امارت اسلامی افغانستان

وزارت اقتصاد

ریاست انسجام موسسات غیردولتی

The logo

د افغانستان اسلامی امارت

د اقتصاد وزارت

د غیر دولتی موسسو د انسجام ریاست

شماره ثبت اسم موسسه اسم به انگلیسی مخفف موسسه تاریخ ثبت نام رئیس موسسه ولایت ساحه فعالیت
5458 د حوانانو او لویانو د درملنی، روغتیا او امبولانس موسسه Health and Ambulance for Youth and Adults Therapy Organization HAYATO 3/2/1401 احمد شاه پوپل کندهار روغتیا ، وریا امبولانس، وینی راتولونی او بشری مرستو په برخه کی
5459 موسسه انکشافی اجتماعی وصحی اعتماد آینده Etemad Ayanda Social and Health Development Organization موسسه انکشافی اجتماعی وصحی اعتماد آینده 5459 EASHDO 3/2/1401 همایون هرات صحت و خدمات اجتماعی
5461 موسسه بازسازی وواکنش بشردوستانه برای افغانستان Humanitarian Response and RecoveryOrganization for Afghanistan HRROA 3/2/1401 حامدالله(شیرزاد) کابل صحت و خدمات اجتماعی
5462 دبشردوستانه اوپرمختیایی خدماتو لپاره متحد لاسونه موسسه United Hands for Humanitarian and Development Organization UHHDO 3/2/1401 حمیدالله "حمیدی" کابل صحت و خدمات اجتماعی
5463 د بشری سرچینو حنگولو او وحشی حیواناتو د ساتنی موسسه Human resources Forests and Wild life Protecting Organization HFWO 3/2/1401 محمد رحیم کندهار کمک رسانی بشری، حفاظت جنگلات و حیوانات وحشی در کشور
5464 دنریوال تولنیز اوصحی کمک موسسه Global Social and Health Reliefs Organization GSHRO 3/2/1401 عادل" گردیوال کابل خدمات اجتماعی وصحت
5465 مؤسسه احیای پیشرفت ملی Rehabilitation Assistant for National Advancement Organization RANA ORG 3/2/1401 مسعود هلالی کابل تعلیم و تربیه ، صحت و خدماتی اقتصادی و زراعتی
5466 مؤسسه ندای مردم افغان Voice of Afghan People Organization VAPO 3/2/1401 عابد الرحمن حبیبی کندهار تعلیم و تربیه ، حفظ الصحه حقوق شهروندان
5467 کندهار باوری مؤسسه Trusted Organization Kandahar 5467 KTO 3/2/1401 جلالدین کندهار خدمات اجتماعی، زراعتی و تعلیمی
5468 مؤسسه خیریه غریب نواز Gharib Nawaz Charity Organization GNCO 3/2/1401 روح الله خان کابل کمک های خیریه ُ
5470 موسسه امید پایدار Organization of Sustainable Hope OSH 3/2/1401 صفرعلی کابل خدمات اجتماعی وتعلیم تربیه
5472 موسسه صحی و انکشافی برای زنان و اطفال افغان Healthcare and Development Organization for Afghan Women and Children HDOAWC 3/2/1401 سیدمختار" علیزی" کابل خدمات اجتماعی وصحت
5473 موسسه خدماتی اتحاد نو New Union Service Organization NUSO 3/2/1401 مجیب الرحمن "بهین" کابل خدمات اجتماعی وزراعت آبیاری
5476 دبشری اواجتماعی کمکونو پرمختیایی موسسه Human and Social Assistance Development Organization HSADO 3 /2 / 1401 بسم الله "عارف" کابل خدمات اجتماعی وزراعت آبیاری
5477 موسسه خدمت بهبود پذیربه بشریت Organization of Serve Humanity Resilience OSHR 3 /2 / 1401 فضل الدین کندهار خدمات اجتماعی وتعلیم تربیه
5478 دپوهنی اوبشری خدمتونو موسسه Education and Humanitarian Service Organization EHSO 3 /2 / 1401 نجیب الله "شیرزاد" کابل خدمات اجتماعی وتعلیم تربیه
