امارت اسلامی افغانستان

وزارت اقتصاد

ریاست انسجام موسسات غیردولتی

The logo

د افغانستان اسلامی امارت

د اقتصاد وزارت

د غیر دولتی موسسو د انسجام ریاست

شماره ثبت اسم موسسه اسم به انگلیسی مخفف موسسه تاریخ ثبت نام رئیس موسسه ولایت ساحه فعالیت
5289 موسسه ملی وانکشافی نجات برای افغانستان Nelat National and Development Organization for Afghanistan NNDOA 4 / 9 / 1400 محمدکریم "عمری" کابل خدمات اجتماعی وتعلیم تربیه
5288 د بشردوستانه نوشت مرستندویه مؤسسه Humanitarian Initiative Relief Afghanistan Organization HIRAO 4 / 9 / 1400 محمد آصف صافی کابل صحت و تعلیم و تربیه زراعت او بشردوستانه
5287 مؤسسه لبخند برای کودکان و جوانان افغان Smile for Afghan Children and Youth Organization SACYO 4 / 9 / 1400 مرجیله بدخش کابل اجتماعی و تعلیم و تربیه
5286 موسسه کمک برای نیازمندان افغان Aid Organization for Needies In Afghanistan AONA 4 / 9 / 1400 محمدقسیم " عظیمی" کابل خدمات اجتماعی ، تعلیم تربیه
5285 دهوساینی پراختیا او روغتیا موسسه Welfare Development and Health Organization WDHO 4 / 9 / 1400 شمس الحق کابل صحت و زراعت آبیاری ومالداری
5284 موسسه اطفال آینده ماهستند Children are Our Future Organization COFO 4 / 9 / 1400 علی گل کابل خدمات اجتماعی دصحت وتعلیم تربیه
5255 موسسه مطالعات صلح ورفاه افغانها Organization for Peace Studies and Afghans Welfare OPSAW 4 / 9 / 1400 محمدعلی " ستیغ" کابل خدمات اجتماعی وصحت
5257 موسسه حفاظت ازحیوانات وپرندگان افغانستان Afghanistan Animals and Birds Protection Organization AABPO 4 / 9 / 1400 میرمحمد قاهر کابل خدمات اجتماعی و تعلیم تربیه
5259 موسسه سرکس پروانه برای اطفال وجوانان افغانستان Afghan Parwana Circus for Children and Youth Organization APCCYO 4 / 9 / 1400 دانیال بیرگ کابل خدمات اجتماعی و تعلیم تربیه
5261 اجتماعی ،بشردوستانه ،تعلیمی اودپرمختگ موسسه Social Humanitarian Educational and Development Organization SHEDO 4 / 9 / 1400 هارون کنر خدمات اجتماعی و تعلیم تربیه
5262 موسسه تحقیقاتی و مطالعاتی افق Horizon Research and Studies Organization HRASO 4 / 9 / 1400 وحید الرحمن کابل خدمات اجتماعی و تعلیم تربیه
5263 موسسه ماموریت برا ی انکشاف جامعه Mission Organization for Development Community MODC 4 / 9 / 1400 رامش کابل خدمات اجتماعی و تعلیم تربیه
5266 مؤسسه همبستگی و صدای بانوان سید محمد عوض Solidarity and Voice of Women Organization SVWO 4 / 9 / 1400 فرزانه سادات هلمند فعالیتهای اقتصادی و اجتماعی
5267 مؤسسه مرکز مطالعات پالیسی های افغانستان و مساعدت های تخنیکی Organization Centre for Afghanistan Policy Studies and Technical Support O-CAPSTS 4 / 9 / 1400 محمد فرهاد وسیم کابل رشد اقتصادی و ساحتار صلح
5272 مؤسسه امید به زندگی Hope for Life Organization HFLO 4 / 9 / 1400 محمد طارق بحری وزین کابل مبارزه با فقر ، صحت و آموزش
