جمهوری اسلامی افغانستان

وزارت اقتصاد

ریاست انسجام موسسات غیردولتی

The logo

د افغانستان اسلامی جمهوریت

د اقتصاد وزارت

د غیر دولتی موسسو د انسجام ریاست

شماره ثبت اسم موسسه اسم به انگلیسی مخفف موسسه تاریخ ثبت نام رئیس موسسه ولایت ساحه فعالیت
4768 موسسه جوانان برای صلح Org of Youth for Peace OYP 13 / 4 / 1398 بلال احمد نیازی کابل خدمات اجتماعی
4769 موسسه کمک های بشری افغانستان برای صلح و تعلیم Afghanistan Humanitarian Org for Peace and Education. AHOPE 13 / 4 / 1398 محب الله کندهار خدمات اجتماعی ، تعلیم تربیه
4770 موسسه اجتماعی ، فرهنگی پیام نو New Massage Social and Cultural Org NMSCO 26 / 4 / 1398 محبوب الله حیدری بدخشان خدمات اجتماعی و تعلیم و تربیه
4771 موسسه کلبه گیتی Kolba Giti Org. KGO 26 / 4 / 1398 فرشته میرزاد کابل خدمات اجتماعی و تعلیم و تربیه
4772 موسسه سیستم ها برای صلح و توسعه System for Peace and Development Org. SPADO 26 / 4 / 1398 آریا کریمی کابل خدمات اجتماعی و تعلیم و تربیه
4773 موسسه معیشت ، نو آوری و کمک آسیب پذیری Org for Livelihood ,Innovation and Vulnerability Assistance OLIVA 26 / 4 / 1398 عزیز الرحمن تعلیم و تربیه ، صحت ، زراعت و سایر خدمات اجتماعی
4774 موسسه انکشافی و اجتماعی مصونیت بشری Human Safety Social Development Org. HSSDO 26 / 4 / 1398 محبوب الله کابل تعلیم و تربیه ، صحت ، زراعت و سایر خدمات اجتماعی
4775 موسسه صحت جنسی و باروری افغانستان Sexual and Reproductive Health Org of Afghanistan SRHOA 26 / 4 / 1398 زهره بهمن کابل صحت ، سایر خدمات اجتماعی
4776 موسسه رشد و توسعه Growth and Development Org. GDO 26 / 4 / 1398 معصومه کابل تعلیم و تربیه ، صحت ، زراعت و سایر خدمات اجتماعی
4777 موسسه راه توسعه مردم People Progressive Path Org. PPPO 26 / 4 / 1398 سید مومین کابل تعلیم و تربیه ، صحت ، زراعت و سایر خدمات اجتماعی
4778 موسسه انکشاف و کمک برای افغانستان Org for Development and Assistance of Afghanistan ODAA 26 / 4 / 1398 احمد میلاد کابل تعلیم و تربیه ، صحت ، زراعت و سایر خدمات اجتماعی
4779 موسسه خیریه پرورش کودکان یتیم Orphan Children Breeding Charity Org . OCBCO 26 / 4 / 1398 محمد اعظم پروان خدمات اجتماعی و تعلیم و تربیه
4780 موسسه جوانان آزادی خواه و دموکرات Liberal and Democratic Youth Org. LDYO 26 / 4 / 1398 ناهید خدمات اجتماعی و تعلیم و تربیه
4781 موسسه خدمات صحی و اجتماعی ندا Neda Health and Social Services Org. NHSSO 26 / 4 / 1398 نبیلا کابل تعلیم و تربیه ، صحت ، زراعت و سایر خدمات اجتماعی
4782 موسسه تحقیقاتی و خدمات توانبخشی آرامش Aramesh Reserch and Rehabilitation Services Org. ARRSO 26 / 4 / 1398 محمد تعلیم و تربیه ، صحت ، و سایر خدمات اجتماعی
4783 موسسه خیریه اجتماعی و صحی سفره افغانها Afghan Table Charity Social and Medical Org. ATCSMO 13 /5 / 1398 احمد ضیا کابل تعلیم و تربیه و صحت
