امارت اسلامی افغانستان

وزارت اقتصاد

ریاست انسجام موسسات غیردولتی

The logo

د افغانستان اسلامی امارت

د اقتصاد وزارت

د غیر دولتی موسسو د انسجام ریاست

شماره ثبت اسم موسسه اسم به انگلیسی مخفف موسسه تاریخ ثبت نام رئیس موسسه ولایت ساحه فعالیت
5284 موسسه اطفال آینده ماهستند Children are Our Future Organization COFO 4 / 9 / 1400 علی گل کابل خدمات اجتماعی دصحت وتعلیم تربیه
5255 موسسه مطالعات صلح ورفاه افغانها Organization for Peace Studies and Afghans Welfare OPSAW 4 / 9 / 1400 محمدعلی " ستیغ" کابل خدمات اجتماعی وصحت
5257 موسسه حفاظت ازحیوانات وپرندگان افغانستان Afghanistan Animals and Birds Protection Organization AABPO 4 / 9 / 1400 میرمحمد قاهر کابل خدمات اجتماعی و تعلیم تربیه
5259 موسسه سرکس پروانه برای اطفال وجوانان افغانستان Afghan Parwana Circus for Children and Youth Organization APCCYO 4 / 9 / 1400 دانیال بیرگ کابل خدمات اجتماعی و تعلیم تربیه
5261 اجتماعی ،بشردوستانه ،تعلیمی اودپرمختگ موسسه Social Humanitarian Educational and Development Organization SHEDO 4 / 9 / 1400 هارون کنر خدمات اجتماعی و تعلیم تربیه
5262 موسسه تحقیقاتی و مطالعاتی افق Horizon Research and Studies Organization HRASO 4 / 9 / 1400 وحید الرحمن کابل خدمات اجتماعی و تعلیم تربیه
5263 موسسه ماموریت برا ی انکشاف جامعه Mission Organization for Development Community MODC 4 / 9 / 1400 رامش کابل خدمات اجتماعی و تعلیم تربیه
5266 مؤسسه همبستگی و صدای بانوان سید محمد عوض Solidarity and Voice of Women Organization SVWO 4 / 9 / 1400 فرزانه سادات هلمند فعالیتهای اقتصادی و اجتماعی
5267 مؤسسه مرکز مطالعات پالیسی های افغانستان و مساعدت های تخنیکی Organization Centre for Afghanistan Policy Studies and Technical Support O-CAPSTS 4 / 9 / 1400 محمد فرهاد وسیم کابل رشد اقتصادی و ساحتار صلح
5272 مؤسسه امید به زندگی Hope for Life Organization HFLO 4 / 9 / 1400 محمد طارق بحری وزین کابل مبارزه با فقر ، صحت و آموزش
5268 موسسه خیریه انس انیت برای افغانها Humanity Welfare Organization for Afghans HWOA 4 / 9 / 1400 ملالی "سهاک" کابل خدمات اجتماعی و تعلیم تربیه
5269 موسسه نجات و باز سازی - Salvation and RehabilitationOrganization SRO 4 / 9 / 1400 محمد کبیر کابل خدمات اجتماعی و تعلیم تربیه
5271 مؤسسه تحفظ و توانمندی ملت افغان Organization for Protection and Empowerment of Afghan Nation OPEAN 4 / 9 / 1400 محمد مرتضی کابل ارایه خدمات صحی، تعلیمات تخنیکی و مسلکی و توانمند سازی
5273 ز موژ د آخرت مؤسسه / Our After Life Organization OALO 4 / 9 / 1400 سید عبدالرحمن شاه قندهار خدمات به مردم بی بضاعت
5274 موج زندگی مؤسسه Mawj-i-Zindagi Organization MZO 4 / 9 / 1400 خطابه سعادت / نصیراحمد معاون و کفیل موسسه کابل تعلیم و تربیه صلح و عدالت
