جمهوری اسلامی افغانستان

وزارت اقتصاد

ریاست انسجام موسسات غیر دولتی

د افغانستان اسلامی جمهوریت

داقتصاد وزارت

دغیر دولتی موسسو د انسجام ریاست

اسم موسسه اسم پروژه سکتور مربوطه
موقعیت
ولایت ولسوالی
تاریخ آغاز تاریخ ختم وضیعت
موسسه بازسازی مترقی زراعت برای افغانستان کمک به بیجا شده گان مبارزه با حوادث (اضطراری)
هرات هرات
2018-10-01 2019-06-30 تکمیل
موسسه بازسازی مترقی زراعت برای افغانستان کمک به بیجا شده گان مبارزه با حوادث (اضطراری)
هرات هرات
2018-10-01 2019-06-30 تکمیل
شبکه صحی بین المللی و اداره کلتور عمومی مدنی روانی پــاســخ و وقــایــه خــشــونـت مـــبـنی بــر جــنـدر خـــانـــم هــا و دخــتـران در منــاطــق اســیـب پــذیـر و مــحــروم از خــدمـات در ولایت ننگرهار و کندهار صحت
ننگرهار بتی کوت, بهسود, رودات, کامه
کندهار اسپین بولدک, دامان, دند, شاه ولی کوت, معروف, میوند, پنجوایی
2019-12-15 2020-12-14 تکمیل
موسسه خیریه نور دو محراب مسجد زیر بینا
نورستان پارون
2019-07-03 2019-12-09 تکمیل
دافغانستان بین المللی حقوقی بنیاد مساعدت های حقوقی 2 مصئونیت اجتماعی
پروان چاریکار
ننگرهار جلال آباد
کابل کابل
هلمند لشکرگاه
کندهار کندهار
2017-09-26 2019-09-26 تکمیل
دافغانستان بین المللی حقوقی بنیاد مساعدت های حقوقی 2 مصئونیت اجتماعی
پروان چاریکار
ننگرهار جلال آباد
کابل کابل
هلمند لشکرگاه
کندهار کندهار
2017-09-26 2019-09-26 تکمیل
دافغانستان بین المللی حقوقی بنیاد مساعدت های حقوقی 2 مصئونیت اجتماعی
پروان چاریکار
ننگرهار جلال آباد
کابل کابل
هلمند لشکرگاه
کندهار کندهار
2017-09-26 2019-09-26 تکمیل
کمیته امداد امام خمینی کمک های بشر دوستانه جمهوری اسلامی ایران مصئونیت اجتماعی
نیمروز زرنچ
هرات هرات
کابل کابل
بلخ مزار شریف
فراه فراه
2019-07-01 2019-12-30 تکمیل
ایکول اکسس می مانیم تا افغانستان را بسازیم مصئونیت اجتماعی
پروان چاریکار
دایکندی شهرستان
ارزگان ترين کوت
غور چغچران
غزنی غزنی
سرپل سرپل
پکتیکا شرن
خوست خوست
پکتیا گردیز
ننگرهار جلال آباد
لوگر پل علم
لغمان مهتر لام
کنر اسد آباد
نورستان پارون
سمنگان ایبک
کندز کندوز
بامیان بامیان
بدخشان کشم
وردک سید آباد
تخار تالقان
بغلان پل حصار
نیمروز زرنچ
کاپیسا نجراب
پنجشیر بازارک
هرات غوریان
کابل کابل
بلخ مزار شریف
فراه فراه
هلمند سنگین قلعه
بادغیس قلعه نو
کندهار کندهار
زابل قلات
جوزجان شبرغان
2019-04-01 2019-11-30 تکمیل
ایشیا فوندیشن بررسی بازنشستگان و بررسی ملی معلولیت افغانستان (32116) مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2018-02-05 2021-04-30 تکمیل
ایشیا فوندیشن بررسی بازنشستگان و بررسی ملی معلولیت افغانستان (32116) مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2018-02-05 2021-04-30 تکمیل
