جمهوری اسلامی افغانستان

وزارت اقتصاد

ریاست انسجام موسسات غیر دولتی

د افغانستان اسلامی جمهوریت

داقتصاد وزارت

دغیر دولتی موسسو د انسجام ریاست

اسم موسسه اسم پروژه سکتور مربوطه
موقعیت
ولایت ولسوالی
تاریخ آغاز تاریخ ختم وضیعت
کپ انامور کورس خیریه تعلیمی آموزشی تعلیم و تربیه
هرات هرات
2017-11-01 2022-10-31 تحت کار
کپ انامور کورس خیریه تعلیمی آموزشی تعلیم و تربیه
هرات هرات
2017-11-01 2022-10-31 تحت کار
شلتر نو انترنشنل پرورشگاه فیض اباد مصئونیت اجتماعی
بدخشان فیض اباد
2019-01-01 2019-12-31 تکمیل
هیلو ترست ماین پاکی مصئونیت اجتماعی
لوگر پل علم
لغمان قرغه‌يی
سمنگان روی دو آب
بغلان پل خمری
بلخ بلخ
جوزجان درزاب
2016-12-12 2020-03-31 تکمیل
هیلو ترست ماین پاکی مصئونیت اجتماعی
لوگر پل علم
لغمان قرغه‌يی
سمنگان روی دو آب
بغلان پل خمری
بلخ بلخ
جوزجان درزاب
2016-12-12 2020-03-31 تکمیل
هیلو ترست ماین پاکی مصئونیت اجتماعی
لوگر پل علم
لغمان قرغه‌يی
سمنگان روی دو آب
بغلان پل خمری
بلخ بلخ
جوزجان درزاب
2016-12-12 2020-03-31 تکمیل
هیلو ترست ماین پاکی مصئونیت اجتماعی
لوگر پل علم
لغمان قرغه‌يی
سمنگان روی دو آب
بغلان پل خمری
بلخ بلخ
جوزجان درزاب
2016-12-12 2020-03-31 تکمیل
نی حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان زمینه‌سازی برای تعدادی از روزنامه‌نگاران و فعالان جامعه مدنی جهت آگاهی‌دهی و استفاده از قانون حق دست‌رسی به اطلاعات مصئونیت اجتماعی
ننگرهار جلال آباد
هرات هرات
کابل کابل
بلخ بلخ
کندهار کندهار
2019-12-01 2020-08-31 تکمیل
هیلو ترست ماین پاکی مصئونیت اجتماعی
پروان شینواری
لغمان مهتر لام
وردک میدانشهر
کندهار ژيری
2018-07-01 2019-06-30 تکمیل
هیلو ترست ماین پاکی مصئونیت اجتماعی
پروان شینواری
لغمان مهتر لام
وردک میدانشهر
کندهار ژيری
2018-07-01 2019-06-30 تکمیل
مرکز تعلیمی زنان افغان پلان کاری ملی افغانستان در ارتباط به نقش خانم ها در صلح و امنیت- صفحه جدید تعلیم و تربیه
پکتیا گردیز
کابل کابل
بلخ بلخ
2016-11-01 2020-12-31 تکمیل
مرکز تعلیمی زنان افغان پلان کاری ملی افغانستان در ارتباط به نقش خانم ها در صلح و امنیت- صفحه جدید تعلیم و تربیه
پکتیا گردیز
کابل کابل
بلخ بلخ
2016-11-01 2020-12-31 تکمیل
مرکز تعلیمی زنان افغان پلان کاری ملی افغانستان در ارتباط به نقش خانم ها در صلح و امنیت- صفحه جدید تعلیم و تربیه
پکتیا گردیز
کابل کابل
بلخ بلخ
2016-11-01 2020-12-31 تکمیل
مرکز تعلیمی زنان افغان پلان کاری ملی افغانستان در ارتباط به نقش خانم ها در صلح و امنیت- صفحه جدید تعلیم و تربیه
پکتیا گردیز
کابل کابل
بلخ بلخ
