امارت اسلامی افغانستان

وزارت اقتصاد

ریاست انسجام موسسات غیردولتی

The logo

د افغانستان اسلامی امارت

د اقتصاد وزارت

د غیر دولتی موسسو د انسجام ریاست

شماره ثبت اسم موسسه اسم به انگلیسی مخفف موسسه تاریخ ثبت نام رئیس موسسه ولایت ساحه فعالیت
5390 موسسه ختیځ افق Organization of Khatiz ufaq OKU 17/1/1401 عبدالرحیم لغمان خدمات اجتماعی و صحت
5391 موسسه توجه به خاطر کاهش فقر درافغانستان Care for Poverty Reduction in Afghanistan Organization CPRAO 17/1/1401 احمدولی کابل خدمات اجتماعی وتعلیم تربیه
5393 افغان بشری خدمتونوملی موسسه Afghan National Human Service Organization ANHSO 17/1/1401 محمدحسن کابل خدمات اجتماعی وتعلیم تربیه
5394 موسسه داکتران برای کمک های صحی و تعلیمی Organization of Doctors for Education and Medical Aid ODEMA 17/1/1401 داکتر فضل احمد "استانکزی" کابل صحت وتعلیم تربیه
5395 موسسه خدمات صحی و اجتماعی ایثار و همدلی برای افغانستان Esar and Empathy for Health and Social Services Organization EEAHSSO 17/1/1401 احمد فواد کندز خدمات اجتماعی و صحت
5396 موسسه جهانی بهبود سلامت Global Health Improvement Organization 5396 GHIO 17/1/1401 محمدایوب "ایوبی کابل صحت
5397 دکندهار دبشری مرستو اوهوساینی موسسه Kandahar Humanitarian Aid and Welfare Organization KHAWO 17/1/1401 روح الله خان کندهار خدمات اجتماعی وتعلیم تربیه
5398 موسسه رسیدگی به اولویت های جامعه Organization of Community Priorities Acti OCPA 17/1/1401 غیور احمد کابل خدمات اجتماعی وتعلیم تربیه
5399 موسسه حمایت وثبات Organization for Support and Sustainability موسسه حمایت وثبات 5399 OSS 17/1/1401 محمداکبر کابل خدمات اجتماعی وزارعت آبیاری
5400 موسسه خیریه وخدمات اجتماعی انفاق Infaaq Charity in Social Services Organization ICSSO 17/1/1401 فواد نورزاد کابل خدمات اجتماعی وتعلیم تربیه
5401 موسسه زندگی با امید Life With Hope Organization LWHO 17/1/1401 محمحدعظیم "احمدی" کابل خدمات اجتماعی وتعلیم تربیه
5402 دافغانستان دجامعی دهوساینی او بیارغونی موسسه Afghanistan Community Relief and Rehabilitation Organization ACRRO 17/1/1401 هدایت الله کابل خدمات اجتماعی و صحت
5403 موسسه کمک های بشری برای نیازمندان Help Human in Need Organization HHNO 17/1/1401 محمدنعیم "سلطانی کابل خدمات اجتماعی وتعلیم تربیه
5404 موسسه توسعوی صحی وتعلیمی برای افغانها Health & Education Improvement Organization of Afghanistan HEIOA 17/1/1401 سروش کابل صحت وتعلیم تربیه
5405 موسسه امداد وخیریه بشری دست مهربانی Dast -e-Mehrabani Humanitarian Relief and Charity Organization DMHRCO 17/1/1401 فرزین کابل خدمات اجتماعی وزارعت آبیاری
5406 موسسه خیریه وخدماتی کارا Kara Charitable and Social Organization KCSO 17/1/1401 جمیل "پارسا" کابل خدمات اجتماعی وتعلیم تربیه
5408 د ټولنو او زراعتی پرمختک مؤسسه Organization for Social and Agricultural Development OSAD 17/1/1401 ثنا الله ارغستانی کندهار خدمات اجتماعی ،تعلیمی صحی و زراعت
5410 مؤسسه نجات و عروج Rescue and Liberation Organization RALO 17/1/1401 سید جمال الدین هرات تعلیم و صحت و خدمات اجتماعی
5412 مؤسسه بشر دوستانه برای مردم افغانستان Humanitarian Organization for the People of Afghanistan HOPA 17/1/1401 نوراحمد کابل خدمات اجتماعی و تعلیم و تربیه
5413 مؤسسه خدمات انکشافی و اجمتاعی رفاه بهتر Better Welfare Development and Social Services Organization BWDSO 17/1/1401 نقیب الله کندز تعلیم و تربیه و صحت
5415 د افغانستان د اقتصادی پیاوړتیا او بشری پرمختیا مؤسسه Afghanistan Economic Empowerment and Humanitarian Development Organization AEEHDO 17/1/1401 محمد یعقوب کندهار خدمات اجتماعی و کمک های بشردوستانه
5417 مؤسسه خیریه حمایت از یتیمان Hemayat of orphans philanthropy organization HOPO 17/1/1401 زهرا /محمد سعید کفیل موسسه هرات تعلیمی و تحصیلی
5418 د افغانستان د حلکو د خیریه موسسی تولنه Welfare Organization for People Afghan Association WOPAA 17/1/1401 عصمت الله اتل کندهار تعلیم و تربیه و صحت
5419 دیتیم هیله بشری مرستی موسسه Orphan Hope Humanitarian Aid Organization OHHAO 17/1/1401 احمدفرید "بارکزی کابل خدمات اجتماعی وتعلیم تربیه