موسسه بازسازی مترقی زراعت برای افغانستان کمک های زمستانی و نصب پناهگاه های اضطراری برای بیجاشدگان داخلی از اثر خشکسالی در ولسوالی مقر ولایت بادغیس مبارزه با حوادث (اضطراری)
بادغیس قلعه نو, مقر
2018-12-01 2019-05-31 تکمیل
موسسه بازسازی مترقی زراعت برای افغانستان کمک های زمستانی و نصب پناهگاه های اضطراری برای بیجاشدگان داخلی از اثر خشکسالی در ولسوالی مقر ولایت بادغیس مبارزه با حوادث (اضطراری)
بادغیس قلعه نو, مقر
2018-12-01 2019-05-31 تکمیل
موسسه بازسازی مترقی زراعت برای افغانستان پروژه اظطراری حفاظت از مواشی و کمک بسته های زراعتی برای دهاقین متاثر شده از خشکسالی در ولایت هرات زراعت ، مالداری و آبیاری
هرات ادرسکن, اوبه, شیندند, پشتون زرغون, چشت شريف
2018-12-01 2019-05-31 تکمیل
موسسه بازسازی مترقی زراعت برای افغانستان پروژه اظطراری حفاظت از مواشی و کمک بسته های زراعتی برای دهاقین متاثر شده از خشکسالی در ولایت هرات زراعت ، مالداری و آبیاری
هرات ادرسکن, اوبه, شیندند, پشتون زرغون, چشت شريف
2018-12-01 2019-05-31 تکمیل
موسسه بازسازی مترقی زراعت برای افغانستان پاسخ به خشکسالی زراعت ، مالداری و آبیاری
هرات زنده جان, غوریان, کرخ, کهسان
2019-01-01 2019-03-31 تکمیل
موسسه بازسازی مترقی زراعت برای افغانستان تقویت اجتماعی- اقتصادی خانم ها زراعت ، مالداری و آبیاری
هرات زنده جان
2019-07-01 2020-04-30 تکمیل
موسسه بازسازی مترقی زراعت برای افغانستان ابتکارات بخش زراعت, مد و فیشن جهت تقویت و شامل ساختن افراد در بخش اقتصادی زراعت ، مالداری و آبیاری
هرات زنده جان
2019-04-01 2020-03-31 تکمیل
موسسه بازسازی مترقی زراعت برای افغانستان تقویت اقتصادی خانم ها زراعت ، مالداری و آبیاری
هرات هرات
2019-07-01 2021-12-31 تکمیل
موسسه بازسازی مترقی زراعت برای افغانستان ایجاد دارایی های عامه زیر بینا
هرات گذره
2019-08-15 2019-11-15 تکمیل
موسسه توسعه دوامدار ورفاه افغانستان اعمار یک باب مسجد زیر بینا
ننگرهار سرخ رود
2019-10-23 2019-01-01 تکمیل
موسسه توسعه دوامدار ورفاه افغانستان حفرچاه زیر بینا
ننگرهار سرخ رود
2019-05-07 2019-08-15 تکمیل
موسسه خدماتی و تربیوی افغان تعلیمی و تربیتی تعلیم و تربیه
غزنی غزنی
2019-01-01 2020-12-31 تکمیل
مید ایر تقویت مادران، نوزادان و بهداشت کودکان در مناطق مرکزی - افغانستان صحت
بامیان ورث
وردک حصه اول بیهسود
2016-07-01 2019-06-30 تکمیل
مید ایر تقویت مادران، نوزادان و بهداشت کودکان در مناطق مرکزی - افغانستان صحت
بامیان ورث
وردک حصه اول بیهسود
2016-07-01 2019-06-30 تکمیل
مید ایر تقویت مادران، نوزادان و بهداشت کودکان در مناطق مرکزی - افغانستان صحت
