امارت اسلامی افغانستان

وزارت اقتصاد

ریاست انسجام موسسات غیردولتی

The logo

د افغانستان اسلامی امارت

د اقتصاد وزارت

د غیر دولتی موسسو د انسجام ریاست

شماره ثبت اسم موسسه اسم به انگلیسی مخفف موسسه تاریخ ثبت نام رئیس موسسه ولایت ساحه فعالیت
5724 موسسه ملی اعانه برای تعلیم وتربیه National Endowment Organization for Education NEOE 1401/09/07 بابرالدین فاریاب تعلیم وتربیه
5723 موسسه خیریه قایم افغانستان Afghanistan Qaim Charity Organization AQCO 1401/09/07 خانم عصمت رحیم زاده صلاحیت امضا ندارد/ جعفر ابراهیمی کفیل هرات تعلیم و تربیه ، زراعت ، خدمات اجتماعی و صحت
5722 موسسه سیاق عالی محلی Outsanding Local Context Organization TOLCO 1401/09/07 نصرت احمد کابل خدمات اجتماعی، زراعت و تعلیم و تربیه
5721 موسسه دریچه بسوی روشنایی Gate Lighting Toward Organization GLTO 1401/09/07 وحیده "عدالتجو" کابل خدمات اجتماعی ، تعلیم وتربیه
5720 موسسه خدمات صحی واجتماعی غورځنگ افغانستان Afghanistan Ghorzang Health and Soscial Services Organization AGHSSO 1401/09/07 ساحل ولد نصیراحمد کابل خدمات اجتماعی ، تعلیم وتربیه ، صحت
5719 موسسه حمایت از مردم نیازمند Support People in Need Organization SPNO 1401/09/07 بی بی پرمیلا موزون بدخشان خدمات اجتماعی، زراعتی و تعلیم و تربیه
5718 داقتصادی اومعیشتی پایداره پرمختگ موسسه Sustainability Economic & Livelihood Development Organization SELDO 1401/09/07 نجیب "وردک" کابل خدمات اجتماعی، تعلیم و تربیه، زراعت و صحت
5717 هینداره د بیرنیو مرستو رسولو خیریه موسسه Hindara Emergency Relief Charity Organization HERCO 1401/09/07 مطیع الرحمن ننگرهار خدمات اجتماعی، تعلیم و تربیه، زراعت و صحت
5716 د انکشافی نوښتونو اوتحقیق موسسه Organization for Development Innovation and Research ODIR 1401/09/07 احسان الله کابل تعلیم و تربیه ، زراعت و صحت
5715 موسسه خدمات رفاه بشری برای افغانها Humanitarian Prosperity Services for Afghan Organization HPSAO 1401/09/07 عبدالله بلخ خدمات اجتماعی، تعلیم و تربیه، زراعت و صحت
5713 موسسه خدمات اجتماعی امید دهند گان Hope Givers Social Services Organization HGSSO 1401/09/07 فیصل کابل خدمات اجتماعی ، تعلیم وتربیه
5712 موسسه کمک های بشردوستانه و انکشافی مسیر Path Humanitarian Assistance and Development Organization PHADO 1401/09/07 احمدجمیل کابل خدمات اجتماعی ، تعلیم وتربیه ، صحت
5711 موسسه ابتکار نوآوری وتوسعه اقتصادی برای افغانستان Initiative Innovation Development for the Economy of Afghanistan- Organization IIDEA-O 1401/09/07 خالد بدخشان خدمات اجتماعی ، تعلیم وتربیه ، زراعت و آبیاری
5709 موسسه پیوندتوانمندسازی اقتصادی زنان افغانستان Women Economic Empowerment Nexus of Afghanistan Organization WEEN-AO 1401/09/07 سودابه /سید محسن سادات کابل خدمات اجتماعی ، تعلیم وتربیه ، زراعت و آبیاری وصحت
5708 موسسه چتر مهربانی برای حمایت از اطفال افغان Kindness Umbrella to Defend Afghan Children Organization KUDACO 1401/09/07 مول الدین بامیان خدمات اجتماعی , تعلیم وتربیه
5707 موسسه حمایت ازتعلیم وتربیه وصحت افغانستان Afghanistan Support for Health and Education Organization ASHEO 1401/09/07 احمد راشد کابل تعلیم وتربیه وصحت
