جمهوری اسلامی افغانستان

وزارت اقتصاد

ریاست انسجام موسسات غیر دولتی

د افغانستان اسلامی جمهوریت

داقتصاد وزارت

دغیر دولتی موسسو د انسجام ریاست

اسم موسسه اسم پروژه سکتور مربوطه
موقعیت
ولایت ولسوالی
تاریخ آغاز تاریخ ختم وضیعت
مرکز تربیوی و انکشافی افغانستان عرضه خدمات صحی، سؤتغذی و خدمات حمایتی روانی اجتماعی برای بیجا شدگان وزیرستان شمالی و تیم های سیار برای بیجاه شدگان داخلی صحت
خوست گربز
کابل کابل
2017-12-01 2019-07-31 تکمیل
مرکز تربیوی و انکشافی افغانستان عرضه خدمات صحی، سؤتغذی و خدمات حمایتی روانی اجتماعی برای بیجا شدگان وزیرستان شمالی و تیم های سیار برای بیجاه شدگان داخلی صحت
خوست گربز
کابل کابل
2017-12-01 2019-07-31 تکمیل
مرکز تربیوی و انکشافی افغانستان عرضه خدمات صحی عاجل و کاهش سؤتغذی برای نفوس آسیب پذیر در ولایت نورستان و زابل صحت
نورستان دوآب, نورگرام, پارون
زابل شاه جوی, قلات, میزان
2019-01-01 2019-06-30 تکمیل
نی حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان زمینه‌سازی برای روزنامه‌نگاران جهت گزارش‌دهی معیاری و حرفه‌ای از انتخابات ریاست جمهوری سال 1398 خورشیدی مصئونیت اجتماعی
ننگرهار جلال آباد
هرات هرات
کابل کابل
بلخ مزار شریف
کندهار کندهار
2019-09-15 2020-03-15 تکمیل
موسسه تقويت اجتماعي افغانستان ایجاد دارایی عامه زراعت ، مالداری و آبیاری
بغلان بغلان جدید, پل خمری
2019-07-01 2019-12-31 تکمیل
موسسه ارتقآ ظرفیت و تعلیمی افغانستان بهره برداری و نگهداری از مرکز اطلاعات صحی صحت
کابل کابل
2019-03-15 2021-07-31 تکمیل
موسسه ارتقآ ظرفیت و تعلیمی افغانستان کمپاین آگاهی دهی منع خشونت علیه زن صحت
بامیان بامیان
پنجشیر بازارک
هرات هرات
کابل کابل
بلخ مزار شریف
2019-02-19 2020-02-18 تکمیل
موسسه تقويت اجتماعي افغانستان ایجاد دارایی عامه زراعت ، مالداری و آبیاری
سمنگان ایبک
2019-08-01 2019-12-30 تکمیل
دتولنیزو خدمتونو خیریه او انکشافی موسسه پروژه مرغهای تخمی 30 قطعه یی برای 1000 فامیل زراعت ، مالداری و آبیاری
غزنی غزنی, قره باغ, مقر, ناور
2019-01-16 2020-01-24 تکمیل
دتولنیزو خدمتونو خیریه او انکشافی موسسه پروژه مرغهای تخمی 30 قطعه یی برای 1000 فامیل زراعت ، مالداری و آبیاری
نورستان وامه, وايگل, پارون
2019-01-16 2020-01-24 تکمیل
د افغانستان لپاره د سویدن کمیته پروګرام تغذی برای افراد مورد هدف صحت
وردک جغتو, جلریز, حصه اول بیهسود, دایمیرداد, سید آباد, مرکز بهسود, میدانشهر, نرخ, چک وردک
2019-01-01 2019-12-31 تکمیل
حمایت از زنان میدیکا افغانستان حمایت میدیکا افغانستان در قسمت تمویل کورفند برای خاتمه دادن به خشونت علیه زنان مصئونیت اجتماعی
هرات هرات
کابل کابل
بلخ مزار شریف
2017-07-01 2019-07-31 تکمیل
حمایت از زنان میدیکا افغانستان حمایت میدیکا افغانستان در قسمت تمویل کورفند برای خاتمه دادن به خشونت علیه زنان مصئونیت اجتماعی
