جمهوری اسلامی افغانستان

وزارت اقتصاد

ریاست انسجام موسسات غیر دولتی

د افغانستان اسلامی جمهوریت

داقتصاد وزارت

دغیر دولتی موسسو د انسجام ریاست

اسم موسسه اسم پروژه سکتور مربوطه
موقعیت
ولایت ولسوالی
تاریخ آغاز تاریخ ختم وضیعت
موسسه تقويه عدالت و جامعه مدني برنامه حقوق محلی 7 مصئونیت اجتماعی
بامیان بامیان
2020-03-01 2020-12-30 تکمیل
د هیواد د بیاودانولو صحی او بشری مرستو تولنه پرورشگاه خانه گل مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل
د افغانستان د بیارغونی او سوونی پروگرامونه پروژه تهیه مکان بود و باش برای محصلین برنامه بورسیه تحصیلی پروموت تعلیم و تربیه
دایکندی نیلی
غزنی غزنی
ننگرهار جلال آباد
کندز کندوز
بامیان بامیان
تخار تالقان
بغلان بغلان جدید
هرات هرات
کابل کابل
بلخ بلخ
جوزجان شبرغان
2020-01-20 2020-09-30 تکمیل
موسسه اسایش بانوان ظرفیت سازی گروپ کمک های خودی مصئونیت اجتماعی
بدخشان ارگو, دراییم
2020-07-16 2020-12-31 تکمیل
دافغانستان دسحو داسو دگلوی او خدمتونو موسسه پروژه آموزش برای توانمند سازی جامعه و مشارکت عامه برای محافظت و امنیت شهری تعلیم و تربیه
فراه فراه
2019-09-15 2020-04-15 تکمیل
موسسه توانمندسازی نسلهای آینده توانمند سازی کمیته های محیط زیست در شرق افغانستان مصئونیت اجتماعی
ننگرهار جلال آباد
2019-01-01 2020-06-30 تکمیل
کنسرن برنامه چندین سکتوری انعطاف پذیری، تقویت انعطاف پذیری جوامع نهایت فقیر مصئونیت اجتماعی
بدخشان یاوان
تخار نمک آب, چاه آب
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل
موسسه ملی حمایه محوفلج د پولیو په اړه عامه پوهاوي صحت
ننگرهار جلال آباد
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل
موسسه پلان گذاری پاکسازی ماین ها پاکسازی ساحات ملوث با ماین و مهمات منفلق ناشده در ولایت زابل مبارزه با حوادث (اضطراری)
زابل ترنگ و جلدک
2019-06-04 2020-08-10 تکمیل
موسسه پلان گذاری پاکسازی ماین ها پاکسازی ساحات ملوث از وجود ماین و مهمات منفلق ناشده در ولایت نیمروز مبارزه با حوادث (اضطراری)
نیمروز خاشرود
2019-06-15 2020-06-30 تکمیل
موسسه پلان گذاری پاکسازی ماین ها پاکسازی ساحات ملوث از وجود ماین و مهمات منفلق ناشده مبارزه با حوادث (اضطراری)
بغلان اندر آب, بغلان جدید, خنجان, دهنه غوری, دوشی, پل خمری
نیمروز چهار بورجک
2020-07-01 2021-06-30 تکمیل
موسسه مدنی داد خواهی و توانمندی ایمرجنسی واش در نیمروز برای واکنش کرونا صحت
نیمروز زرنچ
2020-04-01 2020-06-30 تکمیل
د افغانستان اینده نسلونه کمک های اضطراری به دهاقین آسیب پذیر مبارزه با حوادث (اضطراری)
وردک جغتو, سید آباد, نرخ
2019-11-21 2020-06-30 تکمیل
موسسه خیریه مشارکت کنندگان تکنالوژی هوانوردی موسسه خیریه بین المللی پکتیک مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2020-01-01 2020-06-30 تکمیل
هیت ناروی برای مهاجرین تعلیم و تربیه در حالات اضطرار (۱۸۰۷) تعلیم و تربیه
فاریاب میمنه
خوست خوست
ننگرهار جلال آباد
کنر اسد آباد
هرات هرات
کابل کابل
کندهار کندهار
2017-12-01 2020-12-31 تکمیل
دافغانستان دتولنیز ، کلتوری ، پوهاوی او بیارغاونی موسسه ﺩټوﻟﻧﯽ ﺩ ﻣﺷﺭﺍﻧﻭ ﺗﺭمنځ ټوﻟﻧﻳﺯ ﻣﺳﺋﻭﻟﻳﺕ ﺗﻪ ﻭﺩه ﻭﺭﮐﻭﻝ حکومت داری خوب
