جمهوری اسلامی افغانستان

وزارت اقتصاد

ریاست انسجام موسسات غیر دولتی

د افغانستان اسلامی جمهوریت

داقتصاد وزارت

دغیر دولتی موسسو د انسجام ریاست

اسم موسسه اسم پروژه سکتور مربوطه
موقعیت
ولایت ولسوالی
تاریخ آغاز تاریخ ختم وضیعت
ورلد ویژن انترنشنل ظرفیت سازی WASH تعلیم و تربیه
بادغیس آب کمری, قادس, قلعه نو, مقر
2016-10-01 2019-09-30 تکمیل
جمعیت کمک های انسانی فارم مرغ داری زراعت ، مالداری و آبیاری
بلخ مزار شریف
2019-12-01 2020-01-30 تکمیل
اداره بازسازی دهات افغان ترمیم سر پناه مصئونیت اجتماعی
ارزگان ترين کوت
2019-08-01 2019-12-31 تکمیل
اداره بازسازی دهات افغان آبرسانی حفظ الصحه و تعلیمات صحی صحت
ارزگان ترين کوت, دهراود
2019-01-01 2019-12-31 تکمیل
فزیوتراپی ومساعدت احیا مجدد برای افغانستان برنامه ارتقای ظرفیت برای ادغام مجدد DSPP مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2019-10-01 2022-03-31 تحت کار
حمایه بین المللی اطفال ECHO Project + ECHO Match fund-پروژه ( ECHO) پاسخ دهی عاجل تغذی برای شناسایی حالت سوتغذی در مناطق نیازمند کشور صحت
سرپل سرپل
ننگرهار بهسود, جلال آباد, سرخ رود, کامه, کوز کنر
کابل کابل
کندهار پنجوایی, ژيری, کندهار
جوزجان آقچه, خواجه دوکوه, شبرغان, فیض آباد
2018-05-01 2019-05-31 تکمیل
حمایه بین المللی اطفال ECHO Project + ECHO Match fund-پروژه ( ECHO) پاسخ دهی عاجل تغذی برای شناسایی حالت سوتغذی در مناطق نیازمند کشور صحت
سرپل سرپل
ننگرهار بهسود, جلال آباد, سرخ رود, کامه, کوز کنر
کابل کابل
کندهار پنجوایی, ژيری, کندهار
جوزجان آقچه, خواجه دوکوه, شبرغان, فیض آباد
2018-05-01 2019-05-31 تکمیل
نریوال مسلم هندز پروژه چاه های نیمه عمیق سه ولایت مصئونیت اجتماعی
کنر نرنگ و بادیل
کابل بگرام, قره باغ, موسهی, چهار آسیاب
بلخ چار بولک
2019-12-01 2020-01-31 تکمیل
موسسه خدماتی جوانان افغان mobile health team badghis MHT صحت
بادغیس آب کمری, بالامرغاب, جوند, قلعه نو
2018-09-28 2019-05-31 تکمیل
موسسه خدماتی جوانان افغان mobile health team badghis MHT صحت
بادغیس آب کمری, بالامرغاب, جوند, قلعه نو
2018-09-28 2019-05-31 تکمیل
موسسه خدماتی جوانان افغان WASH HELMAND صحت
هلمند سنگین قلعه, ناوه بارکزائی
2018-09-01 2019-05-31 تکمیل
موسسه خدماتی جوانان افغان WASH HELMAND صحت
هلمند سنگین قلعه, ناوه بارکزائی
2018-09-01 2019-05-31 تکمیل
موسسه تقویه زراعت ، معیشت ، محیط زیست و حفظ الصحه سواد آموزی تعلیم و تربیه
بدخشان واخان
2018-11-30 2019-11-30 تکمیل
موسسه تقویه زراعت ، معیشت ، محیط زیست و حفظ الصحه سواد آموزی تعلیم و تربیه
بدخشان واخان
2018-11-30 2019-11-30 تکمیل
د افغانستان لپاره د بشپر پراختیا اداره کار در مقابل غذا (ترمیم و بازسازی سرک) مصئونیت اجتماعی
کنر خاص کنر
نورستان وايگل, کامدیش
2019-10-01 2019-12-31 تکمیل
موسسه توانمندسازی اجتماعی و اقتصادی Traditional Dispute Resolution مصئونیت اجتماعی
هرات هرات
2019-11-13 2021-02-22 تکمیل