5479 مؤسسه بشری برای حمایت افغانها Humanitarian Organization for Afghan Protection HOAP 3 /2 / 1401 محمد داود بابر بلخ صحت ُ زراعت ُ مالداری ُ خدمات اجتماعی و تعلیم و تربیه
5482 مؤسسه همکاری برای توسعه پایدار مردم افغانستان Cooperation Organization for the Abiding Development of the Afghan People COADAP 3 /2 / 1401 عبدالطیف سفیدروان هرات اجتماعی ، اقتصادی ، انکشافی و صحت
5484 دتولنیز ملاتړاواصلاحاتو موسسه Social Support and Reforms Organization SSRO 3 /2 / 1401 ایمل خان "غیور" ننگرهار خدمات اجتماعی و تعلیم تربیه
5485 دتولنیزاوروغتیا یی خدماتو موسسه Reaching Community & Healthcare Organization RCHO 3 /2 / 1401 ملنگ مسلم کابل خدمات اجتماتعی وصحت
5501 موسسه انکشافی حمایت ، صحت وتعلیم برای افغانستان Development Organization for Health and Education Support in Afghanistan DOHESA 3/2/1401 قیس کابل صحت وتعلیم تربیه
5486 موسسه صحی جراح Jarrah Health Organization JHO 3 /2 / 1401 عبدالقیوم کابل خدمات اجتماعی ،تعلیم تربیه و صحت
5502 موسسه کمک های بشردوستانه و توسعه سیستان Sistan Organization for Humanitarian Assistance and Development SOHAD 3/2/1401 عظیم الله نیمروز خدمات اجتماعی ، تعلیم تربیه و زراعت آبیاری
5488 موسسه آموزشی وتعلیمی اساس Asas Training & Educational Organization ATEO 3 /2 / 1401 فصیح الله "فصیح" کابل خدمات اجتماعی و تعلیم تربیه
5503 رنا انکشافی حقوقی تعلیمی و اجتماعی مؤسسه Rana Social Education and Right Development Organization RSERDO 3/2/1401 رنا کابل تعلیم و تربیه و خدمات اجتماعی
5490 موسسه خط زندگی افغان Afghan Life Line Organization ALLO 3 /2 / 1401 محمد عمر کابل تعلیم و تربیه ، صحت و خدمات اجتماعی
5491 موسسه آسایش وامدادبرای اعمار مجدد افغانستان Welfare & Relief Organization for Reconstruction of Afghanistan WRORA 3 /2 / 1401 احسان الله کابل خدمات اجتماعی و تعلیم تربیه
5493 موسسه یاوران جهان به افغانستان World Helpers Afghanistan Organization WHAO 3 /2 / 1401 احمد "جلال" کابل خدمات اجتماعی وصحت
5494 موسسه بشری وخدمات اجتماعی Organization of Human Community Services OHCS 3 /2 / 1401 علی احمد احمدزی کابل خدمات اجتماعی و تعلیم تربیه
5495 مؤسسه برنامه های توان بخشی، توسعه و خدمات اضطراری برای افغانها Organization for Rehabilitation Development and Emergency Program for Afghan ORDEPA 3 /2 / 1401 شهزاد کابل انکشافی، صحت ، زراعت و مالداری
5497 موسسه کمک زنان برای ارتقای زنان Women Donate for Women Development Organization WDWDO 3 /2 / 1401 بی بی مریم کابل خدمات اجتماعی و تعلیم تربیه
5498 موسسه ریشه جهانی برای زندگی Global Roots for Life Organization GRLO 3 /2 / 1401 میرزامحمد بدخشان خدمات اجتماعی و زراعت وابیاری
5500 موسسه اعمار مجدد تعلیمی و خدمات اجتماعی Rehabilitation of Education and Social Service Organization RESSO 3 /2 / 1401 فریدون احمدی کابل خدمات اجتماعی و تعلیم تربیه
