امارت اسلامی افغانستان

وزارت اقتصاد

ریاست انسجام موسسات غیردولتی

The logo

د افغانستان اسلامی امارت

د اقتصاد وزارت

د غیر دولتی موسسو د انسجام ریاست

شماره ثبت اسم موسسه اسم به انگلیسی مخفف موسسه تاریخ ثبت نام رئیس موسسه ولایت ساحه فعالیت
5226 موسسه اهداف جهانی برای رفاه Global Goals Organization for Prosperity GGOP 19 / 3 / 1400 مسیح الله کابل خدمات اجتماعی تعلیم و تربیه
5227 موسسه زنان زحمت کش افغان Zaahmat kash Afghan women Organization ZAWO 19 / 3 / 1400 فروزان کابل خدمات اجتماعی و تعلیم و تربیه
5228 موسسه برای رشد و نکامل خانم ها Organization for Women Growth Development OWGD 19 / 3 / 1400 عبدالکریم مالکیار کابل خدمات اجتماعی و تعلیم و تربیه
5229 موسسه مطالعات تغیر اقلیم اونی برای افغانستان Onai for Afghanistan Climate Change Studies Organization OACCSO 19 / 3 / 1400 محمد ابوبکر کابل خدمات اجتماعی و تعلیم وتربیه
5230 موسسه انکشافی واجتماعی آیند بهتر میهن Maihan Best Future Development Organization MBFSDO 19 / 3 / 1400 رحمان ولی پکتیا خدمات اجتماعی ، زراعت آبیاری وصحت
5231 موسسه مامور توانمندسازی Empowering Mission Organization EMO 19 / 3 / 1400 حسیب الله " خطیبی" - کابل تعلیم تربیه و صحت
5232 موسسه تعلیمی صحی وانکشاف اجتماعی ناب کامل Perfect Naab Educational Health and Development Organization PNEHSDO 19 / 3 / 1400 داکتر پرویز کابل تعلیم تربیه و صحت
5233 موسسه هنری و فرهنگی هنر سالار Artlords Art and Cultural Organization . AACO 19 / 3 / 1400 محمد امید شریفی کابل خدمات اجتماعی و تعلیم وتربیه
5234 موسسه توانمندسازی زنان نصف جهان Nisfe Jahan Empowering Women Organization NJEWO 22/4/1400 یلدا " عظیمی " کابل خدمات اجتماعی
5235 موسسه حمایتی و اموزشی راه نیکان Nikan Way Care and Training Organization NWCTO 22/4/1400 ممتاز سرور یار کابل خدمات اجتماعی وتعلیم تربیه
5236 موسسه دریای بیکران امید برای افغانستان Vast Sea Hope Organization for Afghanistan VSHOA 22/4/1400 عبدالغفور فاریاب خدمات اجتماعی وصحت
5237 موسسه حمایت ازنیروهای ملی افغانستان Support Afghanistan National Force Organization SANFO 22/4/1400 زهره "بابکرخیل" کابل خدمات اجتماعی وتعلیم تربیه
5238 دسولي او پرمختګ موسسه Organization for Peace and Development OPD 22/4/1400 راضیه اکرام کنر خدمات اجتماعی وتعلیم تربیه
5239 موسسه کمک به مهاجرین افغانستان Refugee Aid Afghanistan Organization RAAO 22/4/1400 عبدالقیوم افغان هرات خدمات اجتماعی وتعلیم تربیه
5240 موسسه صحت ، تعلیم و صلح Health, Education and Peace Organization HEPO 22/4/1400 جمیله رسولی کابل تعلیم و تربیه و صحت
5241 موسسه اقدامات اقلیمی وبی جاشدگی Climate and Displacement Action Organization CDAO 22/4/1400 فایز "سهاک" کابل خدمات اجتماعی وتعلیم تربیه
5242 موسسه متعلق به زنان برای افغانستان نوین Woman Owned Organization for New Afghanistan WOONA 22/4/1400 فاطمه کابل خدمات اجتماعی وتعلیم تربیه
5243 موسسه باز سازی ، تعلیمی ، اجتماعی و صحی Rehabilitation, Educational ,Social and Health Organization RESHO 22/4/1400 حمید الله هاشمی کندهار خدمات اجتماعی ،تعلیم تربیه و صحت
5245 موسسه رفاه و انکشاف جامعه Welfare Organization for Society and Development WOSD 22/4/1400 خیریه مهشید کابل خدمات اجتماعی ،تعلیم تربیه و صحت
5246 موسسه خدمات مواد غذایی ، تعلیمی و رفاه اجتماعی Organization of Food Services, Education and Social Welfare. OFSESW 22/4/1400 شمس الدین خدمات اجتماعی وتعلیم تربیه
5247 موسسه اجتماعی توسعه گران Taowseah Garan Social Organization TGSO 22/4/1400 سید محمد محسن بلخ خدمات اجتماعی وتعلیم تربیه
5248 آسیا افغان گلوبل موسسه Asia - Afghan Global Organization A-AGO 22/4/1400 عبدالوحید کندهار زراعت مالداری وتعلیم تربیه صحت خدمات اجتماعی
5249 موسسه رسالت ذهن Mission Mind Organization MMO 22/4/1400 ویس الله کابل خدمات اجتماعی و تعلیم تربیه
5250 موسسه قریه صلح پایدار Village of Sustainable Peace Organization VSPO 22/4/1400 نسیمه دایکندی خدمات اجتماعی و تعلیم تربیه
