جمهوری اسلامی افغانستان

وزارت اقتصاد

ریاست انسجام موسسات غیر دولتی

د افغانستان اسلامی جمهوریت

داقتصاد وزارت

دغیر دولتی موسسو د انسجام ریاست

اسم موسسه اسم پروژه سکتور مربوطه
موقعیت
ولایت ولسوالی
تاریخ آغاز تاریخ ختم وضیعت
موسسه زنان برای زنان افغان کمک ها تضمن شده برای جامعه تعلیم و تربیه
کابل استالف, بگرام, خاک جبار, ده سبز, سروبی, شکر دره, فرزه, قره باغ, موسهی, میر بچه کوت, پغمان, چهار آسیاب, کابل, کلکان, گلدره
2018-04-01 2019-03-31 تکمیل
مواظبت خانواده های افغان حفظ الصحه عمومی به رهبری جامعه صحت
بدخشان دراییم
2018-05-01 2019-04-18 تکمیل
مواظبت خانواده های افغان حفظ الصحه عمومی به رهبری جامعه صحت
بدخشان دراییم
2018-05-01 2019-04-18 تکمیل
موسسه انکشاف و توانائی دسترسی به آب آشامیدنی ، بهداشتی و خدمات پزشکی برای افراد بیجاه شده گان داخلی ، بازگشت گردیده گان و جوامع میزبان ، به خصوص زنان و افراد معلول در محصلات غیر رسمی کابل افغانستان تعلیم و تربیه
کابل کابل
2018-12-01 2020-02-28 تکمیل
موسسه انکشاف و توانائی دسترسی به آب آشامیدنی ، بهداشتی و خدمات پزشکی برای افراد بیجاه شده گان داخلی ، بازگشت گردیده گان و جوامع میزبان ، به خصوص زنان و افراد معلول در محصلات غیر رسمی کابل افغانستان تعلیم و تربیه
کابل کابل
2018-12-01 2020-02-28 تکمیل
مرکز آموزشی حقوق بشر زنان افغان اگاهی عامه و مشارکت مدنی انتخاباتی مصئونیت اجتماعی
کنر اسد آباد, اوته پور, بر کنر, خاص کنر, دانگام, دره پیچ, سرکانو, سوکی, شیگل و شلتان, غازی آباد, مرور, ناری, نرنگ و بادیل, نورگل, چپه دره
2019-02-25 2019-07-31 تکمیل
همبستگی برای خانواده های افغان برنامه جامعه محور محافظت از اطفال صحت
فاریاب میمنه
سرپل سرپل, سنگچارک
کندز حضرت امام صاحب, خان آباد, کندوز
تخار تالقان, خواجه بهاندی, رستاق
2019-11-12 2020-10-06 تکمیل
صحی بین المللی کانادا تحقیق در مورد مریضان سایبری تعلیم و تربیه
کابل کابل
2019-07-01 2019-12-31 تکمیل
موسسه انکشاف و توانائی برنامه مشارکت مدنی افغانستان مصئونیت اجتماعی
ننگرهار جلال آباد
2019-01-03 2019-09-15 تکمیل
خدمات خیریه کاتولیک CBE Private Fund اولویت های حیاتی تعلیم و تربیه در افغانستان تعلیم و تربیه
دایکندی سنگتخت
غور دولت یار, شهرک, لعل و سرجنگل
بامیان یکاولنگ
هرات ادرسکن, کرخ, گذره
2016-10-01 2020-09-30 تکمیل
خدمات خیریه کاتولیک CBE Private Fund اولویت های حیاتی تعلیم و تربیه در افغانستان تعلیم و تربیه
دایکندی سنگتخت
غور دولت یار, شهرک, لعل و سرجنگل
بامیان یکاولنگ
هرات ادرسکن, کرخ, گذره
2016-10-01 2020-09-30 تکمیل
