جمهوری اسلامی افغانستان

وزارت اقتصاد

ریاست انسجام موسسات غیردولتی

The logo

د افغانستان اسلامی جمهوریت

د اقتصاد وزارت

د غیر دولتی موسسو د انسجام ریاست

شماره ثبت اسم موسسه اسم به انگلیسی مخفف موسسه تاریخ ثبت نام رئیس موسسه ولایت ساحه فعالیت
4818 موسسه مطالعات حکومتداری محلی افغانستان Afghanistan local Governance Studies Organization ALGSO 17 /7 / 1398 خسرو کابل خدمات اجتماعی حکومتداری تعلیم وتربیه زارعت اریه خدمات صحی اموزش پروش اظفال بی سرپرست
4819 موسسه خدمات اجتماعی وصحی رسا Resa Social Service and Organization RSSHO 17 /7 / 1398 صبریه هرات خدامات اجتماعی خدمات صحی خدمات زراعت
4820 موسسه برای تحول اجتماعی جوامع افغان Organization for Social Transformation of Afghan Communities OSTAC 17 /7 / 1398 بشریه جان سروری کابل تعلیم و تربیه و سایر خدمات اجتماعی
4821 موسست تحقیقاتی وارزیابی برای انکشاف افغانستان Research and Evaluation Organization for Afghanistan Development REOAD 17 /7 / 1398 رضوان الله محمود کابل تعلیم و تربیه ، صحت ، زراعت و سایر خدمات اجتماعی
4822 موسسه توانمندسازی بانوان واقایان افغان Afghan Women's and Gentleman Empowerment Organization AWGEO 17 /7 / 1398 عبدالقدیر کابل تعلیم و تربیه ، صحت ، زراعت و سایر خدمات اجتماعی
4823 موسسه هیئت علمی برای آگاهی دهی ملی Board of Intellectual for National Awareness Org BINAO 17 /7 / 1398 بینظیر مطهر لطیفی کابل تعلیم و تربیه و سایر خدمات اجتماعی
4824 موسسه راه کمک به افغانها Way of Afghans Help Org. WAHO 17 /7 / 1398 مطیع الله سروری کابل تعلیم و تربیه ، زراعت و سایر خدمات اجتماعی
4825 موسسه تقویت کننده جلمعه اجتماعی مردم افغان Afghan People Social Society Empowerment Org. APSSEO 17 /7 / 1398 محمد نسیم اوریا خیل کابل تعلیم و تربیه ، صحت و سایر خدمات اجتماعی
4826 موسسه موزیم اطفال برای ساینس و تکنالوژی Children’s Museum for Science and Technology Org. CMSTO 17 /7 / 1398 رامین کابل تعلیم و تربیه و سایر خدمات اجتماعی
4827 موسسه مطالعات حکمت و اندیشه Wisdom and Idea Studies Org WISO 17 /7 / 1398 عبدالمنان کابل تعلیم و تربیه و سایر خدمات اجتماعی
4828 موسسه تحقیقاتی ونتایج واما waamaa Research and organization WRRO 17 /7 / 1398 جاوید کابل خدمات اجتماعی
4829 موسسه مطالعات جنگ و صلح Org of War and Peace Studies. OWPS 17 /7 / 1398 احمد تمیم کابل خدمات اجتماعی
4830 موسسه ابر زنان Abar Zanan Org. AZO 17 /7 / 1398 دادا اکبر کابل خدمات اجتماعی
4831 موسسه تامین فرصت های اقتصادی برای افغانها Org of Economic Opportunity Facilitation for Afghans OEOFA 17 /7 / 1398 بهروز کابل تعلیم و تربیه ، صحت ، زراعت و سایر خدمات اجتماعی
4832 موسسه همکاران انکشافی نخبه افغانستان Elite Development Counterparts Afghanistan Org. EDCAO 17 /7 / 1398 شگوفه بلخ تعلیم و تربیه ، صحت و سایر خدمات اجتماعی
2813 موسسه مطالعات وتحقیقات استراتیژک افغانستان Afghanistan Org for Strategic Studies and Research AOSSR 11/ 11/ 1391 داود مرادیان قربانعلی کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه
4851 موسسه انکشافی کمک زندگی جدید New life help development organisation NLHDO 1398/8/8 محمد عارف پیمان کابل زراعت، صحت و خدمات اجتماعی
4862 ژوند او هیلی خیریه او خدماتی موسسه Zhwand aw hele welfare services Organization. ZHWSO 17 / 9 /1398 حجت الرحمن کابل ارایه خدمات اجتماعی تعلیم و تربیه و ارایه خدمات صحت.
509 موسسه بازسازی افغانستان Afghan reconstruction organization ARF 17/12/1384 ولی احمد هرات خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت وصحت
2049 د افغانستا ن د بیا ودانولو او تعلیمی پروگرامونو موسسه Afghanistan Reconstruction and Educational programs Org AREPO 24/1/1390 عبدالقادر کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت
2194 کندها را زراعتی و تعلیمی موسسه Gandahara Agricultural Edcational Org. GAEO 1 / 4 / 1390 محمد رفیع محمد سا قی ولایت ننگرها ر خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه
697 مؤسسه انکشاف و همکاری افغانستان Afghanistan Development and Assitance ADAO 5/5/1385 فرید احمد کابل تعلیم و تربیه و خدمات اجتماعی
1485 موسسه بازسازي جامعه سبز Rehabilitation Green Community Org RGCO محمد اکبر صحت بهبود محيط زيست
1499 موسسه بازتواني قربانيان جنگ افغانستان Rehabilitee Org for Afghan War Victims ROAWV 1388/6/17 شاه جهان کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت
4843 موسسه ابتکار شرقی Oriental Initiative Org. OIO 6 / 8 / 1398 محمد مهدی کابل تعلیم و تربیه ، زراعت و سایر خدمات اجتماعی
4847 د ژوند او پاملرنه خیریه موسسه Pro-Life and Care Org. PLCO 6 / 8 / 1398 ضیاالحق کابل تعلیم و تربیه ، صحت و سایر خدمات اجتماعی
1537 موسسه تشديد پروگرام محوفلج در افغانستان Polio Plus Afghanistan Org PPAO 19/9/1388 داكتر اجمل ننگرهار صحت
2345 مطا لعا تی صلح و توسعه Organization for peace and Development studies OPDS 20/7/1390 عا رف خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه
2375 ارتقا ظرفیت ها و انکشاف زراعت د ر دهات Capacity abilities agriculture and rural development organization CAARDO 13/9/1390 سیدالرحمن کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت
4004 موسسه مطالعات انکشاف پایدار Organization for sustainable Development Studies OSDS 27/7/1395 محمد تقی کابل خدمات اجتماعی و تعلیم و تربیه
2555 الحکیم خیریه موسسه Al_hakeem welfare organization AHWO 23 /1 / 1391 حبیب الله کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت
2566 موسسه افغانها متحد برای انکشاف مناطق روستایی Allied Afghans Rural Development Org. AARDO 23 /1 / 1391 سید جمال الدین سید نصرالدین خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت، صحت
4135 قلم لارمرستندویه خیریه موسسه Pen Path Helping Charity Organization PPHCO 18/12/1395 عطا الله کابل تعلیم تربلیه ،صحت و خدمات اجتماعی
2657 دتولنی د پرمختیا او چاپیریال ساتنی موسسه Community Development and Environmental protection Organization CDEPO 1391/3/24 میرویس کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه
2659 موسسه خیریه افغان برای نیازمندان Afghan Relief Organization for needy people ARONP 1391/3/24 نجیب الله علی گل کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت، صحت
2755 دتولنی خیر سکنی او بر مختک موسسه Social Welfare Organization Development SWOD 1391/7/26 اسماعیل کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت، صحت
3022 داباد افغانستان دمرستو پراختائی موسسه Abad Afghanistan Aid Development Org AAADO 1392/07/09 نصیر احمد کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت، صحت
3318 موسسه انکشاف اجتماعی دوست Dost Social Development Organization DSDO 1393/9/05 عبدالصمد کابل تعلیم و تربیه ، خدمات اجتماعی ، زراعت
3345 موسسه آغوش گرم برای اطفال Warm Hug for Children Organization WHCO 1393/9/05 نجیب الله کابل تعلیم و تربیه خدمات اجتماعی ،صحت
3387 موسسه انکشافی دید گاه Vision Development Organization VDO 1393/10/17 مدینه کابل تعلیم و تربیه ، خدمات اجتماعی
2779 موسسه تبادله تعلیمی دانش آموخته گان افغانستان Organization of Afghan Alumni Exchange Program OAAEP 27/ 9 / 1391 عبدالباری عبدالمجید کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه
3564 موسسه تعلیمی و زراعتی نو New Agricultural and Educational Organization NAEO 23/2/1394 سید میرویس کابل تعلیم و تربیه ، خدمات اجتماعی ، زراعت
3644 موسسه توانمندسازی و توسعه ای نخبگان افغان Elite Afghan Empowerment and Development Organization EAEDO 14/5/1394 امید الله کابل تعلیم و تربیه ، خدمات اجتماعی ، و سایر خدمات
1646 موسسه صحي و اجتماعي براي افغانها Afghan Social and Health Org AFSHO 19/1/1389 مصطفي صحت تعليم و تربيه زراعت
2847 موسسه آینده سبز افغانستان Afghanistan Green Future Org AGFO 30/12/1391 حبیبه کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، صحت
2875 موسسه اجتماعی وفرهنگی بانوان رسالت رسالتمند women prophecy able cultural and social org WPCSO 30/12/1391 ساره حبیب خان کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت، صحت
2949 موسسه همکاری با بشریت با افغانستان Help Humanity Organization of Afghanistan HHOA 5/4/1392 عاطفه کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت، صحت
2952 موسسه خیریه توحید برای ایتام افغانستان Towhead Welfare Organization for Afghanistan’s TWOA 5/4/1392 عبدالرحمن عبدالهادی کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت، صحت
994 موسسه انکشافی افغانستان برای افغانها Afghanistan Development Organisation for Afghans ADOA 1386/4/21 بی بی ظریف تعلیم وتربیه،
2991 موسسه حمیده برمکی برای حاکمیت قانون hamida barmaki organization for the rule of law HBORL 5/4/1392 سیدحمید ضیا میرضیا الدین کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه