جمهوری اسلامی افغانستان

وزارت اقتصاد

ریاست انسجام موسسات غیر دولتی

د افغانستان اسلامی جمهوریت

داقتصاد وزارت

دغیر دولتی موسسو د انسجام ریاست

اسم موسسه اسم پروژه سکتور مربوطه
موقعیت
ولایت ولسوالی
تاریخ آغاز تاریخ ختم وضیعت
هیلو ترست ماین پاکی مصئونیت اجتماعی
پروان سیاه گردی غوربند
غزنی گیرو
خوست تنی
بغلان خنجان
کاپیسا نجراب
کابل خاک جبار
بلخ بلخ
هلمند لشکرگاه
2019-02-01 2019-12-31 تکمیل
هیلو ترست ماین پاکی مصئونیت اجتماعی
پروان سیاه گردی غوربند
سمنگان روی دو آب
بغلان پل حصار
2017-01-01 2020-12-31 تکمیل
هیلو ترست ماین پاکی مصئونیت اجتماعی
پروان سیاه گردی غوربند
سمنگان روی دو آب
بغلان پل حصار
2017-01-01 2020-12-31 تکمیل
هیلو ترست ماین پاکی مصئونیت اجتماعی
پروان سیاه گردی غوربند
سمنگان روی دو آب
بغلان پل حصار
2017-01-01 2020-12-31 تکمیل
مؤسسه انکشافی سنائی معیشت بدیل برای خانواده ها زراعت ، مالداری و آبیاری
هرات انجیل, زنده جان, غوریان, کشک (روبات سنگی)
بلخ بلخ, خلم, دهدادی, نهر شاهی
2019-09-01 2022-08-31 تکمیل
موسسه احياي صحت و جامعه افغاني پروژه داد خواهی حقوقی مصئونیت اجتماعی
غزنی غزنی
زابل قلات
2018-04-25 2019-04-25 تکمیل
موسسه احياي صحت و جامعه افغاني پروژه داد خواهی حقوقی مصئونیت اجتماعی
غزنی غزنی
زابل قلات
2018-04-25 2019-04-25 تکمیل
موسسه احياي صحت و جامعه افغاني تقویت ظرفیت ها و بهبود د سترسی به فرصت های تامین معیشت برای ترویج همبستگی اجتماعی و ادغام مجدد عودت کننده گان و بیجاشده گان داخلی زیر بینا
پروان بگرام, چاریکار
کابل قره باغ, کابل
2019-01-01 2019-12-31 تکمیل
موسسه تحقیقات پالیسی و مطالعات توسعوی ترویج افزایش مشارکت زنان در ایده های دیموکراتیک حکومت داری خوب
کابل کابل
2019-08-01 2020-07-31 تکمیل
موسسه احياي صحت و جامعه افغاني افزایش اگاهی در مورد حق دسترسی به غذا زراعت ، مالداری و آبیاری
کابل کابل
2019-05-15 2019-11-30 تکمیل
موسسه تحقیقات پالیسی و مطالعات توسعوی تقویت اشتراک مدنی در انتخابات افغانستان حکومت داری خوب
کابل کابل
2019-09-18 2019-12-31 تکمیل
موسسه تحقیقات پالیسی و مطالعات توسعوی برنامه های ابتکاری زنان در صلح سازی حکومت داری خوب
کابل کابل
2019-09-01 2020-08-31 تکمیل
خدمات خیریه کاتولیک OFDA کمک های اضطراری بخاطر خشکسالی برای افغانها مصئونیت اجتماعی
دایکندی سنگتخت
غور لعل و سرجنگل, چغچران
هرات ادرسکن
2018-09-21 2020-01-31 تکمیل
خدمات خیریه کاتولیک OFDA کمک های اضطراری بخاطر خشکسالی برای افغانها مصئونیت اجتماعی
دایکندی سنگتخت
غور لعل و سرجنگل, چغچران
هرات ادرسکن
2018-09-21 2020-01-31 تکمیل
موسسه توسعه دوامدار ورفاه افغانستان همکاری به شورای های محلی تعلیم و تربیه
ننگرهار خیوه, کامه
2019-07-01 2019-12-31 تکمیل
مؤسسه هماهنگی کمکهای انسانی کمک به افراد دارای نیازمندی های خاص در زون مرکز و ولایت پکتیا در زون جنوب شرق- پروژه مدیریت٫ حفظ و مراقبت مرکز توزیع کمک های نقدی ملل متحد در امور مهاجرین و پنا هنده گان در زون مرکز مصئونیت اجتماعی
