جمهوری اسلامی افغانستان

وزارت اقتصاد

ریاست انسجام موسسات غیردولتی

The logo

د افغانستان اسلامی جمهوریت

د اقتصاد وزارت

د غیر دولتی موسسو د انسجام ریاست

شماره ثبت اسم موسسه اسم به انگلیسی مخفف موسسه تاریخ ثبت نام رئیس موسسه ولایت ساحه فعالیت
5056 موسسه رویا - منابع برای جوانان افغان Roya Resources of Young Afghans Organization RRYAO 18 /9 /1399 شعیب مهریار کابل خدمات اجتماعی و تعلیم تربیه
5074 سمون علمی او پرمختایی موسسه Samoon Learning and Development Org SLADO 18 / 9 / 1399 سید آغا ننگرهار تعلیم و تربیه ،خدمات اجتماعی و انکشاف
5057 موسسه خدماتی رهبران سفر Travel Leaders Services Organization TLSO 18 /9 /1399 محمدعثمان کابل خدمات اجتماعی و تعلیم تربیه
5058 موسسه زنان به عنوان عوامل تغیر Organization for Women as Change Agents OWCA 18 /9 /1399 احمدشبیر کابل خدمات اجتماعی و صحت
5075 پامیر برای پیشرفت Pamir Organization for Development POD 18 / 9 / 1399 سمیع الله بدخشان تعلیم و تربیه و زراعت
5059 موسسه اموزشی وصحی برای بانوان افغانستان Educational and Health Organization for Afghanistan Women EHOAW 18 /9 /1399 مستوره کابل خدمات اجتماعی و صحت
5076 موسسه مرکز مطالعات و انکشاف زنان Women Development and Research Organization WDARO 18 / 9 / 1399 مریم رحیمی کابل تحقیقاتی و انکشافی
5060 موسسه قدرت در اتحاد Unity is Strength Organization USO 18 /9 /1399 فاطمه کابل مصونیت اجتاعی، صحت، زراعت و تعلیم و تربیه
5077 موسسه تعلیمی، صحی و اجتماعی رفاه Health and Social Welfare Education Organization HSWEO 18 / 9 / 1399 عبدالرحمن کابل تعلیمی،صحی و اجتماعی
5061 موسسه انکشاف قریه Village Development Organization VDO 18 /9 /1399 صدف کابل خدمات اجتماعی و تعلیم تربیه
5078 موسسه صلح و انکشاف رومی Rumi Peace and Development Organization RPDO 18 / 9 / 1399 فرزانه کابل صلح انکشاف دهات و خدمات بشردوستانه
5062 موسسه ارتقای ظرفیت وآگاهی عامه Capacity Building and Public Awareness Organization CBPAO 18 /9 /1399 سمین کابل خدمات اجتماعی و تعلیم تربیه
5063 موسسه بیگم برای زنان Begum Organization for Women BOW 18 /9 /1399 حمیده امان کابل خدمات اجتماعی و تعلیم تربیه
5079 موسسه جوانان رضا کار افغانستان Afghanistan Volunteer Youths Organization AVYO 18 / 9 / 1399 فریحه ایثار کابل اجتماعی و اقتصادی
5064 موسسه خیریه گندم سبز Green Gandom Charity Organization GGCO 18 /9 /1399 شرین آقا کابل خدمات اجتماعی و تعلیم تربیه
5080 موسسه تعلیمی، هنری حامی زنان افغان Hamey Afghan Women Education Art Organization HWEAO 18 / 9 / 1399 اسما هرات صحت خدمات اجتماعی و وتعلیم و تربیه
5065 موسسه تنظیم منابع جهانی Global Resource Management Organization GMRO 18 /9 /1399 امرالله حنیف کابل خدمات اجتماعی و تعلیم تربیه
5066 موسسه مدیریت ورهبری انسانی Human Management & Leadership Organization HMLO 18 /9 /1399 گل زاهد کابل خدمات اجتماعی وصحت
5081 موسسه صلح وانکشاف پایدار Organization for Sustainable Peace and Development OSPD 18 / 9 / 1399 مطیع الله بهبر کابل خدمات اجتماعی و تعلیم تربیه
5067 عمران اجتماعی اوتعلیمی خیریه موسسه Imran Charity Social Educational Organization ICSEO 18 /9 /1399 برکت الله کابل خدمات اجتماعی و تعلیم تربیه
5068 دهیله مرستندوی موسسه دافغان ښځو لپاره Hella Organization Helping Afghan Women HOHAW 18 /9 /1399 فرزانه احمدی کابل خدمات اجتماعی و تعلیم تربیه
5082 دکرهڼیزو،ښوونیزواومشرۍ چارومرستندویه موسسه Help Agricultural Education and Leadership Organization HAELO 18 / 9 / 1399 محمد داود " همت" هلمند زراعت وآبیاری و تعلیم تربیه
5069 دپیغام حرفوی اوتعلیمی موسسه Message Vocational and Educational Organization MVEO 18 /9 /1399 صدیق الله کندهار خدمات اجتماعی و تعلیم تربیه
5070 موسسه صلاح برای هماهنگی موسسات زنان Salah Organization for Coordination of Women Institutes SOCWI 18 /9 /1399 داکتر محمدعارف رحیمی کابل خدمات اجتماعی و زراعت ابیاری
5083 یو قدم انسانیت دافغانستان لپاره A Step for Humanity Afghanistan Organization ASHAO 18 / 9 / 1399 محمد ادریس صافی کابل خدمات اجتماعی ، زراعت و تعلیم و تربیه
