امارت اسلامی افغانستان

وزارت اقتصاد

ریاست انسجام موسسات غیردولتی

The logo

د افغانستان اسلامی امارت

د اقتصاد وزارت

د غیر دولتی موسسو د انسجام ریاست

شماره ثبت اسم موسسه اسم به انگلیسی مخفف موسسه تاریخ ثبت نام رئیس موسسه ولایت ساحه فعالیت
5246 موسسه خدمات مواد غذایی ، تعلیمی و رفاه اجتماعی Organization of Food Services, Education and Social Welfare. OFSESW 22/4/1400 شمس الدین خدمات اجتماعی وتعلیم تربیه
5247 موسسه اجتماعی توسعه گران Taowseah Garan Social Organization TGSO 22/4/1400 سید محمد محسن بلخ خدمات اجتماعی وتعلیم تربیه
5248 آسیا افغان گلوبل موسسه Asia - Afghan Global Organization A-AGO 22/4/1400 عبدالوحید کندهار زراعت مالداری وتعلیم تربیه صحت خدمات اجتماعی
5249 موسسه رسالت ذهن Mission Mind Organization MMO 22/4/1400 ویس الله کابل خدمات اجتماعی و تعلیم تربیه
5250 موسسه قریه صلح پایدار Village of Sustainable Peace Organization VSPO 22/4/1400 نسیمه دایکندی خدمات اجتماعی و تعلیم تربیه
5251 موسسه توانمندسازی اقشارآسیب پذیر Vulnerable Population Empowerment Organization VPEO 22/4/1400 علی رضا کابل خدمات اجتماعی و تعلیم تربیه
5252 موسسه جامعه مدنی حقوقی وتحقیقاتی Civil Society Organization Leg laud Research CSOLR 5252 محمدنادر کابل خدمات اجتماعی و صحت
5253 موسسه توسعوی صدقه خالص Pure Charity Improvement Organization PCIO 22/4/1400 محمدمنیر کابل خدمات اجتماعی و تعلیم تربیه
5254 موسسه راه امید The Way Hope Organization TWHO 22/4/1400 دلخواه بلخ خدمات اجتماعی و صحت
5307 دافغانستان د روشانه راتلونکی له پاره پرمختیاموسسه Organization of Bright Future for Development of Afghanistan OBFDA 4 / 9 / 1400 روح الله ولایت کندهار تعلیم تربیه و صحت
5306 موسسه افغانستان جدید New Afghanistan Organization. NAO 4 / 9 / 1400 حمید الله شیر زاده کابل خدمات اجتماعی، صحت وتعلیم تربیه
5305 موسسه کمک های انسانی حمایت Hmayat Humanitarian Assistance Organization. HHAO 4 / 9 / 1400 عبدالغافر کابل خدمات اجتماعی، صحت
5304 موسسه انکشافی ، ظرفیت سازی و خدماتی صدقه Sadaqa Development and Capacity Building of Civil Services Organization SDCBCSO 4 / 9 / 1400 محمد حمزه کابل خدمات اجتماعی، صحت
5303 باختر مسافر خیریه اوبشر دوستانه موسسه Bakhtar Musafar Charity Humanitarian Organization BMCHO 4 / 9 / 1400 عمرگل کابل خدمات اجتماعی وتعلیم تربیه
5302 بهار ویسا تعلیمی او د ټولنیزو کومکونو موسسه Bahar Wesa Educational and Social Assistance Organization BWESAO 4 / 9 / 1400 مرزا شاه کابل خدمات اجتماعی، صحت
5301 موسسه خیریه وکمک های بشردوستانه صدقه Sadaqa Humanitarian Help and Charity Organization SHHCO 4 / 9 / 1400 یوسف "سعیدی" کابل خدمات اجتماعی، صحت وتعلیم تربیه
5300 موسسه خیریه الرحمه Al -Rahma Charity Organization RCO 4 / 9 / 1400 محمد داود کابل خدمات اجتماعی وتعلیم تربیه
5299 موسسه قریانیان جنگ و فاجعه Victims of War and Disaster Organization VWDO 4 / 9 / 1400 نسیمه کابل 5299
5298 د تولنی د روغتیا سوونی او روزنی او پراختیا موسسه Community Health Education and Development Organization CHEDO 4 / 9 / 1400 حبیب الله کابل صحت وتعلیم تربیه
5297 موسسه باز سازی نو بهار بلخ Naw Bahar Balkh Rehabilitation Organization NBBRO 4 / 9 / 1400 عبدالمحمد بلخ خدمات اجتماعی وتعلیم تربیه ، صحت و زراعت
5296 موسسه انکشاف به رهبری مردم Community Driven Development Organization CDDO 4 / 9 / 1400 احمد مختار کابل خدمات اجتماعی وتعلیم تربیه
5295 موسسه خیریه اتحاد جامعه Unity Community Charity Organization UCCO 4 / 9 / 1400 محمدنظیر کابل خدمات اجتماعی وتعلیم تربیه
5294 موسسه خیریه وخدماتی نجات برای افغانستان Afghanistan Nijat Welfare and Services Organization ANWSO 4 / 9 / 1400 محمدسلیم " صمیمی " کابل خدمات اجتماعی وزراعت
5293 موسسه خیریه مستقبل نوین Mustaqbel Neveen Charity Organization MNCO 4 / 9 / 1400 انجنیر خالد نوری کابل خدمات اجتماعی وتعلیم تربیه
5292 موسسه خیره بی بی مغفرت Bidi Maghferat Welfare Organization BMWO 4 / 9 / 1400 محمود "صدیقی" کابل خدمات اجتماعی وتعلیم تربیه
