جمهوری اسلامی افغانستان

وزارت اقتصاد

ریاست انسجام موسسات غیر دولتی

د افغانستان اسلامی جمهوریت

داقتصاد وزارت

دغیر دولتی موسسو د انسجام ریاست

اسم موسسه اسم پروژه سکتور مربوطه
موقعیت
ولایت ولسوالی
تاریخ آغاز تاریخ ختم وضیعت
خیریه انکشاف ستاره صبح (LaBBS) سواد آموزی و انکشاف مهارتهای ابتدایی تجارت تعلیم و تربیه
هرات گذره
2019-01-01 2019-12-31 تکمیل
د افغانستان لپاره د سویدن کمیته ابتکار تعلیم و تربیه تخار تعلیم و تربیه
تخار رستاق, ورسج
2019-01-01 2019-12-31 تکمیل
خیریه انکشاف ستاره صبح زندگی نو (New Life) صحت
کابل کابل
2019-01-01 2019-12-31 تکمیل
کمک های آسایش جهانی پرورشگاه الزهرا وسکینه مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2019-09-08 2020-09-08 تکمیل
د افغانستان لپاره د سویدن کمیته بازتوانی مبتنی بر جامعه مصئونیت اجتماعی
غزنی جاغوری, جغتو, خواجه عمری, غزنی, قره باغ, مقر
پکتیکا سرحوضه, شرن, یوسف خیل
ننگرهار بهسود, جلال آباد, سرخ رود, کامه
لوگر پل علم
لغمان قرغه‌يی, مهتر لام
کنر خاص کنر, سوکی, شیگل و شلتان, نرنگ و بادیل
سمنگان ایبک, دره صوف بالا, دره صوف پایان, فیروز نخچیر
کندز حضرت امام صاحب
بدخشان کشم
وردک دایمیرداد, سید آباد, میدانشهر, چک وردک
تخار بهارک, تالقان, خواجه غار, رستاق, فرخار, ورسج, کلفگان, ینگی قلعه
بغلان بغلان جدید, پل خمری
بلخ بلخ, خلم, دهدادی, دولت آباد, شولگره, مزار شریف, نهر شاهی, چار بولک, کشنده
جوزجان آقچه, شبرغان
2019-10-01 2019-12-31 تکمیل
خیریه انکشاف ستاره صبح کلنیک صحی پوهنتون کابل صحت
کابل کابل
2019-01-01 2019-12-31 تکمیل
د افغانستان لپاره د سویدن کمیته بهبود در شایستگی های تدریس تعلیم و تربیه
کندز حضرت امام صاحب, خان آباد, دشت ارچی, علی آباد, قلعه زال, چهار دره, کندوز
بغلان بغلان جدید
2018-12-31 2019-12-31 تکمیل
د افغانستان لپاره د سویدن کمیته بهبود در شایستگی های تدریس تعلیم و تربیه
کندز حضرت امام صاحب, خان آباد, دشت ارچی, علی آباد, قلعه زال, چهار دره, کندوز
بغلان بغلان جدید
2018-12-31 2019-12-31 تکمیل
مؤسسه افغانها برای فردا توانمند سازی زنان مصئونیت اجتماعی
کابل گلدره
2019-07-01 2019-12-31 تکمیل
د افغانستان لپاره د سویدن کمیته بازتوانایی فزیکی صحت
غزنی اندر, جاغوری, خواجه عمری, غزنی, قره باغ, مقر
پکتیکا سرحوضه, شرن, یوسف خیل
ننگرهار بهسود, جلال آباد, سرخ رود, کامه
لغمان قرغه‌يی, مهتر لام
کنر خاص کنر, سوکی, شیگل و شلتان, نرنگ و بادیل
سمنگان ایبک, دره صوف بالا, دره صوف پایان, فیروز نخچیر
کندز حضرت امام صاحب, خان آباد, علی آباد, قلعه زال, کندوز
بدخشان کشم
وردک دایمیرداد, سید آباد, میدانشهر, نرخ, چک وردک