بامیان ورث
وردک حصه اول بیهسود
2016-07-01 2019-06-30 تکمیل
مید ایر تقویت مادران، نوزادان و بهداشت کودکان در مناطق مرکزی - افغانستان صحت
بامیان ورث
وردک حصه اول بیهسود
2016-07-01 2019-06-30 تکمیل
موسسه مطالعات زنان برای صلح برنامه آموزش صلح و مصالحه برای زنان مصئونیت اجتماعی
پروان چاریکار
2019-01-01 2019-04-30 تکمیل
دافغانستان بین المللی حقوقی بنیاد مساعدت های حقوقی 3 مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
کندهار کندهار
2019-02-01 2019-12-31 تکمیل
مجادله برضد گرسنگی مساعدت مدغم شده بخش های تغذی، آب و حفظ الصحه و مصئونیت غذایی برای بیجاشده گان داخلی مستقر در ولایت هلمند، افغانستان طبق پلان تطبیق خواهد گردید. صحت
هلمند لشکرگاه, ناوه بارکزائی
2018-04-01 2019-03-31 تکمیل
مجادله برضد گرسنگی مساعدت مدغم شده بخش های تغذی، آب و حفظ الصحه و مصئونیت غذایی برای بیجاشده گان داخلی مستقر در ولایت هلمند، افغانستان طبق پلان تطبیق خواهد گردید. صحت
هلمند لشکرگاه, ناوه بارکزائی
2018-04-01 2019-03-31 تکمیل
مؤسسه ماین پاکی پروژه پولی کلینک ام دی سی صحت
کابل کابل
2019-01-01 2019-12-31 تکمیل
موسسه الغرافه ۳۶۰ متر مربع مسجد، و و ضو خانه زیر بینا
فراه فراه
2019-07-06 2020-07-05 تکمیل
مؤسسه ماین پاکی پروژه بشری ماین پاکی در ولایت کندهار مصئونیت اجتماعی
کندهار ژيری
2018-01-15 2019-02-20 تکمیل
مؤسسه ماین پاکی پروژه بشری ماین پاکی در ولایت کندهار مصئونیت اجتماعی
کندهار ژيری
2018-01-15 2019-02-20 تکمیل
د افغانی معیوبینو لپاره بایسکل چلولو او بیارغونی تفریحی موسسه ابرار ارایه خدمات ثابت فزیوتراپی در ولایات فراه و پکتیا صحت
پکتیا گردیز
فراه فراه
2019-07-01 2020-06-30 تکمیل
موسسه مجتمع جامعه مدني افغانستان تقویت مشارکت سیاسی زنان و دخیل سازی انان در تصمیم گیری ها حکومت داری خوب
ننگرهار بتی کوت, بهسود, خیوه
2019-10-15 2020-03-31 تکمیل
موسسه الغرافه کندنکاری کانال آب و ترمیم کاری قفس های قبلی در فارم زراعتی زراعت ، مالداری و آبیاری
فراه فراه
2019-04-24 2019-08-30 تکمیل
موسسه مجتمع جامعه مدني افغانستان Citizen State تعلیم و تربیه
ننگرهار جلال آباد
تخار رستاق
هرات هرات
کابل کابل
2017-01-01 2019-12-31 تکمیل
موسسه مجتمع جامعه مدني افغانستان Citizen State تعلیم و تربیه
ننگرهار جلال آباد
تخار رستاق
هرات هرات
کابل کابل
2017-01-01 2019-12-31 تکمیل
موسسه مجتمع جامعه مدني افغانستان Citizen State تعلیم و تربیه
ننگرهار جلال آباد
تخار رستاق
هرات هرات
کابل کابل
2017-01-01 2019-12-31 تکمیل
موسسه الغرافه ساخت ۳۰ عدد قفس، ۴ در ۸ زراعت ، مالداری و آبیاری
فراه فراه
