جمهوری اسلامی افغانستان

وزارت اقتصاد

ریاست انسجام موسسات غیر دولتی

د افغانستان اسلامی جمهوریت

داقتصاد وزارت

دغیر دولتی موسسو د انسجام ریاست

اسم موسسه اسم پروژه سکتور مربوطه
موقعیت
ولایت ولسوالی
تاریخ آغاز تاریخ ختم وضیعت
همکاری های جهانی کمک های اظطراری برای بیجاشده گان (IDP) مصئونیت اجتماعی
جوزجان شبرغان
2020-01-01 2020-04-01 تکمیل
کمک های خیریه خانه برای اطفال / خدمات فامیلی مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل
انجمن مهاجرين دنمارک کمک های عاجل غذایی برای جمعیت متاثر شده از کوید-19 در کابل مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2020-05-01 2020-12-31 تکمیل
موسسه همکاری برای صحت معارف و انکشاف پروژه ارتقای خدمات آب، حفظ الصحه، نظافت مقاوم دربرابر آب وهوا در ولسوالی حضرت سلطان ولایت سمنگان صحت
سمنگان حضرت سلطان
2020-06-01 2020-12-31 تکمیل
شوراهای امریکا برای تعلیمات بین المللی توسعه رهبریت و انگلیسی تعلیم و تربیه
کابل کابل
2019-09-30 2022-09-29 تکمیل
مواظبت خانواده های افغان مرکز حمایوی زنان ولایت پروان مصئونیت اجتماعی
پروان چاریکار
2018-02-01 2020-12-31 تکمیل
جاکوبس ویل اپیل خیریه طبی صحت
سمنگان فیروز نخچیر
کابل کابل
2020-01-01 2020-07-30 تکمیل
اکتید به حداقل رساندن تأثیرات احتمالی COVID-19 بر معیشت کشاورزی در خانواده های آسیب پذیر و متزلزل‌ مواد غذایی از طریق اقدامات پیش بینی شده در بدخشان و سمنگان زراعت ، مالداری و آبیاری
سمنگان ایبک
بدخشان فیض اباد
2020-07-19 2020-11-30 تکمیل
موسسه براي كمك هاي انكشافي به حد اقل رساندن تآثیرات COVID-19 در بخش صحت و تعلیم از طریق توضیع کیت های COVID-19 و تعلیمی صحت
پکتیکا جانی خیل, زرغون شهر
2020-08-01 2020-09-30 تکمیل
نریوال مسلم هندز کمک های رمضانی مبارزه با حوادث (اضطراری)
کابل کابل
2020-04-01 2020-05-31 تکمیل
نریوال مسلم هندز کمک اضطراری برای جلوگیری از مرض کوید-19 صحت
کابل کابل
2020-04-01 2020-05-31 تکمیل
د کندهاردمهاجرینوموسسه مصؤنيت اجتماعي مصئونیت اجتماعی
کندهار کندهار
2020-01-01 2020-09-30 تکمیل
موسسه آموزشی وبشری افغانستان ایجاد شغل برای 50 خانم بیوه وبی سرپرست در ولایت هرات مصئونیت اجتماعی
هرات انجیل
2019-01-01 2021-12-01 تکمیل
د کندهاردمهاجرینوموسسه مؤسمي مرستو پروژه مصئونیت اجتماعی
کندهار کندهار
2020-05-01 2020-08-31 تکمیل
د کندهاردمهاجرینوموسسه مؤسمي مرستو پروژه مصئونیت اجتماعی
زابل قلات
2020-05-01 2020-07-31 تکمیل
گروه تحقیق و دفاع از حقوق بشر ADALAT-Traditional dispute Resolution مصئونیت اجتماعی
هلمند لشکرگاه, ناد علی
2019-11-13 2021-02-22 تکمیل
کمیته بین المللی نجات GB776 اگاهی رسانی و توانمندساز ی اقتصادی برای جوامع آسیب پذیر در پاسخ به بیماری کوید-19 صحت
خوست خوست, مندوزی
ننگرهار بهسود, سرخ رود, کامه
هرات غوریان, کهسان
بادغیس آب کمری, قادس, قلعه نو, مقر
2020-07-17 2021-07-16 تکمیل
مؤسسه هماهنگی کمکهای انسانی پروگرام تغذی ضمیموی به گروپهای مورد هدف صحت
غور لعل و سرجنگل
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل
مرکز تعلیمی زنان افغان مرکز تعلیمی انا تعلیم و تربیه
کابل کابل
2019-02-01 2020-01-31 تکمیل
مرکز تعلیمی زنان افغان سهم فعال زنان قبل و بعد ازپروسه صلح حکومت داری خوب
پکتیا گردیز
ننگرهار جلال آباد
بدخشان فیض اباد
هرات هرات
کابل کابل
بلخ مزار شریف
هلمند لشکرگاه
کندهار کندهار
2019-10-20 2020-09-20 تکمیل
مرکز تعلیمی زنان افغان توسعه تغییر مصئونیت اجتماعی
هرات انجیل, کرخ, گذره
2017-04-01 2022-03-31 تکمیل
مرکز تعلیمی زنان افغان TDH for Anna`s Center تعلیم و تربیه
کابل کابل
2019-07-01 2020-03-31 تکمیل
د شانتی داوطلبانو تولنه توزیع مواد غذایی برای متاثرین COVID 19 مبارزه با حوادث (اضطراری)
ننگرهار جلال آباد
2020-07-20 2020-09-20 تکمیل
موسسه مجتمع جامعه مدني افغانستان صلح برای انسجام اجتماعی مصئونیت اجتماعی
کابل ده سبز, چهار آسیاب
2020-07-01 2020-12-31 تکمیل
ریلیف انتر نشنل نام پروژه: پاسخگوی به کرونا از طریق توزیع بسته های حفظ الصحه و آگاهی دهی در بخش حفظ الصحه و کرونا (UNICEF) صحت
ننگرهار جلال آباد
نیمروز زرنچ
کابل کابل
فراه فراه
2020-07-20 2020-10-20 تکمیل
اداره هماهنگی موسسات غیر دولتی افغانی مدیریت پایدار نهاد های مدنی افغانستان تعلیم و تربیه
غزنی غزنی
خوست خوست
پکتیا گردیز
ننگرهار جلال آباد
لوگر پل علم
لغمان مهتر لام
وردک میدانشهر
کابل کابل
2019-03-01 2020-07-31 تکمیل
دزرغون افغانستان د كرنی او مالداري موسسه اموزش مدریت اب در مزرعه با روش ابیاری قطره ایی زراعت ، مالداری و آبیاری
سمنگان ایبک, حضرت سلطان
بدخشان بهارک, شهدا
بلخ بلخ, خلم
2020-07-07 2020-10-06 تکمیل
موسسه بین المللی روان شناسی حمایت از توسعه جامعه معدنی افغانستان ذریعهٔ ترویج خلاقیت های روانی-اجتماعی منحیث پیش شرط برای مشارکت و شمولیت در اجتماع مصئونیت اجتماعی
ننگرهار جلال آباد
لغمان مهتر لام
بامیان بامیان
بدخشان فیض اباد
کاپیسا حصه اول کوهستان
هرات هرات
کابل کابل
بلخ مزار شریف
کندهار کندهار
جوزجان شبرغان
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل
مؤسسه خیریه وقت مکتب وقت مکتب تعلیم و تربیه
کابل کابل
2020-01-01 2020-06-30 تکمیل
شبکه صحی بین المللی و اداره کلتور عمومی مدنی روانی پاسخ سکتور صحت برای خشونت مبتنی بر جندر و خدمات بشردوستانه صحی صحت
پروان چاریکار
غور چغچران
خوست خوست
ننگرهار جلال آباد
لغمان مهتر لام
کنر اسد آباد
نیمروز زرنچ
کاپیسا محمودراقی
هرات هرات
کابل کابل
فراه فراه
کندهار کندهار
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل
کمیته المان برای اطفال افغانستان تعلیم و تربیه برای شاگردان تعلیم و تربیه
ننگرهار جلال آباد
2020-01-01 2020-06-30 تکمیل
موسسه خدمات اجتماعی پیام بانوان توزیع فصلی مواد غذایی بدون شرایط مبارزه با حوادث (اضطراری)
کابل استالف, ده سبز, شکر دره, فرزه
2020-08-01 2020-10-31 تکمیل
موسسه اجتماعی و انکشافی راه نوین توسعه اقتصاد پایدار و اشتغال زایی زراعت ، مالداری و آبیاری
کندز حضرت امام صاحب, علی آباد, قلعه زال, کندوز
2020-07-01 2020-12-31 تکمیل
موسسه اجتماعی و انکشافی اقتصادی بنیاد زندگی ایجاد و آموزش تیم های پاسخ دهی به حوادث طبیعی در سطح جوامع مبارزه با حوادث (اضطراری)
بدخشان ارگو, دراییم
2020-07-15 2020-12-31 تکمیل
موسسه براي كمك هاي انكشافي اشتغال زایی و مفاد پایدار از طریق زنجیر مفاد و توسعه فعالیتهای اقتصادی در ولایت خوست زراعت ، مالداری و آبیاری
