امارت اسلامی افغانستان

وزارت اقتصاد

ریاست انسجام موسسات غیردولتی

The logo

د افغانستان اسلامی امارت

د اقتصاد وزارت

د غیر دولتی موسسو د انسجام ریاست

شماره ثبت اسم موسسه اسم به انگلیسی مخفف موسسه تاریخ ثبت نام رئیس موسسه ولایت ساحه فعالیت
5396 موسسه جهانی بهبود سلامت Global Health Improvement Organization 5396 GHIO 17/1/1401 محمدایوب "ایوبی کابل صحت
5397 دکندهار دبشری مرستو اوهوساینی موسسه Kandahar Humanitarian Aid and Welfare Organization KHAWO 17/1/1401 روح الله خان کندهار خدمات اجتماعی وتعلیم تربیه
5398 موسسه رسیدگی به اولویت های جامعه Organization of Community Priorities Acti OCPA 17/1/1401 غیور کابل خدمات اجتماعی وتعلیم تربیه
5399 موسسه حمایت وثبات Organization for Support and Sustainability موسسه حمایت وثبات 5399 OSS 17/1/1401 محمداکبر کابل خدمات اجتماعی وزارعت آبیاری
5400 موسسه خیریه وخدمات اجتماعی انفاق Infaaq Charity in Social Services Organization ICSSO 17/1/1401 عبدالعزیز کابل خدمات اجتماعی وتعلیم تربیه
5401 موسسه زندگی با امید Life With Hope Organization LWHO 17/1/1401 محمحدعظیم "احمدی" کابل خدمات اجتماعی وتعلیم تربیه
5402 دافغانستان دجامعی دهوساینی او بیارغونی موسسه Afghanistan Community Relief and Rehabilitation Organization ACRRO 17/1/1401 هدایت الله کابل خدمات اجتماعی و صحت
5403 موسسه کمک های بشری برای نیازمندان Help Human in Need Organization HHNO 17/1/1401 محمدنعیم "سلطانی کابل خدمات اجتماعی وتعلیم تربیه
5404 موسسه توسعوی صحی وتعلیمی برای افغانها Health & Education Improvement Organization of Afghanistan HEIOA 17/1/1401 سروش کابل صحت وتعلیم تربیه
5405 موسسه امداد وخیریه بشری دست مهربانی Dast -e-Mehrabani Humanitarian Relief and Charity Organization DMHRCO 17/1/1401 فرزین کابل خدمات اجتماعی وزارعت آبیاری
5406 موسسه خیریه وخدماتی کارا Kara Charitable and Social Organization KCSO 17/1/1401 جمیل "پارسا" کابل خدمات اجتماعی وتعلیم تربیه
5407 مؤسسه رفاه، صحت و تعلیم و تربیه برای افغانستان Welfare Health and Education Organization for Afghanistan WHEOA 17/1/1401 سید عبدالله کابل رفاه ، صحت ، تعلیم و تربیه
5408 د ټولنو او زراعتی پرمختک مؤسسه Organization for Social and Agricultural Development OSAD 17/1/1401 ثنا الله ارغستانی کندهار خدمات اجتماعی ،تعلیمی صحی و زراعت
5409 د تعلیم او زراعتی پرمختګ مؤسسه Educational and Agriculture Development Organization EADO 17/1/1401 سردار خان کندهار تعلیم و تربیه و صحت
5410 مؤسسه نجات و عروج Rescue and Liberation Organization RALO 17/1/1401 سید جمال الدین هرات تعلیم و صحت و خدمات اجتماعی
5411 مؤسسه حفاظت از طریق فقر زدایی Conservation Through Poverty Alleviation Organization CTPAO 17/1/1401 محمد شکیب سامیزی هرات خدمات اجتماعی، تعلیم و تربیه ،صحت و زراعت
5412 مؤسسه بشر دوستانه برای مردم افغانستان Humanitarian Organization for the People of Afghanistan HOPA 17/1/1401 نوراحمد کابل خدمات اجتماعی و تعلیم و تربیه
5413 مؤسسه خدمات انکشافی و اجمتاعی رفاه بهتر Better Welfare Development and Social Services Organization BWDSO 17/1/1401 نقیب الله کندز تعلیم و تربیه و صحت
5414 مؤسسه تامین کننده اینده درخشان Bright Future Provider Organization BFPO 17/1/1401 احمد تمیم کابل خدمات اجتماعی و تعلیم و تربیه
5415 د افغانستان د اقتصادی پیاوړتیا او بشری پرمختیا مؤسسه Afghanistan Economic Empowerment and Humanitarian Development Organization AEEHDO 17/1/1401 محمد یعقوب کندهار خدمات اجتماعی و کمک های بشردوستانه
5416 ستوری افغانستان د مرستی او بیارغونی مؤسسه Star Afghanistan Aid and Rehabilitation Organization SAARO 17/1/1401 محمد صمیم کریمی کندهار تعلیم و تربیه ، صحت و خدمات اجتماعی
5417 مؤسسه خیریه حمایت از یتیمان Hemayat of orphans philanthropy organization HOPO 17/1/1401 زهرا هرات تعلیمی و تحصیلی
5418 د افغانستان د حلکو د خیریه موسسی تولنه Welfare Organization for People Afghan Association WOPAA 17/1/1401 عصمت الله اتل کندهار تعلیم و تربیه و صحت
5419 دیتیم هیله بشری مرستی موسسه Orphan Hope Humanitarian Aid Organization OHHAO 17/1/1401 احمدفرید "بارکزی کابل خدمات اجتماعی وتعلیم تربیه