2019-03-27 2019-08-30 تکمیل
مؤسسه ماین پاکی پروژه پولی کلینک ام دی سی صحت
کابل کابل
2019-01-01 2019-12-31 تکمیل
موسسه مجتمع جامعه مدني افغانستان مشاهده از پروسه انتخابات ریاست جمهوری افغانستان حکومت داری خوب
پروان بگرام, جبل السراج, سالنگ, سرخ پارسا, سیاه گردی غوربند, سید خیل, شیخ علی, شینواری, چاریکار, کوه صافی
دایکندی خدیر, سنگتخت, شهرستان, میرامور, نیلی, کجران, کيتی
غور تيوره, دولت یار, ساغر, شهرک, لعل و سرجنگل, پسابند, چغچران, چهار سده
فاریاب المار, اندخوی, بلچراغ, خان چارباغ, شرین تگاب, قیصار, میمنه, پشتون کوت, گرزیوان
غزنی جاغوری, خواجه عمری, غزنی, مالستان, ناور, ناوه
سرپل بلخاب, سرپل, سنگچارک, سوزمه قلعه, صیاد, گوسفندی
لوگر ازره, برکی برک, خوشی, محمد آغه, پل علم, چرخ
سمنگان ایبک, حضرت سلطان, خرم و سارباغ, دره صوف بالا, دره صوف پایان, روی دو آب, فیروز نخچیر
کندز حضرت امام صاحب, خان آباد, علی آباد, چهار دره, کندوز
بامیان بامیان, سیغان, شبر, ورث, پنجاب, کهمرد, یکاولنگ
بدخشان ارگو, اشکاشم, بهارک, تيشکان, جرم, خاش, دراییم, زیباک, شهدا, شهر بزرگ, شیغنان, فیض اباد, واخان, يفتل سفلى, کشم, یاوان
وردک جغتو, جلریز, حصه اول بیهسود, سید آباد, مرکز بهسود, میدانشهر, نرخ, چک وردک
تخار اشکمش, بنگی, بهارک, تالقان, حضر سموچ, خواجه بهاندی, خواجه غار, درقد, دشت قلعه, رستاق, فرخار, نمک آب, ورسج, چال, چاه آب, کلفگان, ینگی قلعه
بغلان اندر آب, بغلان جدید, بورکه, تاله و برفک, جلگه, خنجان, خوست و فرنگ, ده صلاح, دوشی, فرنگ وغارو, نهرین, پل حصار, پل خمری, گذرگاه نور
نیمروز اصل چخانسور, زرنچ, چهار بورجک, کنگ
کاپیسا الاسی, تگاب, حصه اول کوهستان, حصه دوم کوهستان, محمودراقی, نجراب, کوه بند
پنجشیر انابه, بازارک, حصه اول, دره, رخه, شتل, پریان
هرات ادرسکن, انجیل, اوبه, زنده جان, شیندند, غوریان, هرات, پشتون زرغون, کرخ, کشک (روبات سنگی), کهسان, گذره, گلران
کابل استالف, بگرام, خاک جبار, ده سبز, سروبی, شکر دره, فرزه, قره باغ, موسهی, میر بچه کوت, پغمان, چهار آسیاب, کابل, کلکان, گلدره
بلخ بلخ, خلم, شولگره, مزار شریف, چار کنت
فراه فراه
بادغیس آب کمری, قادس, قلعه نو, مقر
جوزجان آقچه, خواجه دوکوه, شبرغان, فیض آباد
2018-04-01 2019-12-31 تکمیل
موسسه مجتمع جامعه مدني افغانستان مشاهده از پروسه انتخابات ریاست جمهوری افغانستان حکومت داری خوب
پروان بگرام, جبل السراج, سالنگ, سرخ پارسا, سیاه گردی غوربند, سید خیل, شیخ علی, شینواری, چاریکار, کوه صافی
دایکندی خدیر, سنگتخت, شهرستان, میرامور, نیلی, کجران, کيتی
غور تيوره, دولت یار, ساغر, شهرک, لعل و سرجنگل, پسابند, چغچران, چهار سده
فاریاب المار, اندخوی, بلچراغ, خان چارباغ, شرین تگاب, قیصار, میمنه, پشتون کوت, گرزیوان
