جمهوری اسلامی افغانستان

وزارت اقتصاد

ریاست انسجام موسسات غیر دولتی

د افغانستان اسلامی جمهوریت

داقتصاد وزارت

دغیر دولتی موسسو د انسجام ریاست

اسم موسسه اسم پروژه سکتور مربوطه
موقعیت
ولایت ولسوالی
تاریخ آغاز تاریخ ختم وضیعت
اکسفام نووب پاسخدهی به سیلاب (هرات، هلمند) A-06061 مبارزه با حوادث (اضطراری)
هرات کشک (روبات سنگی), کشک کهنه, غوریان
هلمند لشکرگاه, ناوه بارکزائی
2019-08-15 2020-08-14 تحت کار
کنسرن کمک های زمستانی برای بیجا شده گان ناشی از جنگ ازطریق ترمیم سرپناه در ولایت تخار مبارزه با حوادث (اضطراری)
تخار بهارک, اشکمش
2019-12-01 2020-02-29 تکمیل
موسسه دفاع ازحقوق زنان افغان کورسهای سواد آموزی تعلیم و تربیه
نیمروز زرنچ, چهار بورجک, اصل چخانسور, کنگ
2020-03-01 2020-11-30 تحت کار
موسسه زراعتی وما لداری مدرن ایجاد دارایی های عامه زراعت ، مالداری و آبیاری
بلخ خلم, شورتیپه, نهر شاهی, دهدادی, چار کنت
2020-03-15 2020-09-15 تحت کار
کنسرن برنامه ملی میثاق شهروندی مصئونیت اجتماعی
بدخشان یاوان, شهر بزرگ
تخار نمک آب
2017-11-18 2020-11-17 تحت کار
موسسه مطالعات زنان برای صلح برنامه حمایت از نهاد های امنیتی،عدلی و شمولیت زنان درآن حکومت داری خوب
پروان چاریکار
دایکندی نیلی
پکتیا گردیز
ننگرهار جلال آباد
هرات هرات
کابل کابل
بلخ مزار شریف
2019-09-15 2020-01-15 تکمیل
د دوامدار خیر شکنی اجتماعی خدماتو موسسه د سولي کلتور وده په کونړ، نورستان، او لغمان ولایتونو کې. تعلیم و تربیه
لغمان علی نگار, مهتر لام, قرغه‌يی
کنر سوکی, شیگل و شلتان, سرکانو, خاص کنر, اوته پور, دره پیچ, اسد آباد, نرنگ و بادیل
نورستان وامه, پارون
2020-03-01 2020-08-31 تحت کار
کورد اید کمک های بشر دوستانه برای بیجاه شدگان داخلی، عودت کنندگان و مردم اصلی مصئونیت اجتماعی
هرات کرخ, غوریان, کهسان, کشک (روبات سنگی)
2019-01-01 2021-09-30 تحت کار
موسسه اداره و انکشاف صحت عرضه خدمات صحی اساسی وعرضه مجموعه صحی شفاخانه ئی درولایت پکتیکا صحت
پکتیکا گیان, دلا وکشامند, زرغون شهر, جانی خیل, یحی خیل, اومنه, اورگون, زیروک, نيکه, سرحوضه, یوسف خیل, شرن, مته خان, سروبی, تورو, اورمماى, گمل, برمل, وازه خوا
2019-01-01 2021-06-30 تحت کار
انکشافی افغان AD323-19-WFP-10 | ارائه کمک پول نقد به آسیب پذیر ترین خانواده - Unconditional Seasonal Support-CBT مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2019-10-10 2020-01-09 تکمیل
موسسه اداره و انکشاف صحت عرضه خدمات صحی اساسی وعرضه خدمات اساسی شفاخانه ئی درولایت خوست صحت
خوست مندوزی, باک, خوست, گربز, تنی, سپیره, قلندر, موسی خیل, صبری, نادر شاه کوت, شمل, علی شیر, جاجی میدان
2019-01-01 2021-06-30 تحت کار
موسسه هماهنگی توسعه و بازسازی افغانستان رشد دسترسی به عدالت مصئونیت اجتماعی
هرات انجیل, کرخ, هرات, غوریان, گذره