5251 موسسه توانمندسازی اقشارآسیب پذیر Vulnerable Population Empowerment Organization VPEO 22/4/1400 علی رضا کابل خدمات اجتماعی و تعلیم تربیه
5252 موسسه جامعه مدنی حقوقی وتحقیقاتی Civil Society Organization Leg laud Research CSOLR 5252 محمدنادر کابل خدمات اجتماعی و صحت
5253 موسسه توسعوی صدقه خالص Pure Charity Improvement Organization PCIO 22/4/1400 محمدمنیر کابل خدمات اجتماعی و تعلیم تربیه
5254 موسسه راه امید The Way Hope Organization TWHO 22/4/1400 دلخواه بلخ خدمات اجتماعی و صحت
5307 دافغانستان د روشانه راتلونکی له پاره پرمختیاموسسه Organization of Bright Future for Development of Afghanistan OBFDA 4 / 9 / 1400 روح الله ولایت کندهار تعلیم تربیه و صحت
5306 موسسه افغانستان جدید New Afghanistan Organization. NAO 4 / 9 / 1400 حمید الله شیر زاده کابل خدمات اجتماعی، صحت وتعلیم تربیه
5305 موسسه کمک های انسانی حمایت Hmayat Humanitarian Assistance Organization. HHAO 4 / 9 / 1400 عبدالغافر کابل خدمات اجتماعی، صحت
5304 موسسه انکشافی ، ظرفیت سازی و خدماتی صدقه Sadaqa Development and Capacity Building of Civil Services Organization SDCBCSO 4 / 9 / 1400 محمد حمزه کابل خدمات اجتماعی، صحت
5303 باختر مسافر خیریه اوبشر دوستانه موسسه Bakhtar Musafar Charity Humanitarian Organization BMCHO 4 / 9 / 1400 عمرگل کابل خدمات اجتماعی وتعلیم تربیه
5302 بهار ویسا تعلیمی او د ټولنیزو کومکونو موسسه Bahar Wesa Educational and Social Assistance Organization BWESAO 4 / 9 / 1400 مرزا شاه کابل خدمات اجتماعی، صحت
5301 موسسه خیریه وکمک های بشردوستانه صدقه Sadaqa Humanitarian Help and Charity Organization SHHCO 4 / 9 / 1400 یوسف "سعیدی" کابل خدمات اجتماعی، صحت وتعلیم تربیه
5300 موسسه خیریه الرحمه Al -Rahma Charity Organization RCO 4 / 9 / 1400 محمد داود کابل خدمات اجتماعی وتعلیم تربیه
5299 موسسه قریانیان جنگ و فاجعه Victims of War and Disaster Organization VWDO 4 / 9 / 1400 نسیمه کابل 5299
5298 د تولنی د روغتیا سوونی او روزنی او پراختیا موسسه Community Health Education and Development Organization CHEDO 4 / 9 / 1400 حبیب الله کابل صحت وتعلیم تربیه
5297 موسسه باز سازی نو بهار بلخ Naw Bahar Balkh Rehabilitation Organization NBBRO 4 / 9 / 1400 عبدالمحمد بلخ خدمات اجتماعی وتعلیم تربیه ، صحت و زراعت
5296 موسسه انکشاف به رهبری مردم Community Driven Development Organization CDDO 4 / 9 / 1400 احمد مختار کابل خدمات اجتماعی وتعلیم تربیه
5295 موسسه خیریه اتحاد جامعه Unity Community Charity Organization UCCO 4 / 9 / 1400 محمدنظیر کابل خدمات اجتماعی وتعلیم تربیه
5294 موسسه خیریه وخدماتی نجات برای افغانستان Afghanistan Nijat Welfare and Services Organization ANWSO 4 / 9 / 1400 محمدسلیم " صمیمی " کابل خدمات اجتماعی وزراعت
5293 موسسه خیریه مستقبل نوین Mustaqbel Neveen Charity Organization MNCO 4 / 9 / 1400 انجنیر خالد نوری کابل خدمات اجتماعی وتعلیم تربیه
5292 موسسه خیره بی بی مغفرت Bidi Maghferat Welfare Organization BMWO 4 / 9 / 1400 محمود "صدیقی" کابل خدمات اجتماعی وتعلیم تربیه
5291 دزیانمنو لپاره مرستندویه موسسه Vulnerable Helping Organization VHO 4 / 9 / 1400 نجیب الله کابل زراعت و خدمات اجتماعی
5290 موسسه شفافیت وصداقت Integrity Transparency Organization ITO 4 / 9 / 1400 نصیر احمد عرب بلخ خدمات اجتاعی و زراعت آبیاری
5289 موسسه ملی وانکشافی نجات برای افغانستان Nelat National and Development Organization for Afghanistan NNDOA 4 / 9 / 1400 محمدکریم "عمری" کابل خدمات اجتماعی وتعلیم تربیه
5288 د بشردوستانه نوشت مرستندویه مؤسسه Humanitarian Initiative Relief Afghanistan Organization HIRAO 4 / 9 / 1400 محمد آصف صافی کابل صحت و تعلیم و تربیه زراعت او بشردوستانه
5287 مؤسسه لبخند برای کودکان و جوانان افغان Smile for Afghan Children and Youth Organization SACYO 4 / 9 / 1400 مرجیله بدخش کابل اجتماعی و تعلیم و تربیه
5286 موسسه کمک برای نیازمندان افغان Aid Organization for Needies In Afghanistan AONA 4 / 9 / 1400 محمدقسیم " عظیمی" کابل خدمات اجتماعی ، تعلیم تربیه