4784 موسسه آموزشی ، صحی و انکشاف اجتماعی رفاه Health Education and Social Welfare Development Org. HESWDO 13 /5 / 1398 عادله دربان تعلیم و تربیه ، صحت ، و سایر خدمات اجتماعی
4785 موسسه حمایت از اشخاص دارای معلولیت در افغانستان People with Disability Support Org in Afghanistan . PDSOA 13 /5 / 1398 عبدالرزاق بامیان تعلیم و تربیه ، زراعت و سایر خدمات اجتماعی
4786 موسسه صحی و خدماتی زنان افغان Afghan Women Health and Service Org. AWHSO 13 /5 / 1398 حشمت الله قیامی تعلیم و تربیه ، صحت ، زراعت و سایر خدمات اجتماعی
4788 موسسه فرهنگی و خدمات هنری مستورات Mastooraat Cultural and Art Services Org. MCASO 13 /5 / 1398 فاطمه کابل تعلیم و تربیه و سایر خدمات اجتماعی
4787 موسسه اجتماعی و فرهنگی زنان و دختران Social and Cultural Org for Women and Girls. SCOWG 13 /5 / 1398 رنگینه خوست تعلیم و تربیه ، صحت ، زراعت و سایر خدمات اجتماعی
4789 موسسه نسل نو برای تغیر New Generation for Change Org. NGCO 13 /5 / 1398 محبوب اکبری کابل تعلیم و تربیه ، صحت ، و سایر خدمات اجتماعی
4790 د افغان ملت جورونی موسسه Afghan Nation Building Org. ANBO 13 /5 / 1398 شوکت علی زمانی کنر تعلیم و تربیه و سایر خدمات اجتماعی
4791 موسسه حاکمیت قانون نخبگان Elites Rule of Law Org. ERLO 13 /5 / 1398 سمیع الله کابل تعلیم و تربیه و سایر خدمات اجتماعی
4792 موسسه خدمات صحی پیوست Paiwast Health Services Org . PHSO 13 /5 / 1398 رویا جان کابل تعلیم و تربیه ، صحت
4793 موسسه تعلیمی تحول و تداوم جامعه Educational Change and Continuity Society Org. ECCSO 13 /5 / 1398 احمد االله تعلیم و تربیه و سایر خدمات اجتماعی
4794 موسسه خدمات اجتماعی و زراعتی ارتقا Erteqa Social and Agricultural Services Org . ESASO 13 /5 / 1398 آمنه هرات تعلیم و تربیه ، صحت ، زراعت و سایر خدمات اجتماعی
4795 موسسه خیریه آرزو آینده Future Hope Charity Org. FHCO 13 /5 / 1398 فردین کابل تعلیم و تربیه و سایر خدمات اجتماعی
4796 موسسه خیریه و تعلیمی خیراندایش Benevolent Charity and Education Org. BCEO 13 /5 / 1398 میرویس غور تعلیم و تربیه و سایر خدمات اجتماعی
4797 موسسه توسعه سرمایه انسانی افغانستان Afghanistan Human Capital Development Org AHCDO 13 /5 / 1398 فرید احمد کابل تعلیم و تربیه و سایر خدمات اجتماعی
4798 موسسه حقوقی و اجتماعی موج Wave Legal and Social Organization WLSO 13 /5 / 1398 انیسه غیور غور حقوقی و اجتماعی
4799 موسسه زنان تجارت پیشه صنعت کار و مولد افغان Afghan Women's Business ,Industrialism t& Manufacture Organization AWBIMO 13 /5 / 1398 ساره کابل خدمات اجتماعی، تعلیم و تربیه و زراعت
4800 موسسه زنان آینده ساز Women Future Maker Organization WFMO 13 /5 / 1398 صفیه رفاه کابل خدمات اجتماعی و تعلیم و تربیه
