امارت اسلامی افغانستان

وزارت اقتصاد

ریاست انسجام موسسات غیردولتی

The logo

د افغانستان اسلامی امارت

د اقتصاد وزارت

د غیر دولتی موسسو د انسجام ریاست

شماره ثبت اسم موسسه اسم به انگلیسی مخفف موسسه تاریخ ثبت نام رئیس موسسه ولایت ساحه فعالیت
5433 موسسه خیریه روشنایی چشم Eye Illumination Charitable Organization EICO 17/1/1401 محمدمایل کابل خدمات اجتماعی ، تعلیم تربیه وصحت
5434 موسسه ملی بینوایان Binavayan National Organization BNO 17/1/1401 نوریالی کابل خدمات اجتماعی وتعلیم تربیه
5435 موسسه رشد فعالیت های تعلیمی ، اقتصادی و رفاه اجتماعی Organization for Development of Education ، Economic and Social Welfare Activities ODEESWA 17/1/1401 محمد داود" سلطانزوی" کابل خدمات اجتماعی وتعلیم تربیه
5436 موسسه اموزش ومصونیت غذایی برای افغانستان Education and Food Security Organization for Afghanistan EFSOA 17/1/1401 محمدظاهر کابل خدمات اجتماعی وتعلیم تربیه
5437 د افغان آسیا هلال خیریه مؤسسه Afghan Asia Helal Welfare Organization AAHWO 17/1/1401 رفیع الله جلالزی کابل خدمات اجتماعی وتعلیم تربیه
5438 مؤسسه صحی بی بی مغفرت دانا ادیب Bibi Maghferat Dana and Adib Health Organization BMDAHO 17/1/1401 سید نادر فاریاب معارف و کمک های بشردوستانه
5439 نوښت بشری او پرمختیایی مؤسسه Innovative Humanitarian and Development Organization IHDO 17/1/1401 رفیع الله (روان) کندهار رفاه اجتماعی، تعلیم و تربیه ، صحت و زراعت
5440 د افغانستان لپاره انکشافی مؤسسه Development Organization for Afghanistan DOFA 17/1/1401 عبدالباری کندهار صحت تعلیم و تربیه و زراعت
5441 د هحونی او همبستگی موسسه Inspire and Integration Organization IIO 17/1/1401 محب الله ننگرهار خدمات اجتماعی وتعلیم تربیه
5365 موسسه اموزشی دسترسی به صلح ورفاه Peace Access and Commonwealth Training Organization PACTO 29 /10 / 1400 علی مدد"حکیمی " کابل خدمات اجتماعی و تعلیم تربیه
5444 موسسه موج امید برای آینده Wave Hope for Future Organization WHFO 3/2/1401 پریما "میرزایی" کابل خدمات اجتماعی وتعلیم تربیه
5445 مؤسسه انکشاف اجتماعی و اقتصادی نصرت Nusrrat Social and Economic Development Organization NSEDO 3/2/1401 محمد ناصر تیموری کابل توانمند سازی زنان، فقر زدایی و فعالیت های اجتماعی
5446 موسسه ظرفیت دهی و حمایت جامعه کار افرین Organization for Capacity Building Supporting The Enter Prnurial Community OCBSEC 3/2/1401 صدیقه فاریاب معارف خدمات اجتماعی
5447 د پرمختیایی او بشری فعالیتونو مؤسسه Organization of Development and Humanitarian Affair ODHA 3/2/1401 نعمت الله کندهار تعلیمی ، صحی و اجتماعی
5448 موسسه رفاه اجتماعی و کمک های بشردوستانه افغان Afghan Social Welfare and Humanitarian Aid Organization ASWHAO 3/2/1401 محمدیحی کابل خدمات اجتماعی وتعلیم تربیه
5449 موسسه افغان اجتماعی خیریه وانکشاف تعلیم وتربیه Afghan Social Welfare and Education Development Organization ASWEDO 3/2/1401 محمود"حقپال" کندهار خدمات اجتماعی وتعلیم تربیه
