امارت اسلامی افغانستان

وزارت اقتصاد

ریاست انسجام موسسات غیردولتی

The logo

د افغانستان اسلامی امارت

د اقتصاد وزارت

د غیر دولتی موسسو د انسجام ریاست

شماره ثبت اسم موسسه اسم به انگلیسی مخفف موسسه تاریخ ثبت نام رئیس موسسه ولایت ساحه فعالیت
5694 موسسه اجتماعی و انکشافی خورشید مهر Khurshid Mehr Development Social Organization KMDSO 1401/08/15 فریحه " ظریفی" کندز خدمات اجتماعی ،صحت و تعلیم و تربیه
5695 موسسه خدمات اجتماعی الکوثر Al kawsar Social Service Organization AKSSO 1401/08/15 حبیب الله کابل خدمات اجتماعی و تعلیم وتربیه
5696 دافغانستان هیواد کندهارموسسه Afghanistan Kandahar Heawad Organization AKHO 1401/08/15 عبیدالله کندهار خدمات اجتماعی وتعلیم تربیه
5697 موسسه اجتماعی ،فرهنگی وخیریه سجادیه Sajjadia Social and Cultural Charity Organization SSCCO 1401/08/15 سیدعلی "رضوی" کابل خدمات اجتماعی ُ تعلیم تربیه ،زراعت آبیاری وصحت
5699 موسسه خیریه دارالتوحید Darul Tohid Charity Organization DTCO 1401/08/15 عبدالعزیز/ محمد جمعه شیخ زاده سرپرست کابل خدمات اجتماعی ُ تعلیم تربیه ،زراعت آبیاری وصحت
5701 موسسه خدمات مشورتی توانمندسازی اقتصادی وحقوقی فقرا Economic and Legal Empowerment of the Poor Consultancy Services Organization ELEPCSO 1401/08/15 صادق 1401/08/15 کابل خدمات اجتماعی وتعلیم تربیه
5703 موسسه توانمند سازی و رفاه اجتماعی تکاپو Takapoo Empowerment and Social Welfare Organization TESWO 1401/08/15 محمد رامین هرات تعلیم و تربیه، خدمات اجتماعی ، صحت و زراعت
5704 موسسه ابتکارجهانی صلح وخدمات معیشتی Global Peace Initiative and Livelihood Services Organization GPILSO 1401/08/15 محمدصادق کابل خدمات اجتماعی ، تعلیم تربیه ، زراعت و آبیاری و صحت
5706 موسسه خدمات اجتماعی وانکشافی تعاونی های بدیل Organization of Social and Developmental Services of Alternative Cooperatives OSDSAC 1401/08/15 عبدالحی کابل خدمات اجتماعی ، تعلیم تربیه ، زراعت و آبیاری و صحت
5748 موسسه خیریه وخدمات اجتماعی سخاوتمندان Sakhawatmandan Charity Social Services Organization SCSSO 9/11/1401 عبدالروف "میرزاد" کابل خدمات اجتماعی ،تعلیم وتربیه
5757 موسسه خدمات اجتماعی تخارباستان Takhar Bastan Social Services Organization TBSSO 15/12/1401 سیدهارون کابل Sayed.haroonrashid115@gmail.com
5758 موسسه افغان برای ظرفیت سازی وتوسعه مهارت ها Afghan Organization for Capacity Building and Skills Development AOCBSD 15/12/1401 اجمل "آرین" بلخ خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه وزراعت وآبیاری و صحت
5759 موسسه گام پایدار برای توسعه Stable Step Organization for Development SSOD 15/12/1401 شاه ولی بلخ خدمات اجتماعی ،تعلیم تربیه ،زراعت وآبیاری و صحت
5760 موسسه بازسازی تعلیم وصحت جامعه افغانی Afghan Community Education and Health Rehabilitation Organization ACEHRO 15/12/1401 فواد کابل خدمات اجتماعی ،تعلیم تربیه و صحت
5761 موسسه انکشافی وامداد به جامعه Organization of Development for Relief Community ODRC 15/12/1401 ذبیح الله "شیرزاد" کابل خدمات اجتماعی ،تعلیم وتربیه ، زراعت وآبیاری و صحت
