جمهوری اسلامی افغانستان

وزارت اقتصاد

ریاست انسجام موسسات غیردولتی

The logo

د افغانستان اسلامی جمهوریت

د اقتصاد وزارت

د غیر دولتی موسسو د انسجام ریاست

شماره ثبت اسم موسسه اسم به انگلیسی مخفف موسسه تاریخ ثبت نام رئیس موسسه ولایت ساحه فعالیت
4719 موسسه انیستیوت مطالعات حکومت داری خوب افغانستان Afghanistan Institute for Good Governance Studies Org . AIGGSO 4/2/1398 نوش آذر صالح کابل خدمات اجتماعی
4720 موسسه انکشافی و مشورتی صلح برای زنان Peace Development and Consultation Organization for Women PDCOFW 4/2/1398 سمیرا مقصودی تخار انکشافی ، صحت ، زراعت و خدمات اجتماعی
4721 موسسه علمی و تحقیقاتی حکومتداری پایدار Sustainable Governance Academic and Research Organization SGARO 4/2/1398 منیب الله کابل حکومت داری خوب ، تعلیم و تربیه و زیربنا
4722 موسسه پیشرفت صحی زنان افغان Afghan Women Health Promotion Organization AWHPO 4/2/1398 عاصمه جریر کابل صحت و آگاهی عامه
4723 موسسه خیریه دنیا دانش World of Knowledge Charity Organization WKCO 4/2/1398 انجنیر محمد همایون مهمند کابل تعلیم و تربیه، صحت و خدمات اجتماعی
4724 د افغانستان د غرونو مطالعاتو موسسه Organization for Mountain Studies Afghanistan OMSA 4/2/1398 معصوم همدرد کابل محیط زیست و زراعت
4692 موسسه خیریه صحت ومصونیت افغان Afghan Protection and Health Charity Organization APHCO 7 / 1 / 1398 داکتر نعیم الله کابل خدمات اجتماعی، تعلیم تربیه ،صحت
4696 موسسه حمایت ازشهروندان افغانستان Supporting Organization for Afghanistan Citizens SOAC 21/1/1398 سوزان حکیمی هرات خدمات اجتماعی، تعلیم تربیه ،صحت وزراعت
4725 موسسه بشری صلح سازان افغان Afghan Peace Builders Humanitarian Organization APBHO 4/2/1398 نجیب الله کابل خدمات اجتماعی، صحت،زراعت و تعلیم و تربیه
4726 موسسه توانمند سازی ورشد زنان Women Empowerment and Growth Org. WEGO 25/2/1398 ژیلا کابل خدمات اجتماعی، تعلیم تربیه ، صحت وزراعت
4727 دافغانستان حیرنیزه پراختیائی او روغتیائی موسسه Afghanistan Research Development and Health Org . ARDHO 25/2/1398 داکترنصرت الله صفاری کابل خدمات اجتماعی، تعلیم تربیه ، صحت وزراعت
4728 موسسه حقوق مساوی Equal Rights Org. ERO 25/2/1398 احمد ریاض کابل خدمات اجتماعی، تعلیم تربیه ، صحت
4729 موسسه تحقیقاتی و مدیریت منایع آب آویسار Avisar Research and Water Resources Management Org . ARWRMO 25/2/1398 علی جمعه کابل خدمات اجتماعی و تعلیم تربیه
4730 موسسه خیریه زنان روستایی Rural Women Charity Org. RWCO 25/2/1398 نفیسه لوگر خدمات اجتماعی، تعلیم تربیه ، صحت
4731 موسسه جمعیت فکر Org of Jamiat-e-Fekr OJF 25/2/1398 محمدقانت امیری کابل خدمات اجتماعی
4732 موسسه انکشافی اجتماعی و فرهنگی محیا Mahya Development ,Social and Cultural Org. MDSCO راضیه بامیان خدمات اجتماعی و تعلیم تربیه