خدمات خیریه کاتولیک CBE Private Fund اولویت های حیاتی تعلیم و تربیه در افغانستان تعلیم و تربیه
دایکندی سنگتخت
غور دولت یار, شهرک, لعل و سرجنگل
بامیان یکاولنگ
هرات ادرسکن, کرخ, گذره
2016-10-01 2020-09-30 تکمیل
خدمات خیریه کاتولیک CBE Private Fund اولویت های حیاتی تعلیم و تربیه در افغانستان تعلیم و تربیه
دایکندی سنگتخت
غور دولت یار, شهرک, لعل و سرجنگل
بامیان یکاولنگ
هرات ادرسکن, کرخ, گذره
2016-10-01 2020-09-30 تکمیل
دالمواسات خیریه موسسه امبولانس خدمتونه صحت
ننگرهار جلال آباد
2019-07-01 2019-12-31 تکمیل
موسسه طبی حقانی حضرت ميا صاحب طبی تشخيصی مرکز صحت
کندهار کندهار
2019-01-01 2019-06-30 تکمیل
مرکز آموزشی حقوق بشر زنان افغان نظارت از انتخابات ولسی جرگه حکومت داری خوب
ننگرهار آچين, بتی کوت, بهسود, جلال آباد, حصارک, خوگیانی, خیوه, در بابا, دره نور, ده بالا, رودات, سرخ رود, شينواری, شیرزاد, لعل پور, مومند دره, نازیان, پچير و آگام, چپرهار, کامه, کوت, کوز کنر, گوشته
لغمان دولت شاه, علی شینگ, علی نگار, قرغه‌يی, مهتر لام
کنر اسد آباد, اوته پور, بر کنر, خاص کنر, دانگام, دره پیچ, سرکانو, سوکی, شیگل و شلتان, غازی آباد, مرور, ناری, نرنگ و بادیل, نورگل, چپه دره
نورستان برگ متال, دوآب, ماندول, نورگرام, وامه, وايگل, پارون, کامدیش
2018-10-17 2019-01-31 تکمیل
مرکز آموزشی حقوق بشر زنان افغان نظارت از انتخابات ولسی جرگه حکومت داری خوب
ننگرهار آچين, بتی کوت, بهسود, جلال آباد, حصارک, خوگیانی, خیوه, در بابا, دره نور, ده بالا, رودات, سرخ رود, شينواری, شیرزاد, لعل پور, مومند دره, نازیان, پچير و آگام, چپرهار, کامه, کوت, کوز کنر, گوشته
لغمان دولت شاه, علی شینگ, علی نگار, قرغه‌يی, مهتر لام
کنر اسد آباد, اوته پور, بر کنر, خاص کنر, دانگام, دره پیچ, سرکانو, سوکی, شیگل و شلتان, غازی آباد, مرور, ناری, نرنگ و بادیل, نورگل, چپه دره
نورستان برگ متال, دوآب, ماندول, نورگرام, وامه, وايگل, پارون, کامدیش
2018-10-17 2019-01-31 تکمیل
کمیته حمایت از کمک های طبی وبشر دوستانه به افغانستان شفاخانه چک وردک صحت
وردک چک وردک
کابل کابل
2019-01-01 2019-12-31 تکمیل
موسسه زنان برای زنان افغان مراکز حمایوی زنان و مشوره دهی مصئونیت اجتماعی
ننگرهار آچين, بتی کوت, بهسود, جلال آباد, حصارک, خوگیانی, خیوه, در بابا, دره نور, ده بالا, رودات, سرخ رود, شينواری, شیرزاد, لعل پور, مومند دره, نازیان, پچير و آگام, چپرهار, کامه, کوت, کوز کنر, گوشته
کنر اسد آباد, اوته پور, بر کنر, خاص کنر, دانگام, دره پیچ, سرکانو, سوکی, شیگل و شلتان, غازی آباد, مرور, ناری, نرنگ و بادیل, نورگل, چپه دره
سمنگان ایبک, حضرت سلطان, خرم و سارباغ, دره صوف بالا, دره صوف پایان, روی دو آب, فیروز نخچیر
