جمهوری اسلامی افغانستان

وزارت اقتصاد

ریاست انسجام موسسات غیر دولتی

د افغانستان اسلامی جمهوریت

داقتصاد وزارت

دغیر دولتی موسسو د انسجام ریاست

اسم موسسه اسم پروژه سکتور مربوطه
موقعیت
ولایت ولسوالی
تاریخ آغاز تاریخ ختم وضیعت
اکسفام نووب توزیع فصلی بسته های زراعتی (تخم گندم وکودهای کیمیاوی) برای دهاقین کوچک در ولایات مرکزی(بامیان، دایکندی وغور) زراعت ، مالداری و آبیاری
دایکندی اشترلی, شهرستان, میرامور
غور تولک, دولت یار, دولینه, شهرک, لعل و سرجنگل, چغچران
بامیان 1یکاولنگ, ورث, پنجاب
2019-11-01 2020-04-30 تکمیل
افغان اید مدیریت علفچر ها زراعت ، مالداری و آبیاری
دایکندی اشترلی, خدیر, سنگتخت, شهرستان, نیلی
2018-06-01 2022-05-30 تکمیل
موسسه پلان گذاری پاکسازی ماین ها سروی غیر تخنیکی ساحات مولث به ماین و مهمات منفلق نشده زیر بینا
پروان سیاه گردی غوربند, شینواری
سرپل سرپل
پکتیکا زرغون شهر, شرن
خوست سپیره, قلندر
پکتیا احمد آباد, جاجی, دند و پتان, زرمت, شواک, لاجه احمد خیل
ننگرهار لعل پور, مومند دره, پچير و آگام, کوت, گوشته
لغمان دولت شاه, علی شینگ, علی نگار
کنر خاص کنر, نورگل
کندز حضرت امام صاحب, خان آباد, علی آباد
بامیان کهمرد
وردک جلریز, چک وردک
تخار اشکمش, تالقان
بغلان دوشی, پل خمری
نیمروز چهار بورجک
کاپیسا نجراب
کابل موسهی, پغمان
بلخ بلخ
هلمند لشکرگاه, ناد علی, نهر سراج
کندهار ارغستان, اسپین بولدک, دامان, غورک, معروف, ميانشين
زابل ترنگ و جلدک, شینکی
2018-04-01 2020-03-31 تکمیل
همکاری های جهانی ساخت سرک برای نورستان زیر بینا
نورستان ماندول
2019-01-01 2020-05-31 تکمیل
همکاری های جهانی اطفال روی جاده مصئونیت اجتماعی
بلخ مزار شریف
2019-02-01 2020-01-31 تکمیل
همکاری های جهانی کورس لسان انگلیسی تعلیم و تربیه
بلخ مزار شریف
2019-03-01 2020-02-28 تکمیل
همکاری های جهانی چاه های نیمه عمیق مصئونیت اجتماعی
بلخ مزار شریف
2019-02-01 2020-01-31 تکمیل
دروغتیائی مراقبت او اجتماعی پرمختیا موسسه د ټولنی په سطحه د سایکوسوشل او دوامداره دوباره عیارول فعلیتونه مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2019-10-27 2020-10-26 تکمیل
نوی مشورتی او مرستندویه موسسه کمک های نقده برای ترمیم خانه ها و ضروریات زمستانی برای بیجا شده ګان داخلی و مردم متضرر محلی مصئونیت اجتماعی
ننگرهار خوگیانی, رودات, شیرزاد, چپرهار, کوت
لغمان مهتر لام
کنر اوته پور, دره پیچ, سرکانو, سوکی, نرنگ و بادیل, چپه دره
2019-11-10 2020-03-09 تکمیل
بشری خیریه موسسه آب ؛ صحت و حفظ الصحه (دسترسی بهتر آب آشامیدنی ، بهداشت و خدمات صحی) مصئونیت اجتماعی
کابل بگرام, کابل
2018-01-12 2020-02-28 تکمیل
موسسه قریه صلح برای افغانها ایجاد مرکز مراقبت از یتیمان و بیوه زنان (سرپناه) مصئونیت اجتماعی
بامیان 1یکاولنگ
2019-10-05 2020-10-05 تکمیل
موسسه خدماتی زنان حرفوی بدخشان ابتکار بانوان خلاق برای پاکی سرسبزی بدخشان زراعت ، مالداری و آبیاری
بدخشان فیض اباد
2018-12-15 2020-12-14 تکمیل
بشری خیریه موسسه ابتکار رهبری خانمهای افغان تعلیم و تربیه
غور تولک, دولت یار, لعل و سرجنگل, چغچران
ننگرهار جلال آباد, دره نور, سرخ رود, کامه
2018-09-01 2020-12-31 تکمیل
د افغانستان لپاره د هالند کمیته اصلاح نسل بز کشمیره زراعت ، مالداری و آبیاری
هرات انجیل
2018-01-01 2022-03-31 تکمیل