خوست خوست
پکتیا گردیز
کنر اسد آباد
2020-07-01 2021-06-30 تکمیل
موسسه تمرکز مها رتها ی مسلکی صلح با صلح: حمایت از تلاشهای صلح و آشتی محلی محور در افغانستان تعلیم و تربیه
پروان بگرام
2020-07-23 2020-09-15 تکمیل
موسسه کمک های بشردوستانه و ترقیاتی برای افغانستان کلینک های صحی فرعی وموبایل صحت
زابل شاه جوی
2019-11-15 2020-12-31 تکمیل
کته خیل توزیع مواد کمکی برای بیوه زنان وایجاد کورس خیاطی مصئونیت اجتماعی
کندز کندوز
2020-03-18 2020-04-19 تکمیل
مؤسسه احیأ و توسعه امور اجتماعی زنان حمایت های موسومی - توزیع پول نقد بدون قید و شرط برای مستحقین مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2019-10-10 2020-01-09 تکمیل
موسسه جامعه مدني و حقوق بشر زنان و صلح: ترس و امید حکومت داری خوب
کابل کابل
2020-06-17 2020-12-17 تکمیل
موسسه حقوقی مبتدا محافظت زنان از طریق مشارکت آنان در روند صلح مصئونیت اجتماعی
بلخ مزار شریف
2020-07-15 2020-09-30 تکمیل
احیای مهارتها و بازسازی ستارز پاسخ بشردوستانه اضطراری؛ برنامه COVID-19 و برنامه بهداشت شخصی زنان و دختران نوجوان صحت
خوست تنی, گربز
2020-08-01 2020-09-30 تکمیل
ودان افغانستان شفاخانه (60) بستر جلال اباد (Jalalabad DTC) صحت
ننگرهار جلال آباد
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل
ودان افغانستان مرکز تداوی سراپا ( Kabul OPTC) صحت
کابل کابل
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل
ودان افغانستان شفاخانه 70 بستر معتادین زنانه و اطفال صحت
بدخشان بهارک
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل
ودان افغانستان تداوی خارج بستر در مرکز سراپا بدخشان صحت
بدخشان بهارک
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل
موسسه اسایش بانوان ظرفیت سازی گروپ کمک های خودی مصئونیت اجتماعی
بدخشان ارگو, دراییم
2020-07-16 2020-12-31 تکمیل
مرکز رشد استعداد های زنان افغان تهیه خدمات حفظ الصحه و آب آشامیدنی در ولایت کندز مصئونیت اجتماعی
کندز کندوز
2020-07-01 2020-12-31 تکمیل
نهاد تحقیقاتی حقوق زنان و اطفال جمع اوری معلومات افغانستان مصئونیت اجتماعی
بدخشان ارگو, فیض اباد, کشم
بلخ خلم, دهدادی, مزار شریف, نهر شاهی, چار کنت
2020-08-08 2020-09-10 تکمیل
موسسه پيام نو براي زنان افغان Protection of Educated and Employed Women in Daikundi حمایت از زنان تحصیلکرده و شاغل در دایکندی مصئونیت اجتماعی
دایکندی نیلی
2020-07-15 2020-09-30 تکمیل
موسسه خدمات صحي و اجتماعي پروژه صحی باروری وزنان معتاد به مواد مخدر صحت
کابل کابل
2019-10-01 2020-09-30 تکمیل
موسسه بین المللی روان شناسی خدمات مشاوره روانی-اجتماعی مسلکی در مراکز حمایوی زنان در افغانستان صحت
پروان چاریکار
غور چغچران
فاریاب اندخوی, میمنه
غزنی غزنی
سرپل سرپل
خوست خوست
ننگرهار جلال آباد
کندز کندوز
بامیان بامیان
بدخشان فیض اباد
نیمروز زرنچ
کاپیسا محمودراقی
هرات هرات
کابل کابل
بلخ مزار شریف
فراه فراه
بادغیس قلعه نو
جوزجان شبرغان
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل
موسسه خدمات صحي و اجتماعي پروژه اطفال وزنان سراپا OPTC صحت