هرات هرات
کابل کابل
بلخ مزار شریف
2017-07-01 2019-07-31 تکمیل
حمایت از زنان میدیکا افغانستان حمایت میدیکا افغانستان در قسمت تمویل کورفند برای خاتمه دادن به خشونت علیه زنان مصئونیت اجتماعی
هرات هرات
کابل کابل
بلخ مزار شریف
2017-07-01 2019-07-31 تکمیل
موسسه الغرافه مصارف خیریه در ولایت فراه مصئونیت اجتماعی
فراه فراه
2019-07-01 2019-12-21 تکمیل
کپ انامور تعلیمات نرسنگ عالی صحت
هرات هرات
2016-08-01 2019-10-15 تکمیل
کپ انامور تعلیمات نرسنگ عالی صحت
هرات هرات
2016-08-01 2019-10-15 تکمیل
کپ انامور تعلیمات نرسنگ عالی صحت
هرات هرات
2016-08-01 2019-10-15 تکمیل
کپ انامور تعلیمات نرسنگ عالی صحت
هرات هرات
2016-08-01 2019-10-15 تکمیل
موسسه الغرافه مصارف خیریه در ولایت کابل مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2019-07-01 2019-12-21 تکمیل
موسسه خیریه خدمات اجتماعی احساس توزیع مواد غذائی مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2019-09-24 2019-10-01 تکمیل
مجادله برضد گرسنگی نوآوری در تغییر رفتار پایدار و مصون- افزایش ستراتژی های آب حفظ الصحه (WASH)و تنوع غذایی (FSL) برای افغانستان، همراه با توانمندسازی دانش آموزان مکتب به عنوان نمایندگان تغییر رفتار مربوط به WASH و تنوع غذایی برای بهبود خانواده و اجتماع - برای ساکنین مناطق صحت
کابل کابل
2019-01-01 2019-06-30 تکمیل
کپ انامور کورس خیریه تعلیمی آموزشی تعلیم و تربیه
هرات هرات
2017-11-01 2022-10-31 تکمیل
کپ انامور کورس خیریه تعلیمی آموزشی تعلیم و تربیه
هرات هرات
2017-11-01 2022-10-31 تکمیل
کپ انامور کورس خیریه تعلیمی آموزشی تعلیم و تربیه
هرات هرات
2017-11-01 2022-10-31 تکمیل
شلتر نو انترنشنل پرورشگاه فیض اباد مصئونیت اجتماعی
بدخشان فیض اباد
2019-01-01 2019-12-31 تکمیل
هیلو ترست ماین پاکی مصئونیت اجتماعی
لوگر پل علم
لغمان قرغه‌يی
سمنگان روی دو آب
بغلان پل خمری
بلخ بلخ
جوزجان درزاب
2016-12-12 2020-03-31 تکمیل
هیلو ترست ماین پاکی مصئونیت اجتماعی
لوگر پل علم
لغمان قرغه‌يی
سمنگان روی دو آب
بغلان پل خمری
بلخ بلخ
جوزجان درزاب
2016-12-12 2020-03-31 تکمیل
هیلو ترست ماین پاکی مصئونیت اجتماعی
لوگر پل علم
لغمان قرغه‌يی
سمنگان روی دو آب
بغلان پل خمری
بلخ بلخ
جوزجان درزاب
2016-12-12 2020-03-31 تکمیل
هیلو ترست ماین پاکی مصئونیت اجتماعی
لوگر پل علم
لغمان قرغه‌يی
سمنگان روی دو آب
بغلان پل خمری
بلخ بلخ
جوزجان درزاب
2016-12-12 2020-03-31 تکمیل
نی حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان زمینه‌سازی برای تعدادی از روزنامه‌نگاران و فعالان جامعه مدنی جهت آگاهی‌دهی و استفاده از قانون حق دست‌رسی به اطلاعات مصئونیت اجتماعی
ننگرهار جلال آباد
هرات هرات
کابل کابل
بلخ بلخ
کندهار کندهار
2019-12-01 2020-08-31 تکمیل
هیلو ترست ماین پاکی مصئونیت اجتماعی
پروان شینواری