5450 موسسه دوستان هندوکش Friends of Hindu Kush Organization FHKO 3/2/1401 WangDuanyong کابل خدمات اجتماعی وتعلیم تربیه
5451 موسسه انکشافی وخیریه متحد United Development and Charity Organization UDCO 3/2/1401 محمدقیسم "نصیری کابل خدمات اجتماعی ، زراعت وآبیاری و صحت
5452 مؤسسه انکشافی و خیریه زنجنیره امید جوانان و باز نشستگان Retirements and Youths Chain Development and Charity Organization RYCDCO 3/2/1401 فروزان رضایی کابل صحت و تعلیم و تربیه
5457 موسسه حرکت برای آینده پایدار Move for Sustainable Future Organization MSFO 3/2/1401 احمد فواد "استانکزی" کابل خدمات اجتماعی وتعلیم تربیه
5458 د حوانانو او لویانو د درملنی، روغتیا او امبولانس موسسه Health and Ambulance for Youth and Adults Therapy Organization HAYATO 3/2/1401 احمد شاه پوپل کندهار روغتیا ، وریا امبولانس، وینی راتولونی او بشری مرستو په برخه کی
5459 موسسه انکشافی اجتماعی وصحی اعتماد آینده Etemad Ayanda Social and Health Development Organization موسسه انکشافی اجتماعی وصحی اعتماد آینده 5459 EASHDO 3/2/1401 همایون هرات صحت و خدمات اجتماعی
5460 موسسه توانمندسازی ملی Organization for National Empowerment ONE 3/2/1401 عزیز "بهیر کابل خدمات اجتماعی وتعلیم تربیه
5461 موسسه بازسازی وواکنش بشردوستانه برای افغانستان Humanitarian Response and RecoveryOrganization for Afghanistan HRROA 3/2/1401 حامدالله(شیرزاد) کابل صحت و خدمات اجتماعی
5462 دبشردوستانه اوپرمختیایی خدماتو لپاره متحد لاسونه موسسه United Hands for Humanitarian and Development Organization UHHDO 3/2/1401 حمیدالله "حمیدی" کابل صحت و خدمات اجتماعی
5463 د بشری سرچینو حنگولو او وحشی حیواناتو د ساتنی موسسه Human resources Forests and Wild life Protecting Organization HFWO 3/2/1401 محمد رحیم کندهار کمک رسانی بشری، حفاظت جنگلات و حیوانات وحشی در کشور
5464 دنریوال تولنیز اوصحی کمک موسسه Global Social and Health Reliefs Organization GSHRO 3/2/1401 عادل" گردیوال کابل خدمات اجتماعی وصحت
5465 مؤسسه احیای پیشرفت ملی Rehabilitation Assistant for National Advancement Organization RANA ORG 3/2/1401 مسعود هلالی کابل تعلیم و تربیه ، صحت و خدماتی اقتصادی و زراعتی
5466 مؤسسه ندای مردم افغان Voice of Afghan People Organization VAPO 3/2/1401 عابد الرحمن حبیبی کندهار تعلیم و تربیه ، حفظ الصحه حقوق شهروندان
5467 کندهار باوری مؤسسه Trusted Organization Kandahar 5467 KTO 3/2/1401 جلالدین کندهار خدمات اجتماعی، زراعتی و تعلیمی
5468 مؤسسه خیریه غریب نواز Gharib Nawaz Charity Organization GNCO 3/2/1401 روح الله خان کابل کمک های خیریه ُ
5469 مؤسسه توانمند سازی اجتماعی برای رفاه پایدار Social Empowerment for Sustainable Welfare Organization SESWO 3/2/1401 ویترا هرات خدمات اجتماعی - فرهنگی - تعلیم و تربیه و زراعت