5275 د افغانستان لپاره د بشری مرستو او بیا رغونی مؤسسه Rehbilitation and Humanitarian Organization for Afghanistan RHOA 4 / 9 / 1400 انور شاه آغا کابل تعلیم و تربیه و خدمات اجتماعی و زراعت
5276 مؤسسه از خیابان به مکتب تعلیمی و خدمات اجتماعی From Street to School Organization FSTSO 4 / 9 / 1400 عبدالستار کابل تعلیمی و خدمات اجتماعی
5277 دبشریت لپاره د بیړنی پاملرنی موسسه Emergency Care Organaization Humanity ECOH 4 / 9 / 1400 بشرمل کابل خدمات اجتماعی وزراعت ومالداری
5278 موسسه آینده امید برای روشن Hope for Bright Future Organization HBFO 4 / 9 / 1400 امید الله " ناصری" کابل خدمات اجتماعی و تعلیم تربیه
5279 موسسه حمایت پایدارازجوامع آسیب پذیردر افغانستان Sustainable Assistance for Vulnerable Communities Organization in Afghanistan SAVCOA 4 / 9 / 1400 نجیب الله "محمد" کابل خدمات اجتماعی ، اقتصادی و تعلیم تربیه
5280 افغان بشردوستانه پرمختیایی خیریه موسسه Afghan Humanitarian Development Charity Organization AHDCO 4 / 9 / 1400 امیرشا کابل خدمات اجتماعی و تعلیم تربیه
5281 موسسه تیتان برای رفاه عامه Titan Organization for Puplice Welfare TOPW 4 / 9 / 1400 امید فرهاد کابل خدمات اجتماعی ،تعلیم تربیه و زراعت ابیاری
5283 موسسه خیربشرصحی وخیریه Khaire Bashar Health & Aid Organization KBHAO 4 / 9 / 1400 مطیع الله کابل خدمات اجتماعی وصحت
5368 وحدت دتولنیز انکشاف او روغتیا موسسه اسم موسسه به انگلیسی Wahdat Social Development and Health Organization WSDHO 1400/10/19 عزیزالرحمن ولایت کندهار صحت و زراعت ابیاری ومالداری
5369 موسسه صدای زن برای افغانستان Voice for Afghanistan Women Organization VAWO 1400/10/29 محمدرفیق"عزت" کابل خدمات اجتماعی و تعلیم تربیه
5370 موسسه بشردوستانه برای ریشه کنی فقر و حمایت ازکودکان بی سرپرست Humanitarian Organization for Poverty Eradication and Save the Orphans HOPESO 1400/10/29 فرهاد کابل خدمات اجتماعی و تعلیم تربیه
5371 زیان منونکوافغانانودمرستی موسسه Vulnerable Afghan's Relief Organization VARO 1400/10/29 اکبرجان "هځاند" کابل خدمات اجتماعی و تعلیم تربیه
5372 موسسه بهبود بحران های اقتصادی و اجتماعی The Organization for Improvement of Economic and Social Crises OIESC 1400/10/29 فضل الرحیم کابل خدمات اجتماعی و تعلیم تربیه
5373 موسسه بازسازی و زراعتی قدوم سبز Green Foot Steps Reconstruction and Agriculture Organization GFSRAO 1400/10/29 نورزمان کابل خدمات اجتماعی و زراعت -
5374 مؤسسه توانمند سازی برای همه Organization Of Empowerment for All OOEA 1400/10/29 محمد ظریف عباسی کابل خدمات اجتماعی و تعلیم و تربیه
5375 الفلاح تعلیمی او بشری مرستو خیریه موسسه Alfalah Educational and Humanity AEHWO 1400/10/29 فرهاد الدین غوث کابل کمک های بشری و تعلیم و تربیه
5333 مؤسسه حمایت بین المللی برای انکشاف افغانستان International Support for Afghanistan Development Organi ISADO 1400/10/29 ذیح الله جبارخیل کابل خدما اجتماعی، تعلیم و تربیه و صحت
