امارت اسلامی افغانستان

وزارت اقتصاد

ریاست انسجام موسسات غیردولتی

The logo

د افغانستان اسلامی امارت

د اقتصاد وزارت

د غیر دولتی موسسو د انسجام ریاست

شماره ثبت اسم موسسه اسم به انگلیسی مخفف موسسه تاریخ ثبت نام رئیس موسسه ولایت ساحه فعالیت
5826 د افغانستان صحراوی حنگلی حیواناتو د ژوند ساتنی موسسه Afghanistan Wildlife Desert Animal Conservation Organization AWDACO 1402/4/28 نجیب الله کابل زراعت و آبیاری و مالداری
5796 د مور او ماشوم د پاملرنی موسسه Mother and Child Care Organization MCCO 7/3/1402 عبدالحکیم همت کابل تعلیم و تربیه زراعت و آبیاری صحت و تغذی عامه
5833 لاسنیوی د مرستی پراختیا موسسه Helping Hands Relief and Development Organization HHRDO 1402/4/28 سید ولید الفت کابل خدمات اجتماعی،صحت،تعلیم و تربیه و زراعت آبیاری
5835 موسسه پیوند توسعه کمک های تعلیمی Linking Education Aid Development Organization LEAD-O 1402/4/28 محمد داود کابل خدمات اجتماعی،تعلیم و تربیه و زراعت و آبیاری
5829 موسسه خدمات توسعه یی دورنما Dornama Progressive Services Organization DPSO 1402/4/28 کریم بخش کابل تعلیم و تربیه صحت و زراعت
5682 موسسه بهبود رفاه و انشکاف پایدار Welfare Improvement and Sustainable Development Organization WISDO 1401/7/7 غلام احمد هرات خدمات اجتماعی تعلیم تربیه زراعت آبیاری صحت
5539 موسسه همکاری شهامت افغان Shahamat Afghna Cooperation Organization SHACO 1401/2/29 انجینر محمد سالم تخار زراعت تعلیم و تربیه خدمات اجتماعی
5803 موسسه خدمات اجتماعی و بشری برای افغانستان Organization of Social Humanitarian Services for Afghnanistan OSHSA 1402/3/7 احمد رشاد کابل خدمات اجتماعی تعلیمی زراعت آبیاری
5814 پیدایشت د نوی ژوند پاملرنه موسسه Paidaiekht New Life Care Organization PNLCO 1402/3/13 وحیدالله کابل خدمات اجتماعی تعلیم و تربیه زراعت آبیاری صحت
5827 موسسه کمک برای فردا Help Build Tomorrow Organization HBTO 1402/4/28 حامد ملکزاده کابل خدمات اجتماعی تعلیم و تربیه
5828 موسسه اقدمات کمک رسانی افغانستان Afghanistan Relief Initiative Organization ARIO 1402/4/28 فرهاد صافی کابل خدمات اجتماعی تعلیم و تربیه زراعت و آبیاری
5831 موسسه حمایت جهان از اطفال افغان World Support for Afghan Kids Organization WSAKO 1402/4/28 میلاد کابل تعلیم و تربیه صحت
5834 موسسه خیریه رفاه یتیم Orphan Prosperity Charity Organization OPCO 1402/4/28 سید سبحان کابل
5841 موسسه همکاری صدای افغانستان Afghanistan Voice of Organization Assistance AVOA 1402/4/28 صبغت الله کابل خدمات اجتماعی تعلیم و تربیه صحت
5842 د بشری مرستو ملی موسسه Human Relief National Organization HRNO 1402/4/28 عبدالستار کابل صحت تعلیم و تربیه زراعت مالداری و آبیاری
5844 موسسه انکشاف و اجتماعی خدمت برای مردم Service for People Development and Social Organization SPDSO 1402/4/28 خیرالدین فاریاب خدمات اجتماعی تعلیم و تربیه
5840 موسسه اجتماعی و توسعه تحصیلی انسان Insan Social and Educational Development Organization ISEDO 1402/4/28 امان الله باهر جوزجان خدمات اجتماعی تعلیم و تربیه زراعت و آبیاری
5825 موسسه باز سازی نسل فردا Tomorrow s Generation Rehabilitation Organization TGRO 28/04/1402 تاج محمد جواز جان خدمات اجتماعی , تعلیم تربیه و زارعت
5830 موسسه کمک های بشری و محوه ماین ها Humanitarian Assistance and Mines Removal Organization HAMRO 1402/4/28 محمد شریف یعقوبی کابل خدمات اجتماعی زراعتی و تولیدی