تخار اشکمش, بهارک, تالقان, خواجه بهاندی, خواجه غار, دشت قلعه, رستاق, فرخار, ورسج, کلفگان, ینگی قلعه
بغلان بغلان جدید, پل خمری
بلخ بلخ, خلم, دهدادی, دولت آباد, شولگره, مزار شریف, نهر شاهی, چار بولک, کشنده
جوزجان آقچه, شبرغان
2019-01-01 2019-12-31 تکمیل
د افغانستان لپاره د سویدن کمیته مدیریت حفظ الصحه دوره قاعده گی تعلیم و تربیه
لغمان قرغه‌يی, مهتر لام
سمنگان دره صوف پایان
بلخ مزار شریف, کشنده
2016-03-01 2019-05-31 تکمیل
د افغانستان لپاره د سویدن کمیته مدیریت حفظ الصحه دوره قاعده گی تعلیم و تربیه
لغمان قرغه‌يی, مهتر لام
سمنگان دره صوف پایان
بلخ مزار شریف, کشنده
2016-03-01 2019-05-31 تکمیل
د افغانستان لپاره د سویدن کمیته مدیریت حفظ الصحه دوره قاعده گی تعلیم و تربیه
لغمان قرغه‌يی, مهتر لام
سمنگان دره صوف پایان
بلخ مزار شریف, کشنده
2016-03-01 2019-05-31 تکمیل
د افغانستان لپاره د سویدن کمیته مدیریت حفظ الصحه دوره قاعده گی تعلیم و تربیه
لغمان قرغه‌يی, مهتر لام
سمنگان دره صوف پایان
بلخ مزار شریف, کشنده
2016-03-01 2019-05-31 تکمیل
د افغانستان لپاره د سویدن کمیته پروګرام تغذی درسطح جامعه صحت
وردک جلریز, حصه اول بیهسود, سید آباد, مرکز بهسود, میدانشهر, نرخ, چک وردک
2019-05-15 2019-12-15 تکمیل
د افغانستان لپاره د سویدن کمیته تقویه عرضه خدمات تولید اعضای مصنوعی و کمکی در مناطق محروم افغانستان صحت
تخار تالقان
کابل کابل
2016-01-25 2019-01-31 تکمیل
د افغانستان لپاره د سویدن کمیته تقویه عرضه خدمات تولید اعضای مصنوعی و کمکی در مناطق محروم افغانستان صحت
تخار تالقان
کابل کابل
2016-01-25 2019-01-31 تکمیل
د افغانستان لپاره د سویدن کمیته تقویه عرضه خدمات تولید اعضای مصنوعی و کمکی در مناطق محروم افغانستان صحت
تخار تالقان
کابل کابل
2016-01-25 2019-01-31 تکمیل
د افغانستان لپاره د سویدن کمیته تقویه عرضه خدمات تولید اعضای مصنوعی و کمکی در مناطق محروم افغانستان صحت
تخار تالقان
کابل کابل
2016-01-25 2019-01-31 تکمیل
د افغانستان لپاره د سویدن کمیته تقویه عرضه خدمات تولید اعضای مصنوعی و کمکی در مناطق محروم افغانستان صحت
تخار تالقان
کابل کابل
2016-01-25 2019-01-31 تکمیل
د افغانستان لپاره د سویدن کمیته پروژه بهبود حکومت داری خوب و معیشت روستایی مصئونیت اجتماعی
ننگرهار کوز کنر, گوشته
سمنگان ایبک, دره صوف بالا
بلخ شولگره
2019-01-01 2019-12-31 تکمیل
د افغانستان لپاره د سویدن کمیته دسترسی به تعلیم و تربیه با کیفیت تعلیم و تربیه
غزنی اندر, جاغوری, جغتو, غزنی, قره باغ, مقر
پکتیکا اومنه, سرحوضه, شرن, گمل, یوسف خیل
ننگرهار بهسود, جلال آباد, رودات, سرخ رود, کامه, کوت, گوشته
لغمان علی نگار, قرغه‌يی, مهتر لام
