جمهوری اسلامی افغانستان

وزارت اقتصاد

ریاست انسجام موسسات غیر دولتی

د افغانستان اسلامی جمهوریت

داقتصاد وزارت

دغیر دولتی موسسو د انسجام ریاست

اسم موسسه اسم پروژه سکتور مربوطه
موقعیت
ولایت ولسوالی
تاریخ آغاز تاریخ ختم وضیعت
موسسه مطالعاتی عامه افغانستان مبارزه با فساد اداری حکومت داری خوب
کابل کابل
2018-12-15 2019-03-31 تکمیل
موسسه مطالعاتی عامه افغانستان نهادینه ساختن مبارزه با فساد اداری در ولایت ننگرهار حکومت داری خوب
کابل کابل
2018-10-15 2019-04-14 تکمیل
موسسه مطالعاتی عامه افغانستان نهادینه ساختن مبارزه با فساد اداری در ولایت ننگرهار حکومت داری خوب
کابل کابل
2018-10-15 2019-04-14 تکمیل
داجتماعي ظرفيتونو دپرمختگ خيريه موسسه تقویت دادن به عدالت رسمی و غیر رسمی و هماهنګی بین عدالت رسمی و غیر رسمی مصئونیت اجتماعی
پکتیا سید کرم
2018-04-11 2019-04-10 تکمیل
داجتماعي ظرفيتونو دپرمختگ خيريه موسسه تقویت دادن به عدالت رسمی و غیر رسمی و هماهنګی بین عدالت رسمی و غیر رسمی مصئونیت اجتماعی
پکتیا سید کرم
2018-04-11 2019-04-10 تکمیل
همبستگی افغان اموزش تیاتر کودکان تعلیم و تربیه
کابل کابل
2019-01-01 2019-06-30 تکمیل
همبستگی افغان مستند آرزو های آبی مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2019-06-01 2019-12-31 تکمیل
هیلو ترست ماین پاکی مصئونیت اجتماعی
بغلان پل خمری
بلخ مرمل
2019-06-01 2019-12-31 تکمیل
موسسه توانمند سازی زنان دنر افغانستان محوه خشونت علیه زنان در افغانستان مصئونیت اجتماعی
هرات هرات
کابل کابل
بلخ مزار شریف
2019-01-01 2019-12-31 تکمیل
موسسه بازسازی مترقی زراعت برای افغانستان برنامه مشارکت مدنی افغان ها (ACEP) حکومت داری خوب
هرات زنده جان
2018-11-11 2019-07-31 تکمیل
موسسه بازسازی مترقی زراعت برای افغانستان برنامه مشارکت مدنی افغان ها (ACEP) حکومت داری خوب
هرات زنده جان
2018-11-11 2019-07-31 تکمیل
موسسه بازسازی مترقی زراعت برای افغانستان استخدام خانم ها از طریق انکشاف مهارت های پیله وری زراعت ، مالداری و آبیاری
هرات زنده جان
2018-10-01 2019-04-15 تکمیل
موسسه بازسازی مترقی زراعت برای افغانستان استخدام خانم ها از طریق انکشاف مهارت های پیله وری زراعت ، مالداری و آبیاری
هرات زنده جان
2018-10-01 2019-04-15 تکمیل
هیئت معاونت بین المللی شفاخانه تربیوی نوردارالامانوکلینیک دشت برچی صحت
کابل کابل
2019-01-01 2019-12-31 تکمیل
موسسه بازسازی مترقی زراعت برای افغانستان کمک به بیجا شده گان مبارزه با حوادث (اضطراری)
هرات هرات
2018-10-01 2019-06-30 تکمیل
موسسه بازسازی مترقی زراعت برای افغانستان کمک به بیجا شده گان مبارزه با حوادث (اضطراری)
هرات هرات
2018-10-01 2019-06-30 تکمیل
شبکه صحی بین المللی و اداره کلتور عمومی مدنی روانی پــاســخ و وقــایــه خــشــونـت مـــبـنی بــر جــنـدر خـــانـــم هــا و دخــتـران در منــاطــق اســیـب پــذیـر و مــحــروم از خــدمـات در ولایت ننگرهار و کندهار صحت
ننگرهار بتی کوت, بهسود, رودات, کامه
کندهار اسپین بولدک, دامان, دند, شاه ولی کوت, معروف, میوند, پنجوایی
2019-12-15 2020-12-14 تکمیل
