جمهوری اسلامی افغانستان

وزارت اقتصاد

ریاست انسجام موسسات غیر دولتی

د افغانستان اسلامی جمهوریت

داقتصاد وزارت

دغیر دولتی موسسو د انسجام ریاست

اسم موسسه اسم پروژه سکتور مربوطه
موقعیت
ولایت ولسوالی
تاریخ آغاز تاریخ ختم وضیعت
کی یر انترنشنل ایجاد فرصت های عایداتی از طریق انکشاف معیشتی - WIGLD مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2017-10-01 2020-09-30 تحت کار
موسسه مجتمع جامعه مدني افغانستان تقویت مشارکت سیاسی زنان و دخیل سازی انان در تصمیم گیری ها حکومت داری خوب
ننگرهار بتی کوت, بهسود, خیوه
2019-10-15 2020-03-31 تکمیل
مؤسسه خدمات اجتماعی زنان افغانستان ارائه آموزش های حرفه ای و حمایت از کارآفرینی زنان در ولایت هرات مصئونیت اجتماعی
هرات غوریان
2018-11-01 2020-04-30 تکمیل
مجادله برضد گرسنگی پاسخ اضطراری کمک های زمستانی، همراه با محافظت مدغم شده برای زنان، مردان، پسران و دختران در حالت آسیب پذیری بالا، به شمول جوامع میزبان و بیجاشده گان داخلی، از طریق کمک نقدی در ولایت غور و هلمند. صحت
غور دولت یار
بامیان یکاولنگ, بامیان
هلمند ناد علی
2019-11-01 2020-03-31 تکمیل
ریلیف انتر نشنل Responding to Emergency Food Security Needs in Farah & Nimroz Provinces زراعت ، مالداری و آبیاری
نیمروز زرنچ
فراه فراه
2019-11-10 2020-03-31 تکمیل
ورلد ویژن انترنشنل کمک های حیاتی برای خانواده های متاثر شده از خشکسالی در ولایات هرات و بادغیس - ECHO مبارزه با حوادث (اضطراری)
هرات کشک (روبات سنگی), گلران, کشک کهنه
بادغیس بالامرغاب, جوند
2018-10-01 2020-02-28 تکمیل
موسسه انکشافی و تحقیقاتی جامعه Base Line Survey سروی دست اول مصئونیت اجتماعی
هرات هرات
کندهار کندهار
2019-11-28 2020-01-20 تکمیل
اداره بازسازی دهات افغان کمک های زمستانی سرپناه در ولایات ننګرهار کندز مصئونیت اجتماعی
ننگرهار گوشته, کامه, بهسود, جلال آباد, سرخ رود, چپرهار
2019-11-01 2020-04-09 تکمیل
موسسه خیریه فرهنگی و اجتماعی اصغریه کمک پول نقد برای سیلاب زدگان وخانوادهای بیجاه شده مصئونیت اجتماعی
هرات هرات
2019-01-01 2020-01-01 تکمیل
اداره بازسازی دهات افغان تقویت مصونیت غذایی و حفظ منابع طبعی مصئونیت اجتماعی
ننگرهار کامه, کوز کنر, گوشته
2019-06-01 2021-11-30 تحت کار
بنیاد اقا خان برنامه همکاری آسترالیا برای بهبود معیشت در جوامع دهاتی افغانستان-AACRS زراعت ، مالداری و آبیاری
پروان شیخ علی
سمنگان خرم و سارباغ
کندز علی آباد, خان آباد
بامیان پنجاب, ورث
بدخشان شکي
تخار کلفگان, تالقان
بغلان بغلان جدید, دهنه غوری, پل خمری
کابل کابل
2018-12-20 2020-12-31 تحت کار
نی قلعه تجلیل از 30 سالگی کنوانسیون حقوق طفل تعلیم و تربیه
بامیان ورث, پنجاب, بامیان, سیغان, شبر, کهمرد, یکاولنگ
2019-09-23 2020-01-20 تکمیل
خدمات خیریه کاتولیک STAGES II گامهای بسوی موفقیت تعلیم و تربیه دختران افغان - فاز دوم تعلیم و تربیه
دایکندی سنگتخت, اشترلی
غور لعل و سرجنگل, چغچران, دولت یار
بامیان یکاولنگ
هرات گذره, ادرسکن, کرخ
2017-04-01 2021-03-31 تحت کار
دافغان میرمنو دتولنیزو خدمتونو موسسه تداوی و قایوی روستایی صحت
جوزجان خواجه دوکوه
2019-09-12 2020-08-31 تحت کار
ایشیا فوندیشن تقویت تعلیم و تربیه در افغانستان (SEA II) - 31828 تعلیم و تربیه
کابل کابل
2014-05-14 2020-09-30 تحت کار