بادغیس آب کمری, قلعه نو, مقر
2017-11-01 2020-10-30 تحت کار
دفتر آقا خان برای اسکان پروگرام ارتقای سطح پایداری جامعه به همکاری دولت استرالیا مبارزه با حوادث (اضطراری)
کندز کندوز, علی آباد, خان آباد
بامیان ورث, پنجاب, بامیان
بدخشان شکي
تخار تالقان
2019-01-01 2020-12-31 تحت کار
مؤسسه احیأ و توسعه امور اجتماعی زنان حمایت های موسومی - توزیع پول نقد بدون قید و شرط برای مستحقین مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2019-10-10 2020-01-09 تکمیل
کورد اید ظرفیت سازی محلی جهت کاهش خطرات حوادث طبعیی مصئونیت اجتماعی
بلخ شولگره
2018-09-01 2020-05-31 تکمیل
دی جوهانیتر تربیه قابله ها به سطح جامعه صحت
تخار تالقان
کابل کابل
2018-01-18 2021-01-17 تحت کار
د ابتدائی تعلیماتو او حرفوی زده کرو موسسه د کوچنیانو د ښوونې او روزنې ملاتړ لپاره د افغانستان ټولنه تعلیم و تربیه
ارزگان دهراود, شهيد حساس, ترين کوت, گیزاب, چنارتو, چوره, ارزگان خاص
2019-10-01 2020-04-30 تکمیل
اسلامیک ریلیف ورد واید تسهیل اموزش برای دختران خارج از مکتب تعلیم و تربیه
کابل کابل
بلخ نهر شاهی, مزار شریف, دهدادی
کندهار کندهار, دامان
2019-01-01 2021-12-01 تحت کار
افغان پلاننگ اجنسی توزیع مواد غذایی به مهاجرین وزیرستان شمالی مصئونیت اجتماعی
خوست تنی, گربز, خوست
2019-10-10 2020-01-10 تکمیل
موسسه خدمات صحی و انکشافی برای جوانان افغانستان مبارزه علیه بچه بازی و محوه معافیت از مجازات مصئونیت اجتماعی
هرات هرات
کابل کابل
بلخ مزار شریف
کندهار کندهار
2019-09-30 2020-10-01 تحت کار
ایشیا فوندیشن مساعدت های حقوقی از طریق تعلیمات حقوقی(31884) حکومت داری خوب
کابل کابل
2015-04-01 2020-02-29 تکمیل
موسسه برای توانمند سازی وانکشاف جامعه صحتمندی فاریاب صحت
فاریاب قرغان, قرمقل, دولت آباد, میمنه, خان چارباغ
2019-01-01 2021-06-30 تحت کار
کی یر انترنشنل پروژه مساعدت عاجل خیمه،مواد غیر غذایی، بسته های صحی،صحت باروری و معیشت برای خانواده های آسیب دیده ازحوادث در افغانستان مبارزه با حوادث (اضطراری)
پروان چاریکار
غزنی غزنی
خوست خوست
پکتیا گردیز
کاپیسا محمودراقی
کابل کابل
بلخ مزار شریف
2018-05-01 2020-04-30 تکمیل
موسسه آموزشی وبشری افغانستان ایجاد شغل برای 50خانم بیوه مصئونیت اجتماعی
هرات انجیل
2018-11-30 2020-11-30 تحت کار
دزرغون افغانستان د كرنی او مالداري موسسه افزایش اگهی درمورد حفا ظت از محیط زیست مصئونیت اجتماعی
کابل سروبی, فرزه, گلدره, شکر دره, کلکان, ده سبز, بگرام, کابل, پغمان
2019-12-01 2021-05-31 تحت کار
ولت هنگر هیلفه ابتکار پاسخگویی افغانستان - تضمین آینده های همه جانبه و فراگیر حکومت داری خوب
ننگرهار جلال آباد
هرات هرات
کابل کابل
بلخ مزار شریف
کندهار کندهار
2019-09-10 2022-09-09 تحت کار
هماهنگی کمکها برای افغان ها تعلیم و تربیه در حالت اضطرار تعلیم و تربیه
غزنی غزنی
