جمهوری اسلامی افغانستان

وزارت اقتصاد

ریاست انسجام موسسات غیردولتی

The logo

د افغانستان اسلامی جمهوریت

د اقتصاد وزارت

د غیر دولتی موسسو د انسجام ریاست

شماره ثبت اسم موسسه اسم به انگلیسی مخفف موسسه تاریخ ثبت نام رئیس موسسه ولایت ساحه فعالیت
5005 د اقتصاد پیاورتیا او دوامدار پرمختک موسسه Economic Empowerment and Sustainable Development Organization EESDO 19/6/1399 بریالی کابل صحت تعلیم وتربیه
5006 موسسه باران صلح Rain Peace Organization RPO 19/6/1399 عزیزه کابل تعلیم تربیه و خدمات اجتماعی
5007 Open Hands for Children Organization. Open Hands for Children Organization. OHCO 19/6/1399 زینب احمدی بلخ خدمات اجتماعی، صحت، اقتصاد و تعلیم وتربیه
5008 موسسه حفاظت ازمحیط زیست ، اموزش و توسعه Environmental Protection Trainings and Development Organization of EPTDO 19/6/1399 عبدالهادی کابل خدمات اجتماعی وتعلیم تربیه
5009 دبشری اوټولنیزومرستو موسسه Organization for Community and Humanitarian Assistance OCHA 19/6/1399 وحید الله کنر
5010 موسسه بشری برای توسعه وثبات Organization Humanitarian for Development & Sustainability OHDS 19/9/1399 عزت الله کابل خدمات اجتماعی وتعلیم تربیه
5011 موسسه تحفظ رفاه بشری Human Care Relief Organization HCRO 19/6/1399 اسلام الدین کابل خدمات اجتماعی وتعلیم تربیه
5012 موسسه خیریه برای زنان واطفال بی سرپرست Organization for Women and Children Charity Supervisor OWCCS 19/6/1399 اجمل کابل خدمات اجتماعی وتعلیم تربیه
5013 موسسه احیای انکشافی بانوان Women Development and Rehabilitation Organization WDRO 19/6/1399 سعدیه ابراهیمی کابل خدمات اجتماعی وتعلیم تربیه
5014 موسسه آسایش خاطر برای افغانستان Tranquility Organization for Afghanistan TOA 19/6/1399 محمدمنصور واحدی کابل خدمات اجتماعی و زراعت ومالداری
5015 موسسه خیریه صلح وآشتی Peace Reconciliation Charitable Organization PRCO 19/6/1399 فوزیه کابل تعلیم تربیه وخدمات اجتماعی
5016 د تولنی دهوساینی اوپاملرنه موسسه Community Relief and Care Organization CRCO 19/6/1399 محمد الیاس زراع کندهار تعلیم تربیه وخدمات اجتماعی
5017 موسسه اجتماعی برای زنان افغان Afghan Social Organization for Women ASOW 19/6/1399 مرضیه محمدی کابل تعلیم تربیه وخدمات اجتماعی
5018 موسسه خیریه دهکده مهر Dehkada Mehr Charity Organization DMCO 19/6/1399 جواد علی کابل خدمات اجتماعی وتعلیم تربیه
5019 موسسه صحت ،معارف رهبری و صلح Health Education , Leadership and Peace Organization HELPO 19/6/1399 فوریه کابل خدمات اجتماعی وتعلیم تربیه
5020 موسسه اجتماعی برای تداوم Social organization for Sustainability SOS 19/6/1399 سید محمد داود بلخ زراعت و خدمات اجتماعی
5021 موسسه اقدام برای کیفیت Action for Quality Org AQO 19/6/1399 نسیمه کابل تعلیم و تربیه و خدمات اجتماعی
5041 طرزی څیړ نیز موسسه Tarzi Research Organization TRO 30 / 7 / 1399 صبغت الله کابل تعلیم و تربیه و خدمات اجتماعی
5022 موسسه مدیریت برنامه های رفاهی وانکشاف پایدار WISDOMO Welfare Interventions for Sustainable Development Oriented Management Organization WISDOMO 1399/7/30 داکتر عبدالصبور کابل خدمات اجتماعی وصحت
5023 موسسه بشری وتوسعه مستقردرجامعه Community Based Humanitarian and Development Organization CBHDO 1399/7/30 خالد خان کابل خدمات اجتماعی و زراعت آبیاری
5024 موسسه خدمات اجتماعی ومعلولیت آسایش Disability Organization & Social Services of Asayesh DOSSA 1399/7/30 نصیراحمد احمدی کابل خدمات اجتماعی وصحت
5042 د افغانستان له پاره د دوامداره موخو موسسه Sustainable Goals Organization for Afghanistan SGOA 30 / 7 / 1399 عصمت الله کندهار تعلیم و تربیه ، فرهنک و ټولنیزه
5025 موسسه دیدجوانان مخترع Youth Vision Invention Organization YVIO 1399/7/30 خواجه فواد کابل خدمات اجتماعی و تعلیم تربیه
5026 رڼا تعلیمی ، انکشافی او اجتماعی موسسه Rana Educational Development & Social Organization REDSO 1399/7/30 شریف الله زابل تعلیم تربیه وخدمات اجتماعی