4733 موسسه حفاظت و تربیه حیوانات Org for Protection and Training of Animals. OPTA 29 / 3 / 1398 گل محمد کابل خدمات اجتماعی
4734 موسسه خدمات صحی و تعلیمی امیری Amiri Education and Health Service Org. AEHSO 29 / 3 / 1398 میرویس کابل خدمات اجتماعی، تعلیم تربیه ، صحت
4735 موسسه خیریه زنان مبارز فعال افغان Afghan Strenuous Champion Org . ASCWO 29 / 3 / 1398 زرمینه کابل خدمات اجتماعی و تعلیم تربیه
4736 موسسه گزارش سالانه تعلیمی افغانستان Annual Status of Education Report in Afghanistan Org . ASERAO 29 / 3 / 1398 پرستو حکیم کابل خدمات اجتماعی و تعلیم تربیه
4737 موسسه رفا و توسعه بشری افق جدید New Horizon Human Welfare and Development Org . NHHWDO 29 / 3 / 1398 عبدالله بامیان خدمات اجتماعی، تعلیم تربیه ، وزراعت
4738 موسسه تعلیمی ، اجتماعی و فرهنگی موفقیت Success Educational, Service , Social and Cultural Org. SESSCO 29 / 3 / 1398 موسی بامیان خدمات اجتماعی، تعلیم تربیه ، وزراعت
4739 موسسه توسعه نسل جوان افغانستان Afghanistan Young Generation Development Org. AYGDO 29 / 3 / 1398 احمد هرات خدمات اجتماعی، تعلیم تربیه ، صحت وزراعت
4740 موسسه ریحان برای زنان و توانمند سازی اجتماعی Raihan Org for Women and Social Empowerment ROWSE 29 / 3 / 1398 ملکه کابل خدمات اجتماعی، تعلیم تربیه ، صحت وزراعت
4741 موسسه نجات ملی افغان Afghan National Rescue Organization ANRO 29 / 3 / 1398 میرزامحمد حق پرست کابل خدمات اجتماعی ، تعلیم تربیه وصحت
4742 موسسه تحقیقاتی و انکشافی ابتکار نوین New Initiative Research and Development Organization NIRDO 29 / 3 / 1398 محمد کابل خدمات اجتماعی ، تعلیم تربیه ، صحت، زراعت ، زیربنا و حکومتداری خوب
4743 موسسه برای توان بخشی افغانها Organization for Afghans Rehabilitation OAR 29 / 3 / 1398 وحید احمد نورزی کابل خدمات اجتماعی ، تعلیم تربیه ، صحت، زراعت
4744 موسسه خیریه و اجتماعی محسنین Mohsenin Welfare Social Organization MWSO 29 / 3 / 1398 عبدالغفور عثمانی بلخ خدمات اجتماعی ، تعلیم تربیه ، صحت، زراعت
4745 موسسه توانمند سازی و تغیر جوانان افغان Afghan Youth Empowerment and Change Org. AYECO 29 / 3 / 1398 منصور بلخ خدمات اجتماعی ، تعلیم تربیه ، صحت، زراعت
4747 موسسه فرهنگی اجتماعی ظرفیت سازی عیاران Ayaran Social Cultural Capacity Building Org . ASCCBO 29 / 3 / 1398 سردار نظر نظری بغلان خدمات اجتماعی و تعلیم تربیه
4748 موسسه رسانه یی و مدنی آینده سازان افغانستان Afghanistan Future Maker Media and Civil Organization AFMMCO 29 / 3 / 1398 سید شفیع محبوبی کابل خدمات اجتماعی ، تعلیم تربیه ، صحت، زراعت
4749 موسسه ارتقا ظرفیت و انکشاف زراعت جام غور Jam-e-Ghowr Agriculture Development and Capacity Building Org . JADCO 29 / 3 / 1398 فضل احمد غور خدمات اجتماعی ، تعلیم تربیه زراعت
4750 موسسه هماهنگی برای رفاه زنان و اطفال Coordination for Women and Children Welfare Organization CWCWO 29 / 3 / 1398 رونا معصوم خدمات اجتماعی ، تعلیم تربیه ، صحت، زراعت