موسسه خیریه نور دو محراب مسجد زیر بینا
نورستان پارون
2019-07-03 2019-12-09 تکمیل
دافغانستان بین المللی حقوقی بنیاد مساعدت های حقوقی 2 مصئونیت اجتماعی
پروان چاریکار
ننگرهار جلال آباد
کابل کابل
هلمند لشکرگاه
کندهار کندهار
2017-09-26 2019-09-26 تکمیل
دافغانستان بین المللی حقوقی بنیاد مساعدت های حقوقی 2 مصئونیت اجتماعی
پروان چاریکار
ننگرهار جلال آباد
کابل کابل
هلمند لشکرگاه
کندهار کندهار
2017-09-26 2019-09-26 تکمیل
دافغانستان بین المللی حقوقی بنیاد مساعدت های حقوقی 2 مصئونیت اجتماعی
پروان چاریکار
ننگرهار جلال آباد
کابل کابل
هلمند لشکرگاه
کندهار کندهار
2017-09-26 2019-09-26 تکمیل
کمیته امداد امام خمینی کمک های بشر دوستانه جمهوری اسلامی ایران مصئونیت اجتماعی
نیمروز زرنچ
هرات هرات
کابل کابل
بلخ مزار شریف
فراه فراه
2019-07-01 2019-12-30 تکمیل
ایکول اکسس می مانیم تا افغانستان را بسازیم مصئونیت اجتماعی
پروان چاریکار
دایکندی شهرستان
ارزگان ترين کوت
غور چغچران
غزنی غزنی
سرپل سرپل
پکتیکا شرن
خوست خوست
پکتیا گردیز
ننگرهار جلال آباد
لوگر پل علم
لغمان مهتر لام
کنر اسد آباد
نورستان پارون
سمنگان ایبک
کندز کندوز
بامیان بامیان
بدخشان کشم
وردک سید آباد
تخار تالقان
بغلان پل حصار
نیمروز زرنچ
کاپیسا نجراب
پنجشیر بازارک
هرات غوریان
کابل کابل
بلخ مزار شریف
فراه فراه
هلمند سنگین قلعه
بادغیس قلعه نو
کندهار کندهار
زابل قلات
جوزجان شبرغان
2019-04-01 2019-11-30 تکمیل
ایشیا فوندیشن بررسی بازنشستگان و بررسی ملی معلولیت افغانستان (32116) مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2018-02-05 2021-04-30 تکمیل
ایشیا فوندیشن بررسی بازنشستگان و بررسی ملی معلولیت افغانستان (32116) مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2018-02-05 2021-04-30 تکمیل
موسسه بازسازی مترقی زراعت برای افغانستان کمک های زمستانی و نصب پناهگاه های اضطراری برای بیجاشدگان داخلی از اثر خشکسالی در ولسوالی مقر ولایت بادغیس مبارزه با حوادث (اضطراری)
بادغیس قلعه نو, مقر
2018-12-01 2019-05-31 تکمیل
موسسه بازسازی مترقی زراعت برای افغانستان کمک های زمستانی و نصب پناهگاه های اضطراری برای بیجاشدگان داخلی از اثر خشکسالی در ولسوالی مقر ولایت بادغیس مبارزه با حوادث (اضطراری)
بادغیس قلعه نو, مقر
2018-12-01 2019-05-31 تکمیل
موسسه بازسازی مترقی زراعت برای افغانستان پروژه اظطراری حفاظت از مواشی و کمک بسته های زراعتی برای دهاقین متاثر شده از خشکسالی در ولایت هرات زراعت ، مالداری و آبیاری
هرات ادرسکن, اوبه, شیندند, پشتون زرغون, چشت شريف
2018-12-01 2019-05-31 تکمیل
موسسه بازسازی مترقی زراعت برای افغانستان پروژه اظطراری حفاظت از مواشی و کمک بسته های زراعتی برای دهاقین متاثر شده از خشکسالی در ولایت هرات زراعت ، مالداری و آبیاری
هرات ادرسکن, اوبه, شیندند, پشتون زرغون, چشت شريف
2018-12-01 2019-05-31 تکمیل
موسسه بازسازی مترقی زراعت برای افغانستان پاسخ به خشکسالی زراعت ، مالداری و آبیاری
هرات زنده جان, غوریان, کرخ, کهسان
2019-01-01 2019-03-31 تکمیل