2016-11-01 2020-12-31 تکمیل
هیلو ترست ماین پاکی مصئونیت اجتماعی
بغلان پل حصار
2018-04-01 2019-03-31 تکمیل
هیلو ترست ماین پاکی مصئونیت اجتماعی
بغلان پل حصار
2018-04-01 2019-03-31 تکمیل
مرکز تعلیمی زنان افغان توانمند سازی زنان از طریق توسعه تشبثات زراعت ، مالداری و آبیاری
بلخ دهدادی, نهر شاهی
2019-12-01 2021-11-30 تکمیل
مرکز تعلیمی زنان افغان تقویت تاثیرات محلی در تحققSDG در افغانستان تعلیم و تربیه
کابل کابل
2018-12-01 2019-10-31 تکمیل
مرکز تعلیمی زنان افغان تقویت تاثیرات محلی در تحققSDG در افغانستان تعلیم و تربیه
کابل کابل
2018-12-01 2019-10-31 تکمیل
شبکه صحی بین المللی و اداره کلتور عمومی مدنی روانی کاهش مرگ ومیر و مریضی زنان و اطفال و دیگر افرادی که در مناطق مشخص شده ولایت کنر زندگی می کنند صحت
کنر اوته پور, دره پیچ, چپه دره
2019-11-15 2020-06-30 تکمیل
ایمرجنسی موسسه ایمرجنسی صحت
پنجشیر انابه
2019-01-01 2019-06-30 تکمیل
ایمرجنسی موسسه ایمرجنسی صحت
هلمند لشکرگاه
2019-01-01 2019-06-30 تکمیل
خدمات خیریه کاتولیک BPRM کمک به مهاجرین و عودت کننده گان افغانستان مصئونیت اجتماعی
بامیان یکاولنگ
2018-09-30 2019-08-31 تکمیل
خدمات خیریه کاتولیک BPRM کمک به مهاجرین و عودت کننده گان افغانستان مصئونیت اجتماعی
بامیان یکاولنگ
2018-09-30 2019-08-31 تکمیل
مرکز تعلیمی زنان افغان TLO_SIDA تعلیم و تربیه
ننگرهار جلال آباد
2019-09-01 2020-11-30 تکمیل
انجمن مهاجرين دنمارک حمایت های زمستانی برای مردم آسیب پذیر، و متاثر شده در افغانستان مصئونیت اجتماعی
دایکندی نیلی
غزنی جاغوری, غزنی, مالستان
بامیان بامیان
بلخ مزار شریف
2019-10-01 2020-03-31 تکمیل
همبستگی برای خانواده های افغان پروگرام متمم تغذی جوزجان صحت
جوزجان خانقاه, خمیاب, خواجه دوکوه, درزاب, شبرغان, فیض آباد, قرقین, مردیان, مينگجيک
2019-04-01 2019-12-31 تکمیل
موسسه خدمات صحی سها توزیع مواد سوتغذی و ادویه (One Spoonful Program) صحت
کابل کابل
2018-04-01 2019-03-30 تکمیل
موسسه خدمات صحی سها توزیع مواد سوتغذی و ادویه (One Spoonful Program) صحت
کابل کابل
2018-04-01 2019-03-30 تکمیل
انجمن مهاجرين دنمارک میکانیزم واکنش اظطراری در افغانستان 2019 مصئونیت اجتماعی
پروان جبل السراج
غزنی غزنی
پکتیا گردیز
لوگر پل علم
وردک میدانشهر
کاپیسا حصه اول کوهستان
پنجشیر بازارک
هرات هرات
کابل کابل
فراه فراه
کندهار کندهار
زابل قلات
2019-04-01 2020-03-31 تکمیل
موسسه بین المللی روان شناسی حمایت از توسعه جامعه معدنی افغانستان ذریعهٔ ترویج خلاقیت های روانی-اجتماعی منحیث پیش شرط برای مشارکت و شمولیت در اجتماع مصئونیت اجتماعی