موسسه رسانه سلام افغانستان Rasana ارتقای ظرفیت تهیه کننده گان طبقه اناث در رادیو های های محلی حکومت داری خوب
کابل کابل
2017-06-01 2020-02-15 تکمیل
کنسرن برنامه تعلیم و تربیه تعلیم و تربیه
تخار رستاق
2019-05-01 2020-12-31 تحت کار
موسسه براي كمك هاي انكشافي کمک نقدی برای بی جاه شده گان متاثر شده از جنگ در ولایات شمالي و شمال شرقی مصئونیت اجتماعی
کندز کندوز
2019-11-20 2020-05-20 تکمیل
موسسه دفتر ارتباط توانمند سازی و دادخواهی برای مشارکت بیجاه شده گان و عودت کننده گان مصئونیت اجتماعی
ننگرهار جلال آباد
هرات هرات
کندهار کندهار
2019-02-02 2020-02-01 تکمیل
خدمات خیریه کاتولیک L2GF - پایدار ساختن آموزش ابتدایی باکیفیت در جوامع دهاتی افغانستان تعلیم و تربیه
بامیان یکاولنگ
2019-02-28 2023-02-28 تحت کار
موسسه برابري براي صلح و دموكراسي ارتقاء ظرفیت نهادهای جامعه مدنی در بلخ و پکتیا تعلیم و تربیه
پکتیا گردیز
کابل کابل
بلخ بلخ
2018-09-01 2020-05-31 تکمیل
خدمات خیریه کاتولیک EXCEL II - بهبود مصؤنیت غذایی برای خانواده های فقیرروستائی زراعت ، مالداری و آبیاری
بامیان یکاولنگ
2018-01-01 2020-12-31 تحت کار
خدمات اجتماعی بازسازی معتادین وخدمات طبی نجات حل و فصل سنتی منازعات (TDR) حکومت داری خوب
فاریاب میمنه, پشتون کوت
2019-12-13 2021-02-22 تحت کار
تحقیقا ت علمی وانکشاف جامعه تعلیم در حالت اضطراری تعلیم و تربیه
بلخ شورتیپه
2019-08-01 2020-07-31 تحت کار
موسسه بخوانید تا افغانستان را رهبری کنید ازکوچه تا تابلو تعلیم و تربیه
کابل کابل
2019-01-01 2020-12-30 تحت کار
کمیته بین المللی نجات GXA33 کمک های زمستانی برای خانواده های آسیب پذیر در ولایت هرات مبارزه با حوادث (اضطراری)
هرات هرات
2019-12-11 2020-05-14 تکمیل
بنیاد اقا خان پروگرام توانمند سازی اقتصادی زنان افغانستان-AWEP مصئونیت اجتماعی
بامیان ورث, پنجاب, بامیان, شبر
تخار دشت قلعه, فرخار, بهارک, تالقان, خواجه غار, کلفگان, ورسج, رستاق
بغلان دهنه غوری, دوشی, خنجان, تاله و برفک, ده صلاح, پل حصار
کابل کابل
2016-03-30 2020-03-31 تکمیل
ایشیا فوندیشن مشاور مدیریت اجرات (Preformace Management Advisor) - 32117 مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2018-02-07 2021-12-31 تحت کار
تحقیقا ت علمی وانکشاف جامعه تقویت مداخلات توسعه با استفاده از معیشتهای دارای مجوز زراعت ، مالداری و آبیاری
پکتیکا برمل
پکتیا زرمت
ننگرهار جلال آباد
2017-12-04 2020-12-31 تحت کار
بنیاد اقا خان ساینس برای دختران-GSci تعلیم و تربیه
بغلان بغلان جدید, پل خمری, دوشی, خنجان
کابل کابل
2018-03-02 2021-03-31 تحت کار
دتولنی تعلیمی ظرفیت لورونی خیرنی مشاورتی او روغتیایی موسسه د کنړ ادارې او حسابدارې انستیتوت لپاره د تل پاتی انرژی له لاری بریښنا ته د لاسرسي او سمسورتیا پروژه زراعت ، مالداری و آبیاری
کنر اسد آباد
2019-01-01 2020-06-14 تکمیل
بنیاد اقا خان قدم ها به سوی تعلیم و تربیه دختران افغان- STAGES II تعلیم و تربیه
پروان سرخ پارسا, شیخ علی
بامیان بامیان, پنجاب, ورث
بدخشان دروازه پائین, دروازه بالا, کوف آب, شیغنان, جرم, بهارک, خاش
بغلان بغلان جدید, دهنه غوری, تاله و برفک, خنجان, دوشی, پل خمری
کابل کابل
2017-04-01 2021-03-31 تحت کار
اسلامیک ریلیف ورد واید مساعدت یا کمک های زمستانی برای خانواده های بیبضاعت در افغانستان مصئونیت اجتماعی