موسسه بازسازی مترقی زراعت برای افغانستان تقویت اجتماعی- اقتصادی خانم ها زراعت ، مالداری و آبیاری
هرات زنده جان
2019-07-01 2020-04-30 تکمیل
موسسه بازسازی مترقی زراعت برای افغانستان ابتکارات بخش زراعت, مد و فیشن جهت تقویت و شامل ساختن افراد در بخش اقتصادی زراعت ، مالداری و آبیاری
هرات زنده جان
2019-04-01 2020-03-31 تکمیل
موسسه بازسازی مترقی زراعت برای افغانستان تقویت اقتصادی خانم ها زراعت ، مالداری و آبیاری
هرات هرات
2019-07-01 2021-12-31 تکمیل
موسسه بازسازی مترقی زراعت برای افغانستان ایجاد دارایی های عامه زیر بینا
هرات گذره
2019-08-15 2019-11-15 تکمیل
موسسه توسعه دوامدار ورفاه افغانستان اعمار یک باب مسجد زیر بینا
ننگرهار سرخ رود
2019-10-23 2019-01-01 تکمیل
موسسه توسعه دوامدار ورفاه افغانستان حفرچاه زیر بینا
ننگرهار سرخ رود
2019-05-07 2019-08-15 تکمیل
موسسه خدماتی و تربیوی افغان تعلیمی و تربیتی تعلیم و تربیه
غزنی غزنی
2019-01-01 2020-12-31 تکمیل
مید ایر تقویت مادران، نوزادان و بهداشت کودکان در مناطق مرکزی - افغانستان صحت
بامیان ورث
وردک حصه اول بیهسود
2016-07-01 2019-06-30 تکمیل
مید ایر تقویت مادران، نوزادان و بهداشت کودکان در مناطق مرکزی - افغانستان صحت
بامیان ورث
وردک حصه اول بیهسود
2016-07-01 2019-06-30 تکمیل
مید ایر تقویت مادران، نوزادان و بهداشت کودکان در مناطق مرکزی - افغانستان صحت
بامیان ورث
وردک حصه اول بیهسود
2016-07-01 2019-06-30 تکمیل
مید ایر تقویت مادران، نوزادان و بهداشت کودکان در مناطق مرکزی - افغانستان صحت
بامیان ورث
وردک حصه اول بیهسود
2016-07-01 2019-06-30 تکمیل
موسسه سلامت رفاه و توانمند سازی اجتماعی برنامه آموزش صلح و مصالحه برای زنان مصئونیت اجتماعی
پروان چاریکار
2019-01-01 2019-04-30 تکمیل
دافغانستان بین المللی حقوقی بنیاد مساعدت های حقوقی 3 مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
کندهار کندهار
2019-02-01 2019-12-31 تکمیل
مجادله برضد گرسنگی مساعدت مدغم شده بخش های تغذی، آب و حفظ الصحه و مصئونیت غذایی برای بیجاشده گان داخلی مستقر در ولایت هلمند، افغانستان طبق پلان تطبیق خواهد گردید. صحت
هلمند لشکرگاه, ناوه بارکزائی
2018-04-01 2019-03-31 تکمیل
مجادله برضد گرسنگی مساعدت مدغم شده بخش های تغذی، آب و حفظ الصحه و مصئونیت غذایی برای بیجاشده گان داخلی مستقر در ولایت هلمند، افغانستان طبق پلان تطبیق خواهد گردید. صحت
هلمند لشکرگاه, ناوه بارکزائی
2018-04-01 2019-03-31 تکمیل
مؤسسه ماین پاکی پروژه پولی کلینک ام دی سی صحت
کابل کابل
2019-01-01 2019-12-31 تکمیل
موسسه الغرافه ۳۶۰ متر مربع مسجد، و و ضو خانه زیر بینا
فراه فراه
2019-07-06 2020-07-05 تکمیل
مؤسسه ماین پاکی پروژه بشری ماین پاکی در ولایت کندهار مصئونیت اجتماعی
کندهار ژيری
2018-01-15 2019-02-20 تکمیل
مؤسسه ماین پاکی پروژه بشری ماین پاکی در ولایت کندهار مصئونیت اجتماعی
کندهار ژيری
2018-01-15 2019-02-20 تکمیل
د افغانی معیوبینو لپاره بایسکل چلولو او بیارغونی تفریحی موسسه ابرار ارایه خدمات ثابت فزیوتراپی در ولایات فراه و پکتیا صحت
پکتیا گردیز
فراه فراه
2019-07-01 2020-06-30 تکمیل