ننگرهار جلال آباد
لغمان مهتر لام
بامیان بامیان
بدخشان فیض اباد
کاپیسا حصه اول کوهستان
هرات هرات
کابل کابل
بلخ مزار شریف
کندهار کندهار
جوزجان شبرغان
2019-01-01 2019-12-31 تکمیل
حمایت از زنان میدیکا افغانستان حمایت میدیکا افغانستان در قسمت تمویل کور قند برای اداره و مدیریت در حرصه خاتمه دادن به خشونت علیه زنان مصئونیت اجتماعی
هرات هرات
کابل کابل
بلخ مزار شریف
2019-01-01 2019-12-31 تکمیل
مرسته کورنکی لاسونه دمرستی اوپرمختک لپاره توزیع البسه زمستانی مصئونیت اجتماعی
پروان کوه صافی
ننگرهار بتی کوت
لغمان قرغه‌يی
2018-12-20 2018-12-31 تکمیل
خدمات اجتماعی جهان درآسیا پروژه صحی برای مادران و اصفال صحت
لغمان علی نگار, قرغه‌يی, مهتر لام
2016-03-01 2020-03-31 تکمیل
خدمات اجتماعی جهان درآسیا پروژه صحی برای مادران و اصفال صحت
لغمان علی نگار, قرغه‌يی, مهتر لام
2016-03-01 2020-03-31 تکمیل
خدمات اجتماعی جهان درآسیا پروژه صحی برای مادران و اصفال صحت
لغمان علی نگار, قرغه‌يی, مهتر لام
2016-03-01 2020-03-31 تکمیل
خدمات اجتماعی جهان درآسیا پروژه صحی برای مادران و اصفال صحت
لغمان علی نگار, قرغه‌يی, مهتر لام
2016-03-01 2020-03-31 تکمیل
کمیته بین المللی نجات (GX977) کمک های زمستانی برای بیجا شدگان داخلی مصئونیت اجتماعی
بادغیس قلعه نو
2018-12-15 2019-06-14 تکمیل
کمیته بین المللی نجات (GX977) کمک های زمستانی برای بیجا شدگان داخلی مصئونیت اجتماعی
بادغیس قلعه نو
2018-12-15 2019-06-14 تکمیل
کمیته بین المللی نجات (GX990) کمک زمستانی و سر پناه برای بیجا شدګان داخلی مصئونیت اجتماعی
بادغیس قلعه نو
2019-02-20 2019-07-19 تکمیل
کمیته بین المللی نجات (GX991) کمک زمستانی و سر پناه برای بیجا شده گان از اثر خشکسالی مصئونیت اجتماعی
هرات انجیل, گذره
2019-02-20 2019-07-19 تکمیل
کمیته بین المللی نجات (SV542) پاسخګویی مشترک افغانستان مصئونیت اجتماعی
ننگرهار بهسود, رودات, سرخ رود, مومند دره, کوز کنر, گوشته
هلمند ناد علی, ناوه بارکزائی, کلکان
2019-01-01 2019-12-31 تکمیل
کمیته بین المللی نجات (TA034) بلند بردن دسترسی به اب ، خدمات، بهداشت وزیرساختهای بهداشتی برای دختران مکتب در ولایت هلمند تعلیم و تربیه
هلمند لشکرگاه
2018-10-01 2019-07-31 تکمیل
کمیته بین المللی نجات (TA034) بلند بردن دسترسی به اب ، خدمات، بهداشت وزیرساختهای بهداشتی برای دختران مکتب در ولایت هلمند تعلیم و تربیه
هلمند لشکرگاه
2018-10-01 2019-07-31 تکمیل
کمیته بین المللی نجات (TFI54) مساعدت های نقدی بشری برای خانواده های آسیب دیده از خشکسالی مصئونیت اجتماعی
