جمهوری اسلامی افغانستان

وزارت اقتصاد

ریاست انسجام موسسات غیر دولتی

د افغانستان اسلامی جمهوریت

داقتصاد وزارت

دغیر دولتی موسسو د انسجام ریاست

اسم موسسه اسم پروژه سکتور مربوطه
موقعیت
ولایت ولسوالی
تاریخ آغاز تاریخ ختم وضیعت
کمیته بین المللی نجات (GC005) اغازبرنامه نظافت، حفظ الصحه و تغذیه صحت
پکتیا احمد آباد, جاجی, جانی خیل, دند و پتان, زرمت, سید کرم, شواک, لاجه احمد خیل, وزه جدران, چمکنی, گردیز
ننگرهار آچين, بتی کوت, بهسود, جلال آباد, حصارک, خوگیانی, در بابا, دره نور, ده بالا, رودات, سرخ رود, شينواری, شیرزاد, لعل پور, مومند دره, نازیان, پچير و آگام, چپرهار, کامه, کوت, کوز کنر, گوشته
2016-05-01 2021-05-01 تکمیل
کمیته بین المللی نجات (GC005) اغازبرنامه نظافت، حفظ الصحه و تغذیه صحت
پکتیا احمد آباد, جاجی, جانی خیل, دند و پتان, زرمت, سید کرم, شواک, لاجه احمد خیل, وزه جدران, چمکنی, گردیز
ننگرهار آچين, بتی کوت, بهسود, جلال آباد, حصارک, خوگیانی, در بابا, دره نور, ده بالا, رودات, سرخ رود, شينواری, شیرزاد, لعل پور, مومند دره, نازیان, پچير و آگام, چپرهار, کامه, کوت, کوز کنر, گوشته
2016-05-01 2021-05-01 تکمیل
موسسه حمایت از جامعه مدنی افغانستان برنامه دولت شهروند (خدمات آموزشی و صحی با کیفیت از طریق بودجه سازی دقیق) تعلیم و تربیه
هرات انجیل, هرات, گذره
2019-04-01 2019-12-31 تکمیل
کمیته بین المللی نجات ( GW169) تعلیم و تربیه منتظر نمی ما ند تعلیم و تربیه
ننگرهار در بابا, دره نور, کامه, کوز کنر, گوشته
هلمند لشکرگاه, ناد علی, ناوه بارکزائی, کلکان
بادغیس آب کمری, قادس, قلعه نو, مقر
2019-05-01 2020-04-30 تکمیل
کمیته بین المللی نجات ( EC467) میکانیزم واکنش حالت اضطراری در افغانستان مصئونیت اجتماعی
خوست باک, تنی, جاجی میدان, خوست, سپیره, شمل, صبری, علی شیر, قلندر, مندوزی, موسی خیل, نادر شاه کوت, گربز
ننگرهار آچين, بتی کوت, بهسود, جلال آباد, حصارک, خوگیانی, در بابا, دره نور, ده بالا, رودات, سرخ رود, شينواری, شیرزاد, لعل پور, مومند دره, نازیان, پچير و آگام, چپرهار, کامه, کوت, کوز کنر, گوشته
بادغیس آب کمری, بالامرغاب, جوند, غورماچ, قادس, قلعه نو, مقر
2019-04-01 2019-11-30 تکمیل
کمیته بین المللی نجات (EC470) سرپناه اضطراری به جمعیت های متا ثر شده از سیل مصئونیت اجتماعی
هلمند گرمسیر
2019-03-24 2019-10-23 تکمیل
مرسته کورنکی لاسونه دمرستی اوپرمختک لپاره تهیه آب آشامیدنی پاک زراعت ، مالداری و آبیاری
ننگرهار بهسود, جلال آباد, سرخ رود, مومند دره
2019-07-01 2019-12-31 تکمیل
مرسته کورنکی لاسونه دمرستی اوپرمختک لپاره آموزش های حرفوی مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2019-01-07 2019-12-31 تکمیل
