جمهوری اسلامی افغانستان

وزارت اقتصاد

ریاست انسجام موسسات غیردولتی

The logo

د افغانستان اسلامی جمهوریت

د اقتصاد وزارت

د غیر دولتی موسسو د انسجام ریاست

شماره ثبت اسم موسسه اسم به انگلیسی مخفف موسسه تاریخ ثبت نام رئیس موسسه ولایت ساحه فعالیت
5074 سمون علمی او پرمختایی موسسه Samoon Learning and Development Org SLADO 18 / 9 / 1399 سید آغا ننگرهار تعلیم و تربیه ،خدمات اجتماعی و انکشاف
5057 موسسه خدماتی رهبران سفر Travel Leaders Services Organization TLSO 18 /9 /1399 محمدعثمان کابل خدمات اجتماعی و تعلیم تربیه
5058 موسسه زنان به عنوان عوامل تغیر Organization for Women as Change Agents OWCA 18 /9 /1399 احمدشبیر کابل خدمات اجتماعی و صحت
5075 پامیر برای پیشرفت Pamir Organization for Development POD 18 / 9 / 1399 سمیع الله بدخشان تعلیم و تربیه و زراعت
5059 موسسه اموزشی وصحی برای بانوان افغانستان Educational and Health Organization for Afghanistan Women EHOAW 18 /9 /1399 مستوره کابل خدمات اجتماعی و صحت
5076 موسسه مرکز مطالعات و انکشاف زنان Women Development and Research Organization WDARO 18 / 9 / 1399 مریم رحیمی کابل تحقیقاتی و انکشافی
5060 موسسه قدرت در اتحاد Unity is Strength Organization USO 18 /9 /1399 فاطمه کابل مصونیت اجتاعی، صحت، زراعت و تعلیم و تربیه
5077 موسسه تعلیمی، صحی و اجتماعی رفاه Health and Social Welfare Education Organization HSWEO 18 / 9 / 1399 عبدالرحمن کابل تعلیمی،صحی و اجتماعی
5061 موسسه انکشاف قریه Village Development Organization VDO 18 /9 /1399 صدف کابل خدمات اجتماعی و تعلیم تربیه
5078 موسسه صلح و انکشاف رومی Rumi Peace and Development Organization RPDO 18 / 9 / 1399 فرزانه کابل صلح انکشاف دهات و خدمات بشردوستانه
5062 موسسه ارتقای ظرفیت وآگاهی عامه Capacity Building and Public Awareness Organization CBPAO 18 /9 /1399 سمین کابل خدمات اجتماعی و تعلیم تربیه
5063 موسسه بیگم برای زنان Begum Organization for Women BOW 18 /9 /1399 حمیده امان کابل خدمات اجتماعی و تعلیم تربیه
5079 موسسه جوانان رضا کار افغانستان Afghanistan Volunteer Youths Organization AVYO 18 / 9 / 1399 فریحه ایثار کابل اجتماعی و اقتصادی
5064 موسسه خیریه گندم سبز Green Gandom Charity Organization GGCO 18 /9 /1399 شرین آقا کابل خدمات اجتماعی و تعلیم تربیه
5080 موسسه تعلیمی، هنری حامی زنان افغان Hamey Afghan Women Education Art Organization HWEAO 18 / 9 / 1399 اسما هرات صحت خدمات اجتماعی و وتعلیم و تربیه
5065 موسسه تنظیم منابع جهانی Global Resource Management Organization GMRO 18 /9 /1399 امرالله حنیف کابل خدمات اجتماعی و تعلیم تربیه
5066 موسسه مدیریت ورهبری انسانی Human Management & Leadership Organization HMLO 18 /9 /1399 گل زاهد کابل خدمات اجتماعی وصحت
5081 موسسه صلح وانکشاف پایدار Organization for Sustainable Peace and Development OSPD 18 / 9 / 1399 محمدشریف علیزی کابل خدمات اجتماعی و تعلیم تربیه
5067 عمران اجتماعی اوتعلیمی خیریه موسسه Imran Charity Social Educational Organization ICSEO 18 /9 /1399 برکت الله کابل خدمات اجتماعی و تعلیم تربیه
5068 دهیله مرستندوی موسسه دافغان ښځو لپاره Hella Organization Helping Afghan Women HOHAW 18 /9 /1399 فرزانه احمدی کابل خدمات اجتماعی و تعلیم تربیه
5082 دکرهڼیزو،ښوونیزواومشرۍ چارومرستندویه موسسه Help Agricultural Education and Leadership Organization HAELO 18 / 9 / 1399 محمد داود " همت" هلمند زراعت وآبیاری و تعلیم تربیه
5069 دپیغام حرفوی اوتعلیمی موسسه Message Vocational and Educational Organization MVEO 18 /9 /1399 صدیق الله کندهار خدمات اجتماعی و تعلیم تربیه
5070 موسسه صلاح برای هماهنگی موسسات زنان Salah Organization for Coordination of Women Institutes SOCWI 18 /9 /1399 داکتر محمدعارف رحیمی کابل خدمات اجتماعی و زراعت ابیاری
5083 یو قدم انسانیت دافغانستان لپاره A Step for Humanity Afghanistan Organization ASHAO 18 / 9 / 1399 اقبال سعدی کنر خدمات اجتماعی و تعلیم تربیه
5071 موسسه آینده درخشان زنان Organization of Bright Women’s Future OBWF 18 /9 /1399 محمدهاشم برهان کابل خدمات اجتماعی و تعلیم تربیه
5084 وطن موسسه دځوان نسل دپرمختگ او کارایجاد ولولپاره Watan Organization for Generation Development and Job Creation for Youth WOGDJCY 18 / 9 / 1399 گل خان کابل خدمات اجتماعی و زراعت و مالداری