هرات انجیل, هرات, کشک (روبات سنگی), گذره
2018-12-15 2019-06-14 تکمیل
کمیته بین المللی نجات (TFI54) مساعدت های نقدی بشری برای خانواده های آسیب دیده از خشکسالی مصئونیت اجتماعی
هرات انجیل, هرات, کشک (روبات سنگی), گذره
2018-12-15 2019-06-14 تکمیل
کورد اید نظارت از صلح و امنیت زنان مصئونیت اجتماعی
پروان بگرام, چاریکار
دایکندی شهرستان, نیلی
ارزگان ارزگان خاص, ترين کوت, دهراود
فاریاب شرین تگاب, میمنه, پشتون کوت
پکتیا احمد آباد, گردیز
ننگرهار بهسود, جلال آباد, کامه
لغمان علی شینگ, قرغه‌يی, مهتر لام
کندز حضرت امام صاحب, خان آباد, علی آباد
بامیان بامیان, شبر, یکاولنگ
بدخشان ارگو, فیض اباد, يفتل سفلى
هرات انجیل, هرات, گذره
کابل کابل
بلخ خلم, دولت آباد, مزار شریف
هلمند لشکرگاه, ناد علی, کلکان
کندهار ارغنداب, دامان, کندهار
2015-07-01 2020-03-31 تکمیل
کورد اید نظارت از صلح و امنیت زنان مصئونیت اجتماعی
پروان بگرام, چاریکار
دایکندی شهرستان, نیلی
ارزگان ارزگان خاص, ترين کوت, دهراود
فاریاب شرین تگاب, میمنه, پشتون کوت
پکتیا احمد آباد, گردیز
ننگرهار بهسود, جلال آباد, کامه
لغمان علی شینگ, قرغه‌يی, مهتر لام
کندز حضرت امام صاحب, خان آباد, علی آباد
بامیان بامیان, شبر, یکاولنگ
بدخشان ارگو, فیض اباد, يفتل سفلى
هرات انجیل, هرات, گذره
کابل کابل
بلخ خلم, دولت آباد, مزار شریف
هلمند لشکرگاه, ناد علی, کلکان
کندهار ارغنداب, دامان, کندهار
2015-07-01 2020-03-31 تکمیل
کورد اید نظارت از صلح و امنیت زنان مصئونیت اجتماعی
پروان بگرام, چاریکار
دایکندی شهرستان, نیلی
ارزگان ارزگان خاص, ترين کوت, دهراود
فاریاب شرین تگاب, میمنه, پشتون کوت
پکتیا احمد آباد, گردیز
ننگرهار بهسود, جلال آباد, کامه
لغمان علی شینگ, قرغه‌يی, مهتر لام
کندز حضرت امام صاحب, خان آباد, علی آباد
بامیان بامیان, شبر, یکاولنگ
بدخشان ارگو, فیض اباد, يفتل سفلى
هرات انجیل, هرات, گذره
کابل کابل
بلخ خلم, دولت آباد, مزار شریف
هلمند لشکرگاه, ناد علی, کلکان
کندهار ارغنداب, دامان, کندهار
2015-07-01 2020-03-31 تکمیل
کورد اید نظارت از صلح و امنیت زنان مصئونیت اجتماعی
پروان بگرام, چاریکار
دایکندی شهرستان, نیلی
ارزگان ارزگان خاص, ترين کوت, دهراود
فاریاب شرین تگاب, میمنه, پشتون کوت
پکتیا احمد آباد, گردیز
ننگرهار بهسود, جلال آباد, کامه
لغمان علی شینگ, قرغه‌يی, مهتر لام
کندز حضرت امام صاحب, خان آباد, علی آباد
بامیان بامیان, شبر, یکاولنگ
بدخشان ارگو, فیض اباد, يفتل سفلى
هرات انجیل, هرات, گذره
کابل کابل
بلخ خلم, دولت آباد, مزار شریف
هلمند لشکرگاه, ناد علی, کلکان
کندهار ارغنداب, دامان, کندهار
2015-07-01 2020-03-31 تکمیل