5762 موسسه خیریه اجتماعی وتخنیکی برای افغانستان Afghanistan Social and Technical Welfare Organization ASTWO 15/12/1401 نعمت الله کابل خدمات اجتماعی ،تعلیم وتربیه ، زراعت وآبیاری و صحت
5763 موسسه بشردوستانه ملی افغانستان Afghanistan Humanitarian National Organization AHNO 15/12/1401 جندالله کابل خدمات اجتماعی ،تعلیم وتربیه ، زراعت وآبیاری و صحت
5764 موسسه کمک به فرصت های باز درافغانستان Helping Open Possibilities Organization Afghanistan HOPOA 15/12/1401 شجاع الدین کابل خدمات اجتماعی ،تعلیم وتربیه و صحت
5765 موسسه هماهنگی انکشاف جوامع افغان Afghan Communities Development Coordination Organization ACDCO 15/12/1401 حبیب الله "بهرام " بامیان خدمات اجتماعی ،تعلیم وتربیه ، زراعت وآبیاری و صحت
5766 موسسه توسعه اجتماعی زراعتی و بازسازی Social Development Agricultural and Reconstruction Organization SDARO 15/12/1401 حاجی خداینظر "وفا" کندهار خدمات اجتماعی ،تعلیم وتربیه ،زراعت وآبیاری و صحت
5767 موسسه حمایت افغانها Afghans Support Organization ASO 15/12/1401 صفی الله کابل خدمات اجتماعی ،تعلیم وتربیه و صحت
5768 موسسه خیریه خمات اجتماعی غزنه Ghazna Charity Social Service Organization GCSSO 15/12/1401 محمداصف کابل خدمات اجتماعی ،تعلیم وتربیه و زراعت وآبیاری
5769 موسسه حفاظت اطفال وجوانان افغان Afghan Children and Youth Protection Organization ACYPO 15/12/1401 محمدزبیر" قریشی" کابل خدمات اجتماعی ،تعلیم وتربیه ،زراعت وآبیاری و صحت
5770 موسسه خدماتی حمایت ازخاک نشین ها Service Organization Supporting the Settlers SOSS 15/12/1401 حاجی اختر محمد کابل خدمات اجتماعی ،تعلیم وتربیه ، زراعت وآبیاری و صحت
5771 موسسه همبستگی تعلیم وتربیه انکشاف وتحقیق Solidarity Education Expansion and Research Organization SEERO 15/12/1401 بهاوالدین کابل خدمات اجتماعی و تعلیم وتربیه
5772 دافغانستان بیارغونی اوبشری مرستو موسسه Afghanistan Reconstruction and Humanitarian Aid Organization ARHAO 15/12/1401 احمدسید"بیان" کابل خدمات اجتماعی ،تعلیم وتربیه ، زراعت وآبیاری و صحت
5773 موسسه انکشاف، بازتوانایی و صحت Organization for Development Rehabilitation and Health ODRH 15/12/1401 ادریس" طیب" کابل خدمات اجتماعی ،تعلیم وتربیه ، زراعت وآبیاری و صحت
5774 موسسه هماهنگی کمک ونجات Coordination Help and Rescue Organization CHRO 15/12/1401 محمدابراهیم کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه و زراعت و آبیاری
5775 موسسه بازسازی ومساعدت اجتماعی Rehabilitation and Social Cooperation Organization RASCO 15/12/1401 بریالی کابل خدمات اجتماعی ،تعلیم تربیه ،زراعت وآبیاری و صحت
5776 موسسه احسان و رحمت برای کارهای خیری و انسانی Ehsan and Mercy Organization for Humanitarian and Charitable Works EMOHCW 15/12/1401 سیدآقا "هاشمی" کابل خدمات اجتماعی ،تعلیم وتربیه و صحت
5777 موسسه صحی اجتماعی آینده سبز Green Future Social Health Organization GFSHO 15/12/1401 میرویس پیروزی هرات خدمات اجتماعی ،تعلیم تربیه ،زراعت وآبیاری و صحت
5778 موسسه خیریه خدام القران Khedam-ul Quran Organization KQO 15/12/1401 شهیدالله کابل خدمات اجتماعی ،تعلیم تربیه ،زراعت وآبیاری و صحت