5504 موسسه انکشاف اجتماعی و رفاهی شکوفائی Prosperity Development Social and Welfare Organization PDSWO 3/2/1401 عصمت الله ناصری بامیان اقتصادی ، فرهنگی ، آموزشی و زراعتی
5508 مؤسسه توسعه و تعاون Organization of development and cooperation 5508 ODC 3/2/1401 خدیجه کابل تعلیم و تربیه و خدمات اجتماعی
5509 مؤسسه رفاهی و خدماتی نابینایان افغانستان Afghanistan Organization for Welfare and Services of Blind AOWSB 3/2/1401 عبدالصمد امیری) کابل تعلیم و تربیه ، ایجاد کار برای نا بینایان و اقتصادی
5510 مؤسسه آموزشی و اجتماعی نخبگان صحی افغانستان Afghanistan Medical Elites Social and Education Organization AMEESO 3/2/1401 جلیل الرحمن کابل بلند بردن سطح آگاهی طبی ، آموزشی و کمک برای قشر بی بضاعت
5513 دافغانستان لپاره دپراختیا بشری اوبیا رغونی موسسه Afghanistan Development Humanitarian and Rehabilitation Organization ADHRO 3/2/1401 محمدآصف کابل خدما ت اجتماعی وتعلیم تربیه
5514 دبشری مرستو اوهمکاری موسسه Organization for Humanitarian and Cooperation OHC 3/2/1401 محمدیونس کابل خدمات اجتماعی وصحت
5515 موسسه تعلیمی و صحی خانه مرحمت House of Mercy Organization for Education and Health HMOEH 3/2/1401 محمدامین کابل تعلیم تربیه وصحت
5516 موسسه توانمندی محیط زیست و کمک های بشری Resilience Environment and Humanitarian Aid Organization REHAO 3/2/1401 محمدیوسف کابل خدمات اجتماعی و خدمات انکشافی
5517 موسسه امداد رسانی ونجات بشری Humanitarian Rescue and Relief Organization HRRO 3/2/1401 نوراحمد "رضایی" بامیان خدمات اجتماعی وصحت
5518 د پرمختگ پاملرنی اوپیاورتیا لپاره د تولنی بشری موسسه Community Humanitatian Organization for Improvement Care and Empowerment CHOICE 3/2/1401 نصرت الله کابل خدمات اجتماعی صحت تعلیمی
5519 موسسه آموزش های فنی حرفوی،مسلکی وارایه خدمات اجتماعی عمران افغانستان Emran Afghanistan vocational Training and Social Services Organization EAVTSSO 3/2/1401 محمداسحاق کابل خدمات اجتماعی ، زراعت وآبیاری ، صحت وتعلیم تربیه
5520 موسسه زندگی بهتر Better Life Organization BLO 3/2/1401 زحل شکیبا هرات خدمات اجتماعی ، زراعت وآبیاری ، صحت وتعلیم تربیه
5521 موسسه انکشاف صحت وزراعت زرغون پاڼه Green Leaf Health and Agriculture Development Organization GLAHDO 3/2/1401 سید سلیمان خوست زراعت وآبیاری وصحت
5522 مؤسسه صحی، تعلیمی وخدمات اجتماعی چتک SUBITIS HEALTH EDUCATIONAL AND SOCIAL SERVICES ORGANIZATION SHESSO 3/2/1401 سلطان محمد نادری کابل خدمات اجتماعی وصحت
5524 موسسه بازسازی وانکشافی برای افغانستان باثبات Reconstruction and Development Organization for Stable Afghanistan RDOSA 3/2/1401 وحیدالله کابل خدمات اجتماعی و تعلیم تربیه
5525 ده افغانانوپرمختایی بشری،تعلیمی اوصحی خدماتو موسسه Afghan Development Human Education Health Service Organization ADHEHSO 3/2/1401 عصمت الله کابل خدمات اجتماعی و تعلیم تربیه وصحت
5526 موسسه بشردوستانه برای رفاه افغانستان Humanitarian Organization for Welfare Afghanistan HOWA 3/2/1401 مجیب الله کابل خدمات اجتماعی و تعلیم تربیه وصحت