جمهوری اسلامی افغانستان

وزارت اقتصاد

ریاست انسجام موسسات غیر دولتی

د افغانستان اسلامی جمهوریت

داقتصاد وزارت

دغیر دولتی موسسو د انسجام ریاست

اسم موسسه اسم پروژه سکتور مربوطه
موقعیت
ولایت ولسوالی
تاریخ آغاز تاریخ ختم وضیعت
موسسه یکپارچگی زنان جهت توانمند ساختن جامعه ادغام مجدد بازگشت کنندگان و بیجاشدگان داخلی با فراهم آوری برنامه های اقتصادی در جوامع میزبان در زون غرب افغانستان مصئونیت اجتماعی
هرات هرات
بادغیس قلعه نو
2019-10-01 2024-09-30 تحت کار
مؤسسه ماین پاکی پروژه پولی کلینک ام دی سی صحت
کابل کابل
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل
د افغانستان لپاره د هالند کمیته پیشگیری اثرات انتشار ویروس کرونا ( COVID-19 ) بالای امنیت غذایی (OSRO/GLO/017/CHA) زراعت ، مالداری و آبیاری
فاریاب شرین تگاب, قیصار, پشتون کوت
ننگرهار بتی کوت, سرخ رود, کامه, کوت
نیمروز اصل چخانسور, زرنچ, چهار بورجک, کنگ
هرات انجیل, زنده جان, غوریان, کشک (روبات سنگی), کشک کهنه, گذره, گلران
کابل خاک جبار, پغمان, چهار آسیاب
بلخ خلم, نهر شاهی, چمتال
کندهار دامان, دند, پنجوایی
2020-06-04 2020-12-31 تکمیل
حمایه بین المللی اطفال سپانسرشیب SPONSORSHIP تعلیم و تربیه
فاریاب بلچراغ, قیصار, میمنه, پشتون کوت, گرزیوان
سرپل سرپل, سنگچارک, گوسفندی
کابل کابل
2020-01-01 2020-12-30 تکمیل
موسسه بازسازی مترقی زراعت برای افغانستان کمک های غذایی فصلی مصئونیت اجتماعی
هرات انجیل, زنده جان, غوریان, کهسان, کوه زور
2020-03-01 2020-10-31 تکمیل
موسسه خدمات صحی و انکشافی برای جوانان افغانستان پاسخگویی عاجل صحی در مناطق دور دست ولایت کندهار مرحله چهارم صحت
کندهار اسپین بولدک
2019-11-01 2020-06-30 تکمیل
علوم اداری برای صحت امحای توبرکلوز Challenge TB صحت
غزنی غزنی
پکتیکا اورگون
خوست خوست
پکتیا گردیز
ننگرهار جلال آباد
بامیان بامیان
بدخشان فیض اباد
تخار تالقان
بغلان پل خمری
هرات هرات
کابل کابل
بلخ مزار شریف
کندهار کندهار
جوزجان شبرغان
2015-01-01 2020-01-31 تکمیل
ایشیا فوندیشن سروی سکتور عدلی و قضائی افغانستان (32349) حکومت داری خوب
کابل کابل
2020-03-01 2021-02-28 تکمیل
موسسه هماهنگی توسعه و بازسازی افغانستان فراهم سازی حمایت های ترویج حفظ الصحه, امرار معیشت و تعلیم و تربیه برای فامیل های متآثر و در معرض بیماری کوید 19 در ولایت های غور و ارزگان مصئونیت اجتماعی
ارزگان ارزگان خاص, دهراود
غور شهرک, لعل و سرجنگل
2020-08-01 2020-09-30 تکمیل
مؤسسه هماهنگی کمکهای انسانی به حد اقل رسانیدن تاثیرات احتمالي کووید-۱۹ در معیشت زراعتي خانواده هاي آسیب پذیر و غیر مصئون غذائي توسط اقدامات پیش بیني شده در افغانستان زراعت ، مالداری و آبیاری
هرات ادرسکن, زاول
2020-07-15 2020-11-30 تکمیل
موسسه برابري براي صلح و انکشاف زمینه سازی حمایت و دادخواهی برای دسترسی به عدالت حکومت داری خوب
ننگرهار جلال آباد
کابل کابل
2019-01-01 2020-09-30 تکمیل
موسسه برابري براي صلح و انکشاف نظارت بر صلح و امنیت زنان در افغانستان و در یافت راه برای شمولیت زنان در بروسه های صلح مصئونیت اجتماعی
پروان بگرام
دایکندی شهرستان
ارزگان ارزگان خاص
فاریاب اندخوی
پکتیا گردیز
ننگرهار جلال آباد
لغمان مهتر لام
کندز کندوز
بامیان بامیان
بدخشان فیض اباد
هرات هرات
کابل کابل
بلخ بلخ
هلمند مارجه
کندهار کندهار
2015-07-01 2020-12-31 تکمیل