5627 موسسه ارتقا صحت Organization for Health Promotion OHP 1401/06/20 شفیع الله کابل خدمات اجتماعی و صحت
5629 موسسه پامیر باستان برای افغانستان Pamir Bastan Organization for Afghanistan PBOA 1401/06/20 صبغت الله کابل تعلیم و تربیه و خدمات اجتماعی
5634 دموراوماشوم دصحت اوتعلیم دبیارغونی موسسه Health Education Rehabilitation Organization for Child and Mother HEROCAM 1401/06/20 نیک ولی شاه "مومن" کابل خدمات اجتماعی و صحت
5636 موسسه صلح ثبات وتوسعه Organization for Peace Stability and Development OPSD 1401/06/20 محمدهاشم "میاخیل" کابل خدمات اجتماعی و تعلیم تربیه
5637 موسسه انکشافی برای توسعه ملی افغانستان Development Organization for National Improvement of Afghanistan DONIA 1401/06/20 صفت الله نعمت الله
5779 موسسه همبستگی اجتماعی وانکشافی افغانستان Afghan Social and Unity Development Organization ASDUO 20/01/1402 امیرمحمد بدخشان خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه وزراعت وآبیاری و صحت
5780 موسسه انکشافی حفاظت ازاقشاراسیب پذیر Development Organization for Protection of Vulnerable Groups DOPVG 20/01/1402 سیدامین بامیان خدمات اجتماعی ،تعلیم وتربیه ، زراعت وآبیاری و صحت
5781 موسسه خدمات صحی اتحاد Union Health Service Organization UHSO 20/01/1402 احمد مدرس کابل خدمات اجتماعی ،تعلیم وتربیه و صحت
5782 موسسه پل توسعه برای افغانستان Development Bridge Organization for Afghanistan DBOA 20/01/1402 محمدعلی "کاوه" کابل خدمات اجتماعی ،تعلیم وتربیه
5783 موسسه رفاه اجتماعی وصحت افغانستان Afghanistan Sovial Welfare and Health Organization ASWHO 20/01/1402 محمد کابل خدمات اجتماعی ،تعلیم وتربیه ، زراعت وآبیاری و صحت
5784 موسسه خیریه صدای کودکان وخانوداه ها The Voice Children and Family Charity Organization VCFCO 20/01/1402 غلام عمر کابل خدمات اجتماعی و صحت
5785 موسسه توانایی اجتماعی وتعلیمی اطفال Children Ability Social and Education Organization CASEO 20/01/1402 وزیرعلی کابل خدمات اجتماعی ،تعلیم وتربیه
5786 موسسه امدادحمایت ازکودکان Children Support Relief Organization CSRO 20/01/1402 همایون "نیکمل" کابل خدمات اجتماعی ، تعلیم تربیه
5787 موسسه الوفا اللاعمال الخیریه افغانستان Al wafa Relief & Development Organization Afghanistan ARDOA 20/01/1402 عبدالرحمن ننگرهار خدمات اجتماعی ، تعلیم تربیه
5788 موسسه انکشافی واجتماعی کمک برای مردم People Help Development and Social Organization PHDSO 20/01/1402 حبیب الله جوزجان خدمات اجتماعی ، تعلیم تربیه
5789 دپیوستون اوټولنیز پیاوړتیا موسسه Organization of Solidarity and Social Empowerment OSSE 20/01/1402 حکمت الله "کوثر" کندهار خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه و زراعت وآبیاری
5790 موسسه توسعه ومدیریت صحت Health Management & Development Organization HMDO 20/01/1402 نجیب الرحمن غزنی خدمات اجتماعی، صحت و زراعت وآبیاری
5791 موسسه امدادوتوسعه اقتصادی Organization for Relief and Economic Development ORED 20/01/1402 بصیراحمد "عرب" ننگرهار خدمات اجتماعی ،تعلیم وتربیه و صحت