امارت اسلامی افغانستان

وزارت اقتصاد

ریاست انسجام موسسات غیردولتی

The logo

د افغانستان اسلامی امارت

د اقتصاد وزارت

د غیر دولتی موسسو د انسجام ریاست

شماره ثبت اسم موسسه اسم به انگلیسی مخفف موسسه تاریخ ثبت نام رئیس موسسه ولایت ساحه فعالیت
5742 دبشری پیاوړتیا اوتعلیمی پرمختگ موسسه Humanitarian Empowerment and Education Development Organization HEEDO 9/11/1401 عبدالسمیع "وحدت" کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه و صحت
5743 دافغانستان بنستیز ودانولوموسسه دافغانستان بنستیز ودانولوموسسهOrganization for Development and Infrastaucture of Afghanistan ODIA 9/11/1401 محمدجمال خوست
5744 موسسه خدمات صحی واجتماعی سهار ژوند Morning life Health and Social Services Organization MLHSSO 9/11/1401 حیات الله کابل خدمات اجتماعی ،تعلیم وتربیه و صحت
5745 قافلة السلام خیریه موسسه Qafelah Salam Welfare Organization QSWO 9/11/1401 نورالمعبود کنر خدمات اجتماعی ،تعلیم وتربیه و زراعت وآبیاری
5746 موسسه خیریه اطفال شرین افغانستان Kids are Sweet Charity Afghanistan Organization KSCAO 9/11/1401 مجیب کابل خدمات اجتماعی ،تعلیم وتربیه
5632 لاجی روغتیایی پاملرنی موسسه Laji Health Care Organization LHCO 1401/06/20 ننگیالی کابل خدمات اجتماعی و صحت
5749 موسسه انکشافی،تعلیمی وبشری باورآسیا Asia Trust Humanitarian Educational and Development Organization ATHDO 9/11/1401 محمدمنیر کابل خدمات اجتماعی ،تعلیم وتربیه ، صحت و زارعت
5750 موسسه انکشافی اجتماعی، صحی و تعلیمی ستاره جوانان Star Youth Social Health Education and Development Organization SYSHEDO 9/11/1401 مصطفی "نوری" کابل خدمات اجتماعی ،تعلیم وتربیه ، صحت
5751 بشری روغتیا او پرمختگ موسسه Development Health and Humanitarian Organization DHHO 9/11/1401 عبدالرحمن کابل خدمات اجتماعی ،تعلیم وتربیه ، صحت و زارعت
5752 موسسه پیشرفت وترقی مردم People Promotion and Development Organization PPADO 9/11/1401 غلام "محبی" کابل خدمات اجتماعی ، تعلیم تربیه ، زراعت وآبیاری
5753 د روغتیا اوبشردوستانه ملاترموسسه Health and Humanitarian Support Organization HHSO 9/11/1401 عبدالمالک غزنی خدمات اجتماعی ،تعلیم وتربیه ، صحت و زارعت
5754 موسسه توانبخشی ورفاه جامعه Community Rehabilitation and Welfare Organization CRWO 9/11/1401 نعمت الله فراه خدمات اجتماعی ، تعلیم تربیه ، زراعت وآبیاری
5755 موسسه آموزشی ، صحی واجتماعی رها Raha Educational Health and Social Organization REHSO 9/11/1401 محمدعلی" آریان" هرات خدمات اجتماعی ،تعلیم وتربیه ، صحت
5756 دبشری روغتیا اوهمکاری پړمختیایی موسسه Human Health and Help Developmentt Organization HHHDO 9/11/1401 انورالدین کندهار خدمات اجتماعی ،تعلیم وتربیه ، صحت
5628 دافغانستان ملی ثبات خیریه موسسه Afghanistan National Stability Charity Organization ANSCO 20/6/1401 ضیا الحق امرخیل کابل خدمات اجتماعی,تعلیم وتربیه و صحت
56841401/0 موسسه خدمات تعلیمی ،فرهنگی و اجتماعی آسایش Asaish Educational Cultural and Social Service Organization AECSSO 1401/08/15 امین الله کابل خدمات اجتماعی ، تعلیم تربیه ،زراعت آبیاری وصحت