5378 موسسه مدیریت وانکشاف منابع بشری Human Resource Management and Development Organization HRMDO 1400/10/29 مجیب الله احمدزی کابل خدمات اجتماعی وصحت
5379 موسسه رفاه وآینده روشن Bright Future and Welfare Organization BFWO 1400/10/29 فردوس کابل تعلیم تربیه و صحت
5380 موسسه حفاظت منابع طبیعی برای افغانستان سبز Natural Resource Protection Organization for Green Afghanistan NRPOGA 1400/10/29 مجیب الله کابل خدمات اجتماعی وزراعت آبیاری
5381 موسسه کمک به کودکان خیابانی افغان Help Afghan's Street Children Organization HASCO 1400/10/29 محرم علی کابل خدمات اجتماعی وتعلیم تربیه
5382 موسسه زمین سبزپایدار Sustainable Green Land Organization SGLO 1400/10/29 محمدعلی بامیان خدمات اجتماعی وتعلیم تربیه
5383 مؤسسه انکشاف آسیایی Asian Development Organization ADO 1400/10/29 Yu minghui کابل خدمات اجتماعی و تعلیم و تربیه
5384 موسسه خدمات اجتماعی و تحصیلی افغانستان Afghanistan Social Services and Educational Organization ASSEO 1400/10/29 عبدالسلیم سلیم کابل خدمات اجتماعی و تحصیلی
5385 مؤسسه توسعه فرصت های توانمند سازی و حمایت از زنان و اطفال افغان women Empowerment Development and Supporting Afghan Children Organization WEDSACO 1400/10/29 حسنیه کابل تعلیم و تربیه و صحت
5386 مؤسسه اقدامات روشنتر برای مؤثریت بشردوستانه و پاسخ اضطراری Brighter Action for Humanitarian Effectiveness and Emergency Response Organization BAHEER 1400/10/29 محمد یوسف کابل خدمات اجتماعی و زراعت
5387 لمر کامیاب اجتماعی مؤسسه Lamar Kamyab Social Organization LKSO 1400/10/29 احمد شاه کندهار تعلیم و تربیه و خدمات اجتماعی
5388 موسسه ابتکارات افغانها برای انکشاف Afghan,s Initiatives for Development Organization AIFDO 1400/10/29 احمد نوید هرات تعلیم و تربیه و خدمات اجتماعی
5360 مؤسسه کمک های بشری و تعلیمی Humanitarian and Educational Aid Organization HEAO 29 /10 / 1400 ادیبه کابل
5359 هیواد د پوهنی ا و پرمختک مؤسسه Hewad for Education and Development Organization HEDO 29 /10 / 1400 فیصل رحیم کابل
5358 دآسیا اقتصادي اوروغتیایی هوساینی موسسه Asian Economic Relief Organization and Health AERO-H 29 /10 / 1400 عبدالمجید" رشیدی" کابل خدمات اجتماعی وصحت
5357 د ژوند بدلون خیریه موسسه Life Change Charity Organization LCCO 29 /10 / 1400 رحیم الله کندهار خدمات اجتماعی وتعلیم تربیه
5356 دسوکاله راتلونکی کاری موسسه Fortunate Future Action Organization FFAO 29 /10 / 1400 امیر خان کندهار خدمات و زراعت وآبیاری
5355 افغانانو له پاره د بشري مرستو مؤسسه Organization of Humanitarian Services for Afghan OHSA 29 /10 / 1400 شکر الله حاچی محصل کابل خدمات اجتماعی وتعلیم تربیه
5376 موسسه اجتمای اقتصادی و انکشافی برای افغانستان Social Economical and Development Organization for Afghanistan SEDOA 1400/10/29 شفیق الله کابل رشد اقتصادی انکشافی و اجتماعی