کنر اسد آباد, خاص کنر, سوکی, شیگل و شلتان, نرنگ و بادیل
سمنگان ایبک, دره صوف بالا, دره صوف پایان, فیروز نخچیر
کندز حضرت امام صاحب, خان آباد, دشت ارچی, علی آباد, قلعه زال, چهار دره, کندوز
بامیان یکاولنگ
بدخشان کشم
وردک جغتو, جلریز, حصه اول بیهسود, دایمیرداد, سید آباد, مرکز بهسود, میدانشهر, نرخ, چک وردک
تخار اشکمش, تالقان, خواجه بهاندی, خواجه غار, دشت قلعه, رستاق, فرخار, ورسج, کلفگان, ینگی قلعه
بغلان بغلان جدید, پل خمری
بلخ بلخ, خلم, دهدادی, دولت آباد, شولگره, مزار شریف, نهر شاهی, چار بولک, کشنده
جوزجان آقچه, شبرغان
2019-01-01 2019-12-31 تکمیل
د افغانستان لپاره د سویدن کمیته انکشاف و تقویت سیستم صحی صحت
لغمان قرغه‌يی, مهتر لام
وردک جغتو, جلریز, حصه اول بیهسود, دایمیرداد, سید آباد, مرکز بهسود, میدانشهر, نرخ, چک وردک
2019-01-01 2019-12-31 تکمیل
کریتاس جرمنی کمک های بشر دوستانه صحت طفل و مادر،صحت روانی و آموزش حرفه برای مردم فقیر و آسیب پزیر مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2019-01-01 2019-12-31 تکمیل
موسسه همیاری وتوانمندسازی پیروزی همیاری و کمک خرید ادویه برای بیماران نیازمندی که استطاعت مالی برای تداوی خویش ندارند صحت
بغلان اندر آب
پنجشیر بازارک
کابل کابل
2018-10-10 2019-10-10 تکمیل
موسسه همیاری وتوانمندسازی پیروزی همیاری و کمک خرید ادویه برای بیماران نیازمندی که استطاعت مالی برای تداوی خویش ندارند صحت
بغلان اندر آب
پنجشیر بازارک
کابل کابل
2018-10-10 2019-10-10 تکمیل
موسسه همیاری وتوانمندسازی پیروزی توزیع پوشاک زمستانی برای بیجا شده گان داخلی - کابل مبارزه با حوادث (اضطراری)
کابل کابل
2018-11-01 2018-12-01 تکمیل
میشن ایست پروژه مکمل امداد - بازسازی و انکشاف که توسط اجتماعات در شمال - شرق افغانستان اداره میشود زراعت ، مالداری و آبیاری
بدخشان اشکاشم, شهر بزرگ, شیغنان, فیض اباد, واخان
تخار تالقان, رستاق, چاه آب, کلفگان
کابل کابل
2019-01-01 2019-12-31 تکمیل
میشن ایست پاسخ سریع به خشکسالی در افغانستان مبارزه با حوادث (اضطراری)
بدخشان اشکاشم
تخار رستاق
کابل کابل
2018-11-01 2019-02-28 تکمیل
میشن ایست پاسخ سریع به خشکسالی در افغانستان مبارزه با حوادث (اضطراری)
بدخشان اشکاشم
تخار رستاق
کابل کابل
2018-11-01 2019-02-28 تکمیل
کپ انامور تمویل بخش همودیالیز شفاخانه حوزوی ولایت هرات- و دفتر مرکزی موسسه در افغانستان صحت
هرات هرات
2019-01-01 2019-12-31 تکمیل
بنیاد ضرورت مردم ازرش های زنجیره یی تاسیسات بازیافت بخاطرفرصت های شغلی پایدار درشمال افغانستان زیر بینا
بلخ مزار شریف
2019-06-05 2023-05-31 تحت کار