د ابتدائی تعلیماتو او حرفوی زده کرو موسسه حمایت از پروسه محافظه و توانمند سازی اطفال افغانستان تعلیم و تربیه
لوگر خوشی, محمد آغه, پل علم
2019-10-01 2021-02-28 تکمیل
تحقیقا ت علمی وانکشاف جامعه کمک زمستانی برای بیجاشده گان داخلی در ولایات پکتیکا و نورستان مصئونیت اجتماعی
پکتیکا اورگون, سروبی, شرن
نورستان پارون
2019-11-15 2020-05-14 تکمیل
تحقیقا ت علمی وانکشاف جامعه (Unconditional (USS مصئونیت اجتماعی
پکتیکا اورگون
2019-10-10 2020-01-09 تکمیل
موسسه اثر مراکز آموزش زبان انگلیسی و کمپیوتر تعلیم و تربیه
خوست خوست
ننگرهار جلال آباد
کندز کندوز
بامیان بامیان
هرات هرات
کابل کابل
بلخ مزار شریف
کندهار کندهار
2018-09-01 2020-08-31 تکمیل
داجتماعي ظرفيتونو دپرمختگ خيريه موسسه د شکایاتو د کمیسون د کارنو څخه کتنه حکومت داری خوب
ننگرهار جلال آباد
کابل کابل
کندهار کندهار
2019-12-10 2020-12-06 تکمیل
بی بی سی میدا اکشن Her Voice - Her Right مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2017-04-01 2020-03-31 تکمیل
شلتر فار لایف Unconditional seasonal support-CBT/ کمک های فصلی غیر مشروت زراعت ، مالداری و آبیاری
بدخشان فیض اباد
تخار تالقان
2019-10-10 2020-01-09 تکمیل
بشری خیریه موسسه کمک های زمستانی در ولایت قندوز مصئونیت اجتماعی
کندز حضرت امام صاحب, علی آباد, کندوز
2019-11-10 2020-04-09 تکمیل
دسولی لپا ره روزنیزه ا و خیره نیزه موسسه دادخواهی برای بلند نمودن صدای مردم در پروسه صلح مصئونیت اجتماعی
کندهار کندهار
2019-09-01 2020-11-30 تکمیل
موسسه مجتمع جامعه مدني افغانستان توسعۀ برای تغییر تعلیم و تربیه
بلخ بلخ, خلم, دهدادی
2017-04-01 2022-03-31 تکمیل
موسسه مدنی داد خواهی و توانمندی توزیع نمودن بسته های هایجین فامیلی و تبلیغات حفظ الصحه شخصی و محیطی و همچنان اگاهی بخاطر کاهش سو تغذی صحت
ننگرهار در بابا, رودات, مومند دره, گوشته
وردک جغتو, حصه اول بیهسود, سید آباد, مرکز بهسود, نرخ, چک وردک
2019-11-05 2020-05-05 تکمیل
موسسه همکاری های صحی ومدنی آوا Urban Safety and Security Programme مصئونیت اجتماعی
ننگرهار جلال آباد
2019-10-06 2020-04-06 تکمیل
موسسه برنا مه ها ی تعلیمی برای افغانستان بهتر ساختن زندگی نو جوانان تعلیم و تربیه
کابل کابل
2017-05-05 2020-07-31 تکمیل
موسسه برنا مه ها ی تعلیمی برای افغانستان توانمندسازی خانمها و دختران و اشتراک انها در تصامیم که به سطح خانواده و اجتماع مطابق به فرهنگ و دین باشد. تعلیم و تربیه
کابل کابل
2017-08-06 2020-03-31 تکمیل
موسسه راه امید به زندگی آگاهی عامه برای شوراهای انکشافی مصونیت و امنیت برای زنان مصئونیت اجتماعی
بلخ مزار شریف
2019-08-10 2020-05-06 تکمیل
موسسه مدنی داد خواهی و توانمندی مصونیت غذایی زراعت ، مالداری و آبیاری
بامیان 1یکاولنگ
2019-10-15 2020-01-15 تکمیل
اکتید حمایت از خانواده های آسیب پذیر و وابسته به کشاورزی در ولایت های بدخشان ، کندز ، سرپل ، سمنگان و فاریاب به منظور رجوع مجدد ایشان به معیشت کشاورزی. زراعت ، مالداری و آبیاری
فاریاب اندخوی, خان چارباغ, شرین تگاب, قرغان, قرمقل, پشتون کوت
سرپل سنگچارک, سوزمه قلعه, صیاد, گوسفندی
سمنگان حضرت سلطان, خرم و سارباغ, فیروز نخچیر
کندز حضرت امام صاحب, خان آباد, علی آباد
بدخشان تيشکان, شهر بزرگ, وردوج, يفتل سفلى, یاوان
2019-11-05 2020-04-30 تکمیل