تخار اشکمش, بنگی, بهارک, تالقان, حضر سموچ, خواجه بهاندی, خواجه غار, درقد, دشت قلعه, رستاق, فرخار, نمک آب, ورسج, چال, چاه آب, کلفگان, ینگی قلعه
کابل استالف, بگرام, خاک جبار, ده سبز, سروبی, شکر دره, فرزه, قره باغ, موسهی, میر بچه کوت, پغمان, چهار آسیاب, کابل, کلکان, گلدره
جوزجان آقچه, خانقاه, خمیاب, خواجه دوکوه, درزاب, شبرغان, فیض آباد, قرقین, مردیان, مينگجيک
2019-07-01 2020-03-31 تکمیل
موسسه ادبی ، فرهنگی وقلم افغانستان ادبیات برای تغییر تعلیم و تربیه
کابل کابل
2019-11-26 2020-01-15 تکمیل
هیت ناروی برای مهاجرین تهیه سرپناه و کمکهای زمستانی به فامیلهای بیجاشده و متاثر در ولایات بلخ و فاریاب-۱۹۲۰ مصئونیت اجتماعی
فاریاب المار, اندخوی, دولت آباد, قیصار, میمنه, پشتون کوت
بلخ دهدادی, نهر شاهی
2019-09-01 2020-03-31 تکمیل
موسسه ادبی ، فرهنگی وقلم افغانستان تجلیل از روز جهانی حقوق بشر مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2019-11-26 2019-12-31 تکمیل
موسسه محیط زیستی گیتی سبز سکرتریت شبکه نظارت از محیط زیست و منابع طبیعی مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2019-03-01 2019-12-31 تکمیل
انکشافی و خیریه اریوب اعمار مکتب دوازده صنفی تعلیم و تربیه
پکتیا جاجی
2019-07-01 2019-12-31 تکمیل
انکشافی و خیریه اریوب ﺗداوی راﯾﮕﺎن ﻣرﯾﺿﺎن در ﮐﻠﯾﻧﮏ ھﺎی اﺣﻣد ﺧﯾل ﻣﻧدھﯾر و ﺳﭘﯾن ﻏر صحت
پکتیا جاجی, لاجه احمد خیل
2019-07-01 2019-12-31 تکمیل
مرکز توانمندی زنان برنامه حقوق محلی 4 مصئونیت اجتماعی
بلخ بلخ
2019-01-01 2019-12-31 تکمیل
هیلو ترست ماین پاکی مصئونیت اجتماعی
سمنگان روی دو آب
2018-06-01 2019-02-28 تکمیل
هیلو ترست ماین پاکی مصئونیت اجتماعی
سمنگان روی دو آب
2018-06-01 2019-02-28 تکمیل
مواظبت خانواده های افغان پرګرام حفظ الصحه عمومی به رهبری جامعه صحت
لوگر محمد آغه
2018-04-15 2019-04-14 تکمیل
مواظبت خانواده های افغان پرګرام حفظ الصحه عمومی به رهبری جامعه صحت
لوگر محمد آغه
2018-04-15 2019-04-14 تکمیل
موسسه پژوهش وآموزش عطارد برای توسعه ترانسکریپت و ترجمه ارقام کیفی سروی پروژه بهبود تغذی نوزادان و مادران سن باروری(MUNCH, INMNC) صحت
کابل کابل
2018-12-15 2019-11-15 تکمیل
موسسه پژوهش وآموزش عطارد برای توسعه ترانسکریپت و ترجمه ارقام کیفی سروی پروژه بهبود تغذی نوزادان و مادران سن باروری(MUNCH, INMNC) صحت
کابل کابل
2018-12-15 2019-11-15 تکمیل
موسسه توانمند سازی زنان دنر افغانستان Violence Against Women in Afghanistan مصئونیت اجتماعی
هرات هرات
کابل کابل
بلخ مزار شریف
2019-01-01 2019-12-31 تکمیل