5268 موسسه خیریه انس انیت برای افغانها Humanity Welfare Organization for Afghans HWOA 4 / 9 / 1400 ملالی "سهاک" کابل خدمات اجتماعی و تعلیم تربیه
5269 موسسه نجات و باز سازی - Salvation and RehabilitationOrganization SRO 4 / 9 / 1400 محمد کبیر کابل خدمات اجتماعی و تعلیم تربیه
5271 مؤسسه تحفظ و توانمندی ملت افغان Organization for Protection and Empowerment of Afghan Nation OPEAN 4 / 9 / 1400 محمد مرتضی کابل ارایه خدمات صحی، تعلیمات تخنیکی و مسلکی و توانمند سازی
5273 ز موژ د آخرت مؤسسه / Our After Life Organization OALO 4 / 9 / 1400 سید عبدالرحمن شاه قندهار خدمات به مردم بی بضاعت
5274 موج زندگی مؤسسه کابل/ کابل فیض محمد Mawj-i-Zindagi Organization MZO 4 / 9 / 1400 خطابه سعادت کابل تعلیم و تربیه صلح و عدالت
5275 د افغانستان لپاره د بشری مرستو او بیا رغونی مؤسسه Rehbilitation and Humanitarian Organization for Afghanistan RHOA 4 / 9 / 1400 انور شاه آغا کابل تعلیم و تربیه و خدمات اجتماعی و زراعت
5276 مؤسسه از خیابان به مکتب تعلیمی و خدمات اجتماعی From Street to School Organization FSTSO 4 / 9 / 1400 عبدالستار کابل تعلیمی و خدمات اجتماعی
5277 دافغانانودحقوقولپاره د یارموسسه Yar Organization For Afghans Rights YOFAR 4 / 9 / 1400 بشرمل "نبی زاده " کابل خدمات اجتماعی وزراعت ومالداری
5278 موسسه آینده امید برای روشن Hope for Bright Future Organization HBFO 4 / 9 / 1400 امید الله " ناصری" کابل خدمات اجتماعی و تعلیم تربیه
5279 موسسه حمایت پایدارازجوامع آسیب پذیردر افغانستان Sustainable Assistance for Vulnerable Communities Organization in Afghanistan SAVCOA 4 / 9 / 1400 نجیب الله "محمد" کابل خدمات اجتماعی ، اقتصادی و تعلیم تربیه
5280 افغان بشردوستانه پرمختیایی خیریه موسسه Afghan Humanitarian Development Charity Organization AHDCO 4 / 9 / 1400 امیرشا کابل خدمات اجتماعی و تعلیم تربیه
5281 موسسه تیتان برای رفاه عامه Titan Organization for Puplice Welfare TOPW 4 / 9 / 1400 امید فرهاد کابل خدمات اجتماعی ،تعلیم تربیه و زراعت ابیاری
5283 موسسه خیربشرصحی وخیریه Khaire Bashar Health & Aid Organization KBHAO 4 / 9 / 1400 مطیع الله کابل خدمات اجتماعی وصحت
5368 وحدت دتولنیز انکشاف او روغتیا موسسه اسم موسسه به انگلیسی Wahdat Social Development and Health Organization WSDHO 1400/10/19 عزیزالرحمن ولایت کندهار صحت و زراعت ابیاری ومالداری
5369 موسسه صدای زن برای افغانستان Voice for Afghanistan Women Organization VAWO 1400/10/29 محمدرفیق"عزت" کابل خدمات اجتماعی و تعلیم تربیه
5370 موسسه بشردوستانه برای ریشه کنی فقر و حمایت ازکودکان بی سرپرست Humanitarian Organization for Poverty Eradication and Save the Orphans HOPESO 1400/10/29 فرهاد کابل خدمات اجتماعی و تعلیم تربیه
5371 زیان منونکوافغانانودمرستی موسسه Vulnerable Afghan's Relief Organization VARO 1400/10/29 اکبرجان "هځاند" کابل خدمات اجتماعی و تعلیم تربیه