هیلو ترست ماین پاکی مصئونیت اجتماعی
سمنگان ایبک
بغلان پل خمری
بلخ مزار شریف
2020-01-01 2020-08-31 تکمیل
موسسه خدمات صحی و انکشافی برای جوانان افغانستان محافظت از دختران و پسران که مورد خشونت جنسیتی قرار گرفته اند وهم یا در معرض خطر سوء استفاده و استثمار قرار دارند مصئونیت اجتماعی
لوگر خوشی, محمد آغه, پل علم
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل
موسسه خیریه خدمات اجتماعی احساس قربانی افغانستان 2020 مصئونیت اجتماعی
غور چغچران
فاریاب میمنه
غزنی غزنی
پکتیا گردیز
بدخشان فیض اباد
هرات هرات
کندهار کندهار
2020-07-31 2020-08-03 تکمیل
نریوال مسلم هندز قربانی ۲۰۲۰ مبارزه با حوادث (اضطراری)
کابل کابل
2020-07-15 2020-08-15 تکمیل
هیلو ترست ماین پاکی مصئونیت اجتماعی
بلخ بلخ
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل
دنننی افغانستان دیوالی او مرستو موسسه آگاهی دهی در مورد وقایه از ویروس کرونا را در ولسوالی های مورد هدف ولایات نورستان و خوست به زنان و کودکان آسیب پذیر مصئونیت اجتماعی
خوست خوست
نورستان نورگرام, وامه, پارون
2020-08-01 2020-10-30 تکمیل
انکشافی افغان AD332-20-NCA-111 | اعمارصلح برای همبستگی اجتماعی - Peacebuilding for Social Cohesion مصئونیت اجتماعی
دایکندی سنگتخت, کيتی
2020-06-01 2020-12-31 تکمیل
موسسه بلند بردن ظرفیت ها واستعداد زنان افغان جلوګری از عروسی اطفال مصئونیت اجتماعی
لغمان دولت شاه, علی شینگ, قرغه‌يی, مهتر لام
کنر اسد آباد, اوته پور, خاص کنر, سرکانو, شیگل و شلتان, مرور, نرنگ و بادیل, نورگل
نورستان نورگرام, وامه, پارون
2019-10-15 2020-07-21 تکمیل
انکشافی افغان AD334-20-NCA-113 | اشتغال دوامدار توسط آموزش های برنامه حرفوی - Sustainable Employment through Vocational Training Program مصئونیت اجتماعی
خوست خوست, مندوزی
2020-06-01 2020-12-31 تکمیل
انکشافی افغان AD335-20-NCA-114 | اشتغال پایدار و نفع از طریق آموزش مهارتهای حرفوی، زنجیره ارزش و انکشاف تشبث - SEPTVSTVCED مصئونیت اجتماعی
دایکندی سنگتخت, کيتی
2020-06-01 2020-12-31 تکمیل
دی جوهانیتر کمک های عاجل زمستانی برای مردم آسیب پذیر متضرر از جنگ که در محلات غیر رسمی کابل زندگی می نمایند مبارزه با حوادث (اضطراری)
کابل کابل
2019-12-01 2020-07-29 تکمیل
خیریه نور افغان - استرالیا توزیع مواد غذایی ُ, غیر غذایی ,حفر چاه نمیه عمیق مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2020-01-01 2020-06-30 تکمیل
انکشافی افغان AD333-20-NCA-112 | اعمارصلح برای همبستگی اجتماعی - Peacebuilding for Social Cohesion مصئونیت اجتماعی
خوست خوست, مندوزی
2020-06-01 2020-12-31 تکمیل
دی جوهانیتر خدمات مراقبت های صحی برای بیجا شده گان داخلی و اهالی بومی در ۷ قصبه در همسایگی با مزرعه سبز در ناحیه ۹ کابل صحت
کابل کابل
2019-06-15 2020-07-29 تکمیل
موسسه خیریه و خدمات اجتماعی بینوایان پروژه خیاطی مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2020-07-01 2020-12-30 تکمیل
مرکز افغانستان در پوهنتون کابل برای تحقیقات علمی چاپ و نشر دو کتاب داستان در باره آثار تاریخی موزیم ملی افغانستان (UOC) تعلیم و تربیه
کابل استالف, بگرام, خاک جبار, ده سبز, سروبی, شکر دره, فرزه, قره باغ, موسهی, میر بچه کوت, پغمان, چهار آسیاب, کابل, کلکان, گلدره
2020-04-06 2020-12-31 تکمیل