پروان چاریکار
غزنی مقر
پکتیا گردیز
لوگر پل علم
وردک سید آباد
کاپیسا محمودراقی
پنجشیر بازارک
کابل کابل
2019-01-01 2019-12-30 تکمیل
موسسه تحقیقات پالیسی و مطالعات توسعوی افزایش آگاهی زنان در مشارکت انتخابات ریاست جمهوری 2019 حکومت داری خوب
کابل کابل
2019-07-01 2019-11-30 تکمیل
مجادله برضد گرسنگی پاسخ برای خشکسالی: هدف از پاسخ های چندین سکتوری و یک پارچه، کمک به مردم دور از دسترس و از همه آسیب پذیر در ولایات هلمند، غور، و بادغیس میباشد تا بدینوسیله بتواند سطح بیجاشده گی را کاهش داده و در مواقع روبرو شدن با مشکلات از ستراتیژی های منفی جلوگیری صورت صحت
غور دولت یار, دولینه, ساغر, لعل و سرجنگل, چغچران
هرات ادرسکن, انجیل, اوبه, زنده جان, شیندند, غوریان, فارسی, نیظام شهید, هرات, پشتون زرغون, چشت شريف, کرخ, کشک (روبات سنگی), کشک کهنه, کهسان, گذره, گلران
هلمند سنگین قلعه, لشکرگاه, ناد علی, ناوه بارکزائی, نهر سراج
بادغیس آب کمری, بالامرغاب, جوند, قادس
2018-09-01 2019-05-31 تکمیل
مجادله برضد گرسنگی پاسخ برای خشکسالی: هدف از پاسخ های چندین سکتوری و یک پارچه، کمک به مردم دور از دسترس و از همه آسیب پذیر در ولایات هلمند، غور، و بادغیس میباشد تا بدینوسیله بتواند سطح بیجاشده گی را کاهش داده و در مواقع روبرو شدن با مشکلات از ستراتیژی های منفی جلوگیری صورت صحت
غور دولت یار, دولینه, ساغر, لعل و سرجنگل, چغچران
هرات ادرسکن, انجیل, اوبه, زنده جان, شیندند, غوریان, فارسی, نیظام شهید, هرات, پشتون زرغون, چشت شريف, کرخ, کشک (روبات سنگی), کشک کهنه, کهسان, گذره, گلران
هلمند سنگین قلعه, لشکرگاه, ناد علی, ناوه بارکزائی, نهر سراج
بادغیس آب کمری, بالامرغاب, جوند, قادس
2018-09-01 2019-05-31 تکمیل
موسسه زنان برای زنان افغان کمک ها تضمن شده برای جامعه تعلیم و تربیه
کابل استالف, بگرام, خاک جبار, ده سبز, سروبی, شکر دره, فرزه, قره باغ, موسهی, میر بچه کوت, پغمان, چهار آسیاب, کابل, کلکان, گلدره
2018-04-01 2019-03-31 تکمیل
موسسه زنان برای زنان افغان کمک ها تضمن شده برای جامعه تعلیم و تربیه
کابل استالف, بگرام, خاک جبار, ده سبز, سروبی, شکر دره, فرزه, قره باغ, موسهی, میر بچه کوت, پغمان, چهار آسیاب, کابل, کلکان, گلدره
2018-04-01 2019-03-31 تکمیل
مواظبت خانواده های افغان حفظ الصحه عمومی به رهبری جامعه صحت
بدخشان دراییم
2018-05-01 2019-04-18 تکمیل
مواظبت خانواده های افغان حفظ الصحه عمومی به رهبری جامعه صحت
بدخشان دراییم
2018-05-01 2019-04-18 تکمیل
موسسه انکشاف و توانائی دسترسی به آب آشامیدنی ، بهداشتی و خدمات پزشکی برای افراد بیجاه شده گان داخلی ، بازگشت گردیده گان و جوامع میزبان ، به خصوص زنان و افراد معلول در محصلات غیر رسمی کابل افغانستان تعلیم و تربیه
کابل کابل
2018-12-01 2020-02-28 تکمیل
موسسه انکشاف و توانائی دسترسی به آب آشامیدنی ، بهداشتی و خدمات پزشکی برای افراد بیجاه شده گان داخلی ، بازگشت گردیده گان و جوامع میزبان ، به خصوص زنان و افراد معلول در محصلات غیر رسمی کابل افغانستان تعلیم و تربیه
