امارت اسلامی افغانستان

وزارت اقتصاد

ریاست انسجام موسسات غیردولتی

The logo

د افغانستان اسلامی امارت

د اقتصاد وزارت

د غیر دولتی موسسو د انسجام ریاست

شماره ثبت اسم موسسه اسم به انگلیسی مخفف موسسه تاریخ ثبت نام رئیس موسسه ولایت ساحه فعالیت
5363 مؤسسه صحت افغان The Afghan Health Organization TAHO 29 /10 / 1400 فضل جان کابل تعلیم و تربیه و صحت
5364 دافغان کډوالو بشرپالنی اوخدماتو موسسه Afghan Humanitarian Refugee Services Organization AHRSO 29 /10 / 1400 راحت الله "قیام " کابل خدمات اجتماعی وصحت
5420 موسسه توانمند سازی جامعه آسیب پذیر Organization for the Empowerment of Vulnerable Communities OEVC 17 / 1 / 1401 شکیبا کابل خدمات اجتماعی و صحت
5455 موسسه نقشه برای زندگی سالم Map for Healthy Life Organization MFHLO 3 /2 / 1401 سمیع الله صحت و خدمات اجتماعی
5801 دافغانستان دبیوزلولپاره بشری پراختیا موسسه Afghanistan Indigents Human Development Organization AIHDO 07/03/1402 شیرعلی کابل خدمات اجتماعی ،تعلیم تربیه و صحت
5815 موسسه باب الخیر Bab - Ul -Khair Organization BUKO 13/03/1402 زیارمل احمد کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه ، زراعت وآبیاری و صحت
5816 موسسه خیریه فلاح نوین Fallah e Newin Charity Organization FNCO 13/03/1402 میرویس کابل تعلیم وتربیه ، زراعت وآبیاری و صحت
5818 موسسه کمک برای فردای بهتر Assistance Brtter Tomorrow Organizat ABTO 13/03/1402 محمد رحیم کاکړ کندهار خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه و زراعت وآبیاری
5863 دافغانستان دمالدارنو او وترنرانو موسسه Afghanistan Ranchers & Veternars Organization ARVO 07-06-1402 روزبه کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه و زراعت وآبیاری
5875 موسسه امیدی برای آینده بهتر Organization of Hope for a Better Future OHBF 22/06/1402 نورآغا کابل خدمات اجتماعی و صحت
5910 دپایداره بدلون لپاره دهڅونی موسسه Encouraging Change for Hopeful Outcomes Organization ECHOO 01/09/1402 عطا الله "همت" خدمات اجتماعی ، زراعت ابیاری و صحت
5955 موسسه امید بی نهایت برای پیشرفت و توانمند سازی Infinite Hope Organization for Progress and Empowerment IHOPE 13/10/1402 شبیراحمد کابل خدمات اجتماعی ،تعلیم وتربیه ، زراعت وابیاری و صحت
5961 موسسه توانمند سازی جوامع افغانی Empowering Afghan Communities Organization EACO 18/11/1402 عصمت الله کندهار خدمات اجتماعی ،تعلیم وتربیه ، زراعت وابیاری و صحت
5966 موسسه امداد بشردوستانه وآموزش زرنج Zaranj Aid Humanitarian and Education Organization ZAHEO 18/11/1402 میرزا نیمروز خدمات اجتماعی ،تعلیم وتربیه و زراعت وابیاری
5967 دافغنستان لپاره پایداره معیشت موسسه Sustainable Livelihood Organization for Afghanistan SLOA 18/11/1402 نصیراحمد کندهار خدمات اجتماعی ،تعلیم وتربیه ، زراعت وابیاری و صحت
5969 دبشری ناورین په وړاندی دغبرګون موسسه Organization for Humanitarian Crisis Response OHCR 18/11/1402 عبدالولی کابل خدمات اجتماعی ،تعلیم وتربیه ، زراعت وابیاری و صحت
5984 موسسه انسانی وکمک های انکشافی برای جامعه افغانی Organization for Humanitarian and Development of Afghan Community OHDAC 18/11/1402 غلام مصطفی هرات خدمات اجتماعی ،تعلیم وتربیه ، زراعت وابیاری و صحت
5987 موسسه محیط زیستی سمسوروطن Samsoor Watan Organization for Environment SWOE 18/11/1402 سیدمحمد کابل خدمات اجتماعی ،تعلیم وتربیه ، زراعت وابیاری
5989 موسسه اجتماعی رفاه افغانستان Prosper Afghanistan Social Organization PASO 18/11/1402 عمادالدین فراه خدمات اجتماعی ،تعلیم وتربیه ، زراعت وابیاری و صحت
5993 موسسه حمایت ازمعلولین وانکشاف اجتماعی Disabled Support and Community Development Organization DSCDO 02/12/1402 شفیع الله لوکر خدمات اجتماعی ،تعلیم وتربیه ، زراعت وابیاری
5998 موسسه خدمات اجتماعی نوربهشت Noor-E Behaeht Social Services Organization NBSSO 01/01/1403 ذبیح الله کابل خدمات اجتماعی ،تعلیم وتربیه وصحت
6000 موسسه خدمات اجتماعی و تعلیمی نیکان هریوا Nikan Hriwa Social and Educational Services Organization NHSESO 01/01/1403 رحمت الله هرات خدمات اجتماعی ،تعلیم وتربیه ، زراعت و صحت
6002 موسسه انکشاف تعلیم وتربیه و زراعت افغانستان Afghanistan Agriculture and Education Development Organization AAEDO 01/01/1403 عبدالباقی خدمات اجتماعی ،تعلیم وتربیه و زراعت آبیاری