مرسته کورنکی لاسونه دمرستی اوپرمختک لپاره توزیع گوشت قربانی مصئونیت اجتماعی
ننگرهار جلال آباد, سرخ رود
لغمان مهتر لام
بغلان دوشی
کابل کابل
2019-07-01 2019-11-27 تکمیل
هیات ناروی برای مهاجرین حمایت از برنامه آموزش تسریعی(AEP)-۱۹۱۳ تعلیم و تربیه
فاریاب المار, قیصار, پشتون کوت
2019-08-15 2020-02-15 تکمیل
مرسته کورنکی لاسونه دمرستی اوپرمختک لپاره توزیع کمک های بلاعوض مصئونیت اجتماعی
ننگرهار بتی کوت, بهسود, جلال آباد, دره نور, سرخ رود, کامه
لغمان مهتر لام
کنر اسد آباد
بدخشان فیض اباد
بغلان بغلان جدید
هرات هرات
کابل کابل
هلمند لشکرگاه
کندهار کندهار
2019-07-01 2019-12-31 تکمیل
مرسته کورنکی لاسونه دمرستی اوپرمختک لپاره توزیع البسه زمستانی-2019 مصئونیت اجتماعی
ننگرهار ده بالا
هرات انجیل, هرات
کابل کابل
2019-11-01 2019-12-31 تکمیل
موسسه حمایت از جامعه مدنی افغانستان برنامه مشارکت مدنی افغان (ACEP) مصئونیت اجتماعی
هرات انجیل, هرات, گذره
2019-01-01 2019-08-31 تکمیل
خدمات اجتماعی جهان درآسیا کاهش خطرات حوادث مبارزه با حوادث (اضطراری)
ننگرهار کامه
2019-02-06 2020-02-05 تکمیل
خدمات اجتماعی جهان درآسیا پروژه اضطراری برای متضررین خشک سالی مبارزه با حوادث (اضطراری)
بامیان سیغان
2018-10-01 2019-07-31 تکمیل
خدمات اجتماعی جهان درآسیا پروژه اضطراری برای متضررین خشک سالی مبارزه با حوادث (اضطراری)
بامیان سیغان
2018-10-01 2019-07-31 تکمیل
انجمن مشترک انکشاف بین المللی WASH مصئونیت اجتماعی
بلخ بلخ, خلم, دهدادی, شولگره, مزار شریف, نهر شاهی, چار کنت
2018-01-11 2019-12-31 تکمیل
انجمن مشترک انکشاف بین المللی WASH مصئونیت اجتماعی
بلخ بلخ, خلم, دهدادی, شولگره, مزار شریف, نهر شاهی, چار کنت
2018-01-11 2019-12-31 تکمیل
خیریه انکشاف ستاره صبح انستتیوت انکشاف رهبری (ILD) تعلیم و تربیه
کابل کابل
2019-01-01 2019-12-31 تکمیل
خیریه انکشاف ستاره صبح انستتیوت انکشاف رهبری تعلیم و تربیه
هرات هرات
2019-01-01 2019-12-31 تکمیل
مرکز تعلیمی زنان افغان پروموت- توسعه رهبری زنان تعلیم و تربیه
ننگرهار جلال آباد
هرات هرات
کابل کابل
بلخ مزار شریف
2015-03-21 2019-06-29 تکمیل
مرکز تعلیمی زنان افغان پروموت- توسعه رهبری زنان تعلیم و تربیه
ننگرهار جلال آباد
هرات هرات
کابل کابل
بلخ مزار شریف
2015-03-21 2019-06-29 تکمیل
مرکز تعلیمی زنان افغان پروموت- توسعه رهبری زنان تعلیم و تربیه
ننگرهار جلال آباد
هرات هرات
کابل کابل
بلخ مزار شریف
2015-03-21 2019-06-29 تکمیل
مرکز تعلیمی زنان افغان پروموت- توسعه رهبری زنان تعلیم و تربیه
ننگرهار جلال آباد
هرات هرات
کابل کابل
بلخ مزار شریف
2015-03-21 2019-06-29 تکمیل
مرکز تعلیمی زنان افغان پروموت- توسعه رهبری زنان تعلیم و تربیه
ننگرهار جلال آباد
هرات هرات
کابل کابل
بلخ مزار شریف
2015-03-21 2019-06-29 تکمیل
خیریه انکشاف ستاره صبح انستتیوت انکشاف رهبری (ILD) تعلیم و تربیه
بلخ مزار شریف
2019-01-01 2019-12-31 تکمیل
خیریه انکشاف ستاره صبح مرکز اجتماعی تنگی سیدان تعلیم و تربیه
کابل چهار آسیاب
2019-01-01 2019-12-31 تکمیل
د افغانستان لپاره د سویدن کمیته ارتقا صحت وبالابردن ظرفیت    صحت
لغمان دولت شاه, علی شینگ, علی نگار, قرغه‌يی, مهتر لام
وردک جغتو, جلریز, حصه اول بیهسود, دایمیرداد, سید آباد, مرکز بهسود, میدانشهر, نرخ, چک وردک
بلخ شولگره, کشنده
2019-01-01 2019-12-31 تکمیل
خیریه انکشاف ستاره صبح پروگرام طبی تنگی سیدان صحت
کابل چهار آسیاب
2019-01-01 2019-12-31 تکمیل
خیریه انکشاف ستاره صبح (LaBBS) سواد آموزی و انکشاف مهارتهای ابتدایی تجارت تعلیم و تربیه
هرات گذره
2019-01-01 2019-12-31 تکمیل
د افغانستان لپاره د سویدن کمیته ابتکار تعلیم و تربیه تخار تعلیم و تربیه
تخار رستاق, ورسج
2019-01-01 2019-12-31 تکمیل
خیریه انکشاف ستاره صبح زندگی نو (New Life) صحت
کابل کابل
2019-01-01 2019-12-31 تکمیل
کمک های آسایش جهانی پرورشگاه الزهرا وسکینه مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2019-09-08 2020-09-08 تکمیل
د افغانستان لپاره د سویدن کمیته بازتوانی مبتنی بر جامعه مصئونیت اجتماعی
غزنی جاغوری, جغتو, خواجه عمری, غزنی, قره باغ, مقر
پکتیکا سرحوضه, شرن, یوسف خیل
ننگرهار بهسود, جلال آباد, سرخ رود, کامه
لوگر پل علم
لغمان قرغه‌يی, مهتر لام
کنر خاص کنر, سوکی, شیگل و شلتان, نرنگ و بادیل
سمنگان ایبک, دره صوف بالا, دره صوف پایان, فیروز نخچیر
کندز حضرت امام صاحب
بدخشان کشم
وردک دایمیرداد, سید آباد, میدانشهر, چک وردک
تخار بهارک, تالقان, خواجه غار, رستاق, فرخار, ورسج, کلفگان, ینگی قلعه
بغلان بغلان جدید, پل خمری
بلخ بلخ, خلم, دهدادی, دولت آباد, شولگره, مزار شریف, نهر شاهی, چار بولک, کشنده
جوزجان آقچه, شبرغان
2019-10-01 2019-12-31 تکمیل
خیریه انکشاف ستاره صبح کلنیک صحی پوهنتون کابل صحت
کابل کابل
2019-01-01 2019-12-31 تکمیل
د افغانستان لپاره د سویدن کمیته بهبود در شایستگی های تدریس تعلیم و تربیه
کندز حضرت امام صاحب, خان آباد, دشت ارچی, علی آباد, قلعه زال, چهار دره, کندوز
بغلان بغلان جدید
2018-12-31 2019-12-31 تکمیل
د افغانستان لپاره د سویدن کمیته بهبود در شایستگی های تدریس تعلیم و تربیه
کندز حضرت امام صاحب, خان آباد, دشت ارچی, علی آباد, قلعه زال, چهار دره, کندوز
بغلان بغلان جدید
2018-12-31 2019-12-31 تکمیل
مؤسسه افغانها برای فردا توانمند سازی زنان مصئونیت اجتماعی
کابل گلدره
2019-07-01 2019-12-31 تکمیل
د افغانستان لپاره د سویدن کمیته بازتوانایی فزیکی صحت
غزنی اندر, جاغوری, خواجه عمری, غزنی, قره باغ, مقر
پکتیکا سرحوضه, شرن, یوسف خیل
ننگرهار بهسود, جلال آباد, سرخ رود, کامه
لغمان قرغه‌يی, مهتر لام
کنر خاص کنر, سوکی, شیگل و شلتان, نرنگ و بادیل
سمنگان ایبک, دره صوف بالا, دره صوف پایان, فیروز نخچیر
کندز حضرت امام صاحب, خان آباد, علی آباد, قلعه زال, کندوز
بدخشان کشم
وردک دایمیرداد, سید آباد, میدانشهر, نرخ, چک وردک
تخار اشکمش, بهارک, تالقان, خواجه بهاندی, خواجه غار, دشت قلعه, رستاق, فرخار, ورسج, کلفگان, ینگی قلعه
بغلان بغلان جدید, پل خمری
بلخ بلخ, خلم, دهدادی, دولت آباد, شولگره, مزار شریف, نهر شاهی, چار بولک, کشنده
جوزجان آقچه, شبرغان
2019-01-01 2019-12-31 تکمیل
د افغانستان لپاره د سویدن کمیته مدیریت حفظ الصحه دوره قاعده گی تعلیم و تربیه
لغمان قرغه‌يی, مهتر لام
سمنگان دره صوف پایان
بلخ مزار شریف, کشنده
2016-03-01 2019-05-31 تکمیل
د افغانستان لپاره د سویدن کمیته مدیریت حفظ الصحه دوره قاعده گی تعلیم و تربیه
لغمان قرغه‌يی, مهتر لام
سمنگان دره صوف پایان
بلخ مزار شریف, کشنده
2016-03-01 2019-05-31 تکمیل
د افغانستان لپاره د سویدن کمیته مدیریت حفظ الصحه دوره قاعده گی تعلیم و تربیه
لغمان قرغه‌يی, مهتر لام
سمنگان دره صوف پایان
بلخ مزار شریف, کشنده
2016-03-01 2019-05-31 تکمیل
د افغانستان لپاره د سویدن کمیته مدیریت حفظ الصحه دوره قاعده گی تعلیم و تربیه
لغمان قرغه‌يی, مهتر لام
سمنگان دره صوف پایان
بلخ مزار شریف, کشنده
2016-03-01 2019-05-31 تکمیل
د افغانستان لپاره د سویدن کمیته پروګرام تغذی درسطح جامعه صحت
وردک جلریز, حصه اول بیهسود, سید آباد, مرکز بهسود, میدانشهر, نرخ, چک وردک
2019-05-15 2019-12-15 تکمیل
د افغانستان لپاره د سویدن کمیته تقویه عرضه خدمات تولید اعضای مصنوعی و کمکی در مناطق محروم افغانستان صحت
تخار تالقان
کابل کابل
2016-01-25 2019-01-31 تکمیل
د افغانستان لپاره د سویدن کمیته تقویه عرضه خدمات تولید اعضای مصنوعی و کمکی در مناطق محروم افغانستان صحت
تخار تالقان
کابل کابل
2016-01-25 2019-01-31 تکمیل
د افغانستان لپاره د سویدن کمیته تقویه عرضه خدمات تولید اعضای مصنوعی و کمکی در مناطق محروم افغانستان صحت
تخار تالقان
کابل کابل
2016-01-25 2019-01-31 تکمیل
د افغانستان لپاره د سویدن کمیته تقویه عرضه خدمات تولید اعضای مصنوعی و کمکی در مناطق محروم افغانستان صحت
تخار تالقان
کابل کابل
2016-01-25 2019-01-31 تکمیل
د افغانستان لپاره د سویدن کمیته تقویه عرضه خدمات تولید اعضای مصنوعی و کمکی در مناطق محروم افغانستان صحت
تخار تالقان
کابل کابل
2016-01-25 2019-01-31 تکمیل
د افغانستان لپاره د سویدن کمیته پروژه بهبود حکومت داری خوب و معیشت روستایی مصئونیت اجتماعی
ننگرهار کوز کنر, گوشته
سمنگان ایبک, دره صوف بالا
بلخ شولگره
2019-01-01 2019-12-31 تکمیل