کابل سروبی
2019-07-11 2020-05-15 تکمیل
هماهنگی کمکها برای افغان ها تعلیم و تربیه در حالت اضطرار تعلیم و تربیه
کندهار میوند, ژيری, ارغنداب, دامان, اسپین بولدک
2019-05-01 2020-04-30 تکمیل
هماهنگی کمکها برای افغان ها تعلیم و تربیه در حالت اضطرار تعلیم و تربیه
کندز قلعه زال
2018-08-01 2020-07-31 تحت کار
تحفظ حیات وحش افغانستان رسیدگی به تغییر اقلیم در افغانستان از طریق مدیریت پایدار انرژی و ایکوسیستم زراعت ، مالداری و آبیاری
بامیان سیغان, کهمرد, یکاولنگ
بدخشان واخان
کابل کابل
2018-08-27 2022-10-31 تحت کار
موسسه حمایت از افراد آسیب پذیر Engagement of Community Members in Municipality Governance حکومت داری خوب
بامیان بامیان
2019-10-30 2020-08-28 تحت کار
افغان پلاننگ اجنسی تهیه آب آشامیدنی ازطریق حفرچاه ها وآگاهی درمورد حفظ الصحه یا پروگرام (واش) مصئونیت اجتماعی
کندهار کندهار
2019-05-01 2020-04-30 تکمیل
مؤسسه هماهنگی کمکهای انسانی ابتکار برای بهداشت و تغذیه صحت
غور چغچران, پسابند, دولت یار, چهار سده, شهرک, تولک, تيوره, ساغر, لعل و سرجنگل
فراه گلستان, خاک سفید, پرچمن, لاش و جوین, بالابلوک, شیب کوه, قلعه کاه, بکواه, فراه, پشت رود, انار دره
بادغیس غورماچ, بالامرغاب, مقر, قلعه نو, جوند, قادس, آب کمری
2016-07-01 2021-01-31 تحت کار
افغان اید افزایش فعالیت توسعه بدییل از طریق معیشت مشروع زراعت ، مالداری و آبیاری
بدخشان خاش, ارگو, دراییم
تخار چال, کلفگان
2017-09-01 2020-07-31 تحت کار
دی جوهانیتر فراهمی خدمات اولیه صحی برای بیجا شدگان داخلی در محلات غیر رسمی کابل صحت
کابل کابل
2019-10-01 2020-12-31 تحت کار
موسسه مجتمع جامعه مدني افغانستان تقویت دسترسی زنان موتاثر از خشونت به عدالت از طریق روش های قبول شده فرهنگی - فاز دوم مصئونیت اجتماعی
ارزگان ترين کوت
خوست مندوزی, خوست
ننگرهار کامه
کندز کندوز, علی آباد
تخار بهارک
هرات انجیل
بادغیس آب کمری, مقر
کندهار دند, ژيری
2019-06-01 2020-05-31 تکمیل
دی جوهانیتر فراهمی خدمات صحی تغذی و حمایت روانی برای مهاجرین وکوچی ها صحت
خوست خوست, گربز
کابل کابل
2019-08-01 2020-07-31 تحت کار
مرکز افغانستان در پوهنتون کابل برای تحقیقات علمی جمعآوری، تایپ مجدد و شامل ساختن قوانین سالهای 1909 الی 1963 م در دیتابیس قوانین افغانستان تعلیم و تربیه
کابل کلکان, ده سبز, بگرام, کابل, خاک جبار, میر بچه کوت, موسهی, چهار آسیاب, منگچک, سروبی, قره باغ, استالف, فرزه, گلدره, شکر دره, پغمان
2019-06-01 2020-08-31 تحت کار
کمیته ناروی برای افغانستان Empowering Rural Afghanistan (ERA) توانمند سازی جوامع روستایی در افعانستان تعلیم و تربیه
فاریاب میمنه, خواجه سبز پوش ولی, شرین تگاب
غزنی غزنی, اندر, جاغوری, مالستان
پکتیا گردیز
ننگرهار جلال آباد
بدخشان یاوان, کشم, دراییم, ارگو, شهدا, فیض اباد, کوهستان, يفتل سفلى, راغستان