5421 موسسه احیایی مجدد افغانستان خود کفا Rehabilitation of Self- reliant Afghanistan Organization RSRAO 17/1/1401 سیدفاروق کابل خدمات اجتماعی وتعلیم تربیه
5422 موسسه امورانکشافی بامیک Bamic Organization for Development Affairs BODA 17/1/1401 نعمت الله کابل خدمات اجتماعی وتعلیم تربیه
5423 موسسه کمک های انسانی وتوسعه اقتصادی Humanitarian Assistance and Economic Development Organization HAEDO 17/1/1401 سیدجلال کابل خدمات اجتماعی وتعلیم تربیه
5424 د افغانی ټولنی او ماشومانو د ژغورنی او ودی مؤسسه Afghan Community and Children Rescue and Development Organization ACCRDO 17/1/1401 عبدالله کابل اجتماعی
5425 مؤسسه شگوفایی دهکده جهانی Global Village Prosperity Organization GVPO 17/1/1401 محمد هارون حسن کابل اجتماعی و فرهنگی
5426 پوهنه او سوکالی د تولو لپاره مؤسسه Education and Prosperity for All Organization EPAO 17/1/1401 وحید الله فیضی ارزگان تعلیم و تربیه صحت و اجتماعی
5427 مؤسسه کمک به اطفال آسیب پذیر Help for vulnerable Children Organization HVCO 17/1/1401 زهرا کابل تعلیم و تربیه صحت و خدمات اجتماعی
5428 موسسه حمایت از زندگی OLS Organization for Life Supporting OLS 17/1/1401 احمدجاهد کابل خدمات اجتماعی وتعلیم تربیه
5429 موسسه توسعه برای افغانستان Afghanistan Organization for Development AOD 17/1/1401 محمدالیاس "رحیمی" کابل خدمات اجتماعی ، تعلیم تربیه و صحت
5430 موسسه خدمات اجتماعی ، کمک های غذایی و صحی Social Services, Aid Food and Health Organization SSAFHO 17/1/1401 کریم الله "عطایی کابل صحت و خدمات اجتماعی
5431 دمخورملی همکاره موسسه National Mediators Assistance Organization NMAO 17/1/1401 مطیع الله " سروری" کابل خدمات اجتماعی وتعلیم تربیه
5432 موسسه انکشافی وخدماتی گنجینه فهم Gangina-e- Fahm Development and Services Organization GFDSO 17/1/1401 احمدکامران کابل خدمات اجتماعی وتعلیم تربیه
5433 موسسه خیریه روشنایی چشم Eye Illumination Charitable Organization EICO 17/1/1401 محمدمایل کابل خدمات اجتماعی ، تعلیم تربیه وصحت
5434 موسسه ملی بینوایان Binavayan National Organization BNO 17/1/1401 نوریالی کابل خدمات اجتماعی وتعلیم تربیه
5435 موسسه رشد فعالیت های تعلیمی ، اقتصادی و رفاه اجتماعی Organization for Development of Education ، Economic and Social Welfare Activities ODEESWA 17/1/1401 محمد داود" سلطانزوی" کابل خدمات اجتماعی وتعلیم تربیه
5436 موسسه اموزش ومصونیت غذایی برای افغانستان Education and Food Security Organization for Afghanistan EFSOA 17/1/1401 محمدظاهر کابل خدمات اجتماعی وتعلیم تربیه
5437 د افغان آسیا هلال خیریه مؤسسه Afghan Asia Helal Welfare Organization AAHWO 17/1/1401 رفیع الله جلالزی کابل خدمات اجتماعی وتعلیم تربیه
5438 مؤسسه صحی بی بی مغفرت دانا ادیب Bibi Maghferat Dana and Adib Health Organization BMDAHO 17/1/1401 سید نادر فاریاب معارف و کمک های بشردوستانه
5439 نوښت بشری او پرمختیایی مؤسسه Innovative Humanitarian and Development Organization IHDO 17/1/1401 رفیع الله (روان) کندهار رفاه اجتماعی، تعلیم و تربیه ، صحت و زراعت
5440 د افغانستان لپاره انکشافی مؤسسه Development Organization for Afghanistan DOFA 17/1/1401 عبدالباری کندهار صحت تعلیم و تربیه و زراعت
5441 د هحونی او همبستگی موسسه Inspire and Integration Organization IIO 17/1/1401 محب الله ننگرهار خدمات اجتماعی وتعلیم تربیه
5365 موسسه اموزشی دسترسی به صلح ورفاه Peace Access and Commonwealth Training Organization PACTO 29 /10 / 1400 علی مدد"حکیمی " کابل خدمات اجتماعی و تعلیم تربیه
5444 موسسه موج امید برای آینده Wave Hope for Future Organization WHFO 3/2/1401 پریما "میرزایی" کابل خدمات اجتماعی وتعلیم تربیه
5445 مؤسسه انکشاف اجتماعی و اقتصادی نصرت Nusrrat Social and Economic Development Organization NSEDO 3/2/1401 محمد ناصر تیموری کابل توانمند سازی زنان، فقر زدایی و فعالیت های اجتماعی
5446 موسسه ظرفیت دهی و حمایت جامعه کار افرین Organization for Capacity Building Supporting The Enter Prnurial Community OCBSEC 3/2/1401 صدیقه فاریاب معارف خدمات اجتماعی
5447 د پرمختیایی او بشری فعالیتونو مؤسسه Organization of Development and Humanitarian Affair ODHA 3/2/1401 نعمت الله کندهار تعلیمی ، صحی و اجتماعی