غزنی جاغوری, خواجه عمری, غزنی, مالستان, ناور, ناوه
سرپل بلخاب, سرپل, سنگچارک, سوزمه قلعه, صیاد, گوسفندی
لوگر ازره, برکی برک, خوشی, محمد آغه, پل علم, چرخ
سمنگان ایبک, حضرت سلطان, خرم و سارباغ, دره صوف بالا, دره صوف پایان, روی دو آب, فیروز نخچیر
کندز حضرت امام صاحب, خان آباد, علی آباد, چهار دره, کندوز
بامیان بامیان, سیغان, شبر, ورث, پنجاب, کهمرد, یکاولنگ
بدخشان ارگو, اشکاشم, بهارک, تيشکان, جرم, خاش, دراییم, زیباک, شهدا, شهر بزرگ, شیغنان, فیض اباد, واخان, يفتل سفلى, کشم, یاوان
وردک جغتو, جلریز, حصه اول بیهسود, سید آباد, مرکز بهسود, میدانشهر, نرخ, چک وردک
تخار اشکمش, بنگی, بهارک, تالقان, حضر سموچ, خواجه بهاندی, خواجه غار, درقد, دشت قلعه, رستاق, فرخار, نمک آب, ورسج, چال, چاه آب, کلفگان, ینگی قلعه
بغلان اندر آب, بغلان جدید, بورکه, تاله و برفک, جلگه, خنجان, خوست و فرنگ, ده صلاح, دوشی, فرنگ وغارو, نهرین, پل حصار, پل خمری, گذرگاه نور
نیمروز اصل چخانسور, زرنچ, چهار بورجک, کنگ
کاپیسا الاسی, تگاب, حصه اول کوهستان, حصه دوم کوهستان, محمودراقی, نجراب, کوه بند
پنجشیر انابه, بازارک, حصه اول, دره, رخه, شتل, پریان
هرات ادرسکن, انجیل, اوبه, زنده جان, شیندند, غوریان, هرات, پشتون زرغون, کرخ, کشک (روبات سنگی), کهسان, گذره, گلران
کابل استالف, بگرام, خاک جبار, ده سبز, سروبی, شکر دره, فرزه, قره باغ, موسهی, میر بچه کوت, پغمان, چهار آسیاب, کابل, کلکان, گلدره
بلخ بلخ, خلم, شولگره, مزار شریف, چار کنت
فراه فراه
بادغیس آب کمری, قادس, قلعه نو, مقر
جوزجان آقچه, خواجه دوکوه, شبرغان, فیض آباد
2018-04-01 2019-12-31 تکمیل
موسسه مجتمع جامعه مدني افغانستان تقویت دسترسی زنان موتاثر از خشونت به عدالت از طریق روش های قبول شده فرهنگی - فاز دوم مصئونیت اجتماعی
ارزگان ترين کوت
خوست خوست, مندوزی
ننگرهار کامه
کندز علی آباد, کندوز
تخار بهارک
هرات انجیل
بادغیس آب کمری, مقر
کندهار دند, ژيری
2019-06-01 2020-05-31 تکمیل
موسسه تحقیقات و انکشاف حقوقی افغانستان حقوق اساسی افغانستان حکومت داری خوب
کابل کابل
2019-02-10 2019-12-31 تکمیل
حمایت از زنان میدیکا افغانستان دادخواهی امن برای ازدواج سالم مصئونیت اجتماعی
هرات هرات
کابل کابل
بلخ مزار شریف
2019-05-01 2021-04-30 تکمیل
حمایت از زنان میدیکا افغانستان دسترسی به عدالت برای زنان و دختران متآثر از خشونت های جنسی و مبتنی بر جندر در کابل و بلخ مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
بلخ مزار شریف
2019-01-01 2019-12-31 تکمیل
مؤسسه ماین پاکی پروژه بشری ماین پاکی در ولایت کندهار مصئونیت اجتماعی
کندهار ژيری
2018-01-15 2019-02-20 تکمیل