دایکندی شهرستان, نیلی
بامیان بامیان, پنجاب, ورث
2019-11-01 2020-04-30 تکمیل
شبکه صحی بین المللی و اداره کلتور عمومی مدنی روانی پروژه صحتمندی ننگرهار صحت
ننگرهار گوشته, کوز کنر, کامه, بهسود, رودات, شينواری, کوت, جلال آباد, سرخ رود, چپرهار, دره نور, بتی کوت, لعل پور, خوگیانی, شیرزاد, مومند دره, پچير و آگام, ده بالا, آچين, در بابا, نازیان, حصارک
2019-01-01 2021-06-30 تحت کار
ایشیا فوندیشن صدا و رهبری زنان - افغانستان - 32243 مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2019-03-14 2023-12-31 تحت کار
ایشیا فوندیشن توانمند سازی زنان متضرر از خشونت برای دسترسی به عدالت - 32105 مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2018-01-01 2021-12-31 تحت کار
اداره بازسازی دهات افغان برنامه ملی میثاق شهروندی حکومت داری خوب
سرپل کوهستانات, سرپل, صیاد, سوزمه قلعه, گوسفندی, سنگچارک, بلخاب
2017-06-01 2020-05-31 تکمیل
دشحودتعلیم او افغانستان دبیا رغون موسسه په نورستان کی د واورین پړانګ په اړه د عامه پوهاوي څخه تر ساتنی پروژه زراعت ، مالداری و آبیاری
نورستان برگ متال, کامدیش, ماندول, پارون, وايگل, نورگرام, وامه, دوآب
2019-12-11 2021-05-31 تحت کار
بنیاد اقا خان توسعه زیر ساخت های اقتصادی در افغانستان (EIDA) زراعت ، مالداری و آبیاری
سمنگان ایبک
بدخشان واخان, کشم, جرم, دراییم, خاش, فیض اباد
تخار رستاق, تالقان, بنگی, فرخار
بغلان نهرین, پل خمری, دهنه غوری
کابل کابل
2017-09-01 2021-02-01 تحت کار
اداره بازسازی دهات افغان کمک های بشردوستانه برای بیجا شده گان داخلی مصئونیت اجتماعی
هرات کشک (روبات سنگی), کهسان, غوریان, کرخ
2019-07-01 2021-05-31 تحت کار
همکاری های جهانی آموزش بهداشت در دوران قاعده گی برای دختران صحت
بغلان پل خمری
2019-08-01 2020-08-01 تحت کار
اسلامیک ریلیف ورد واید برنامه توزیع گوشت عقیقه مصئونیت اجتماعی
ننگرهار جلال آباد
2019-12-01 2020-03-01 تکمیل
جمعیت کمک های انسانی فارم مرغ داری زراعت ، مالداری و آبیاری
بلخ مزار شریف
2019-12-01 2020-01-30 تکمیل
جمعیت کمک های انسانی خانه سبز مصئونیت اجتماعی
بلخ مزار شریف
2019-12-01 2020-02-28 تکمیل
جمعیت کمک های انسانی ایجاد کورس خیاطی مصئونیت اجتماعی
بلخ مزار شریف
2019-12-01 2020-03-31 تکمیل
آئینه مرکز مطبوعاتی وکلتوری افغان برنامه حساب دهی وشفافیت مصئونیت اجتماعی
بلخ مزار شریف
2019-11-17 2020-11-16 تحت کار
موسسه خیریه الخیر توزیع خیمه ها برای مردم بی بضاعت و مکاتب دولتی که سرپناه نداشته اند تعلیم و تربیه
ننگرهار دره نور, خیوه
لوگر پل علم
کابل خاک جبار, بگرام, سروبی
2020-01-15 2020-02-29 تکمیل
بنیاد اقا خان توسعه اساسی زیر بنا برای بدخشان زیر بینا
بدخشان اشکاشم, واخان
کابل کابل
2019-01-01 2021-12-31 تحت کار
همکاری و انکشاف برای افغانستان افزایش خدمات اکسیناسیون مبتنی بر جامعه با استفاده از استراتژی  سیار(CBOV-N) صحت
ننگرهار لعل پور, خوگیانی, پچير و آگام, ده بالا, در بابا, نازیان, چپرهار, حصارک
2019-10-20 2021-03-20 تحت کار
کمک های خیریه جاپان برنامه جامع پروگرام ماین پاکی در ولایات کابل و پروان مصئونیت اجتماعی
پروان جبل السراج, سالنگ, چاریکار, بگرام
کابل ده سبز, کابل, شکر دره, گلدره
2019-06-24 2020-06-23 تکمیل