جمهوری اسلامی افغانستان

وزارت اقتصاد

ریاست انسجام موسسات غیر دولتی

د افغانستان اسلامی جمهوریت

داقتصاد وزارت

دغیر دولتی موسسو د انسجام ریاست

اسم موسسه اسم پروژه سکتور مربوطه
موقعیت
ولایت ولسوالی
تاریخ آغاز تاریخ ختم وضیعت
خدمات اجتماعی جهان درآسیا پروژه اضطراری برای متضررین خشکسالی مبارزه با حوادث (اضطراری)
بامیان بامیان
2018-09-01 2019-02-28 تکمیل
خدمات اجتماعی جهان درآسیا پروژه اضطراری برای متضررین خشکسالی مبارزه با حوادث (اضطراری)
بامیان بامیان
2018-09-01 2019-02-28 تکمیل
موسسه انکشاف و فرهنگی زنان افغان گروپهای تولیدی«حرفه خیاطی مصئونیت اجتماعی
بدخشان ارگو, دراییم
2019-08-21 2019-12-31 تکمیل
موسسه بازسازی اریانا کمک کتابها تعلیم و تربیه
کندهار کندهار
2019-07-01 2019-12-31 تکمیل
پاملرنه انترنشنل موسسه برنامه مثاق شهروندی (CCNPP-13A) حکومت داری خوب
غزنی جاغوری, جغتو, خواجه عمری, ناور
پکتیکا سرحوضه, شرن, یحی خیل
کابل کابل
2017-05-06 2020-05-05 تکمیل
پاملرنه انترنشنل موسسه برنامه مثاق شهروندی (CCNPP-13A) حکومت داری خوب
غزنی جاغوری, جغتو, خواجه عمری, ناور
پکتیکا سرحوضه, شرن, یحی خیل
کابل کابل
2017-05-06 2020-05-05 تکمیل
پاملرنه انترنشنل موسسه برنامه مثاق شهروندی (CCNPP-13A) حکومت داری خوب
غزنی جاغوری, جغتو, خواجه عمری, ناور
پکتیکا سرحوضه, شرن, یحی خیل
کابل کابل
2017-05-06 2020-05-05 تکمیل
پاملرنه انترنشنل موسسه برنامه مثاق شهروندی (CCNP-3) حکومت داری خوب
کابل کابل
بلخ مزار شریف
2017-05-10 2020-11-09 تکمیل
پاملرنه انترنشنل موسسه برنامه مثاق شهروندی (CCNP-3) حکومت داری خوب
کابل کابل
بلخ مزار شریف
2017-05-10 2020-11-09 تکمیل
پاملرنه انترنشنل موسسه برنامه مثاق شهروندی (CCNP-3) حکومت داری خوب
کابل کابل
بلخ مزار شریف
2017-05-10 2020-11-09 تکمیل
د بشری قواوو انکشافی اداره Assets Creation زیر بینا
کندهار ارغنداب, شاه ولی کوت
2019-05-01 2019-10-31 تکمیل
موسسه انکشافی توانا آموزش سریع GEC-T تعلیم و تربیه
بلخ چمتال
2019-04-01 2019-09-30 تکمیل
مجادله برضد گرسنگی پاسخ مدغم شده چندین سکتوری برای بیجاشده گان داخلی ناشی از جنگ و جوامع معروض به خطر در ولایات غور، کابل و هلمند با تمرکز بیشتر روی ساحات دور دست و غیر قابل دسترس در افغانستان طبق پلان تطبیق خواهد گردید. صحت
غور دولینه, چغچران
کابل کابل
هلمند لشکرگاه, ناد علی, ناوه بارکزائی
2018-02-15 2019-02-14 تکمیل
مجادله برضد گرسنگی پاسخ مدغم شده چندین سکتوری برای بیجاشده گان داخلی ناشی از جنگ و جوامع معروض به خطر در ولایات غور، کابل و هلمند با تمرکز بیشتر روی ساحات دور دست و غیر قابل دسترس در افغانستان طبق پلان تطبیق خواهد گردید. صحت
غور دولینه, چغچران
کابل کابل
هلمند لشکرگاه, ناد علی, ناوه بارکزائی
2018-02-15 2019-02-14 تکمیل
ایشیا فوندیشن بررسی مردم افغانستان (31958) مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2016-04-01 2021-03-31 تکمیل
