهار کندهار
2019-07-31 2020-02-15 تکمیل
د کندهاردمهاجرینوموسسه حرفوي زده کړي مصئونیت اجتماعی
کندهار دامان, دند, کندهار
2020-02-15 2020-08-15 تکمیل
مرسته کورنکی لاسونه دمرستی اوپرمختک لپاره پاسخدهی ویروس کوید-19 ، کرونا مبارزه با حوادث (اضطراری)
ننگرهار خوگیانی, سرخ رود, کامه
لغمان قرغه‌يی
بدخشان بهارک, فیض اباد
هرات هرات
بلخ بلخ
2020-05-01 2020-06-10 تکمیل
موسسه قریه صلح برای افغانها کمک اضطراری برای فامیل ها متاثراز بحران ویروس کرونا در ولسوالی نمبر یک یکاولنگ و مرکز ولایت بامیان، افغانستان مبارزه با حوادث (اضطراری)
بامیان 1یکاولنگ, بامیان
2020-04-15 2020-06-14 تکمیل
قریه صلح برای پیشرفت افغانستان Emergency Aid مصئونیت اجتماعی
بلخ مزار شریف, چمتال
2020-05-01 2020-05-31 تکمیل
موسسه صلح، شفافیت ورهبری افغان ها توزیع مواد غذایی برای نیازمندان و پاسخ به ویروس کرونا مصئونیت اجتماعی
هرات هرات, گذره
2020-05-05 2020-05-15 تکمیل
انجمن مهاجرين دنمارک ترمیم سرپناه خانواده های آسیب دیده در ولایت زابل مصئونیت اجتماعی
زابل ترنگ و جلدک, شاه جوی, قلات, میزان
2020-05-01 2021-01-31 تکمیل
موسسه بزرگ خیریه و انکشافی افغان پروژه ضد فساد ، شفافیت ، یکپارچگی (عمل) افغانستان Afghanistan Anti-Corruption, Transparency, Integrity and Openness National (ACTION) Project حکومت داری خوب
ننگرهار جلال آباد
لغمان مهتر لام
کنر اسد آباد
2020-05-01 2020-12-15 تکمیل
مؤسسه افغانها برای فردا کمک های بشر دوستانه سریع مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2020-05-01 2020-06-30 تکمیل
انجمن مهاجرين دنمارک نظارت بر محافظت و ارجاعات در مناطق مرکزی وغربی افغانستان مصئونیت اجتماعی
پروان چاریکار
غزنی غزنی
وردک میدانشهر
کاپیسا نجراب
هرات هرات
فراه فراه
2020-05-01 2021-04-17 تکمیل
کورسهای مدیریت اداره صحت عامه و ریسرج افغانستان تیم سیار واکسیناتوران (CBOV) صحت
بادغیس آب کمری, بالامرغاب, قادس, مقر
2019-10-22 2021-03-22 تکمیل
کورد اید پیشگیری ازویروس کرونا ( COVID-19 )در افغانستان صحت
ننگرهار سرخ رود
هرات هرات
کابل کابل
بلخ مزار شریف
کندهار کندهار
2020-03-23 2020-10-30 تکمیل