لغمان مهتر لام
وردک میدانشهر
کندهار ژيری
2018-07-01 2019-06-30 تکمیل
هیلو ترست ماین پاکی مصئونیت اجتماعی
پروان شینواری
لغمان مهتر لام
وردک میدانشهر
کندهار ژيری
2018-07-01 2019-06-30 تکمیل
مرکز تعلیمی زنان افغان پلان کاری ملی افغانستان در ارتباط به نقش خانم ها در صلح و امنیت- صفحه جدید تعلیم و تربیه
پکتیا گردیز
کابل کابل
بلخ بلخ
2016-11-01 2020-12-31 تکمیل
مرکز تعلیمی زنان افغان پلان کاری ملی افغانستان در ارتباط به نقش خانم ها در صلح و امنیت- صفحه جدید تعلیم و تربیه
پکتیا گردیز
کابل کابل
بلخ بلخ
2016-11-01 2020-12-31 تکمیل
مرکز تعلیمی زنان افغان پلان کاری ملی افغانستان در ارتباط به نقش خانم ها در صلح و امنیت- صفحه جدید تعلیم و تربیه
پکتیا گردیز
کابل کابل
بلخ بلخ
2016-11-01 2020-12-31 تکمیل
مرکز تعلیمی زنان افغان پلان کاری ملی افغانستان در ارتباط به نقش خانم ها در صلح و امنیت- صفحه جدید تعلیم و تربیه
پکتیا گردیز
کابل کابل
بلخ بلخ
2016-11-01 2020-12-31 تکمیل
هیلو ترست ماین پاکی مصئونیت اجتماعی
بغلان پل حصار
2018-04-01 2019-03-31 تکمیل
هیلو ترست ماین پاکی مصئونیت اجتماعی
بغلان پل حصار
2018-04-01 2019-03-31 تکمیل
مرکز تعلیمی زنان افغان توانمند سازی زنان از طریق توسعه تشبثات زراعت ، مالداری و آبیاری
بلخ دهدادی, نهر شاهی
2019-12-01 2021-11-30 تکمیل
مرکز تعلیمی زنان افغان تقویت تاثیرات محلی در تحققSDG در افغانستان تعلیم و تربیه
کابل کابل
2018-12-01 2019-10-31 تکمیل
مرکز تعلیمی زنان افغان تقویت تاثیرات محلی در تحققSDG در افغانستان تعلیم و تربیه
کابل کابل
2018-12-01 2019-10-31 تکمیل
شبکه صحی بین المللی و اداره کلتور عمومی مدنی روانی کاهش مرگ ومیر و مریضی زنان و اطفال و دیگر افرادی که در مناطق مشخص شده ولایت کنر زندگی می کنند صحت
کنر اوته پور, دره پیچ, چپه دره
2019-11-15 2020-06-30 تکمیل
ایمرجنسی موسسه ایمرجنسی صحت
پنجشیر انابه
2019-01-01 2019-06-30 تکمیل
ایمرجنسی موسسه ایمرجنسی صحت
هلمند لشکرگاه
2019-01-01 2019-06-30 تکمیل
خدمات خیریه کاتولیک BPRM کمک به مهاجرین و عودت کننده گان افغانستان مصئونیت اجتماعی
بامیان 1یکاولنگ
2018-09-30 2019-08-31 تکمیل
خدمات خیریه کاتولیک BPRM کمک به مهاجرین و عودت کننده گان افغانستان مصئونیت اجتماعی
بامیان 1یکاولنگ
2018-09-30 2019-08-31 تکمیل
مرکز تعلیمی زنان افغان TLO_SIDA تعلیم و تربیه
ننگرهار جلال آباد
2019-09-01 2020-11-30 تکمیل
انجمن مهاجرين دنمارک حمایت های زمستانی برای مردم آسیب پذیر، و متاثر شده در افغانستان مصئونیت اجتماعی
دایکندی نیلی
غزنی جاغوری, غزنی, مالستان
بامیان بامیان
بلخ مزار شریف
2019-10-01 2020-03-31 تکمیل
همبستگی برای خانواده های افغان پروگرام متمم تغذی جوزجان صحت
جوزجان خانقاه, خمیاب, خواجه دوکوه, درزاب, شبرغان, فیض آباد, قرقین, مردیان, مينگجيک
2019-04-01 2019-12-31 تکمیل