هیلو ترست ماین پاکی مصئونیت اجتماعی
پروان سیاه گردی غوربند
خوست خوست
ننگرهار جلال آباد
بغلان دوشی
هرات هرات
کابل کابل
بلخ بلخ
کندهار کندهار
2018-05-01 2019-04-30 تکمیل
هیلو ترست ماین پاکی مصئونیت اجتماعی
پروان سیاه گردی غوربند
خوست خوست
ننگرهار جلال آباد
بغلان دوشی
هرات هرات
کابل کابل
بلخ بلخ
کندهار کندهار
2018-05-01 2019-04-30 تکمیل
موسسه مطالعاتی عامه افغانستان مبارزه با فساد اداری حکومت داری خوب
کابل کابل
2018-12-15 2019-03-31 تکمیل
موسسه مطالعاتی عامه افغانستان مبارزه با فساد اداری حکومت داری خوب
کابل کابل
2018-12-15 2019-03-31 تکمیل
موسسه مطالعاتی عامه افغانستان نهادینه ساختن مبارزه با فساد اداری در ولایت ننگرهار حکومت داری خوب
کابل کابل
2018-10-15 2019-04-14 تکمیل
موسسه مطالعاتی عامه افغانستان نهادینه ساختن مبارزه با فساد اداری در ولایت ننگرهار حکومت داری خوب
کابل کابل
2018-10-15 2019-04-14 تکمیل
داجتماعي ظرفيتونو دپرمختگ خيريه موسسه تقویت دادن به عدالت رسمی و غیر رسمی و هماهنګی بین عدالت رسمی و غیر رسمی مصئونیت اجتماعی
پکتیا سید کرم
2018-04-11 2019-04-10 تکمیل
داجتماعي ظرفيتونو دپرمختگ خيريه موسسه تقویت دادن به عدالت رسمی و غیر رسمی و هماهنګی بین عدالت رسمی و غیر رسمی مصئونیت اجتماعی
پکتیا سید کرم
2018-04-11 2019-04-10 تکمیل
همبستگی افغان اموزش تیاتر کودکان تعلیم و تربیه
کابل کابل
2019-01-01 2019-06-30 تکمیل
همبستگی افغان مستند آرزو های آبی مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2019-06-01 2019-12-31 تکمیل
هیلو ترست ماین پاکی مصئونیت اجتماعی
بغلان پل خمری
بلخ مرمل
2019-06-01 2019-12-31 تکمیل
موسسه توانمند سازی زنان دنر افغانستان محوه خشونت علیه زنان در افغانستان مصئونیت اجتماعی
هرات هرات
کابل کابل
بلخ مزار شریف
2019-01-01 2019-12-31 تکمیل
موسسه بازسازی مترقی زراعت برای افغانستان برنامه مشارکت مدنی افغان ها (ACEP) حکومت داری خوب
هرات زنده جان
2018-11-11 2019-07-31 تکمیل
موسسه بازسازی مترقی زراعت برای افغانستان برنامه مشارکت مدنی افغان ها (ACEP) حکومت داری خوب
هرات زنده جان
2018-11-11 2019-07-31 تکمیل
موسسه بازسازی مترقی زراعت برای افغانستان استخدام خانم ها از طریق انکشاف مهارت های پیله وری زراعت ، مالداری و آبیاری
هرات زنده جان
2018-10-01 2019-04-15 تکمیل
موسسه بازسازی مترقی زراعت برای افغانستان استخدام خانم ها از طریق انکشاف مهارت های پیله وری زراعت ، مالداری و آبیاری
هرات زنده جان
2018-10-01 2019-04-15 تکمیل
هیئت معاونت بین المللی شفاخانه تربیوی نوردارالامانوکلینیک دشت برچی صحت
کابل کابل
2019-01-01 2019-12-31 تکمیل