5085 موسسه کمک های انکشافی تعلیمی وصحی برای افغاستان Afghanistan Educational and Health Development Aids Organization AEHDAO 18 / 9 / 1399 احسان الله کابل تعلیم تربیه وصحت
5086 موسسه مطالعات دولت وجامعه Organization for Studies of Government and Society OSGS 18 / 9 / 1399 محرم علی کابل خدمات اجتماعی و تعلیم تربیه
5087 دافغان زیانمنولپاره دپیاورتیا خیریه موسسه Afghan Vulnerable Charity Empowerment Organization AVCEO 18 / 9 / 1399 عبدالله بهادری کابل خدمات اجتماعی و تعلیم تربیه
5088 موسسه نسل های آینده افغانستان Future Generation Afghanistan Organization FGAO 18 / 9 / 1399 تکبیر الله جلال آباد خدمات اجتماعی، زراعت ، تعلیم و تربیه ، صلح و صحتُ
5089 موسسه انکشافی ملی باختر Bakhter National Development Organization BNDO 18 / 9 / 1399 نجیب الله کابل صحت، زراعت و تعلیم و تربیه
5090 افغانستان د انکشاف او بشری مرستو موسسه Development and Organization for Afghanistan DHOA 18 / 9 / 1399 اکرام الله ننگرهار عرضه خدمات انکشافی و بشرمندانه برای مردم افغانستان
5091 موسسه توسعه ، رفاه و صلح پایدار Sustainable Peace Development and Prosperity Organization SPDPO 18 / 9 / 1399 کامله کابل تعلیم و تربیه ، آگاهی دهی ، توسعه اجتماعی و اقتصادی
5092 موسسه حامی افغان تولنه Hami Afghan Community Support Organization HACSO 18 / 9 / 1399 حبیب الله مایار کابل ارتقای ظرفیت خانم ها تعلیمی ، صحی و خدمات عام المنفعه
5093 موسسه انکشافی بانوان و جوانان Empowerment of Women and Youth Organization EWYO 18 / 9 / 1399 فریبا شریف بلخ صحت تعلیم و تربیه ، حقوق بشر و زراعت
5094 موسسه انکشافی و اجتماعی پاروپامیز Paropamisadae Development and Social Organization. PDSO 18 / 9 / 1399 عتیق الله کاپیسا صحت، زراعت و تعلیم و تربیه
5095 موسسه دیده بان عدالت افغانستان Organization of Justice Watch Afghanistan OJWA 1399/10/30 محمدادریس کابل خدمات اجتماعی
5096 مؤسسه خیریه جنبش تغییر Movement of Change Charity Organization MCCO 1399/10/30 جواد "ابراهیمی " کابل خدمات اجتماعی و تعلیم تربیه
5097 موسسه انستیتوت پژوهشی انتخابات برای افغانستان Afghanistan Elections Research Institute Organization AERIO 1399/10/30 ادیب الله " نویم " کابل خدمات اجتماعی
5098 مؤسسه معاونت جهت تحقق اهداف توسعه پایداری و صلح پایدار Assistance for Sustainable Development Goals and Peace Organization ASDGPO 1399/10/30 سلیمان احمد کابل خدمات اجتماعی و صحت
5099 موسسه راه برای توسعه ورفاه Road for Development and Prosperity Organization RDPO 1399/10/30 محمدهاشم کابل خدمات اجتماعی و تعلیم تربیه
5100 موسسه مجادله علیه فقر و نابرابری Action Against Poverty and Inequality Organization AAPIO 1399/10/30 عاطفه " موحدی" کابل خدمات اجتماعی و تعلیم تربیه
5101 موسسه اجتماعی وصحی باور برای افغانستان Afghanistan Belief Social Health Organization ABSHO 1399/10/30 احمدا کابل خدمات اجتماعی وصحت
5102 موسسه دیده بان صلح افغان Organization of Afghan Peace Watch OAPW 1399/10/30 فریحه کابل خدمات اجتماعی
5103 موسسه تعاون برای اطفال و زنان Organization of Assistance for Children & Women OACW 1399/10/30 سودابه " موحدی" دایکندی خدمات - حقوقی -اجتماعی و تعلیم تربیه
5104 موسسه حقوق بشر وصلح برای همه Human Rights and Peace for All Organization HRPAO 1399/10/30 احمدضیا کابل خدمات اجتماعی و تعلیم تربیه
5105 موسسه دوست داران محیط وانکشاف Friends of Environment and Development Organization FEDO 1399/10/30 فریدون کابل خدمات اجتماعی و صحت
5106 مؤسسه خدمات اجتماعی و انکشافی اصلاح طلبان Islahtalaban Socail Service and Development Organization ISSDO 1399/10/30 میرویس هرات خدمات اجتماعی، خدمات انکشافی،تعلیم و تربیه ،صحت و زراعت
5107 مؤسسه ارتقای ظرفیت برای زنان آسیب پذیر Capacity Building Organization for Vulnerable Women COVW 1399/10/30 فهیمه کابل تعلیم و تربیه و خدمات اجتماعی
5108 مؤسسه حمایت از سالمندان Organization for Support of Elderly OSE 1399/10/30 محمد ادریس کابل حمایت صحی برای سالمندان ایجاد مکان های مناسب برای سالمندان ، زمینه سازی برای زیست بهتر سالمندان