4801 موسسه صحت برای پیشرفت جامعه Afghanistan Health and Social Progresses Organization AHSPO 13 /5 / 1398 داکتر همایون کندهار صحت
4802 موسسه صلح و استقرار مجدد افغانها Afghan Peace and Reintegration Org . APRO 13 /5 / 1398 نعمت الله رحیمی کابل تعلیم و تربیه ، صحت ، زراعت و سایر خدمات اجتماعی
4803 موسسه جنبش همگرایی ملت های قلب آسیا Heart of Asia Nations Integration Movement Org. HANIMO 7 /6 / 1398 محب الله کابل خدمات اجتماعی و تعلیم و تربیه
4804 موسسه مطالعات و توسعه شهری افغانستان Afghanistan Urban Studies and Development Org. AUSDO 7 /6 / 1398 محمد سعید کاکر کابل تعلیم و تربیه ، زراعت و سایر خدمات اجتماعی
4805 موسسه خیریه آینده درخشان Bright Future Charity Org. BFCO 7 /6 / 1398 احمد جاوید کابل خدمات اجتماعی و تعلیم و تربیه
4806 موسسه زنان برای تحول و توسعه Women Org for Change and Development WOCD 7 /6 / 1398 بی بی عنقا دانش کابل تعلیم و تربیه ، صحت ، زراعت و سایر خدمات اجتماعی
4807 موسسه خدمات و مهارت های تنظیم معلومات افغانستان Afghanistan Information Services and Skills Org. AISSO 7 /6 / 1398 سیف الله سمنگان خدمات اجتماعی و تعلیم و تربیه
4808 موسسه خیریه فانوس Fanoos Charity Org. FCO 7 /6 / 1398 سکینه کابل تعلیم و تربیه ،زراعت و سایر خدمات اجتماعی
4809 موسسه کمک و خدمات سپهر Sepehr Help Services Org. SHSO 7 /6 / 1398 روح افزا کابل تعلیم و تربیه ، صحت و سایر خدمات اجتماعی
4810 موسسه تغیر و انکشاف جوانان Change and Development Youths Org. CDYO 7 /6 / 1398 عبدالمجید جوزجان تعلیم و تربیه ، صحت ، زراعت و سایر خدمات اجتماعی
4811 موسسه فعالیت های همگانی برای تعلیم ، صحت ، بازسازی و زراعت Movement for Education , Health , Rehabilitation and Agriculture Nationwide Org. MEHRAN-O 7 /6 / 1398 صفیه کابل تعلیم و تربیه ، صحت ، زراعت و سایر خدمات اجتماعی
4812 موسسه بشر دوستانه اجتماعی و خدمات مبتکر افغان Afghan Humanitarian and Ambition Services Org. AHSASO 7 /6 / 1398 قدیر هرات تعلیم و تربیه ، صحت ، زراعت و سایر خدمات اجتماعی
4813 موسسه آموزشی اجتماعی و فرهنگی تاک Taak Educational، Social and Cultural Org . TESCO 7 /6 / 1398 فولاد بنیادی کابل تعلیم و تربیه ، صحت و سایر خدمات اجتماعی
4814 موسسه حمایت از یتیمان ، بیوه زنان و موسفیدان Orphans Widows and Old People Support Org . OWOPSO 7 /6 / 1398 محمد کریم کابل خدمات اجتماعی و تعلیم و تربیه
4815 د افغان حوانانو پیوستون موسسه Afghan Youth Linking Org. AYLO 17 /7 / 1398 امین الله کابل تعلیم و تربیه ، صحت ، زراعت و سایر خدمات اجتماعی
4816 موسسه خدماتی اجتماعی اعتماد Trust Social and Service Org. TSASO 17 /7 / 1398 عزیز احمد هرات تعلیم و تربیه ، صحت ، زراعت و سایر خدمات اجتماعی
4817 موسسه انکشافی خیریه پامیریان Pamiryan Charity Development Org. PCDO 17 /7 / 1398 شبیر احمد بدخشان تعلیم و تربیه ، صحت و سایر خدمات اجتماعی