قریه صلح برای پیشرفت افغانستان خودکفا سازی خانم ها - نانوایی مصئونیت اجتماعی
بلخ مزار شریف
2019-12-01 2020-05-31 تکمیل
موسسه برابري براي صلح و انکشاف همکاری برای انکشاف دسترسی حقوقی و شفافیت در افغانستان (ADALAT) حکومت داری خوب
کابل کابل
هلمند لشکرگاه, گرمسیر
2019-11-13 2021-02-22 تکمیل
افغانستان آزاد کمک به کودکستان ها و برنامه آمادگی کانکور برا ی شاگردان صنف دورازدهم در مکاتب تعلیم و تربیه
پنجشیر انابه, دره
کابل پغمان
2019-02-01 2020-02-29 تکمیل
پاملرنه انترنشنل موسسه سال چهاردهم پروژه تعلیمات محلی ثانوی وسال هشتم پروژه بورس های تحصیلی برای شاگردان تعلیمات محلی ثانوی - LSCBE تعلیم و تربیه
خوست تنی, خوست, مندوزی, نادر شاه کوت, گربز
کابل کابل
2019-04-01 2020-03-31 تکمیل
موسسه انکشافی و تحقیقاتی جامعه Base Line Survey سروی دست اول مصئونیت اجتماعی
هرات هرات
کندهار کندهار
2019-11-28 2020-01-20 تکمیل
موسسه انتخابات شفاف برای افغانستان Increasing Young women's Engagement in Election in Afghanistan حکومت داری خوب
ننگرهار جلال آباد
هرات هرات
کابل کابل
بلخ بلخ
2019-04-01 2021-03-31 تکمیل
نی قلعه تجلیل از 30 سالگی کنوانسیون حقوق طفل تعلیم و تربیه
بامیان 1یکاولنگ, بامیان, سیغان, شبر, ورث, پنجاب, کهمرد
2019-09-23 2020-01-20 تکمیل
نی قلعه مکتب نسوان انده تعلیم و تربیه
بامیان 1یکاولنگ
2019-06-01 2020-06-30 تکمیل
موسسه ملی انکشاف باغداری افغانستان فراهم آوری تسهیلات زراعتی برای انکشاف مارکیت های روستایی زراعت ، مالداری و آبیاری
سمنگان حضرت سلطان
کندز چهار دره
بلخ بلخ, خلم, دهدادی, نهر شاهی
2019-06-16 2020-06-15 تکمیل
اداره بازسازی دهات افغانستان تقویت مصونیت غذایی و حفظ منابع طبعی مصئونیت اجتماعی
ننگرهار کامه, کوز کنر, گوشته
2019-06-01 2021-11-30 تکمیل
تحقیقا ت علمی وانکشاف جامعه تعلیم در حالت اضطراری تعلیم و تربیه
بلخ شورتیپه
2019-08-01 2020-07-31 تکمیل
موسسه براي كمك هاي انكشافي کمک نقدی برای بی جاه شده گان متاثر شده از جنگ در ولایات شمالي و شمال شرقی مصئونیت اجتماعی
کندز کندوز
2019-11-20 2020-05-20 تکمیل
موسسه ملی انکشاف باغداری افغانستان تقویت مصونیت غذایی و مدیریت منابع طبیعی زراعت ، مالداری و آبیاری
ننگرهار کامه, کوز کنر, گوشته
2019-03-01 2021-10-31 تکمیل
اکتید آکادمی هنر های دیجیتال تعلیم و تربیه
کابل کابل
2019-02-08 2020-11-30 تکمیل
حمایت از مهاجرین کمک احیای معیشت برای جوامع کشاورزی که از اثر سیلاب در ولایت فاریاب متاثر گردیده اند زراعت ، مالداری و آبیاری
فاریاب اندخوی, خان چارباغ, قرغان, قرمقل
2019-08-15 2020-05-14 تکمیل
حمایت از مهاجرین ترمیم سرپناه برای خانواده های آسیب دیده از اثر سیلاب های سال 2019 و بیجا شده گان از اثر جنگ ها مصئونیت اجتماعی
سرپل سرپل
جوزجان خواجه دوکوه, شبرغان
2019-08-15 2020-05-15 تکمیل
حمایت از مهاجرین کمک های زمستانی جهت پاسخگوی برای خانواده های آسیب دیده منازعات و حوادث طبیعی مصئونیت اجتماعی
ارزگان ترين کوت
جوزجان آقچه, خواجه دوکوه, شبرغان
2019-11-07 2020-04-06 تکمیل
بین المللی برای معلولین دسترسی به خدمات باکیفیت بازتوانی درافغانستان صحت
هرات هرات
2016-01-25 2020-01-31 تکمیل
همکاری های جهانی آموزش بهداشت در دوران قاعده گی برای دختران صحت
بغلان پل خمری
2019-08-01 2020-08-01 تکمیل