جمهوری اسلامی افغانستان

وزارت اقتصاد

ریاست انسجام موسسات غیردولتی

The logo

د افغانستان اسلامی جمهوریت

د اقتصاد وزارت

د غیر دولتی موسسو د انسجام ریاست

شماره ثبت اسم موسسه اسم به انگلیسی مخفف موسسه تاریخ ثبت نام رئیس موسسه ولایت ساحه فعالیت
5204 افغان اروزگان بشری خدمتونو موسسه Afghan Uruzgan Humanitarian Organization AUHO 19 / 3 / 1400 حکمت الله ارزگان خدمات اجتماعی وزراعت آبیاری
5217 مؤسسه تحقیق و مطالعات بهنام افغان Behnam Afghan Research and Studies Organization BARSO 19 / 3 / 1400 محمد تمیم کابل اجتماعی، اقتصادی و انکشافی
5205 موسسه رفاه برای مردم Relief Organization for People ROP 19 / 3 / 1400 فیروز "محمدزئی کابل خدمات اجتماعی وزراعت آبیاری
5218 مؤسسه اجتماعی نگین سبز نوین Naween Green Nagin Social Organization NGNSO 19 / 3 / 1400 لطف الله کابل خدمات اجتماعی ، اموزشی و آگاهی دهی
5206 موسسه زنان ،صلح وتوسعه Women Development and Peace Organization WDPO 19 / 3 / 1400 منصوره " واثق" بامیان خدمات اجتماعی
5207 موسسه صلح وسعادت افغانستان Organization Peace and Prosperity Afghanistan OPPA 19 / 3 / 1400 زلمی کابل خدمات اجتماعی وتعلیم تربیه
5208 موسسه اموزشی واجتماعی یاران شفاف Transparent Friends Educational and Social Organization TFESO 19 / 3 / 1400 زمری پروان خدمات اجتماعی وتعلیم تربیه
5209 موسسه خیریه صداقت واصلاح Honesty and Reform Charity Organization HRCO 19 / 3 / 1400 فرشته " زاهد" کابل خدمات اجتماعی وتعلیم تربیه
5219 مؤسسه خیریه صحی و تعلیمی آریوب مندهیر Aaryub Mandahir Welfare Health and Education Organization AMWHEO 19 / 3 / 1400 فتاح حاحی کابل صحت و تعلیم و تربیه
5210 موسسه مطالعات صلح وکاهش خشونت برای افغانستان Peace and Violence Reduction Studies Organization for Afghanistan PVRSOA 19 / 3 / 1400 روح الله کابل خدمات اجتماعی وتعلیم تربیه
5212 موسسه انکشافی وتحقیقاتی ذکا برای افغانستان Zakaa Development and Research Organization for Afghanistan ZDROA 19 / 3 / 1400 وحیده بلخ خدمات اجتماعی وزراعت آبیاری ومالداری
5220 مؤسسه گام های ممد برای افغانستان پایدار Helpful Action for Sustainable Afghanistan Organization HASAO 19 / 3 / 1400 غزل ماهر کابل صلح، تعلیم و تربیه و اقتصادی
5213 موسسه تساوی جندر وانکشاف ملی اجندا Agenda for Gender Equality and National Development Act Organization AGENDA-O 19 / 3 / 1400 شبنم کابل خدمات اجتماعی وتعلیم تربیه
5221 موسسه آموزش از راه دور Remote Education & Access to Community Health Organization REACH-O 19 / 3 / 1400 عبیدالله کابل تعلیم تربیه وصحت و دسترسی به صحت جامعه
5222 موسسه دختران بسوی رهبریت Girls Toward Leadership Organization GTLO 19 / 3 / 1400 سیدشهیراحمد کابل خدمات اجتماعی وتعلیم تربیه
5214 موسسه خدمات اجتماعی وتعلیم تربیه کیهان برای افغانستان Kayhan Social Service and Education Organization for Afghanistan KSSEOA 19 / 3 / 1400 عوض بلخ خدمات اجتماعی وتعلیم تربیه
5223 موسسه خدماتی جهان بهتر Services Better World Organization SBWO 19 / 3 / 1400 بی بی نجیبه بلخ خدمات اجتماعی وتعلیم تربیه
5224 موسسه بشردوستانه وتوسعه بدون مرز Organization for Humanitarian & Development Without Border OHDWB 19 / 3 / 1400 عبدالعزیز " متین" کابل خدمات اجتماعی وتعلیم تربیه
5225 دالفلق خیریه اواجتماعی موسسه Al Falaq Charity and Social Organization AFCSO 19 / 3 / 1400 فیضان -کابل خدمات اجتماعی وصحت
5226 موسسه اهداف جهانی برای رفاه Global Goals Organization for Prosperity GGOP 19 / 3 / 1400 مسیح الله کابل خدمات اجتماعی تعلیم و تربیه
5227 موسسه زنان زحمت کش افغان Zaahmat kash Afghan women Organization ZAWO 19 / 3 / 1400 فروزان کابل خدمات اجتماعی و تعلیم و تربیه
5228 موسسه برای رشد و نکامل خانم ها Organization for Women Growth Development OWGD 19 / 3 / 1400 عبدالکریم مالکیار کابل خدمات اجتماعی و تعلیم و تربیه
5229 موسسه مطالعات تغیر اقلیم اونی برای افغانستان Onai for Afghanistan Climate Change Studies Organization OACCSO 19 / 3 / 1400 محمد ابوبکر کابل خدمات اجتماعی و تعلیم وتربیه