ایشیا فوندیشن بررسی مردم افغانستان (31958) مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2016-04-01 2021-03-31 تکمیل
ایشیا فوندیشن بررسی مردم افغانستان (31958) مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2016-04-01 2021-03-31 تکمیل
ایشیا فوندیشن بررسی مردم افغانستان (31958) مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2016-04-01 2021-03-31 تکمیل
موسسه تمرکز مها رتها ی مسلکی اموزش و مارکیتنگ سمارق برای خانم های تحت خشونت زراعت ، مالداری و آبیاری
پروان چاریکار
کابل کابل
2019-07-15 2020-03-31 تکمیل
موسسه خدماتی و انکشافی و انکشاف زراعتی کاهش حوادث طبعی مبارزه با حوادث (اضطراری)
تخار رستاق
2019-08-18 2019-12-31 تکمیل
موسسه خیریه فرهنگی و اجتماعی اصغریه کمک پول نقد برای سیلاب زدگان وخانوادهای بیجاه شده مصئونیت اجتماعی
هرات هرات
2019-01-01 2020-01-16 تکمیل
موسسه خیریه فرهنگی و اجتماعی اصغریه کمک پول نقد برای سیلاب زدگان وخانوادهای بیجاه شده مصئونیت اجتماعی
هرات هرات
2019-01-01 2020-01-01 تکمیل
موسسه تقویه زراعت ، معیشت ، محیط زیست و حفظ الصحه رول زنان و مردان در محافظت از محیط زیست زراعت ، مالداری و آبیاری
بدخشان اشکاشم, زیباک, واخان
2018-12-15 2020-11-30 تکمیل
موسسه تقویه زراعت ، معیشت ، محیط زیست و حفظ الصحه رول زنان و مردان در محافظت از محیط زیست زراعت ، مالداری و آبیاری
بدخشان اشکاشم, زیباک, واخان
2018-12-15 2020-11-30 تکمیل
موسسه تقویه زراعت ، معیشت ، محیط زیست و حفظ الصحه سواد آموزی تعلیم و تربیه
بدخشان واخان
2018-11-30 2019-11-30 تکمیل
موسسه تقویه زراعت ، معیشت ، محیط زیست و حفظ الصحه سواد آموزی تعلیم و تربیه
بدخشان واخان
2018-11-30 2019-11-30 تکمیل
اکسفام نووب بهبود ارزش زنجیره ای کشمیره زراعت ، مالداری و آبیاری
هرات زنده جان, پشتون زرغون, کرخ
بلخ خلم, چار کنت
2018-01-01 2022-07-31 تکمیل
اکسفام نووب بهبود ارزش زنجیره ای کشمیره زراعت ، مالداری و آبیاری
هرات زنده جان, پشتون زرغون, کرخ
بلخ خلم, چار کنت
2018-01-01 2022-07-31 تکمیل
موسسه پشتیبانی و رفع نیازمندی های اطفال و زنان افغان پشتیبانی ورفع نیازمندی و زنان افغان تعلیم و تربیه
کابل کابل
2019-01-01 2019-12-31 تکمیل
موسسه صحی و احیای مجدد شهامت عرضه خدمات وقایوی وتداوی برای اطفال و فامیل های شان که به مواد مخدر و تتشوشات سوی استفاده آن مبتلا اند در ولایت بلخ و هرات صحت
هرات هرات
بلخ مزار شریف
2019-10-01 2019-12-31 تکمیل
مرکز تعلیمی زنان افغان فراهم نمودن آموزش با کیفیت برای اطفال ذکور مرکز اصلاح و تربیت اطفال تعلیم و تربیه
کابل کابل
2019-03-01 2019-12-31 تکمیل
مرکز تعلیمی زنان افغان پلان کاری ملی افغانستان در ارتباط به نقش خانم ها در صلح و امنیت- صفحه جدید تعلیم و تربیه
پکتیا گردیز
بلخ مزار شریف
2018-01-01 2019-11-30 تکمیل
