جمهوری اسلامی افغانستان

وزارت اقتصاد

ریاست انسجام موسسات غیردولتی

The logo

د افغانستان اسلامی جمهوریت

د اقتصاد وزارت

د غیر دولتی موسسو د انسجام ریاست

شماره ثبت اسم موسسه اسم به انگلیسی مخفف موسسه تاریخ ثبت نام رئیس موسسه ولایت ساحه فعالیت
5604 موسسه بازسازی وانکشافی شهروند Citizen Rehabilitation and Development Organization CRDO 11/5 / 1401 محمدابراهیم "ابراهیم " کابل خدمات اجتماعی و زراعت آبیاری
5038 موسسه حمایت از نهادهای تعلیمی غیر دولتی Supporting Org for Non-Governmental Education Institutions SONGEI 30 / 7 / 1399 عزیز الرحمن هرات تعلیم و تربیه و خدمات اجتماعی
5621 موسسه خدمات اجتماعی امید ما WHSSO WHSSO 20/06/1401 احمد امین امیر زاده کابل خدمات اجتماعی وتعلیم تربیه
5631 موسسه بشردوستانه برای رفاه اجتماعی Humanitarian Organization for Social Welfare HOSW 20/06/1401 الله یار فروغ بامیان خدمات اجتماعی، صحت و زراعت
5619 دافغان ځوانانو تعلیمی او ټولنیزه موسسه Afghan Youths Educational and Society Organization AYESO 20/06/1401 حفیظ الله "میاخیل" ننگرهار خدمات اجتماعی ،تعلیم تربیه
5623 کتاب لوست بشری موسسه Book Reading Humanitarian Organization BRHO 20/06/1401 محمدادریس "سیاوش" کابل خدمات اجتماعی ، تعلیم تربیه و صحت
5367 موسسه خدماتی ،تحقیقاتی و اجتماعی آفاق Afaq Social and Research Affairs Organization ASRAO 29 /10 / 1400 علی حسین "وارسته " کابل خدمات اجتماعی وصحت