مؤسسه خدمات اجتماعی زنان افغانستان پروژه توانمندسازی زنان / جوانان (ابتکارات جوانان / کافی نت مخصوس زنان مصئونیت اجتماعی
هرات هرات
2019-01-01 2019-12-31 تکمیل
کورد اید حمایت زمستانی برای اقشار آسیب پزیر درکندز،بلخ و بامیان مبارزه با حوادث (اضطراری)
کندز حضرت امام صاحب, علی آباد, کندوز
بامیان شبر, یکاولنگ
بلخ دولت آباد, شولگره, چمتال
2019-10-21 2020-03-31 تکمیل
موسسه انکشافی و بازسازی افغان آسترالیا ماسترساینس تیچر تریننگ پروگرام تعلیم و تربیه
کابل کابل
2019-01-01 2019-05-30 تکمیل
هیلو ترست ماین پاکی مصئونیت اجتماعی
هلمند لشکرگاه
2018-07-01 2019-06-30 تکمیل
هیلو ترست ماین پاکی مصئونیت اجتماعی
هلمند لشکرگاه
2018-07-01 2019-06-30 تکمیل
موسسه انکشافی و بازسازی افغان آسترالیا مهارت های زنده گی تعلیم و تربیه
کابل کلکان
2019-03-01 2020-02-29 تکمیل
گلوبل هوپ باغ صلح و امید زراعت ، مالداری و آبیاری
کابل کابل
2019-01-01 2019-12-31 تکمیل
گلوبل هوپ توانمند سازی زنان تعلیم و تربیه
بامیان شبر
2019-07-01 2019-12-31 تکمیل
گلوبل هوپ درخت چنار زراعت ، مالداری و آبیاری
بامیان یکاولنگ
2019-01-01 2019-12-31 تکمیل
گلوبل هوپ توانمندی زنان مصئونیت اجتماعی
بامیان بامیان
2019-01-01 2019-12-31 تکمیل
حمایت از زنان میدیکا افغانستان حمایت حقوقی و اجتماعی وتوانمند سازی زنان و دختران افغان مصئونیت اجتماعی
سمنگان ایبک
بغلان پل خمری
هرات هرات
2017-04-01 2019-06-30 تکمیل
حمایت از زنان میدیکا افغانستان حمایت حقوقی و اجتماعی وتوانمند سازی زنان و دختران افغان مصئونیت اجتماعی
سمنگان ایبک
بغلان پل خمری
هرات هرات
2017-04-01 2019-06-30 تکمیل
حمایت از زنان میدیکا افغانستان حمایت حقوقی و اجتماعی وتوانمند سازی زنان و دختران افغان مصئونیت اجتماعی
سمنگان ایبک
بغلان پل خمری
هرات هرات
2017-04-01 2019-06-30 تکمیل
مؤسسه خدمات اجتماعی زنان افغانستان ابتکار رهبری زنان افغان برای حمایت از دختران نوجوان مصئونیت اجتماعی
هرات انجیل, زنده جان, هرات, کرخ
فراه انار دره, فراه, قلعه کاه, پشت رود
2018-09-01 2021-01-31 تکمیل
مؤسسه خدمات اجتماعی زنان افغانستان ابتکار رهبری زنان افغان برای حمایت از دختران نوجوان مصئونیت اجتماعی
هرات انجیل, زنده جان, هرات, کرخ
فراه انار دره, فراه, قلعه کاه, پشت رود
2018-09-01 2021-01-31 تکمیل
راه سبز ایجاد مفاد پایدار ازطریق زنجیره ای ارزشی -دایکندی زراعت ، مالداری و آبیاری
دایکندی اشترلی, کيتی
2019-01-01 2019-12-30 تکمیل
موسسه خدمات زراعتی و اجتماعی شهرک سبز سرسبزی محیط مکتب زراعت ، مالداری و آبیاری
بلخ مزار شریف
2019-12-28 2019-12-31 تکمیل
میشن ایست احیا دوباره جنگلات در افغانشتان زراعت ، مالداری و آبیاری
تخار رستاق
2019-07-01 2020-02-29 تکمیل