4751 موسسه ملی مسلکی ناشنوایان افغانستان Afghanistan National Organization of the Deaf ANOD 29 / 3 / 1398 عبدالغفار کابل تعلیم و تربیه و خدمات اجتماعی
4752 موسسه خیریه خیرالناس Khiar ul Nass Welfare Organization KNWO 29 / 3 / 1398 زاهد الله کابل خدمات اجتماعی و تعلیم تربیه
4753 موسسه کمک های دانا Dana Helps Organization DHO 29 / 3 / 1398 احمد کابل خدمات اجتماعی ، تعلیم تربیه و صحت
4754 موسسه مشوره دهی ترک مواد مخدر شفا Consultancy Organization for Drug Addicts Rehabilitation of Heal CODARH 29 / 3 / 1398 منصور کابل خدمات اجتماعی ، تعلیم تربیه ، صحت و زارعت
4755 موسسه تحقیقاتی واجتماعی افغانستان Afghanistan Research and Social Organization ARSO 29 / 3 / 1398 محمدحکیم خدمات اجتماعی ، تعلیم تربیه ، زراعت وآبیاری و حکموتداری خوب
4756 موسسه خیریه مدد رسانی بینوایان Poor's Helper Welfare Organization PHWO 29 / 3 / 1398 غلام جیلانی بلخ صحت، زراعت، خدمات اجتماعی و تعلیم و تربیه
4757 موسسه تسهیل کننده انتخابات دیموکراتیک افغانستان Org of Democratic Election Facility for Afghanistan . ODEFA 29 / 3 / 1398 اجمل گلاب کابل خدمات اجتماعی
4758 موسسه اجتماعی روزنه نور Rawzana-e- Noor Social Org . RNSO 29 / 3 / 1398 نوریه بلخ صحت، زراعت، خدمات اجتماعی و تعلیم و تربیه
4759 موسسه اتاق تجارت و صنایع جرمن-افغان German-Afghan Chamber of Commerce and Industry Org. GACCIO 29 / 3 / 1398 جلال الدین سعید کابل خدمات اجتماعی
4760 موسسه پیشرفت های اجتماعی افغانستان Org of Afghanistan Social Advancement OASA 13 / 4 / 1398 صنم کابل خدمات اجتماعی و تعلیم و تربیه
4761 موسسه حمایت از کودکان آسیب پذیر Vulnerable Children Support Organization VCSO 13 / 4 / 1398 ناظر حسین شریفی کابل خدمات اجتماعی و تعلیم و تربیه
4762 موسسه خدمات طبی میهن Maihan Medical Service Organization MMSO 13 / 4 / 1398 عبدالغفار بلخ خدمات اجتماعی، تعلیم و تربیه، صحت
4763 موسسه ملی رضاکاران افغانستان Afghanistan Volunteering National Organization AVNO 13 / 4 / 1398 حمیرا تنها کابل خدمات اجتماعی ، تعلیم تربیه ،صحت و زراعت ابیاری
4764 موسسه دیدگاه برای اجراصلح وثبات Vision for Implementation of Peace and Sustainability Organization VIPSO 13 / 4 / 1398 حلیمه کابل خدمات اجتماعی ، تعلیم تربیه ،صحت و زراعت ابیاری
4765 موسسه روان شناسی زندگی نو New Life Psychology Organization NLPO 12 /6 / 1398 فاطمه کابل مصونیت اجتماعی ، تعلیم تربیه وصحت
4766 موسسه قریه پاک و سبز Clean and Green Village Organization CGVO 13 / 4 / 1398 بهاره بدخشان خدمات اجتماعی ، تعلیم تربیه ، زراعت ابیاری و صحت
4767 موسسه خیریه امید ملی افغانستان Afghanistan National Hope Charity Organization ANHCO 13 / 4 / 1398 داکتر زحل « حسینی » خدمات اجتماعی ، تعلیم تربیه و صحت