امارت اسلامی افغانستان

وزارت اقتصاد

ریاست انسجام موسسات غیردولتی

The logo

د افغانستان اسلامی امارت

د اقتصاد وزارت

د غیر دولتی موسسو د انسجام ریاست

شماره ثبت اسم موسسه اسم به انگلیسی مخفف موسسه تاریخ ثبت نام رئیس موسسه ولایت ساحه فعالیت
5487 موسسه فرهنگی و تعلیمی دانای جاویدای Vera Immortal Cultural and Educational Organization VICEO 3 /2 / 1401 داود "قنبری" بلخ خدمات اجتماعی و تعلیم تربیه
5502 موسسه کمک های بشردوستانه و توسعه سیستان Sistan Organization for Humanitarian Assistance and Development SOHAD 3/2/1401 عظیم الله نیمروز خدمات اجتماعی ، تعلیم تربیه و زراعت آبیاری
5488 موسسه آموزشی وتعلیمی اساس Asas Training & Educational Organization ATEO 3 /2 / 1401 فصیح الله "فصیح" کابل خدمات اجتماعی و تعلیم تربیه
5503 رنا انکشافی حقوقی تعلیمی و اجتماعی مؤسسه Rana Social Education and Right Development Organization RSERDO 3/2/1401 رنا کابل تعلیم و تربیه و خدمات اجتماعی
5489 موسسه ابو محمد افغان Abu Muhammad Afghan Organization AMAO 3 /2 / 1401 الله غیرت کابل کمک به اطفال های یتیم، تعلیم و تربیه
5490 موسسه خط زندگی افغان Afghan Life Line Organization ALLO 3 /2 / 1401 محمد عمر کابل تعلیم و تربیه ، صحت و خدمات اجتماعی
5491 موسسه آسایش وامدادبرای اعمار مجدد افغانستان Welfare & Relief Organization for Reconstruction of Afghanistan WRORA 3 /2 / 1401 احسان الله کابل خدمات اجتماعی و تعلیم تربیه
5492 موسسه خدمات اجتماعی وتعلیمی نیستان Naisttan Social Service and Educational Organization NSSEO 3 /2 / 1401 سیداحمد کابل خدمات اجتماعی و تعلیم تربیه
5493 موسسه یاوران جهان به افغانستان World Helpers Afghanistan Organization WHAO 3 /2 / 1401 احمد "جلال" کابل خدمات اجتماعی وصحت
5494 موسسه بشری وخدمات اجتماعی Organization of Human Community Services OHCS 3 /2 / 1401 حسیب الرحمن " شیرزاد" کابل خدمات اجتماعی و تعلیم تربیه
5495 مؤسسه برنامه های توان بخشی، توسعه و خدمات اضطراری برای افغانها Organization for Rehabilitation Development and Emergency Program for Afghan ORDEPA 3 /2 / 1401 شهزاد کابل انکشافی، صحت ، زراعت و مالداری
5496 موسسه تعاون بشری میهن بامیان Maihan Bamyan Humanitarian Assistance Organization MBHAO 3 /2 / 1401 علی "فطرت " خدمات اجتماعی و تعلیم تربیه
5497 موسسه کمک زنان برای ارتقای زنان Women Donate for Women Development Organization WDWDO 3 /2 / 1401 بی بی مریم کابل خدمات اجتماعی و تعلیم تربیه
5498 موسسه ریشه جهانی برای زندگی Global Roots for Life Organization GRLO 3 /2 / 1401 میرزامحمد بدخشان خدمات اجتماعی و زراعت وابیاری
5499 موسسه اقلیم افغانستان Eco Brick Afghanistan Organization EBAO 3 /2 / 1401 رستم "زیوری" کابل خدمات اجتماعی و تعلیم تربیه
5500 موسسه اعمار مجدد تعلیمی و خدمات اجتماعی Rehabilitation of Education and Social Service Organization RESSO 3 /2 / 1401 عبدالواسع کابل خدمات اجتماعی و تعلیم تربیه
5504 موسسه انکشاف اجتماعی و رفاهی شکوفائی Prosperity Development Social and Welfare Organization PDSWO 3/2/1401 عصمت الله ناصری بامیان اقتصادی ، فرهنگی ، آموزشی و زراعتی
5505 موسسه کمک های بشردوستانه و توجه به انکشاف افغانستان Afghan Care Humanitarian Relief & Development Organization ACHRDO 3/2/1401 سمیع الله کابل خدمات اجتماعی وتعلیم تربیه
5506 موسسه خیریه برای یتیمان وزنان Charity Organization for Woman and Orphans COWO 3/2/1401 امان کابل خدمات اجتماعی وصحت
5507 موسسه کاهش فقر و رفاه جامعه Poverty Reduction and Community Relief Organization PRCRO 3/2/1401 وژمه کابل تعلیم تربیه و صحت
5508 مؤسسه توسعه و تعاون Organization of development and cooperation 5508 ODC 3/2/1401 خدیجه کابل تعلیم و تربیه و خدمات اجتماعی
5509 مؤسسه رفاهی و خدماتی نابینایان افغانستان Afghanistan Organization for Welfare and Services of Blind AOWSB 3/2/1401 عبدالصمد امیری) کابل تعلیم و تربیه ، ایجاد کار برای نا بینایان و اقتصادی
5510 مؤسسه آموزشی و اجتماعی نخبگان صحی افغانستان Afghanistan Medical Elites Social and Education Organization AMEESO 3/2/1401 جلیل الرحمن کابل بلند بردن سطح آگاهی طبی ، آموزشی و کمک برای قشر بی بضاعت
5511 د تعلیمی او تولنز و مرستو پرمختیایی مؤسسه Organization for Education and Social Aid Development OESAD 3/2/1401 عبدالکریم کندهار تعلیم و تربیه و بازسازی