5839 موسسه انکشافی و اجتماعی تغیر برای زندگی بهتر Change for Better Life Social and Development Organization CBLSDO 1402/4/28 محمد میثاق بلخ خدمات اجتماعی تعلیم و تربیه صحت
5836 موسسه ارتباطات و آموزش برای انکشاف Communication and Education Organization for Development CEOD 1402/4/28 محب الله کابل خدمات اجتماعی تعلیم و تربیه صحت
5837 موسسه تشویق و توسعه جامعه برای مردم افغانستان Community Motivation Development Organization for People of Afghanistan CMDOPA 1402/4/28 سید فیروز کابل خدمات اجتماعی تعلیم و تربیه صحت
5853 موسسه زندگی بهتر برای افغانها Afghans Betther Life Organization ABLO 1402/6/7 جمال الدین کابل خدمات اجتماعی تعلیم و تربیه زراعت و آبیاری
5862 موسسه آسیا برای توسعه پایدار Asia Organization for Sustainable Development AOSD 1402/6/7 ذبیح الله بامیان خدمات اجتماعی تعلیم و تربیه زراعت و آبیاری صحت
5847 موسسه اجتماعی مبتکران باختر Socail Initiator Bakhter Organization SIBO 1402/6/7 ذکر علی محمودی کابل خدمات اجتماعی تعلیم و تربیه زراعت و آبیاری
5846 موسسه تعهد عمل و ابتکار Commitment Action Authorship Organization CAAO 5846 عبدالولی خان زاده کابل خدمات اجتماعی تعلیم و تربیه زراعت و آبیاری
5848 موسسه تعلیمی و رفاه ملی افغانستان Afghanistan Education and Welfare National Organization AEWNO 1402/6/7 خلیل الرحمان کابل خدمات اجتماعی تعلیم و تربیه صحت
5845 موسسه ما برای شما We for You Organization WFYO 1402/6/7 مسعود صادق کابل خدمات اجتماعی تعلیم و تربیه صحت
5851 موسسه خیریه صحی آبیاری و زراعتی مهربان KHIACO 1402/6/7 ظهورالدین صاحبی کابل صخت زراعت و آبیاری
5854 موسسه اعتماد زندگی نو New Life Trust Organization NLTO 1402/6/7 محمد الله یحی پور کابل خدمات اجتماعی تعلیم و تربیه زراعت و آبیاری صحت
5857 موسسه ابتکارات برای آسایش و توسعه پایدار Initiatives for Sustainable Development and Relief Organization ISDRO 1402/6/7 محمد یعقوب صدیقی کابل خدمات اجتماعی تعلیم تربیه زراعت آبیاری صحت
5858 د مرستندویه عملیاتو موسسه Organization for Outreach Operation OOO 1402/6/7 صادق الله صافی کابل خدمات اجتماعی تعلیم تربیه صحت زراعت آبیاری
5859 موسسه در مسیر اندیشه Organization on the Path of Taught OPT 1402/6/7 خیبر حنیفی کابل خدمات اجتماعی تعلیم تربیه زراعت آبیاری صحت
5860 افغانستان لپاره تعلیمی صحی او خیریه موسسه Welfare Organization Education and Health for Afghanistan WOEHA 1402/6/7 عبدالبصیر لطیفی کابل خدمات اجتماعی تعلیم تربیه زراعت آبیاری صحت
5864 د لورو زده کرو د پراختیا د ملاتر موسسه Higher Education Development Support Organization HEDSO 1402/6/7 ابومسلم خرم کابل خدمات اجتماعی تعلیم تربیه زراعت و آبیاری
5865 د مظلوم او بی سرپناه خلکو د مصروفیت د کار زمینه برابرول موسسه Providing Employment Opportunities to the Oppressed and Homless People Organization PEOOHPO 1402/6/7 فیض الباری فضلی کابل خدمات اجتماعی تعلیم و تربیه
5873 د افغانستان د چاپیریال سانتی موسسه Environment Conservation Organization for Afghanistan ECOFA 1402/6/22 محمد قسیم شینواری کابل خدمات اجتماعی تعلیم و تربیه زراعت و آبیاری
5867 موسسه توسعه خدمات اجتماعی و آموزشی سرنوشت Destiny Social and Educational Services Development Organization DSESDO 1402/6/22 محمد ابراهیم شکیب بلخ خدمات اجتماعی تعلیم تربیه زراعت آبیاری صحت
5870 موسسه خدمات بشردوستانه سفید The White Humanitarian Services Organization TWHSO 1402/6/22 محمد بشیر صالحی کابل خدمات اجتماعی تعلیم و تربیه