کابل کابل
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل
افغانهای متاًثر از ماین حمایت از تطبیق کنواسیون ماین و مهمات خوشه یی در 2020 مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2020-03-01 2020-12-31 تکمیل
موسسه تحقیقاتی و خدمات روانشناسی بهروان دوره آموزشی تربیت مشاور روانشناس-فاز1 مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2019-08-01 2020-05-15 تکمیل
موسسه جوانان افغان برای صلح و توانمند سازی زنان حمایت مردم عام در پروسه صلح - آواز مردم کلکان حکومت داری خوب
کابل کلکان
2020-08-01 2020-09-15 تکمیل
موسسه حمیده برمکی برای حاکمیت قانون آگاهی دهی قانون اساسی افغانستان تعلیم و تربیه
پروان چاریکار
دایکندی نیلی
ارزگان ترين کوت
غور چغچران
فاریاب میمنه
غزنی غزنی
سرپل سرپل
پکتیکا شرن
خوست خوست
پکتیا گردیز
ننگرهار جلال آباد
لوگر پل علم
لغمان مهتر لام
کنر اسد آباد
نورستان پارون
سمنگان ایبک
کندز کندوز
بامیان بامیان
بدخشان فیض اباد
وردک میدانشهر
تخار تالقان
بغلان پل خمری
نیمروز زرنچ
کاپیسا محمودراقی
پنجشیر بازارک
هرات هرات
کابل کابل
بلخ بلخ
فراه فراه
هلمند لشکرگاه
بادغیس قلعه نو
کندهار کندهار
زابل قلات
جوزجان شبرغان
2020-08-01 2022-07-31 تکمیل
ودان افغانستان طرح دسترسی به مارکیت مصئونیت اجتماعی
هرات هرات
2020-01-20 2020-12-20 تکمیل
ولت هنگر هیلفه ارتقا مهارتها، تقویت پیشرفت مهارتها و ایجاد دیدگاه های آینده. زراعت ، مالداری و آبیاری
ننگرهار خیوه, دره نور, کامه, گوشته
2019-11-01 2023-04-30 تکمیل
افغان اید زنجیره ارزش گندم زراعت ، مالداری و آبیاری
بدخشان ارگو, بهارک, کشم
2020-08-01 2021-01-31 تکمیل
مؤسسه افغانها برای فردا کمک های بشردوستانه نقدی مبارزه با حوادث (اضطراری)
کابل بگرام, ده سبز
2020-08-01 2020-11-30 تکمیل
ودان افغانستان Farah DTC صحت
فراه فراه
2020-01-01 2020-01-01 تکمیل
ودان افغانستان Farah CCC صحت
فراه فراه
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل
انکشافی افغان AD328-20-WFP-13 | توزیع مواد غذایی بدون قید و شرط - General Food Distribution/Unconditional Seasonal Support-Food مصئونیت اجتماعی
دایکندی خدیر, نیلی, کجران, کيتی
2020-04-10 2020-10-31 تکمیل
موسسه اجتماعی و مدنی طلوع بهبود وضعیت صحی و دسترسی به خدمات صحی صحت
بدخشان فیض اباد
بغلان پل خمری
بلخ مزار شریف
2020-08-01 2022-05-31 تکمیل
مرکز اجتماعی معلولین ترویج دمکراسی فراگیر و حقوق اشخاص دارای معلولیت در افغانستان مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2018-03-01 2020-02-29 تکمیل
موسسه اموزشی ، تحقیقی و انکشافی طبیعت پلان پروگرام بشری مبارزه با حوادث (اضطراری)
بدخشان شهر بزرگ
2020-08-01 2020-12-31 تکمیل
موسسه اجتماعی رشد و انکشافاقتصادی زنان پروژه های کوچک پاسخگویی ویروس کوئید ۱۹ برای انجو های تحت رهبری خانم ها صحت
بغلان خنجان, دوشی
2020-08-11 2020-10-11 تکمیل
هیت ناروی برای مهاجرین کمک اضطراری مواد غذايی به جمعيت بيجا شده گان متاثر از کوید-۱۹ در غرب افغانستان-۲۰۲۳ مبارزه با حوادث (اضطراری)
هرات انجیل, کرخ
2020-05-15 2020-08-20 تکمیل