کابل گلدره, کابل
2019-01-01 2021-12-31 تحت کار
اکسفام نووب برنامه ملی میثاق شهروندی ( دایکندی ) حکومت داری خوب
دایکندی کيتی, میرامور, نیلی
بامیان پنجاب, ورث
کابل کابل
2017-05-06 2020-05-05 تکمیل
اکتید حمایت از فامیل های متاثیر از خشکسالی و کمبود غذا در زراعت، محافظت مالداری وترمیم ریربنای آب در ولایت کنر زراعت ، مالداری و آبیاری
کنر دره پیچ, بر کنر
2019-09-01 2020-06-24 تکمیل
برک افغانستان برنامه اولویت ملی میثاق شهروندی (CCAP-EXTENSION) مصئونیت اجتماعی
ننگرهار خوگیانی, کامه, چپرهار, سرخ رود, شينواری
2017-10-03 2020-10-02 تحت کار
موسسه زنان کانادا برای زنان افغانستان توانمند سازی زنان (صنوف سواد آموزی برای زنان) تعلیم و تربیه
تخار ورسج, تالقان, کلفگان, بهارک
2016-03-01 2020-03-31 تکمیل
موسسه زنان برای زنان افغان مراکز حمایوی زنان و مشوره دهی مصئونیت اجتماعی
ننگرهار خوگیانی, رودات, شينواری, کوت, لعل پور, سرخ رود, چپرهار, حصارک, خیوه, گوشته, آچين, بهسود, کامه, جلال آباد, پچير و آگام, ده بالا, شیرزاد, در بابا, نازیان, بتی کوت, دره نور, کوز کنر, مومند دره
کنر غازی آباد, خاص کنر, سرکانو, دانگام, شیگل و شلتان, ناری, بر کنر, اوته پور, دره پیچ, اسد آباد, چپه دره, نرنگ و بادیل, سوکی, نورگل, مرور
سمنگان ایبک, دره صوف بالا, حضرت سلطان, خرم و سارباغ, روی دو آب, دره صوف پایان, فیروز نخچیر
تخار ورسج, خواجه غار, دشت قلعه, خواجه بهاندی, ینگی قلعه, درقد, رستاق, کلفگان, تالقان, حضر سموچ, بنگی, فرخار, نمک آب, چال, اشکمش, چاه آب, بهارک
کابل گلدره, شکر دره, منگچک, کلکان, ده سبز, بگرام, کابل, خاک جبار, میر بچه کوت, موسهی, چهار آسیاب, فرزه, استالف, قره باغ, پغمان, سروبی
جوزجان درزاب, قرقین, خمیاب, خواجه دوکوه, مينگجيک, آقچه, فیض آباد, شبرغان, مردیان
2017-11-08 2020-03-31 تکمیل
افغان اید برنامه ملی میثاق شهروندی مصئونیت اجتماعی
لوگر خوشی, پل علم
2017-05-01 2020-05-01 تکمیل
مؤسسه هماهنگی کمکهای انسانی صحتمندی صحت
غور لعل و سرجنگل, ساغر, تيوره, تولک, شهرک, چهار سده, چغچران, دولت یار, پسابند
2019-01-01 2021-06-30 تحت کار
دوستی فرانسه با افعانها (افرن) حمایت سیستم علم و دانش در 5 ولایت افغانستان تعلیم و تربیه
پروان چاریکار
ننگرهار جلال آباد
بامیان ورث
هرات هرات
کابل کابل
2017-03-31 2020-04-01 تکمیل
میشن ایست کاهش آسیب پذیری در قریه جات دور افتاده مرزی با تاجکستان که در معرض خطر ناپایداری و بروز بحران های ناگهانی قرار دارند صحت
بدخشان شکي, دروازه بالا, دروازه پائین
2017-11-01 2020-10-31 تحت کار
کمک های آسایش جهانی اعمار پرورشگاه پسرانه کابل مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2018-07-31 2020-03-30 تکمیل
افغان اید برنامه ملی میثاق شهروندی مصئونیت اجتماعی
غور لعل و سرجنگل, شهرک
هرات اوبه
2017-05-05 2020-05-05 تکمیل