5291 دزیانمنو لپاره مرستندویه موسسه Vulnerable Helping Organization VHO 4 / 9 / 1400 نجیب الله کابل زراعت و خدمات اجتماعی
5290 موسسه شفافیت وصداقت Integrity Transparency Organization ITO 4 / 9 / 1400 نصیر احمد عرب بلخ خدمات اجتاعی و زراعت آبیاری
5289 موسسه ملی وانکشافی نجات برای افغانستان Nelat National and Development Organization for Afghanistan NNDOA 4 / 9 / 1400 محمدکریم "عمری" کابل خدمات اجتماعی وتعلیم تربیه
5288 د بشردوستانه نوشت مرستندویه مؤسسه Humanitarian Initiative Relief Afghanistan Organization HIRAO 4 / 9 / 1400 محمد آصف صافی کابل صحت و تعلیم و تربیه زراعت او بشردوستانه
5287 مؤسسه لبخند برای کودکان و جوانان افغان Smile for Afghan Children and Youth Organization SACYO 4 / 9 / 1400 مرجیله بدخش کابل اجتماعی و تعلیم و تربیه
5286 موسسه کمک برای نیازمندان افغان Aid Organization for Needies In Afghanistan AONA 4 / 9 / 1400 محمدقسیم " عظیمی" کابل خدمات اجتماعی ، تعلیم تربیه
5285 دهوساینی پراختیا او روغتیا موسسه Welfare Development and Health Organization WDHO 4 / 9 / 1400 شمس الحق کابل صحت و زراعت آبیاری ومالداری
5284 موسسه اطفال آینده ماهستند Children are Our Future Organization COFO 4 / 9 / 1400 علی گل کابل خدمات اجتماعی دصحت وتعلیم تربیه
5255 موسسه مطالعات صلح ورفاه افغانها Organization for Peace Studies and Afghans Welfare OPSAW 4 / 9 / 1400 محمدعلی " ستیغ" کابل خدمات اجتماعی وصحت
5257 موسسه حفاظت ازحیوانات وپرندگان افغانستان Afghanistan Animals and Birds Protection Organization AABPO 4 / 9 / 1400 میرمحمد قاهر کابل خدمات اجتماعی و تعلیم تربیه
5259 موسسه سرکس پروانه برای اطفال وجوانان افغانستان Afghan Parwana Circus for Children and Youth Organization APCCYO 4 / 9 / 1400 دانیال بیرگ کابل خدمات اجتماعی و تعلیم تربیه
5261 اجتماعی ،بشردوستانه ،تعلیمی اودپرمختگ موسسه Social Humanitarian Educational and Development Organization SHEDO 4 / 9 / 1400 هارون کنر خدمات اجتماعی و تعلیم تربیه
5262 موسسه تحقیقاتی و مطالعاتی افق Horizon Research and Studies Organization HRASO 4 / 9 / 1400 وحید الرحمن کابل خدمات اجتماعی و تعلیم تربیه
5263 موسسه ماموریت برا ی انکشاف جامعه Mission Organization for Development Community MODC 4 / 9 / 1400 رامش کابل خدمات اجتماعی و تعلیم تربیه
5266 مؤسسه همبستگی و صدای بانوان سید محمد عوض Solidarity and Voice of Women Organization SVWO 4 / 9 / 1400 فرزانه سادات هلمند فعالیتهای اقتصادی و اجتماعی
5267 مؤسسه مرکز مطالعات پالیسی های افغانستان و مساعدت های تخنیکی Organization Centre for Afghanistan Policy Studies and Technical Support O-CAPSTS 4 / 9 / 1400 محمد فرهاد وسیم کابل رشد اقتصادی و ساحتار صلح
5272 مؤسسه امید به زندگی Hope for Life Organization HFLO 4 / 9 / 1400 محمد طارق بحری وزین کابل مبارزه با فقر ، صحت و آموزش
5268 موسسه خیریه انس انیت برای افغانها Humanity Welfare Organization for Afghans HWOA 4 / 9 / 1400 ملالی "سهاک" کابل خدمات اجتماعی و تعلیم تربیه
5269 موسسه نجات و باز سازی - Salvation and RehabilitationOrganization SRO 4 / 9 / 1400 محمد کبیر کابل خدمات اجتماعی و تعلیم تربیه
5271 مؤسسه تحفظ و توانمندی ملت افغان Organization for Protection and Empowerment of Afghan Nation OPEAN 4 / 9 / 1400 محمد مرتضی کابل ارایه خدمات صحی، تعلیمات تخنیکی و مسلکی و توانمند سازی
5273 ز موژ د آخرت مؤسسه / Our After Life Organization OALO 4 / 9 / 1400 سید عبدالرحمن شاه قندهار خدمات به مردم بی بضاعت
5274 موج زندگی مؤسسه Mawj-i-Zindagi Organization MZO 4 / 9 / 1400 خطابه سعادت / نصیراحمد معاون و کفیل موسسه کابل تعلیم و تربیه صلح و عدالت
5275 د افغانستان لپاره د بشری مرستو او بیا رغونی مؤسسه Rehbilitation and Humanitarian Organization for Afghanistan RHOA 4 / 9 / 1400 انور شاه آغا کابل تعلیم و تربیه و خدمات اجتماعی و زراعت
5276 مؤسسه از خیابان به مکتب تعلیمی و خدمات اجتماعی From Street to School Organization FSTSO 4 / 9 / 1400 عبدالستار کابل تعلیمی و خدمات اجتماعی
5277 دافغانانودحقوقولپاره د یارموسسه Yar Organization For Afghans Rights YOFAR 4 / 9 / 1400 بشرمل "نبی زاده " کابل خدمات اجتماعی وزراعت ومالداری