5372 موسسه بهبود بحران های اقتصادی و اجتماعی The Organization for Improvement of Economic and Social Crises OIESC 1400/10/29 فضل الرحیم کابل خدمات اجتماعی و تعلیم تربیه
5373 موسسه بازسازی و زراعتی قدوم سبز Green Foot Steps Reconstruction and Agriculture Organization GFSRAO 1400/10/29 نورزمان کابل خدمات اجتماعی و زراعت -
5374 مؤسسه توانمند سازی برای همه Organization Of Empowerment for All OOEA 1400/10/29 محمد ظریف عباسی کابل خدمات اجتماعی و تعلیم و تربیه
5375 الفلاح تعلیمی او بشری مرستو خیریه موسسه Alfalah Educational and Humanity AEHWO 1400/10/29 فرهاد الدین غوث کابل کمک های بشری و تعلیم و تربیه
5333 مؤسسه حمایت بین المللی برای انکشاف افغانستان International Support for Afghanistan Development Organi ISADO 1400/10/29 ذیح الله جبارخیل کابل خدما اجتماعی، تعلیم و تربیه و صحت
5378 موسسه مدیریت وانکشاف منابع بشری Human Resource Management and Development Organization HRMDO 1400/10/29 مجیب الله احمدزی کابل خدمات اجتماعی وصحت
5379 موسسه رفاه وآینده روشن Bright Future and Welfare Organization BFWO 1400/10/29 فردوس کابل تعلیم تربیه و صحت
5380 موسسه حفاظت منابع طبیعی برای افغانستان سبز Natural Resource Protection Organization for Green Afghanistan NRPOGA 1400/10/29 مجیب الله کابل خدمات اجتماعی وزراعت آبیاری
5381 موسسه کمک به کودکان خیابانی افغان Help Afghan's Street Children Organization HASCO 1400/10/29 محرم علی کابل خدمات اجتماعی وتعلیم تربیه
5382 موسسه زمین سبزپایدار Sustainable Green Land Organization SGLO 1400/10/29 محمدعلی بامیان خدمات اجتماعی وتعلیم تربیه
5383 مؤسسه انکشاف آسیایی Asian Development Organization ADO 1400/10/29 Yu minghui کابل خدمات اجتماعی و تعلیم و تربیه
5384 موسسه خدمات اجتماعی و تحصیلی افغانستان Afghanistan Social Services and Higher Educational Organization ASSHEO 1400/10/29 راز محمد کابل خدمات اجتماعی و تحصیلی
5385 مؤسسه توسعه فرصت های توانمند سازی و حمایت از زنان و اطفال افغان women Empowerment Development and Supporting Afghan Children Organization WEDSACO 1400/10/29 حسنیه کابل تعلیم و تربیه و صحت
5386 مؤسسه اقدامات روشنتر برای مؤثریت بشردوستانه و پاسخ اضطراری Brighter Action for Humanitarian Effectiveness and Emergency Response Organization BAHEER 1400/10/29 محمد یوسف کابل خدمات اجتماعی و زراعت
5387 لمر کامیاب اجتماعی مؤسسه Lamar Kamyab Social Organization LKSO 1400/10/29 احمد شاه کندهار تعلیم و تربیه و خدمات اجتماعی
5388 موسسه ابتکارات افغانها برای انکشاف Afghan,s Initiatives for Development Organization AIFDO 1400/10/29 احمد نوید هرات تعلیم و تربیه و خدمات اجتماعی
5360 مؤسسه کمک های بشری و تعلیمی Humanitarian and Educational Aid Organization HEAO 29 /10 / 1400 ادیبه کابل
5359 هیواد د پوهنی ا و پرمختک مؤسسه Hewad for Education and Development Organization HEDO 29 /10 / 1400 فیصل رحیم کابل