خوست خوست, مندوزی
2020-06-15 2020-12-31 تکمیل
معاونیت انسانی و انکشافی برای افغانستان کار درمقابل غذا- asset creation زراعت ، مالداری و آبیاری
غور چغچران
2020-07-20 2021-01-20 تکمیل
شلتر فار لایف تقویت سیستم های غذایی سویا در افغانستان (Strengthening Soya food system in Afghanistan) زراعت ، مالداری و آبیاری
کندز خان آباد, علی آباد
تخار بهارک, تالقان
بلخ شولگره, چمتال
جوزجان خانقاه, شبرغان
2020-08-01 2020-10-31 تکمیل
مرکز واحد طبی برای افغانها و پروگرام بازسازی برای افغانستان مرکز صحی اساسی سارنوالی کهنه صحت
ننگرهار جلال آباد
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل
موسسه زنان برای زنان افغان مرکز مشوره دهی برای خانواده ها بدخشان مصئونیت اجتماعی
بدخشان فیض اباد
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل
موسسه زنان برای زنان افغان مرکز مشوره دهی برای خانواده ها فاریاب مصئونیت اجتماعی
فاریاب میمنه
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل
موسسه زنان برای زنان افغان مرکز مشوره دهی برای خانواده ها کابل مصئونیت اجتماعی
کابل استالف, بگرام, خاک جبار, ده سبز, سروبی, شکر دره, فرزه, قره باغ, موسهی, میر بچه کوت, پغمان, چهار آسیاب, کابل, کلکان, گلدره
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل
موسسه زنان برای زنان افغان مرکز توانمند سازی زنان کابل مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل
موسسه زنان برای زنان افغان مرکز مشوره دهی و حمایوی زنان کندز مصئونیت اجتماعی
کندز حضرت امام صاحب, خان آباد, دشت ارچی, علی آباد, قلعه زال, چهار دره, کندوز
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل
موسسه زنان برای زنان افغان مرکز مشوره دهی و مرکز حمایوی زنان کاپیسا مصئونیت اجتماعی
کاپیسا الاسی, تگاب, حصه اول کوهستان, حصه دوم کوهستان, محمودراقی, نجراب, کوه بند
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل
موسسه زنان برای زنان افغان مرکز مشوره دهی سرپل مصئونیت اجتماعی
سرپل بلخاب, سرپل, سنگچارک, سوزمه قلعه, صیاد, کوهستانات, گوسفندی
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل
موسسه زنان برای زنان افغان اعمارصلح مصئونیت اجتماعی
کابل استالف, بگرام, خاک جبار, ده سبز, سروبی, شکر دره, فرزه, قره باغ, موسهی, میر بچه کوت, پغمان, چهار آسیاب, کابل, کلکان, گلدره
2020-02-01 2021-01-31 تکمیل
موسسه زنان برای زنان افغان مرکز مشوره دهی و حمایوی زنان ولایت بلخ مصئونیت اجتماعی
بلخ مزار شریف
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل
د هیواد د بیاودانولو صحی او بشری مرستو تولنه پروګرام غذایی متمم صحت
پکتیا احمد آباد, جاجی, جانی خیل, دند و پتان, زرمت, سید کرم, شواک, لاجه احمد خیل, میرزکه, وزه جدران, چمکنی, گردیز
2020-01-01 2020-06-30 تکمیل
د افغانی خیریه تولنی موسسه د هېواد د ستونزمنو او لرې پرتو سیمو خلکو ته د 24تنو قابلو مسلکي روزنه صحت
کابل کابل
2020-08-01 2022-09-30 تکمیل
د افغانستان د بیارغونی خپلواکه موسسه صلح به صورت قطعه ای که از تلاش های صلح و آشتی محلی در افغانستان حمایت می کند. مصئونیت اجتماعی
کابل شکر دره
2020-07-29 2020-09-15 تکمیل