مرکز افغانستان در پوهنتون کابل برای تحقیقات علمی مصارف اداری موسسه (شش ماه اول 2020) تعلیم و تربیه
کابل استالف, بگرام, خاک جبار, ده سبز, سروبی, شکر دره, فرزه, قره باغ, موسهی, میر بچه کوت, پغمان, چهار آسیاب, کابل, کلکان, گلدره
2020-01-01 2020-06-30 تکمیل
مرکز افغانستان در پوهنتون کابل برای تحقیقات علمی تهیه 30,000 جلد کتاب برای کودکان افغانستان تعلیم و تربیه
کابل استالف, بگرام, خاک جبار, ده سبز, سروبی, شکر دره, فرزه, قره باغ, موسهی, میر بچه کوت, پغمان, چهار آسیاب, کابل, کلکان, گلدره
2020-06-01 2021-05-31 تکمیل
همکاری های جهانی صنوف درسی پوهنتون بغلان مصئونیت اجتماعی
بغلان پل خمری
2020-01-01 2020-06-01 تکمیل
همکاری های جهانی چاه های نیمه عمیق مصئونیت اجتماعی
بلخ مزار شریف
2019-02-01 2020-01-31 تکمیل
همکاری های جهانی اطفال روی جاده مصئونیت اجتماعی
بلخ مزار شریف
2019-02-01 2020-01-31 تکمیل
همکاری های جهانی کورس لسان انگلیسی تعلیم و تربیه
بلخ مزار شریف
2019-03-01 2020-02-28 تکمیل
موسسه بلند بردن ظرفیت ها واستعداد زنان افغان د سولی په راوستلو کی د ښځو اهمیت مصئونیت اجتماعی
ننگرهار سرخ رود
2020-08-01 2020-09-30 تکمیل
همکاری های جهانی مکتب ناشنوایان تعلیم و تربیه
غور چغچران
2019-07-01 2020-06-30 تکمیل
همکاری های جهانی کمک های اظطراری برای بیجاشده گان (IDP) مصئونیت اجتماعی
جوزجان شبرغان
2020-01-01 2020-04-01 تکمیل
کمک های خیریه خانه برای اطفال / خدمات فامیلی مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل
انجمن مهاجرين دنمارک کمک های عاجل غذایی برای جمعیت متاثر شده از کوید-19 در کابل مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2020-05-01 2020-12-31 تکمیل
موسسه همکاری برای صحت معارف و انکشاف پروژه ارتقای خدمات آب، حفظ الصحه، نظافت مقاوم دربرابر آب وهوا در ولسوالی حضرت سلطان ولایت سمنگان صحت
سمنگان حضرت سلطان
2020-06-01 2020-12-31 تکمیل
شوراهای امریکا برای تعلیمات بین المللی توسعه رهبریت و انگلیسی تعلیم و تربیه
کابل کابل
2019-09-30 2022-09-29 تحت کار
مواظبت خانواده های افغان مرکز حمایوی زنان ولایت پروان مصئونیت اجتماعی
پروان چاریکار
2018-02-01 2020-12-31 تکمیل
جاکوبس ویل اپیل خیریه طبی صحت
سمنگان فیروز نخچیر
کابل کابل
2020-01-01 2020-07-30 تکمیل
اکتید به حداقل رساندن تأثیرات احتمالی COVID-19 بر معیشت کشاورزی در خانواده های آسیب پذیر و متزلزل‌ مواد غذایی از طریق اقدامات پیش بینی شده در بدخشان و سمنگان زراعت ، مالداری و آبیاری
سمنگان ایبک
بدخشان فیض اباد
2020-07-19 2020-11-30 تکمیل
موسسه براي كمك هاي انكشافي به حد اقل رساندن تآثیرات COVID-19 در بخش صحت و تعلیم از طریق توضیع کیت های COVID-19 و تعلیمی صحت
پکتیکا جانی خیل, زرغون شهر
2020-08-01 2020-09-30 تکمیل
نریوال مسلم هندز کمک های رمضانی مبارزه با حوادث (اضطراری)
کابل کابل
2020-04-01 2020-05-31 تکمیل
نریوال مسلم هندز کمک اضطراری برای جلوگیری از مرض کوید-19 صحت
کابل کابل
2020-04-01 2020-05-31 تکمیل
د کندهاردمهاجرینوموسسه مصؤنيت اجتماعي مصئونیت اجتماعی
کندهار کندهار
2020-01-01 2020-09-30 تکمیل
موسسه آموزشی وبشری افغانستان ایجاد شغل برای 50 خانم بیوه وبی سرپرست در ولایت هرات مصئونیت اجتماعی
هرات انجیل
2019-01-01 2021-12-01 تکمیل
د کندهاردمهاجرینوموسسه مؤسمي مرستو پروژه مصئونیت اجتماعی
کندهار کندهار
2020-05-01 2020-08-31 تکمیل