5230 موسسه انکشافی واجتماعی آیند بهتر میهن Maihan Best Future Development Organization MBFSDO 19 / 3 / 1400 رحمان ولی پکتیا خدمات اجتماعی ، زراعت آبیاری وصحت
5231 موسسه مامور توانمندسازی Empowering Mission Organization EMO 19 / 3 / 1400 حسیب الله " خطیبی" - کابل تعلیم تربیه و صحت
5232 موسسه تعلیمی صحی وانکشاف اجتماعی ناب کامل Perfect Naab Educational Health and Development Organization PNEHSDO 19 / 3 / 1400 داکتر پرویز کابل تعلیم تربیه و صحت
5233 موسسه هنری و فرهنگی هنر سالار Artlords Art and Cultural Organization . AACO 19 / 3 / 1400 محمد امید شریفی کابل خدمات اجتماعی و تعلیم وتربیه
5234 موسسه توانمندسازی زنان نصف جهان Nisfe Jahan Empowering Women Organization NJEWO 22/4/1400 یلدا " عظیمی " کابل خدمات اجتماعی
5235 موسسه حمایتی و اموزشی راه نیکان Nikan Way Care and Training Organization NWCTO 22/4/1400 ممتاز سرور یار کابل خدمات اجتماعی وتعلیم تربیه
5236 موسسه دریای بیکران امید برای افغانستان Vast Sea Hope Organization for Afghanistan VSHOA 22/4/1400 عبدالغفور فاریاب خدمات اجتماعی وصحت
5237 موسسه حمایت ازنیروهای ملی افغانستان Support Afghanistan National Force Organization SANFO 22/4/1400 زهره "بابکرخیل" کابل خدمات اجتماعی وتعلیم تربیه
5238 دسولي او پرمختګ موسسه Organization for Peace and Development OPD 22/4/1400 راضیه اکرام کنر خدمات اجتماعی وتعلیم تربیه
5239 موسسه کمک به مهاجرین افغانستان Refugee Aid Afghanistan Organization RAAO 22/4/1400 عبدالقیوم افغان هرات خدمات اجتماعی وتعلیم تربیه
5240 موسسه صحت ، تعلیم و صلح Health, Education and Peace Organization HEPO 22/4/1400 جمیله رسولی کابل تعلیم و تربیه و صحت
5241 موسسه اقدامات اقلیمی وبی جاشدگی Climate and Displacement Action Organization CDAO 22/4/1400 فایز "سهاک" کابل خدمات اجتماعی وتعلیم تربیه
5242 موسسه متعلق به زنان برای افغانستان نوین Woman Owned Organization for New Afghanistan WOONA 22/4/1400 فاطمه کابل خدمات اجتماعی وتعلیم تربیه
5243 موسسه باز سازی ، تعلیمی ، اجتماعی و صحی Rehabilitation, Educational ,Social and Health Organization RESHO 22/4/1400 حمید الله هاشمی کندهار خدمات اجتماعی ،تعلیم تربیه و صحت
5244 موسسه صلح و عدالت برای افغانستان Organization for Peace and Justice in Afghanistan. OPJA 22/4/1400 سید سمیر بدرود کابل خدمات اجتماعی
5245 موسسه رفاه و انکشاف جامعه Welfare Organization for Society and Development WOSD 22/4/1400 خیریه مهشید کابل خدمات اجتماعی ،تعلیم تربیه و صحت
5246 موسسه خدمات مواد غذایی ، تعلیمی و رفاه اجتماعی Organization of Food Services, Education and Social Welfare. OFSESW 22/4/1400 شمس الدین خدمات اجتماعی وتعلیم تربیه
5247 موسسه اجتماعی توسعه گران Taowseah Garan Social Organization TGSO 22/4/1400 سید محمد محسن بلخ خدمات اجتماعی وتعلیم تربیه
5248 آسیا افغان گلوبل موسسه Asia - Afghan Global Organization A-AGO 22/4/1400 عبدالوحید کندهار زراعت مالداری وتعلیم تربیه
5249 موسسه رسالت ذهن Mission Mind Organization MMO 22/4/1400 ویس الله کابل خدمات اجتماعی و تعلیم تربیه
5250 موسسه قریه صلح پایدار Village of Sustainable Peace Organization VSPO 22/4/1400 نسیمه دایکندی خدمات اجتماعی و تعلیم تربیه
5251 موسسه توانمندسازی اقشارآسیب پذیر Vulnerable Population Empowerment Organization VPEO 22/4/1400 علی رضا کابل خدمات اجتماعی و تعلیم تربیه
5252 موسسه جامعه مدنی حقوقی وتحقیقاتی Civil Society Organization Leg laud Research CSOLR 5252 محمدنادر کابل خدمات اجتماعی و صحت
5253 موسسه توسعوی صدقه خالص Pure Charity Improvement Organization PCIO 22/4/1400 محمدمنیر کابل خدمات اجتماعی و تعلیم تربیه
5254 موسسه راه امید The Way Hope Organization TWHO 22/4/1400 دلخواه بلخ خدمات اجتماعی و صحت
5307 دافغانستان د روشانه راتلونکی له پاره پرمختیاموسسه Organization of Bright Future for Development of Afghanistan OBFDA 4 / 9 / 1400 روح الله ولایت کندهار تعلیم تربیه و صحت
5306 موسسه افغانستان جدید New Afghanistan Organization. NAO 4 / 9 / 1400 حمید الله شیر زاده کابل خدمات اجتماعی، صحت وتعلیم تربیه