امارت اسلامی افغانستان

وزارت اقتصاد

ریاست انسجام موسسات غیردولتی

The logo

د افغانستان اسلامی امارت

د اقتصاد وزارت

د غیر دولتی موسسو د انسجام ریاست

شماره ثبت اسم موسسه اسم به انگلیسی مخفف موسسه تاریخ ثبت نام رئیس موسسه ولایت ساحه فعالیت
5463 د بشری سرچینو حنگولو او وحشی حیواناتو د ساتنی موسسه Human resources Forests and Wild life Protecting Organization HFWO 3/2/1401 محمد رحیم کندهار کمک رسانی بشری، حفاظت جنگلات و حیوانات وحشی در کشور
5464 دنریوال تولنیز اوصحی کمک موسسه Global Social and Health Reliefs Organization GSHRO 3/2/1401 عادل" گردیوال کابل خدمات اجتماعی وصحت
5465 مؤسسه احیای پیشرفت ملی Rehabilitation Assistant for National Advancement Organization RANA ORG 3/2/1401 مسعود هلالی کابل تعلیم و تربیه ، صحت و خدماتی اقتصادی و زراعتی
5466 مؤسسه ندای مردم افغان Voice of Afghan People Organization VAPO 3/2/1401 عابد الرحمن حبیبی کندهار تعلیم و تربیه ، حفظ الصحه حقوق شهروندان
5467 کندهار باوری مؤسسه Trusted Organization Kandahar 5467 KTO 3/2/1401 جلالدین کندهار خدمات اجتماعی، زراعتی و تعلیمی
5468 مؤسسه خیریه غریب نواز Gharib Nawaz Charity Organization GNCO 3/2/1401 روح الله خان کابل کمک های خیریه ُ
5469 مؤسسه توانمند سازی اجتماعی برای رفاه پایدار Social Empowerment for Sustainable Welfare Organization SESWO 3/2/1401 ویترا هرات خدمات اجتماعی - فرهنگی - تعلیم و تربیه و زراعت
5470 موسسه امید پایدار Organization of Sustainable Hope OSH 3/2/1401 صفرعلی کابل خدمات اجتماعی وتعلیم تربیه
5471 موسسه خیریه وبازسازی افغان مرسته Afghan Marasta Welfare and Rehabilitation Organization AMWRO 3/2/1401 احمدزیب کابل خدمات اجتماعی وزراعت آبیاری
5472 موسسه صحی و انکشافی برای زنان و اطفال افغان Healthcare and Development Organization for Afghan Women and Children HDOAWC 3/2/1401 سیدمختار" علیزی" کابل خدمات اجتماعی وصحت
5473 موسسه خدماتی اتحاد نو New Union Service Organization NUSO 3/2/1401 مجیب الرحمن "بهین" کابل خدمات اجتماعی وزراعت آبیاری
5474 موسسه برای کمک های بشردوستانه وتوسعه هیواد Hewad Organization for Humanitarian Assistances and Development HOHAD 3/2/1401 محمدحماد کابل خدمات اجتماعی وتعلیم تربیه
5476 دبشری اواجتماعی کمکونو پرمختیایی موسسه Human and Social Assistance Development Organization HSADO 3 /2 / 1401 بسم الله "عارف" کابل خدمات اجتماعی وزراعت آبیاری
5477 موسسه خدمت بهبود پذیربه بشریت Organization of Serve Humanity Resilience OSHR 3 /2 / 1401 فضل الدین کندهار خدمات اجتماعی وتعلیم تربیه
5478 دپوهنی اوبشری خدمتونو موسسه Education and Humanitarian Service Organization EHSO 3 /2 / 1401 نجیب الله "شیرزاد" کابل خدمات اجتماعی وتعلیم تربیه
5479 مؤسسه بشری برای حمایت افغانها Humanitarian Organization for Afghan Protection HOAP 3 /2 / 1401 محمد داود بابر بلخ صحت ُ زراعت ُ مالداری ُ خدمات اجتماعی و تعلیم و تربیه
5480 موسسه مدیریت امداد برای افغانها Relief Management Organization for Afghan RMOA 3 /2 / 1401 سید محمود تخار تعلیم و تربیه و زراعت
5481 مؤسسه خودکفایی افغان در زراعت Afghan Self Sufficiency in Agriculture Organization ASSAO 3 /2 / 1401 محمد نواب کندز در بخش زراعت
5482 مؤسسه همکاری برای توسعه پایدار مردم افغانستان Cooperation Organization for the Abiding Development of the Afghan People COADAP 3 /2 / 1401 عبدالطیف سفیدروان هرات اجتماعی ، اقتصادی ، انکشافی و صحت
5483 موسسه انکشافی و تعلیمی پارلا Parla Educational And Development Organization PEADO 3 /2 / 1401 محبوب الله فاریاب خدمات اجتماعی ، تعلیم تربیه و زراعت آبیاری
5484 دتولنیز ملاتړاواصلاحاتو موسسه Social Support and Reforms Organization SSRO 3 /2 / 1401 ایمل خان "غیور" ننگرهار خدمات اجتماعی و تعلیم تربیه
5485 دتولنیزاوروغتیا یی خدماتو موسسه Reaching Community & Healthcare Organization RCHO 3 /2 / 1401 شاه محمود "شامل" کابل خدمات اجتماتعی وصحت
5475 موسسه صحت مادر/طفل وکاهلان Reproductive Maternal Neonatal Child Health + Adult Organization RMNCH+AO 3/2/1401 نیلوفر کابل صحت و خدمات اجتماعی
5501 موسسه انکشافی حمایت ، صحت وتعلیم برای افغانستان Development Organization for Health and Education Support in Afghanistan DOHESA 3/2/1401 قیس کابل صحت وتعلیم تربیه