5625 موسسه رفاه اجتماعی و اقتصادی Social and Economic Relief Organization SERO 1401/06/20 احمد الله غیرت کابل تعليم و صحت
5728 موسسه کمک های بشردوستانه درحوادث Organization for Humanitarian Assistance in Disaster OHAID 18/10/1401 اعجازاحمد"حسن" کابل خدمات اجتماعی ،تعلیم وتربیه ،کاهش خطرات ،انکشاف پایدارو ارتقا ظرفیت
5729 موسسه خیریه یک قطره برای بشریت One Drop for Humanity Relief Organization ODHRO 18/10/1401 عبدالله (عزیزی) کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه وصحت
5730 موسسه کمک برای بشروبازسازی Organization for Humanitarian Aid and Rehabilitation OHAR 18/10/1401 مسلم "جمالزاده" کندهار خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه و زراعت و آبیاری
5731 موسسه ندای صحت ترک اعتیاد Neda Health Quit Addiction Organization NHQAO 18/10/1401 علی کابل خدمات اجتماعی وصحت
5732 موسسه قلبهای سخاوتمند Organization Generous Hearts OGH 18/10/1401 نقیب الله جوزجان خدمات اجتماعی ،تعلیم وتربیه و زراعت وآبیاری
5733 موسسه اجتماعی واکشافی زندگی بهتر Better Life Social and Development Organization BLSDO 18/10/1401 نعمت الله "یوسفی" کابل خدمات اجتماعی ،تعلیم وتربیه ، زراعت وآبیاری و صحت
5734 موسسه توانمند سازی وتوسعه اجتماعی سوکال Resolve Empowerment and Social Transformation Organization RESTO 5734 عبیدالله کابل خدمات اجتماعی ،تعلیم وتربیه ، زراعت وآبیاری و صحت
5747 موسسه مبارزه افغاانها با فقر Afghans Fight on Poverty Organization AFPO 9/11/1401 عبدالکریم هرات خد مات اجتماعی، تعلیم و تربیه ، زراعت آبیاری و مالداری
5735 موسسه بشری همکاری عاجل ،پیشرفت معیشت وبازسازی Humanitarian Emergency Livelihood Promotion Rehabilitation Organization HELPRO 9/11/1401 درمحمد کابل خدمات اجتماعی ،زراعت وآبیاری و صحت
5736 موسسه همکاری بشری عامه Organization of Cooperation for Public Human OCPH 9/11/1401 ضیاالحق غزنی خدمات اجتماعی ،تعلیم وتربیه ،زراعت وآبیاری و صحت
5737 موسسه دوست دار اطفال Love the Children Organization LTCO 9/11/1401 محمدحسین کابل خدمات اجتماعی ،تعلیم وتربیه
5738 موسسه اجتماعی و تعلیمی مشعل Mashal Social and Education Organization MSEO 9/11/1401 وحیدالله هرات خدمات اجتماعی ،تعلیم وتربیه ،زراعت وآبیاری و صحت
5739 موسسه توسعه اقتصادی وخدمات اجتماعی حامی Hami Economic Development and Social Services Organization HEDSSO 9/11/1401 محمدعلی "زمانی" کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه و زراعت و آبیاری
5740 موسسه کارگزاران اگاهی افغانستان Afghanistan Awareness Brokers Organization AABO 9/11/1401 غلام رضا "پژواک" کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه
5741 موسسه بازسازی ،صحت ،آموزش وخدمات اجتماعی برای افغانستان Rehabilitation Health Education and Social Services for Afghanistan Organization RHESSA-O 9/11/1401 عبدالرقیب هرات خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه و زراعت و آبیاری وصحت