کابل کابل
2018-12-01 2020-02-28 تکمیل
مرکز آموزشی حقوق بشر زنان افغان اگاهی عامه و مشارکت مدنی انتخاباتی مصئونیت اجتماعی
کنر اسد آباد, اوته پور, بر کنر, خاص کنر, دانگام, دره پیچ, سرکانو, سوکی, شیگل و شلتان, غازی آباد, مرور, ناری, نرنگ و بادیل, نورگل, چپه دره
2019-02-25 2019-07-31 تکمیل
همبستگی برای خانواده های افغان برنامه جامعه محور محافظت از اطفال صحت
فاریاب میمنه
سرپل سرپل, سنگچارک
کندز حضرت امام صاحب, خان آباد, کندوز
تخار تالقان, خواجه بهاندی, رستاق
2019-11-12 2020-10-06 تکمیل
صحی بین المللی کانادا تحقیق در مورد مریضان سایبری تعلیم و تربیه
کابل کابل
2019-07-01 2019-12-31 تکمیل
موسسه انکشاف و توانائی برنامه مشارکت مدنی افغانستان مصئونیت اجتماعی
ننگرهار جلال آباد
2019-01-03 2019-09-15 تکمیل
خدمات خیریه کاتولیک CBE Private Fund اولویت های حیاتی تعلیم و تربیه در افغانستان تعلیم و تربیه
دایکندی سنگتخت
غور دولت یار, شهرک, لعل و سرجنگل
بامیان 1یکاولنگ
هرات ادرسکن, کرخ, گذره
2016-10-01 2020-09-30 تکمیل
خدمات خیریه کاتولیک CBE Private Fund اولویت های حیاتی تعلیم و تربیه در افغانستان تعلیم و تربیه
دایکندی سنگتخت
غور دولت یار, شهرک, لعل و سرجنگل
بامیان 1یکاولنگ
هرات ادرسکن, کرخ, گذره
2016-10-01 2020-09-30 تکمیل
خدمات خیریه کاتولیک CBE Private Fund اولویت های حیاتی تعلیم و تربیه در افغانستان تعلیم و تربیه
دایکندی سنگتخت
غور دولت یار, شهرک, لعل و سرجنگل
بامیان 1یکاولنگ
هرات ادرسکن, کرخ, گذره
2016-10-01 2020-09-30 تکمیل
خدمات خیریه کاتولیک CBE Private Fund اولویت های حیاتی تعلیم و تربیه در افغانستان تعلیم و تربیه
دایکندی سنگتخت
غور دولت یار, شهرک, لعل و سرجنگل
بامیان 1یکاولنگ
هرات ادرسکن, کرخ, گذره
2016-10-01 2020-09-30 تکمیل
دالمواسات خیریه موسسه امبولانس خدمتونه صحت
ننگرهار جلال آباد
2019-07-01 2019-12-31 تکمیل
موسسه طبی حقانی حضرت ميا صاحب طبی تشخيصی مرکز صحت
کندهار کندهار
2019-01-01 2019-06-30 تکمیل
مرکز آموزشی حقوق بشر زنان افغان نظارت از انتخابات ولسی جرگه حکومت داری خوب
ننگرهار آچين, بتی کوت, بهسود, جلال آباد, حصارک, خوگیانی, خیوه, در بابا, دره نور, ده بالا, رودات, سرخ رود, شينواری, شیرزاد, لعل پور, مومند دره, نازیان, پچير و آگام, چپرهار, کامه, کوت, کوز کنر, گوشته
لغمان دولت شاه, علی شینگ, علی نگار, قرغه‌يی, مهتر لام
کنر اسد آباد, اوته پور, بر کنر, خاص کنر, دانگام, دره پیچ, سرکانو, سوکی, شیگل و شلتان, غازی آباد, مرور, ناری, نرنگ و بادیل, نورگل, چپه دره
نورستان برگ متال, دوآب, ماندول, نورگرام, وامه, وايگل, پارون, کامدیش
2018-10-17 2019-01-31 تکمیل
مرکز آموزشی حقوق بشر زنان افغان نظارت از انتخابات ولسی جرگه حکومت داری خوب
ننگرهار آچين, بتی کوت, بهسود, جلال آباد, حصارک, خوگیانی, خیوه, در بابا, دره نور, ده بالا, رودات, سرخ رود, شينواری, شیرزاد, لعل پور, مومند دره, نازیان, پچير و آگام, چپرهار, کامه, کوت, کوز کنر, گوشته
لغمان دولت شاه, علی شینگ, علی نگار, قرغه‌يی, مهتر لام