5470 موسسه امید پایدار Organization of Sustainable Hope OSH 3/2/1401 صفرعلی کابل خدمات اجتماعی وتعلیم تربیه
5471 موسسه خیریه وبازسازی افغان مرسته Afghan Marasta Welfare and Rehabilitation Organization AMWRO 3/2/1401 احمدزیب کابل خدمات اجتماعی وزراعت آبیاری
5472 موسسه صحی و انکشافی برای زنان و اطفال افغان Healthcare and Development Organization for Afghan Women and Children HDOAWC 3/2/1401 سیدمختار" علیزی" کابل خدمات اجتماعی وصحت
5473 موسسه خدماتی اتحاد نو New Union Service Organization NUSO 3/2/1401 مجیب الرحمن "بهین" کابل خدمات اجتماعی وزراعت آبیاری
5474 موسسه برای کمک های بشردوستانه وتوسعه هیواد Hewad Organization for Humanitarian Assistances and Development HOHAD 3/2/1401 محمدحماد کابل خدمات اجتماعی وتعلیم تربیه
5476 دبشری اواجتماعی کمکونو پرمختیایی موسسه Human and Social Assistance Development Organization HSADO 3 /2 / 1401 بسم الله "عارف" کابل خدمات اجتماعی وزراعت آبیاری
5477 موسسه خدمت بهبود پذیربه بشریت Organization of Serve Humanity Resilience OSHR 3 /2 / 1401 فضل الدین کندهار خدمات اجتماعی وتعلیم تربیه
5478 دپوهنی اوبشری خدمتونو موسسه Education and Humanitarian Service Organization EHSO 3 /2 / 1401 نجیب الله "شیرزاد" کابل خدمات اجتماعی وتعلیم تربیه
5479 مؤسسه بشری برای حمایت افغانها Humanitarian Organization for Afghan Protection HOAP 3 /2 / 1401 محمد داود بابر بلخ صحت ُ زراعت ُ مالداری ُ خدمات اجتماعی و تعلیم و تربیه
5480 موسسه مدیریت امداد برای افغانها Relief Management Organization for Afghan RMOA 3 /2 / 1401 سید محمود تخار تعلیم و تربیه و زراعت
5481 مؤسسه خودکفایی افغان در زراعت Afghan Self Sufficiency in Agriculture Organization ASSAO 3 /2 / 1401 محمد نواب کندز در بخش زراعت
5482 مؤسسه همکاری برای توسعه پایدار مردم افغانستان Cooperation Organization for the Abiding Development of the Afghan People COADAP 3 /2 / 1401 عبدالطیف سفیدروان هرات اجتماعی ، اقتصادی ، انکشافی و صحت
5483 موسسه انکشافی و تعلیمی پارلا Parla Educational And Development Organization PEADO 3 /2 / 1401 محبوب الله فاریاب خدمات اجتماعی ، تعلیم تربیه و زراعت آبیاری
5484 دتولنیز ملاتړاواصلاحاتو موسسه Social Support and Reforms Organization SSRO 3 /2 / 1401 ایمل خان "غیور" ننگرهار خدمات اجتماعی و تعلیم تربیه
5485 دتولنیزاوروغتیا یی خدماتو موسسه Reaching Community & Healthcare Organization RCHO 3 /2 / 1401 شاه محمود "شامل" کابل خدمات اجتماتعی وصحت
5475 موسسه صحت مادر/طفل وکاهلان Reproductive Maternal Neonatal Child Health + Adult Organization RMNCH+AO 3/2/1401 نیلوفر کابل صحت و خدمات اجتماعی
5501 موسسه انکشافی حمایت ، صحت وتعلیم برای افغانستان Development Organization for Health and Education Support in Afghanistan DOHESA 3/2/1401 قیس کابل صحت وتعلیم تربیه
5486 موسسه صحی جراح Jarrah Health Organization JHO 3 /2 / 1401 عبدالقیوم کابل خدمات اجتماعی ،تعلیم تربیه و صحت