5486 موسسه صحی جراح Jarrah Health Organization JHO 3 /2 / 1401 حمید الله کابل خدمات اجتماعی ،تعلیم تربیه و صحت
5487 موسسه فرهنگی و تعلیمی دانای جاویدای Vera Immortal Cultural and Educational Organization VICEO 3 /2 / 1401 داود "قنبری" بلخ خدمات اجتماعی و تعلیم تربیه
5502 موسسه کمک های بشردوستانه و توسعه سیستان Sistan Organization for Humanitarian Assistance and Development SOHAD 3/2/1401 عظیم الله نیمروز خدمات اجتماعی ، تعلیم تربیه و زراعت آبیاری
5488 موسسه آموزشی وتعلیمی اساس Asas Training & Educational Organization ATEO 3 /2 / 1401 فصیح الله "فصیح" کابل خدمات اجتماعی و تعلیم تربیه
5503 رنا انکشافی حقوقی تعلیمی و اجتماعی مؤسسه Rana Social Education and Right Development Organization RSERDO 3/2/1401 رنا کابل تعلیم و تربیه و خدمات اجتماعی
5489 موسسه ابو محمد افغان Abu Muhammad Afghan Organization AMAO 3 /2 / 1401 الله غیرت کابل کمک به اطفال های یتیم، تعلیم و تربیه
5490 موسسه خط زندگی افغان Afghan Life Line Organization ALLO 3 /2 / 1401 محمد عمر کابل تعلیم و تربیه ، صحت و خدمات اجتماعی
5491 موسسه آسایش وامدادبرای اعمار مجدد افغانستان Welfare & Relief Organization for Reconstruction of Afghanistan WRORA 3 /2 / 1401 احسان الله کابل خدمات اجتماعی و تعلیم تربیه
5492 موسسه خدمات اجتماعی وتعلیمی نیستان Naisttan Social Service and Educational Organization NSSEO 3 /2 / 1401 سیداحمد کابل خدمات اجتماعی و تعلیم تربیه
5493 موسسه یاوران جهان به افغانستان World Helpers Afghanistan Organization WHAO 3 /2 / 1401 احمد "جلال" کابل خدمات اجتماعی وصحت
5494 موسسه بشری وخدمات اجتماعی Organization of Human Community Services OHCS 3 /2 / 1401 حسیب الرحمن " شیرزاد" کابل خدمات اجتماعی و تعلیم تربیه
5495 مؤسسه برنامه های توان بخشی، توسعه و خدمات اضطراری برای افغانها Organization for Rehabilitation Development and Emergency Program for Afghan ORDEPA 3 /2 / 1401 شهزاد کابل انکشافی، صحت ، زراعت و مالداری
5496 موسسه تعاون بشری میهن بامیان Maihan Bamyan Humanitarian Assistance Organization MBHAO 3 /2 / 1401 علی "فطرت " خدمات اجتماعی و تعلیم تربیه
5497 موسسه کمک زنان برای ارتقای زنان Women Donate for Women Development Organization WDWDO 3 /2 / 1401 بی بی مریم کابل خدمات اجتماعی و تعلیم تربیه
5498 موسسه ریشه جهانی برای زندگی Global Roots for Life Organization GRLO 3 /2 / 1401 میرزامحمد بدخشان خدمات اجتماعی و زراعت وابیاری
5499 موسسه اقلیم افغانستان Eco Brick Afghanistan Organization EBAO 3 /2 / 1401 رستم "زیوری" کابل خدمات اجتماعی و تعلیم تربیه
5500 موسسه اعمار مجدد تعلیمی و خدمات اجتماعی Rehabilitation of Education and Social Service Organization RESSO 3 /2 / 1401 عبدالواسع کابل خدمات اجتماعی و تعلیم تربیه
5504 موسسه انکشاف اجتماعی و رفاهی شکوفائی Prosperity Development Social and Welfare Organization PDSWO 3/2/1401 عصمت الله ناصری بامیان اقتصادی ، فرهنگی ، آموزشی و زراعتی
5505 موسسه کمک های بشردوستانه و توجه به انکشاف افغانستان Afghan Care Humanitarian Relief & Development Organization ACHRDO 3/2/1401 سمیع الله کابل خدمات اجتماعی وتعلیم تربیه
5506 موسسه خیریه برای یتیمان وزنان Charity Organization for Woman and Orphans COWO 3/2/1401 امان کابل خدمات اجتماعی وصحت
5507 موسسه کاهش فقر و رفاه جامعه Poverty Reduction and Community Relief Organization PRCRO 3/2/1401 وژمه کابل تعلیم تربیه و صحت
5508 مؤسسه توسعه و تعاون Organization of development and cooperation 5508 ODC 3/2/1401 خدیجه کابل تعلیم و تربیه و خدمات اجتماعی
5509 مؤسسه رفاهی و خدماتی نابینایان افغانستان Afghanistan Organization for Welfare and Services of Blind AOWSB 3/2/1401 محمد احسان کابل تعلیم و تربیه ، ایجاد کار برای نا بینایان و اقتصادی
5510 مؤسسه آموزشی و اجتماعی نخبگان صحی افغانستان Afghanistan Medical Elites Social and Education Organization AMEESO 3/2/1401 جلیل الرحمن کابل بلند بردن سطح آگاهی طبی ، آموزشی و کمک برای قشر بی بضاعت
5511 د تعلیمی او تولنز و مرستو پرمختیایی مؤسسه Organization for Education and Social Aid Development OESAD 3/2/1401 عبدالکریم کندهار تعلیم و تربیه و بازسازی
5512 موسسه توسعه جوانان پاک افغان Pak Afghan Youth Development Organization PAYDO 3/2/1401 اعجازاحمد کابل خدمات اجتماعی وصحت