مرکز تعلیمی زنان افغان پلان کاری ملی افغانستان در ارتباط به نقش خانم ها در صلح و امنیت- صفحه جدید تعلیم و تربیه
پکتیا گردیز
بلخ مزار شریف
2018-01-01 2019-11-30 تکمیل
مرکز تعلیمی زنان افغان فراهم نمودن آموزش با کیفیت برای اطفال ذکور مرکز اصلاح و تربیت اطفال تعلیم و تربیه
کابل کابل
2018-09-01 2019-02-28 تکمیل
مرکز تعلیمی زنان افغان فراهم نمودن آموزش با کیفیت برای اطفال ذکور مرکز اصلاح و تربیت اطفال تعلیم و تربیه
کابل کابل
2018-09-01 2019-02-28 تکمیل
مؤسسه انکشافی سنائی برنامه سو تغذی برای اطفال - زابل صحت
زابل شاه جوی
2019-07-01 2019-12-31 تکمیل
مرکز تربیوی و انکشافی افغانستان همکاری و هماهنگی درمورد کنترول توبرکلوز میان کشورهای همجوار صحت
خوست خوست, گربز
ننگرهار مومند دره
نیمروز خاشرود
هرات غوریان
کندهار اسپین بولدک
2019-04-01 2019-12-31 تکمیل
ستاسو غږ موسسه اګاهی عامه، ابتکارات و تعلیمات صلح مصئونیت اجتماعی
ننگرهار خوگیانی, رودات, پچير و آگام, چپرهار
2019-04-01 2020-03-31 تکمیل
موسسه مطالعات زنان برای صلح برگزاری برنامه های آموزشی و گفتمان های آزاد درمورد صلح و مصالحه برای زنان مصئونیت اجتماعی
هرات هرات
بلخ مزار شریف
2019-07-31 2020-02-15 تکمیل
اداره هماهنگی کمک های همگانی افغان دسترسی همه شمول اطفال جنگ زده به فرصت های تعلیمی در ولایت بلخ افغانستان تعلیم و تربیه
بلخ شولگره
2019-08-15 2020-08-14 تکمیل
موسسه ملی مسلکی ناشنوایان افغانستان تعلیم و تربیه برای ناشنوایان تعلیم و تربیه
کابل کابل
2019-10-01 2019-03-12 تکمیل
انجمن فدراسیون ملی یونسکو در جاپان پیشبرد تعلیمات سواد آموزی وحرفه از طریق مراکز آموزش محلی تعلیم و تربیه
پروان چاریکار
بامیان بامیان
کابل استالف, ده سبز, فرزه, قره باغ, میر بچه کوت, پغمان, کابل
2019-01-01 2019-12-31 تکمیل
ایمرجنسی موسسه ایمرجنسی صحت
کابل کابل
2019-01-01 2019-06-30 تکمیل
موسسه کمک های بین المللی هنگری ایجاد دارای عامه ACL-F مصئونیت اجتماعی
جوزجان خواجه دوکوه, شبرغان
2019-04-20 2019-10-20 تکمیل
موسسه تحقیق و مطالعات پرسش Civil Society Innovation Index مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2019-04-10 2019-08-09 تکمیل
شوراهای امریکا برای تعلیمات بین المللی همبستگی جوانان و اموزش لسان انگلیسی تعلیم و تربیه
کابل کابل
2016-10-01 2019-10-31 تکمیل
شوراهای امریکا برای تعلیمات بین المللی همبستگی جوانان و اموزش لسان انگلیسی تعلیم و تربیه
کابل کابل
2016-10-01 2019-10-31 تکمیل
شوراهای امریکا برای تعلیمات بین المللی همبستگی جوانان و اموزش لسان انگلیسی تعلیم و تربیه
کابل کابل
2016-10-01 2019-10-31 تکمیل
شوراهای امریکا برای تعلیمات بین المللی همبستگی جوانان و اموزش لسان انگلیسی تعلیم و تربیه
کابل کابل
2016-10-01 2019-10-31 تکمیل
د افغانستان لپاره د سویدن کمیته میثاق شهروندی (بسته 8) زراعت ، مالداری و آبیاری
کندز علی آباد, کندوز
2017-05-05 2020-05-05 تکمیل