موسسه رفاه و حمایت زنان معلول افغانستان تقویت مشارکت سیاسی زنان در زون غرب مصئونیت اجتماعی
نیمروز اصل چخانسور, زرنچ, کنگ
هرات انجیل, هرات, گذره
بادغیس آب کمری, قلعه نو, مقر
2019-02-01 2019-07-31 تکمیل
موسسه رفاه و حمایت زنان معلول افغانستان تقویت مردانگی مثبت برای تساوی جنسیت مصئونیت اجتماعی
نیمروز اصل چخانسور, زرنچ, کنگ
هرات انجیل, هرات, گذره
بادغیس آب کمری, قلعه نو, مقر
2019-01-01 2019-12-31 تکمیل
دوکتوران بدون سرحد رسیدګی به خدمات صحی در غرب اففانستان - هرات صحت
هرات هرات
2019-01-01 2019-12-31 تکمیل
دروغتیائی مراقبت او اجتماعی پرمختیا موسسه په ټولنه کی په رواجی توګه د شخړو حوارل مصئونیت اجتماعی
کندهار ریگ, شورابک
2019-11-13 2021-02-15 تکمیل
ورلد ویژن انترنشنل پاسخدهی عاجل به سیلاب در ولسوالی مقر ولایت بادغیس - Flood Response Moqur مصئونیت اجتماعی
بادغیس مقر
2019-03-15 2019-04-29 تکمیل
حمایت از مهاجرین کمک های زمستانی جهت پاسخگوی برای خانواده های آسیب دیده منازعات و حوادث طبیعی مصئونیت اجتماعی
ارزگان ترين کوت
جوزجان آقچه, خواجه دوکوه, شبرغان
2019-11-07 2020-04-06 تکمیل
موسسه یکپارچگی زنان جهت توانمند ساختن جامعه توانمندسازی جامعه مدنی، رسانه‎های همگانی و جوانان برای مبارزه با فساد و پاسخگو نگهداشتن حکومت برای شهروندان جهت تغییر مثبت در ارایه خدمات حکومت داری خوب
هرات کرخ, کشک (روبات سنگی), گذره
2019-02-10 2020-02-09 تکمیل
موسسه خیریه الخیر توزیع مواد غذایی در ماه مبارک رمضان و افطار مصئونیت اجتماعی
ننگرهار جلال آباد
کابل بگرام, خاک جبار
2019-05-01 2019-05-30 تکمیل
ورلد ویژن انترنشنل برنامه تغذی تکمیلی هدفمند در ولایت بادغیس -TSFP Badghis صحت
بادغیس قلعه نو
2018-10-01 2019-06-30 تکمیل
ورلد ویژن انترنشنل پروژه مقابله با خشکسالی در ولایت هرات و بادغیس - DRP WASH مصئونیت اجتماعی
هرات کشک (روبات سنگی), کشک کهنه
بادغیس آب کمری
2018-07-01 2020-05-31 تکمیل
ورلد ویژن انترنشنل پاسخدهی به خسارات ناشی از سیلاب ها در چهار ولسوالی ولایت بادغیس - ADH مصئونیت اجتماعی
بادغیس آب کمری, بالامرغاب, قادس, قلعه نو
2019-04-15 2019-10-31 تکمیل
مؤسسه خدمات اجتماعی زنان افغانستان تقویت حقوق اجتماعی و اقتصادی زنان در کشک روبات سنگی، هرات مصئونیت اجتماعی
هرات کشک (روبات سنگی)
2018-10-01 2019-02-28 تکمیل
مؤسسه خدمات اجتماعی زنان افغانستان تقویت حقوق اجتماعی و اقتصادی زنان در کشک روبات سنگی، هرات مصئونیت اجتماعی
هرات کشک (روبات سنگی)
2018-10-01 2019-02-28 تکمیل
مرکز تعلیمی زنان افغان سهم فعال زنان قبل و بعد ازپروسه صلح حکومت داری خوب
پکتیا گردیز
ننگرهار جلال آباد
بدخشان فیض اباد
هرات هرات
کابل کابل
بلخ مزار شریف
هلمند لشکرگاه
کندهار کندهار
2019-10-20 2020-09-20 تکمیل
موسسه انکشاف و فرهنگی زنان افغان آگاهی دهی درمورد مشارکت وتصمیم گیری ازسطح خانواده تاسطح جامعه مصئونیت اجتماعی
بدخشان بهارک
2019-08-15 2019-09-15 تکمیل
مؤسسه خدمات اجتماعی زنان افغانستان خفاظت از اطفال در مرکز کمپ مهاجرین داخلی هزات مصئونیت اجتماعی
هرات انجیل