5742 دبشری پیاوړتیا اوتعلیمی پرمختگ موسسه Humanitarian Empowerment and Education Development Organization HEEDO 9/11/1401 عبدالسمیع "وحدت" کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه و صحت
5743 دافغانستان بنستیز ودانولوموسسه دافغانستان بنستیز ودانولوموسسهOrganization for Development and Infrastaucture of Afghanistan ODIA 9/11/1401 محمدجمال خوست خدمات اجتماعی تعلیم و تربیه زراعت و آبیاری و صحت
5744 موسسه خدمات صحی واجتماعی سهار ژوند Morning life Health and Social Services Organization MLHSSO 9/11/1401 حیات الله کابل خدمات اجتماعی ،تعلیم وتربیه و صحت
5745 قافلة السلام خیریه موسسه Qafelah Salam Welfare Organization QSWO 9/11/1401 نورالمعبود کنر خدمات اجتماعی ،تعلیم وتربیه و زراعت وآبیاری
5746 موسسه خیریه اطفال شرین افغانستان Kids are Sweet Charity Afghanistan Organization KSCAO 9/11/1401 مجیب کابل خدمات اجتماعی ،تعلیم وتربیه
5632 لاجی روغتیایی پاملرنی موسسه Laji Health Care Organization LHCO 1401/06/20 ننگیالی کابل خدمات اجتماعی و صحت
5749 موسسه انکشافی،تعلیمی وبشری باورآسیا Asia Trust Humanitarian Educational and Development Organization ATHDO 9/11/1401 محمدمنیر کابل خدمات اجتماعی ،تعلیم وتربیه ، صحت و زارعت
5750 موسسه انکشافی اجتماعی، صحی و تعلیمی ستاره جوانان Star Youth Social Health Education and Development Organization SYSHEDO 9/11/1401 مصطفی "نوری" کابل خدمات اجتماعی ،تعلیم وتربیه ، صحت
5751 بشری روغتیا او پرمختگ موسسه Development Health and Humanitarian Organization DHHO 9/11/1401 عبدالرحمن کابل خدمات اجتماعی ،تعلیم وتربیه ، صحت و زارعت
5752 موسسه پیشرفت وترقی مردم People Promotion and Development Organization PPADO 9/11/1401 غلام "محبی" کابل خدمات اجتماعی ، تعلیم تربیه ، زراعت وآبیاری
5753 د روغتیا اوبشردوستانه ملاترموسسه Health and Humanitarian Support Organization HHSO 9/11/1401 عبدالمالک غزنی خدمات اجتماعی ،تعلیم وتربیه ، صحت و زارعت
5754 موسسه توانبخشی ورفاه جامعه Community Rehabilitation and Welfare Organization CRWO 9/11/1401 نعمت الله فراه خدمات اجتماعی ، تعلیم تربیه ، زراعت وآبیاری
5755 موسسه آموزشی ، صحی واجتماعی رها Raha Educational Health and Social Organization REHSO 9/11/1401 محمدعلی" آریان" هرات خدمات اجتماعی ،تعلیم وتربیه ، صحت
5756 دبشری روغتیا اوهمکاری پړمختیایی موسسه Human Health and Help Developmentt Organization HHHDO 9/11/1401 انورالدین کندهار خدمات اجتماعی ،تعلیم وتربیه ، صحت
5684 موسسه خدمات تعلیمی ،فرهنگی و اجتماعی آسایش Asaish Educational Cultural and Social Service Organization AECSSO 1401/08/15 امین الله کابل خدمات اجتماعی ، تعلیم تربیه ،زراعت آبیاری وصحت
5690 بست لوی کندهار د بیاودانولو موسسه Bost Loy Kandahar Rehabilitation Organization BLKRO 1401/08/15 عزیز احمد کابل خدمات اجتماعی ،زراعت آبیاری وصحت
5691 موسسه محافظت صحی وبشری Organization of Health Protection and Humanitarian OHPH 1401/08/15 سیف الله کابل خدمات اجتماعی ُ تعلیم تربیه وصحت
5693 موسسه جوانان امروزسرمایه فردا Today's Youth Tomorrow's Wealth Organization TYTWO 1401/08/15 محمد همایون ایمان کابل خدمات اجتماعی و تعلیم وتربیه