5071 موسسه آینده درخشان زنان Organization of Bright Women’s Future OBWF 18 /9 /1399 محمدهاشم برهان کابل خدمات اجتماعی و تعلیم تربیه
5084 وطن موسسه دځوان نسل دپرمختگ او کارایجاد ولولپاره Watan Organization for Generation Development and Job Creation for Youth WOGDJCY 18 / 9 / 1399 گل خان کابل خدمات اجتماعی و زراعت و مالداری
5085 موسسه کمک های انکشافی تعلیمی وصحی برای افغاستان Afghanistan Educational and Health Development Aids Organization AEHDAO 18 / 9 / 1399 احسان الله کابل تعلیم تربیه وصحت
5086 موسسه مطالعات دولت وجامعه Organization for Studies of Government and Society OSGS 18 / 9 / 1399 محرم علی کابل خدمات اجتماعی و تعلیم تربیه
5087 دافغان زیانمنولپاره دپیاورتیا خیریه موسسه Afghan Vulnerable Charity Empowerment Organization AVCEO 18 / 9 / 1399 عبدالله بهادری کابل خدمات اجتماعی و تعلیم تربیه
5088 موسسه نسل های آینده افغانستان Future Generation Afghanistan Organization FGAO 18 / 9 / 1399 تکبیر الله جلال آباد خدمات اجتماعی، زراعت ، تعلیم و تربیه ، صلح و صحتُ
5089 موسسه انکشافی ملی باختر Bakhter National Development Organization BNDO 18 / 9 / 1399 نجیب الله کابل صحت، زراعت و تعلیم و تربیه
5090 افغانستان د انکشاف او بشری مرستو موسسه Development and Organization for Afghanistan DHOA 18 / 9 / 1399 اکرام الله ننگرهار عرضه خدمات انکشافی و بشرمندانه برای مردم افغانستان
5091 موسسه توسعه ، رفاه و صلح پایدار Sustainable Peace Development and Prosperity Organization SPDPO 18 / 9 / 1399 کامله کابل تعلیم و تربیه ، آگاهی دهی ، توسعه اجتماعی و اقتصادی
5092 موسسه حامی افغان تولنه Hami Afghan Community Support Organization HACSO 18 / 9 / 1399 حبیب الله مایار کابل ارتقای ظرفیت خانم ها تعلیمی ، صحی و خدمات عام المنفعه
5093 موسسه انکشافی بانوان و جوانان Empowerment of Women and Youth Organization EWYO 18 / 9 / 1399 فریبا شریف بلخ صحت تعلیم و تربیه ، حقوق بشر و زراعت
5094 موسسه انکشافی و اجتماعی پاروپامیز Paropamisadae Development and Social Organization. PDSO 18 / 9 / 1399 عتیق الله کاپیسا صحت، زراعت و تعلیم و تربیه
5095 موسسه دیده بان عدالت افغانستان Organization of Justice Watch Afghanistan OJWA 1399/10/30 محمدادریس کابل خدمات اجتماعی
5096 مؤسسه خیریه جنبش تغییر Movement of Change Charity Organization MCCO 1399/10/30 جواد "ابراهیمی " کابل خدمات اجتماعی و تعلیم تربیه
5097 موسسه انستیتوت پژوهشی انتخابات برای افغانستان Afghanistan Elections Research Institute Organization AERIO 1399/10/30 ادیب الله " نویم " کابل خدمات اجتماعی
5098 مؤسسه معاونت جهت تحقق اهداف توسعه پایداری و صلح پایدار Assistance for Sustainable Development Goals and Peace Organization ASDGPO 1399/10/30 سلیمان احمد کابل خدمات اجتماعی و صحت
5099 موسسه راه برای توسعه ورفاه Road for Development and Prosperity Organization RDPO 1399/10/30 محمدهاشم کابل خدمات اجتماعی و تعلیم تربیه
5100 موسسه مجادله علیه فقر و نابرابری Action Against Poverty and Inequality Organization AAPIO 1399/10/30 عاطفه " موحدی" کابل خدمات اجتماعی و تعلیم تربیه
5101 موسسه اجتماعی وصحی باور برای افغانستان Afghanistan Belief Social Health Organization ABSHO 1399/10/30 احمدا کابل خدمات اجتماعی وصحت
5102 موسسه دیده بان صلح افغان Organization of Afghan Peace Watch OAPW 1399/10/30 فریحه کابل خدمات اجتماعی
5103 موسسه تعاون برای اطفال و زنان Organization of Assistance for Children & Women OACW 1399/10/30 سودابه " موحدی" دایکندی خدمات - حقوقی -اجتماعی و تعلیم تربیه
5104 موسسه حقوق بشر وصلح برای همه Human Rights and Peace for All Organization HRPAO 1399/10/30 احمدضیا کابل خدمات اجتماعی و تعلیم تربیه
5105 موسسه دوست داران محیط وانکشاف Friends of Environment and Development Organization FEDO 1399/10/30 فریدون کابل خدمات اجتماعی و صحت
5106 مؤسسه خدمات اجتماعی و انکشافی اصلاح طلبان Islahtalaban Socail Service and Development Organization ISSDO 1399/10/30 میرویس هرات خدمات اجتماعی، خدمات انکشافی،تعلیم و تربیه ،صحت و زراعت
5107 مؤسسه ارتقای ظرفیت برای زنان آسیب پذیر Capacity Building Organization for Vulnerable Women COVW 1399/10/30 فهیمه کابل تعلیم و تربیه و خدمات اجتماعی