5690 بست لوی کندهار د بیاودانولو موسسه Bost Loy Kandahar Rehabilitation Organization BLKRO 1401/08/15 عزیز احمد کابل خدمات اجتماعی ،زراعت آبیاری وصحت
5691 موسسه محافظت صحی وبشری Organization of Health Protection and Humanitarian OHPH 1401/08/15 سیف الله کابل خدمات اجتماعی ُ تعلیم تربیه وصحت
5693 موسسه جوانان امروزسرمایه فردا Today's Youth Tomorrow's Wealth Organization TYTWO 1401/08/15 محمد همایون ایمان کابل خدمات اجتماعی و تعلیم وتربیه
5694 موسسه اجتماعی و انکشافی خورشید مهر Khurshid Mehr Development Social Organization KMDSO 1401/08/15 فریحه " ظریفی" کندز خدمات اجتماعی ،صحت و تعلیم و تربیه
5695 موسسه خدمات اجتماعی الکوثر Al kawsar Social Service Organization AKSSO 1401/08/15 حبیب الله کابل خدمات اجتماعی و تعلیم وتربیه
5696 دافغانستان هیواد کندهارموسسه Afghanistan Kandahar Heawad Organization AKHO 1401/08/15 عبیدالله کندهار
5697 موسسه اجتماعی ،فرهنگی وخیریه سجادیه Sajjadia Social and Cultural Charity Organization SSCCO 1401/08/15 سیدعلی "رضوی" کابل خدمات اجتماعی ُ تعلیم تربیه ،زراعت آبیاری وصحت
5698 موسسه خیریه سعادت زندگی Happiness of life Charity Organization HLCO 1401/08/15 خواجه محمدانور کابل خدمات اجتماعی ُ تعلیم تربیه ،زراعت آبیاری وصحت
5699 موسسه خیریه دارالتوحید Darul Tohid Charity Organization DTCO 1401/08/15 عبدالعزیز عبدالمحسن کابل خدمات اجتماعی ُ تعلیم تربیه ،زراعت آبیاری وصحت
5700 موسسه حمایت وتوانمند سازی جامعه Community Protection and Empowerment Organization CPEO 1401/08/15 نقیب الله"اخندزاده " کابل خدمات اجتماعی ُ تعلیم تربیه ،زراعت آبیاری وصحت
5701 موسسه خدمات مشورتی توانمندسازی اقتصادی وحقوقی فقرا Economic and Legal Empowerment of the Poor Consultancy Services Organization ELEPCSO 1401/08/15 صادق 1401/08/15 کابل خدمات اجتماعی وتعلیم تربیه
5703 موسسه توانمند سازی و رفاه اجتماعی تکاپو Takapoo Empowerment and Social Welfare Organization TESWO 1401/08/15 محمد رامین هرات تعلیم و تربیه، خدمات اجتماعی ، صحت و زراعت
5704 موسسه ابتکارجهانی صلح وخدمات معیشتی Global Peace Initiative and Livelihood Services Organization GPILSO 1401/08/15 محمدصادق کابل خدمات اجتماعی ، تعلیم تربیه ، زراعت و آبیاری و صحت
5705 بشری مرستو اوتولنیز عدالت موسسه Humanitarian and Social Equivalence Organization HSEO 1401/08/15 سیدعالم "شینواری" هلمند خدمات اجتماعی ، تعلیم تربیه ، زراعت و آبیاری
5706 موسسه خدمات اجتماعی وانکشافی تعاونی های بدیل Organization of Social and Developmental Services of Alternative Cooperatives OSDSAC 1401/08/15 عبدالحی کابل خدمات اجتماعی ، تعلیم تربیه ، زراعت و آبیاری و صحت
ASHEO موسسه حمایت ازتعلیم وتربیه وصحت افغانستان Afghanistan Support for Health and Education Organization ASHEO 1401/09/07 احمد راشد کابل تعلیم وتربیه وصحت
5748 موسسه خیریه وخدمات اجتماعی سخاوتمندان Sakhawatmandan Charity Social Services Organization SCSSO 9/11/1401 عبدالروف "میرزاد" کابل خدمات اجتماعی ،تعلیم وتربیه
5757 موسسه خدمات اجتماعی تخارباستان Takhar Bastan Social Services Organization TBSSO 15/12/1401 سیدهارون کابل Sayed.haroonrashid115@gmail.com
5758 موسسه افغان برای ظرفیت سازی وتوسعه مهارت ها Afghan Organization for Capacity Building and Skills Development AOCBSD 15/12/1401 اجمل "آرین" بلخ خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه وزراعت وآبیاری و صحت
5759 موسسه گام پایدار برای توسعه Stable Step Organization for Development SSOD 15/12/1401 شاه ولی بلخ خدمات اجتماعی ،تعلیم تربیه ،زراعت وآبیاری و صحت
5760 موسسه بازسازی تعلیم وصحت جامعه افغانی Afghan Community Education and Health Rehabilitation Organization ACEHRO 15/12/1401 فواد کابل خدمات اجتماعی ،تعلیم تربیه و صحت
5761 موسسه انکشافی وامداد به جامعه Organization of Development for Relief Community ODRC 15/12/1401 ذبیح الله "شیرزاد" کابل خدمات اجتماعی ،تعلیم وتربیه ، زراعت وآبیاری و صحت
5762 موسسه خیریه اجتماعی وتخنیکی برای افغانستان Afghanistan Social and Technical Welfare Organization ASTWO 15/12/1401 نعمت الله کابل خدمات اجتماعی ،تعلیم وتربیه ، زراعت وآبیاری و صحت
5763 موسسه بشردوستانه ملی افغانستان Afghanistan Humanitarian National Organization AHNO 15/12/1401 جندالله کابل خدمات اجتماعی ،تعلیم وتربیه ، زراعت وآبیاری و صحت
5764 موسسه کمک به فرصت های باز درافغانستان Helping Open Possibilities Organization Afghanistan HOPOA 15/12/1401 شجاع الدین کابل خدمات اجتماعی ،تعلیم وتربیه و صحت
5765 موسسه هماهنگی انکشاف جوامع افغان Afghan Communities Development Coordination Organization ACDCO 15/12/1401 حبیب الله "بهرام " بامیان خدمات اجتماعی ،تعلیم وتربیه ، زراعت وآبیاری و صحت
5766 موسسه توسعه اجتماعی زراعتی و بازسازی Social Development Agricultural and Reconstruction Organization SDARO 15/12/1401 حاجی خداینظر "وفا" کندهار خدمات اجتماعی ،تعلیم وتربیه ،زراعت وآبیاری و صحت
5767 موسسه حمایت افغانها Afghans Support Organization ASO 15/12/1401 صفی الله کابل خدمات اجتماعی ،تعلیم وتربیه و صحت
5768 موسسه خیریه خمات اجتماعی غزنه Ghazna Charity Social Service Organization GCSSO 15/12/1401 محمداصف کابل خدمات اجتماعی ،تعلیم وتربیه و زراعت وآبیاری
5769 موسسه حفاظت اطفال وجوانان افغان Afghan Children and Youth Protection Organization ACYPO 15/12/1401 محمدزبیر" قریشی" کابل خدمات اجتماعی ،تعلیم وتربیه ،زراعت وآبیاری و صحت
5770 موسسه خماتی حمایت ازخاک نشین ها Service Organization Supporting the Settlers SOSS 15/12/1401 حاجی اختر محمد "مجیدی" کابل خدمات اجتماعی ،تعلیم وتربیه ، زراعت وآبیاری و صحت
5771 موسسه همبستگی تعلیم وتربیه انکشاف وتحقیق Solidarity Education Expansion and Research Organization SEERO 15/12/1401 بهاوالدین کابل خدمات اجتماعی و تعلیم وتربیه
5772 دافغانستان بیارغونی اوبشری مرستو موسسه Afghanistan Reconstruction and Humanitarian Aid Organization ARHAO 15/12/1401 احمدسید"بیان" کابل خدمات اجتماعی ،تعلیم وتربیه ، زراعت وآبیاری و صحت
5773 موسسه انکشاف، بازتوانایی و صحت Organization for Development Rehabilitation and Health ODRH 15/12/1401 ادریس" طیب" کابل خدمات اجتماعی ،تعلیم وتربیه ، زراعت وآبیاری و صحت