2018-08-01 2019-04-30 تکمیل
موسسه کانادایئ برای اطفال متاثر از جنگ WFPحمایه تقویه آینده افغانستان از طریق توانمند سازی زنان مصئونیت اجتماعی
ننگرهار جلال آباد
کابل کابل
2019-09-01 2020-07-31 تکمیل
ورلد ویژن انترنشنل بهبود زراعت و مصونیت غذایی برای افراد آسیب پذیر از خشکسالی در ولایت بادغیس زراعت ، مالداری و آبیاری
بادغیس آب کمری, بالامرغاب, جوند, مقر
2018-09-01 2019-02-28 تکمیل
ورلد ویژن انترنشنل بهبود زراعت و مصونیت غذایی برای افراد آسیب پذیر از خشکسالی در ولایت بادغیس زراعت ، مالداری و آبیاری
بادغیس آب کمری, بالامرغاب, جوند, مقر
2018-09-01 2019-02-28 تکمیل
اداره بازسازی دهات افغان پروژه آزمایشی و آموزش کاهش خطرات حوادث برمبنای جامعه مصئونیت اجتماعی
بلخ شولگره
2018-09-01 2020-05-31 تکمیل
اداره بازسازی دهات افغان پروژه آزمایشی و آموزش کاهش خطرات حوادث برمبنای جامعه مصئونیت اجتماعی
بلخ شولگره
2018-09-01 2020-05-31 تکمیل
مؤسسه خدمات اجتماعی زنان افغانستان تقویت پاسخ دهی جامعه به خشونت علیه زنان در هرات مصئونیت اجتماعی
هرات غوریان
2018-07-15 2019-07-14 تکمیل
مؤسسه خدمات اجتماعی زنان افغانستان تقویت پاسخ دهی جامعه به خشونت علیه زنان در هرات مصئونیت اجتماعی
هرات غوریان
2018-07-15 2019-07-14 تکمیل
موسسه تمرکز مها رتها ی مسلکی عدالت - حل منازعات محلی مصئونیت اجتماعی
بامیان بامیان, شبر, یکاولنگ
2019-11-13 2021-02-22 تکمیل
مؤسسه خدمات اجتماعی زنان افغانستان التیام بخشی مصئونیت اجتماعی
هرات انجیل
2018-04-01 2019-03-31 تکمیل
مؤسسه خدمات اجتماعی زنان افغانستان دادخواهی برای ایجاد شرایط کاری برای زنان حکومت داری خوب
هرات هرات
فراه فراه
بادغیس قلعه نو
2019-10-16 2020-06-15 تکمیل
مؤسسه خدمات اجتماعی زنان افغانستان حمایت از اطفال بیجا شده های داخلی مصئونیت اجتماعی
هرات انجیل
2018-11-01 2019-07-31 تکمیل
موسسه حرکت به سوی مصونیت مصونیت اطفال مصئونیت اجتماعی
دایکندی اشترلی, خدیر, سنگتخت, شهرستان, میرامور, نیلی, کجران, کيتی
2019-11-19 2020-11-18 تکمیل
مؤسسه خدمات اجتماعی زنان افغانستان پروژه توانمندسازی زنان / جوانان (ابتکارات جوانان / کافی نت مخصوس زنان مصئونیت اجتماعی
هرات هرات
2019-01-01 2019-12-31 تکمیل
ورلد ویژن انترنشنل پروژه اضطراری تغذی برای افراد متاثر از خشکسالی در بادغیس - ADH Nutrition صحت
بادغیس قادس
2018-07-01 2019-02-28 تکمیل
ورلد ویژن انترنشنل پروژه اضطراری تغذی برای افراد متاثر از خشکسالی در بادغیس - ADH Nutrition صحت
بادغیس قادس
2018-07-01 2019-02-28 تکمیل
جمعیت کمک های انسانی حفر 1 حلقه چاه مصئونیت اجتماعی
ننگرهار بتی کوت
2019-02-02 2019-04-02 تکمیل
ایشیا فوندیشن توانمند سازی زنان متضرر از خشونت برای دسترسی به عدالت - 32105 مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2018-01-01 2021-12-31 تحت کار
مؤسسه خدمات اجتماعی زنان افغانستان ارائه آموزش های حرفه ای و حمایت از کارآفرینی زنان در ولایت هرات مصئونیت اجتماعی
هرات غوریان
2018-11-01 2020-04-30 تکمیل