5512 موسسه توسعه جوانان پاک افغان Pak Afghan Youth Development Organization PAYDO 3/2/1401 اعجازاحمد کابل خدمات اجتماعی وصحت
5513 دافغانستان لپاره دپراختیا بشری اوبیا رغونی موسسه Afghanistan Development Humanitarian and Rehabilitation Organization ADHRO 3/2/1401 محمدآصف کابل خدما ت اجتماعی وتعلیم تربیه
5514 دبشری مرستو اوهمکاری موسسه Organization for Humanitarian and Cooperation OHC 3/2/1401 محمدیونس کابل خدمات اجتماعی وصحت
5515 موسسه تعلیمی و صحی خانه مرحمت House of Mercy Organization for Education and Health HMOEH 3/2/1401 محمدامین کابل تعلیم تربیه وصحت
5516 موسسه توانمندی کمک های اضطراری و بشری Resilience Emergency and Humanitarian Aid Organization REHAO 3/2/1401 محمدیوسف "حمیدیان" کابل خدمات اجتماعی و خدمات انکشافی
5517 موسسه امداد رسانی ونجات بشری Humanitarian Rescue and Relief Organization HRRO 3/2/1401 نوراحمد "رضایی" بامیان خدمات اجتماعی وصحت
5518 هیله صادق بشری او خیریه موسسه Hope Sadiq Charity and Humanitarian Organization HSCHO 3/2/1401 محمد آصف کابل خدمات اجتماعی شونه او روزنه
5519 موسسه آموزش های فنی حرفوی،مسلکی وارایه خدمات اجتماعی عمران افغانستان Emran Afghanistan vocational Training and Social Services Organization EAVTSSO 3/2/1401 محمداسحاق کابل خدمات اجتماعی ، زراعت وآبیاری ، صحت وتعلیم تربیه
5520 موسسه زندگی بهتر Better Life Organization BLO 3/2/1401 زحل شکیبا هرات خدمات اجتماعی ، زراعت وآبیاری ، صحت وتعلیم تربیه
5521 موسسه انکشاف صحت وزراعت زرغون پاڼه Green Leaf Health and Agriculture Development Organization GLAHDO 3/2/1401 سید سلیمان خوست زراعت وآبیاری وصحت
5522 چټک موسسه Quick Organization QO 3/2/1401 داکتر احمد حامد احمدی کابل خدمات اجتماعی وصحت
5523 موسسه همکاری انسانی وانکشاف برای افغانستان Humanitarian Assistance and Development for Afghanistan Organization HADAO 3/2/1401 احمد شفیق "امیری" کابل خدمات اجتماعی و تعلیم تربیه
5524 موسسه بازسازی وانکشافی برای افغانستان باثبات Reconstruction and Development Organization for Stable Afghanistan RDOSA 3/2/1401 وحیدالله کابل خدمات اجتماعی و تعلیم تربیه
5525 ده افغانانوپرمختایی بشری،تعلیمی اوصحی خدماتو موسسه Afghan Development Human Education Health Service Organization ADHEHSO 3/2/1401 عصمت الله کابل خدمات اجتماعی و تعلیم تربیه وصحت
5526 موسسه بشردوستانه برای رفاه افغانستان Humanitarian Organization for Welfare Afghanistan HOWA 3/2/1401 مجیب الله کابل خدمات اجتماعی و تعلیم تربیه وصحت
5527 میزان خیریه موسسه Mezaan Charity Organization MCO 3/2/1401 عزت الله کابل خدمات اجتماعی ، زراعت و آبیاری
5528 د افغانستان پرمختیایی او بنستیزه موسسه Afghanistan Progressive and Radical Organization AFGPRO 3/2/1401 عبیدالله کندهار تعلیمی ، صحی و اجتماعی
5529 موسسه افغانستان برای توسعه پایدار روستایی Afghanistan Organization for Sustainable Rural Development AOSRD 3/2/1401 انعام الله کابل خدمات اجتماعی ، زراعت و آبیاری
5530 موسسه ملی مصونیت وبقا Immunity and Survival National Organization ISNO 3/2/1401 شمایل کابل صحت ، تعلیم تربیه . زراعت
5531 د تولنیز ملا تر او بشری پراختیا موسسه Organization for social support and humanitarian OSSHD 3/2/1401 نقیب الله(توخی) کندهار خدمات اجتماعی ،تعلیم تربیه ، صحت و زراعت آبیاری
5532 موسسه کمک های بشری وحفاظت Humanitarian Aid and Protection Organization HAPO 3/2/1401 فیروز "نیازی کابل خدمات اجتماعی و صحت
5533 موسسه بلند بردن سطح آگاهی مردم People up Rasing Awareness Organization PRAO 3/2/1401 نجیبه فاریاب خدمات اجتماعی و تعلیم تربیه
5534 موسسه قناعت برای انکشاف مردم افغان Qanaat Development for Afghan People Organization QDAPO 3/2/1401 گلستان فاریاب خدمات اجتماعی و تعلیم تربیه
5535 افغان دبیرنیوبشری مرستودغبرگون موسسه Afghan Humanitarian Emergency Relief and Response Organization A-HERRO 3/2/1401 اسما حبیبی کندهار خدمات اجتماعی و تعلیم تربیه
5536 موسسه آرزوی موفقیت برای افغانستان Well Wishes for Afghanistan Organization WWAO 3/2/1401 عبدالوسیم کابل خدمات اجتماعی و تعلیم تربیه
5537 دپایست لرونکی پرمختیایی موخو موسسه Organization Sustainable Development Goals OSDG 3/2/1401 کریم الله کندهار خدمات اجتماعی و تعلیم تربیه