5027 موسسه دیده بان بازارافغانستان Look-out Afghanistan Market Organization LAMO محمداکلیل کابل تعلیم تربیه وخدمات اجتماعی
5028 انسان ځیړنیزه موسسه Insan Research Organization IRO 1399/7/30 فهیم الله کابل تعلیم تربیه وخدمات اجتماعی
5029 دبشری او پرمختیایی مرستو موسسه Organization for Humanitarian Assistance and Development OHAD 1399/7/30 فرشته آخند زاده - - کابل خدمات اجتماعی و تعلیم تربیه
5030 موسسه انکشافی و آموزشی خدمت Khedmat Development and Learning Organization KDLO حبیبه کابل خدمات اجتماعی و تعلیم تربیه
5043 موسسه شبکه منطقوی زنان در افغانستان Women’s Reginald Network Organization in Afghanistan WRNAO 30 / 7 / 1399 فاطمه کوهستانی کابل تحقیق، دادخواهی و آگاهی دهی
5031 موسسه حمایت از تعلیم و توانمند سازی جوانان Youth Empowerment and Education Support Organization YEES-O 1399/7/30 عبدالله کابل تعلیم تربیه وخدمات اجتماعی
5044 موسسه صلح برای دختران افغان Sola for Afghan girls SOLA 30 / 7 / 1399 شبانه بسیج راسخ کابل صحت و تعلیم و تربیه
5045 موسسه مسیر صلح و عدالت Way of Pace and Justice Organization WPJO محمد ایوب بلخ تعلیم و تربیه و خدمات اجتماعی
5046 موسسه شهروند مسول Sharwand Masaol Organization SHMO 30 / 7 / 1399 ثمر الدین بلخ صحی و خدمات اجتماعی
5032 موسسه حمایت از برنامه های جهانی شدن Globalization Programs Support Organization GPSO 1399/7/30 سویتا فاریاب کاهش فقر، و فعالیت های اجتماعی
5047 موسسه تلاش برای صلح و انکشاف پایدار Effort for Sustainable Peace and Development Organization ESPDO 30 / 7 / 1399 فرید احمد کابل خدمات اجتماعی و صحی
5033 موسسه ارتقای ظرفیت برای زنان Organization of Improving Capacity for Women OICW 1399/7/30 صالحه کابل صحت، ارتقای ظرفیت، و خدمات اجتماعی برای زنان
5048 دچاپیریال اوکډوالو لاسنیوی موسسه Environment And Returnees in Need Organization EARN-O واحد الله کابل خدمات اجتماعی و تعلیم تربیه
5034 کابل د سولی انستیتیوت موسسه Kabul Institute of Peace Organization KIPO 1399/7/30 نثار احمد کابل "د سولی او پخلاینی ، تولنیز او علمی
5049 موسسه خدماتی ،تعلیمی ، فرهنگی وحرفوی معرفت Marifat Educational Cultural & Vocational Services Organization MECVSO 30 / 7 / 1399 نزاکت دانش کابل خدمات اجتماعی و صحت
5050 موسسه ارتقای اجتماعی Social Uplift Organization SUO 30 / 7 / 1399 محمدحیدر احمدیار کابل خدمات اجتماعی وزراعت
5035 موسسه خیریه علمی، فرهنگی سراج Saraj Cultural Scientific and Charity Organization SCSCO 1399/7/30 نظیر احمد هرات علمی فرهنگی و هنری
5051 موسسه همبستگی زنان متحد Women United Solidarity Organization WUSO 30 / 7 / 1399 نوریه کابل خدمات اجتماعی وصحت
5036 موسسه پژوهش و روشنگری برای افغانستان Research and Enlightenment Organization for Afghanistan REOA 1399/7/30 بی بی حسینا بلخ تعلیم و تربیه و خدمات اجتماعی
5037 موسسه هماهنگی و انکشاف کمکهای بشری Humanitarian Response Coordination and Development Organization HRCDO 1399/7/30 گل صاحب خان خوست/ اجتماعی، زراعتی و انکشافی
5072 موسسه علمی و آموزش کار Education and Occupation Coalition Org EOCO 18 /9 / 1399 زرغونه کابل تعلیم و تربیه و خدمات اجتماعی
5052 موسسه صحت ، صلح و توسعه پایدار Health Peace and Sustainable Organization HPSDO 18 /9 /1399 نصیراحمد کابل خدمات اجتماعی و صحت
5053 موسسه تحقیقاتی و خدماتی روشانیه oshaniya Research Services Organization RRSO 18 /9 /1399 محمدضیا کابل خدمات اجتماعی و تعلیم تربیه
5054 زموږ کور دیتیم پالنی اوتعلیم موسسه Our Home Orphan Care and Education Organization OHOCEO 18 /9 /1399 محمدنزیر جلال آباد خدمات اجتماعی و تعلیم تربیه
5073 بست بشری همکاریو موسسسه Boost Humanitarian Cooperation Organization BHCO 18 / 9 / 1399 گل حسن هلمند تعلیم،زراعت ،صحت و مصونیت اجتماعی
5055 موسسه خدماتی وتحقیقاتی آژمان Services and Research Organization of Azhman SROA 18 /9 /1399 محمد کاظم اصغری کابل خدمات اجتماعی وزارعت آبیاری