کنر اسد آباد, اوته پور, بر کنر, خاص کنر, دانگام, دره پیچ, سرکانو, سوکی, شیگل و شلتان, غازی آباد, مرور, ناری, نرنگ و بادیل, نورگل, چپه دره
نورستان برگ متال, دوآب, ماندول, نورگرام, وامه, وايگل, پارون, کامدیش
2018-10-17 2019-01-31 تکمیل
کمیته حمایت از کمک های طبی وبشر دوستانه به افغانستان شفاخانه چک وردک صحت
وردک چک وردک
کابل کابل
2019-01-01 2019-12-31 تکمیل
موسسه زنان برای زنان افغان مراکز حمایوی زنان و مشوره دهی مصئونیت اجتماعی
ننگرهار آچين, بتی کوت, بهسود, جلال آباد, حصارک, خوگیانی, خیوه, در بابا, دره نور, ده بالا, رودات, سرخ رود, شينواری, شیرزاد, لعل پور, مومند دره, نازیان, پچير و آگام, چپرهار, کامه, کوت, کوز کنر, گوشته
کنر اسد آباد, اوته پور, بر کنر, خاص کنر, دانگام, دره پیچ, سرکانو, سوکی, شیگل و شلتان, غازی آباد, مرور, ناری, نرنگ و بادیل, نورگل, چپه دره
سمنگان ایبک, حضرت سلطان, خرم و سارباغ, دره صوف بالا, دره صوف پایان, روی دو آب, فیروز نخچیر
تخار اشکمش, بنگی, بهارک, تالقان, حضر سموچ, خواجه بهاندی, خواجه غار, درقد, دشت قلعه, رستاق, فرخار, نمک آب, ورسج, چال, چاه آب, کلفگان, ینگی قلعه
کابل استالف, بگرام, خاک جبار, ده سبز, سروبی, شکر دره, فرزه, قره باغ, موسهی, میر بچه کوت, پغمان, چهار آسیاب, کابل, کلکان, گلدره
جوزجان آقچه, خانقاه, خمیاب, خواجه دوکوه, درزاب, شبرغان, فیض آباد, قرقین, مردیان, مينگجيک
2019-07-01 2020-03-31 تکمیل
موسسه ادبی ، فرهنگی وقلم افغانستان ادبیات برای تغییر تعلیم و تربیه
کابل کابل
2019-11-26 2020-01-15 تکمیل
هیت ناروی برای مهاجرین تهیه سرپناه و کمکهای زمستانی به فامیلهای بیجاشده و متاثر در ولایات بلخ و فاریاب-۱۹۲۰ مصئونیت اجتماعی
فاریاب المار, اندخوی, دولت آباد, قیصار, میمنه, پشتون کوت
بلخ دهدادی, نهر شاهی
2019-09-01 2020-03-31 تکمیل
موسسه ادبی ، فرهنگی وقلم افغانستان تجلیل از روز جهانی حقوق بشر مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2019-11-26 2019-12-31 تکمیل
موسسه محیط زیستی گیتی سبز سکرتریت شبکه نظارت از محیط زیست و منابع طبیعی مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2019-03-01 2019-12-31 تکمیل
انکشافی و خیریه اریوب اعمار مکتب دوازده صنفی تعلیم و تربیه
پکتیا جاجی
2019-07-01 2019-12-31 تکمیل
انکشافی و خیریه اریوب ﺗداوی راﯾﮕﺎن ﻣرﯾﺿﺎن در ﮐﻠﯾﻧﮏ ھﺎی اﺣﻣد ﺧﯾل ﻣﻧدھﯾر و ﺳﭘﯾن ﻏر صحت
پکتیا جاجی, لاجه احمد خیل
2019-07-01 2019-12-31 تکمیل
مرکز توانمندی زنان برنامه حقوق محلی 4 مصئونیت اجتماعی
بلخ بلخ
2019-01-01 2019-12-31 تکمیل
هیلو ترست ماین پاکی مصئونیت اجتماعی
سمنگان روی دو آب
2018-06-01 2019-02-28 تکمیل
هیلو ترست ماین پاکی مصئونیت اجتماعی
سمنگان روی دو آب
2018-06-01 2019-02-28 تکمیل
مواظبت خانواده های افغان پرګرام حفظ الصحه عمومی به رهبری جامعه صحت
لوگر محمد آغه
2018-04-15 2019-04-14 تکمیل
مواظبت خانواده های افغان پرګرام حفظ الصحه عمومی به رهبری جامعه صحت
لوگر محمد آغه
2018-04-15 2019-04-14 تکمیل