5421 موسسه احیایی مجدد افغانستان خود کفا Rehabilitation of Self- reliant Afghanistan Organization RSRAO 17/1/1401 سیدفاروق کابل خدمات اجتماعی وتعلیم تربیه
5423 موسسه کمک های انسانی وتوسعه اقتصادی Humanitarian Assistance and Economic Development Organization HAEDO 17/1/1401 سیدجلال کابل خدمات اجتماعی وتعلیم تربیه
5424 د افغانی ټولنی او ماشومانو د ژغورنی او ودی مؤسسه Afghan Community and Children Rescue and Development Organization ACCRDO 17/1/1401 عبدالله جمعه الدین کابل خدمات اجتماعی تعلیم و تربیه
5425 مؤسسه شگوفایی دهکده جهانی Global Village Prosperity Organization GVPO 17/1/1401 محمد هارون حسن کابل اجتماعی و فرهنگی
5427 مؤسسه کمک به اطفال آسیب پذیر Help for vulnerable Children Organization HVCO 17/1/1401 زهرا کابل تعلیم و تربیه صحت و خدمات اجتماعی
5428 موسسه حمایت از زندگی OLS Organization for Life Supporting OLS 17/1/1401 احمدجاهد کابل خدمات اجتماعی وتعلیم تربیه
5429 موسسه توسعه برای افغانستان Afghanistan Organization for Development AOD 17/1/1401 محمدالیاس "رحیمی" کابل خدمات اجتماعی ، تعلیم تربیه و صحت
5430 موسسه خدمات اجتماعی ، کمک های غذایی و صحی Social Services, Aid Food and Health Organization SSAFHO 17/1/1401 کریم الله "عطایی کابل صحت و خدمات اجتماعی
5431 دمخورملی همکاره موسسه National Mediators Assistance Organization NMAO 17/1/1401 مطیع الله " سروری" کابل خدمات اجتماعی وتعلیم تربیه
5432 موسسه انکشافی وخدماتی گنجینه فهم Gangina-e- Fahm Development and Services Organization GFDSO 17/1/1401 احمدکامران کابل خدمات اجتماعی وتعلیم تربیه
5433 موسسه خیریه روشنایی چشم Eye Illumination Charitable Organization EICO 17/1/1401 محمدمایل کابل خدمات اجتماعی ، تعلیم تربیه وصحت
5436 موسسه اموزش ومصونیت غذایی برای افغانستان Education and Food Security Organization for Afghanistan EFSOA 17/1/1401 محمدظاهر کابل خدمات اجتماعی وتعلیم تربیه
5437 د افغان آسیا هلال خیریه مؤسسه Afghan Asia Helal Welfare Organization AAHWO 17/1/1401 رفیع الله جلالزی کابل خدمات اجتماعی وتعلیم تربیه
5439 نوښت بشری او پرمختیایی مؤسسه Innovative Humanitarian and Development Organization IHDO 17/1/1401 رفیع الله (روان) کندهار رفاه اجتماعی، تعلیم و تربیه ، صحت و زراعت
5440 د افغانستان لپاره انکشافی مؤسسه Development Organization for Afghanistan DOFA 17/1/1401 عبدالباری کندهار صحت تعلیم و تربیه و زراعت
5441 د هحونی او همبستگی موسسه Inspire and Integration Organization IIO 17/1/1401 محب الله ننگرهار خدمات اجتماعی وتعلیم تربیه
5365 موسسه اموزشی دسترسی به صلح ورفاه Peace Access and Commonwealth Training Organization PACTO 29 /10 / 1400 علی مدد"حکیمی " کابل خدمات اجتماعی و تعلیم تربیه
5444 موسسه موج امید برای آینده Wave Hope for Future Organization WHFO 3/2/1401 پریما "میرزایی" کابل خدمات اجتماعی وتعلیم تربیه
5445 مؤسسه انکشاف اجتماعی و اقتصادی نصرت Nusrrat Social and Economic Development Organization NSEDO 3/2/1401 محمد ناصر تیموری کابل توانمند سازی زنان، فقر زدایی و فعالیت های اجتماعی
5446 موسسه ظرفیت دهی و حمایت جامعه کار افرین Organization for Capacity Building Supporting The Enter Prnurial Community OCBSEC 3/2/1401 صدیقه فاریاب معارف خدمات اجتماعی
5447 د پرمختیایی او بشری فعالیتونو مؤسسه Organization of Development and Humanitarian Affair ODHA 3/2/1401 نعمت الله کندهار تعلیمی ، صحی و اجتماعی
5448 موسسه رفاه اجتماعی و کمک های بشردوستانه افغان Afghan Social Welfare and Humanitarian Aid Organization ASWHAO 3/2/1401 محمدیحی کابل خدمات اجتماعی وتعلیم تربیه
5449 موسسه افغان اجتماعی خیریه وانکشاف تعلیم وتربیه Afghan Social Welfare and Education Development Organization ASWEDO 3/2/1401 محمود"حقپال" کندهار خدمات اجتماعی وتعلیم تربیه
5450 موسسه دوستان هندوکش Friends of Hindu Kush Organization FHKO 3/2/1401 tieliu guan کابل خدمات اجتماعی وتعلیم تربیه
5451 موسسه انکشافی وخیریه متحد United Development and Charity Organization UDCO 3/2/1401 محمدقیسم کابل خدمات اجتماعی ، زراعت وآبیاری و صحت
5457 موسسه حرکت برای آینده پایدار Move for Sustainable Future Organization MSFO 3/2/1401 احمد فواد "استانکزی" کابل خدمات اجتماعی وتعلیم تربیه